توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  آرایه های شعر راه نیک بختی هشتم

  1 بازدید

  آرایه های شعر راه نیک بختی هشتم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  راه نیک بختی

  ز ین گفته سعادت تو جویم 

  پس یاد بگیر هرچه گویم

   آرایه های ادبی : 1 – جناس ناقص حرفی بین گویم و جویم

  از این گفته سعادت تورا می جویم /پس هر چه را می گویم یاد بگیر 

  نکات دستوری  : بیت 3 جمله است   /    از : حرف اضافه  / این گفته : گروه اسمی متمم ؛ این : صفت اشاره و وابسته پیشین ، گفته : هسته        / سعادت تو : گروه اسمی مفعول ، سعادت : هسته ، تو : مضاف الیه و وابسته پسین     /    پس : قید تاکید   /     هر چه : گروه اسمی مفعول ، هر : صفت مبهم و وابسته پیشین ، چه : هسته    /  می جویم ، می گویم ، یاد بگیر : فعل    / می جویم و می گویم : فعل مضارع اخباری  اول شخص مفرد  از مصدر های جستن و گفتن       / یاد بگیر : فعل امر

  می باش به عمر خود سحر خیز 

  وز خواب سحرگهان بپرهیز 

  آرایه های ادبی :  1 – تلمیح ، اشاره به ضرب المثل« سحر خیز باش تا کامروا شوی»                                                                                                                                                                                                                                         به عمر خود سحر خیز باش و از خواب سحر گاهان بپرهیز 

  نکات دستوری:  بیت 2 جمله است   /   « به» در معنای« در » : حرف اضافه   /    عمر خود : گروه اسمی متمم ، عمر : هسته  ، خود : مضاف الیه ، وابسته پسین     /     سحرخیز : گروه اسمی مسند  / می باش فعل اسنادی و امری از مصدر بودن   /    و: حرف ربط  ، از : حرف اضافه  ، خواب سحرگهان : گروه اسمی متمم  ، خواب : هسته ، سحرگهان : مضاف الیه ، وابسته پسین  / « ان » در سحرگهان  : ان نشانۀ زمان است.انواع «ان» در زبان فارسی را پیدا کنید.

  با مادر خویش مهربان باش 

  آماده ی خدمتش به جان باش 

  آرایه های ادبی :  آماده خدمت بودن  : کنایه از انجام دادن فرمان  / واج آرایی : « ش»    /   تلمیح به آیه 13 سوره لقمان: به پدر مادر نیکی کنید بخصوص  به مادر خود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  با مادر خود مهربان باش و به جان آمادۀ خدمت او باش. 

  نکات دستوری : بیت 2 جمله است  / فعل : باش ، فعل امر از مصدر « بودن»  /  با  : حرف اضافه  / مادر خود : گروه اسمی متمم ، مادر: هسته متمم ، خود : مضاف الیه ، وابسته پسین / مهربان : گروه اسمی مسند   /  به : حرف اضافه   ، جان : گروه اسمی متمم /   آمادۀ خدمتش : گروه اسمی مسند ، آماده : هسته مسند ، خدمت : مضاف الیه وابسته پسین اول ، ش ( او) : مضاف الیه ، وابسته پسین دوم

  با چشم ادب نگر پدر را

  از گفته ی او مپیچ سر را 

  آرایه های ادبی: مپیچ سر را : کنایه از نافرمانی نکردن   /  مراعات نظیر : بین « چشم و نگر » و « سر و چشم»   /     چشم ادب : اضافه اقترانی

   پدر را با چشم ادب نگر  / سر را  از گفتۀ او مپیچ 

  نکات دستوری : بیت 2 جمله است  /  « را » به معنی« به » حرف اضافه ، پدر : گروه اسمی متمم اجباری  / با چشم ادب : کروه اسمی قیدی یا متمم اختیاری  /  نگر : فعل امر از مصدر نگریستن     /  سر : گروه اسمی مفعول    /     از : حرف اضافه  ،   گفتۀ او : گروه اسمی متمم ، گفته : هسته متمم و او: مضاف الیه و وابسته پسین   / مپیچ : فعل امر منفی ( نهی ) از مصدر « پیچیدن»

  چون این دو شوند از تو خرسند 

  خرسند شود از تو خداوند 

  آرایه های ادبی :  آرایۀ تکرار « خرسند »  /  جناس بین « تو و دو» 

  چون این دو از تو خرسند شوند  /  خداوند از تو خرسند شود

  نکات دستوری : چون : به معنی « وقتی که » حرف ربط  /    این دو : گروه اسمی نهاد ، این : صفت اشاره  و وابسته پیشین ، دو : هسته نهاد  /    از : حرف اضافه ، تو : گروه اسمی متمم    /     خرسند : گروه اسمی مسند   /    شود : فعل اسنادی        /   خداوند : گروه اسمی نهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                      چون با ادب و تمیز باشی      پیش همه کس عزیز باشی                                                                  

  آرایه های ادبی :  مراعات نظیر : با ادب ، تمیز و عزیز   / 

           نکات دستوری : چون : حرف ربط  / با ادب : گروه اسمی مسند ، و : حرف ربط  ، تمیز : گروه اسمی مسند  /    پیش : حرف اضافه  ، همه کس : گروه اسمی متمم ، همه : صفت مبهم  وابسته پیشین ، کس : هسته متمم  / عزیز  : گروه اسمی  مسند

  می کوش که هرچه گوید استاد 

  گیری همه را به چابکی یاد 

   می کوش  که استاد هر چه را گوید    /    همه را به چابکی یاد گیری                                                                              نکات دستوری: بیت 3 جمله است   /  می کوش : فعل ام از مصدر « کوشیدن»    /    که : حرف ربط    /  استاد : گروه اسمی نهاد     / هر چه : گروه اسمی مفعول ، هر: صفت مبهم وابسته پسین ، چه : هسته مفعول    /  گوید : فعل مضارع اخباری سوم شخص مفرد  از  مصدر «گفتن»  /   همه : گروه اسمی مفعول    /  به چابکی : گروه اسمی قید یا متمم اختیاری   /   یاد بگیری : فعل  مضارع التزامی از مصدر گرفتن 

  زنهار مگو سخن به جز راست

  هرچند تورا در آن ضرر هاست 

  آرایۀ های ادبی: مراعات نظیر بین « سخن ومگو»     / تلمیح : اشاره به سخن پیامبر « جز راست را مگو هر چند به زیان تو باشد» 

  زنهار به جز سخن راست مگو  / هر چند ضررِ تو در آن است                                                                                          نکات دستوری : بیت 3 جمله است /    زنهار: شبه جمله (آگاه باش)     /      به جز : حرف اضافه     /  سخن راست : گروه اسمی مفعول  ، سخن : هسته مفعول ، راست : صفت بیانی ، وابستۀ پسین   / مگو: فعل نهی از مصدر گفتن      /   را : در اینجا نقش فک اضافه( --ِ  ) دارد   /  هر چند: به معنای« با این که » : حرف ربط  ،   /     در : حرف اضافه  ، آن متمم  اشاره به «راست گفتن »دارد   /   ضررتو : گروه اسمی نهادی ، ضرر هسته ،تو: مضاف الیه ، وابسته پسین   /است :به معنای «وجود دارد» فعل

  هر شب که روی به جامۀ خواب 

  کن نیک تامل اندر این باب 

  کان روز به علم تو چه افزود 

  وز کرده خود چه برده ای سود 

  نکتۀ ادبی : دو بیت موقوف المعانی هستند. 

  آرایه های ادبی : مراعات نظیر یا تناسب بین « خواب و شب» 

  هر شب که به جامۀ خواب روی اندر این باب نیک تأمل کن که آن روز چه به علم تو افزود و از کردۀ خود چه سودی را برده ای 

  نکات دستوری : هر شب: گرو اسمی قیدی ، هر :صفت مبهم وابسته پیشین  ، شب : هسته / که : حرف ربط / به : حرف اضافه / جامۀ خواب : گروه اسمی متمم ، جامه : هسته متمم ، خواب : مضاف الیه وابسته پسین  / اندر: به معنی « در» ویژگی سبک قدیم ، حرف اضافه /  این باب : گروه اسمی متمم     ،     این : صفت اشاره ،وابسته پیشین    ،   باب : هسته متمم   /   نیک : گروه اسمی قید   /  تأمل کن : فعل 

  که : حرف ربط  /  آن روز : گروه اسمی نهاد ، آن صفت اشاره وابسته پیشین  ، روز : هستۀ نهاد   /   چه : ضمیر پرسشی  ، /    به : حرف اضافه   / علم ِ تو : گروه اسمی متمم ، علم : هسته متمم  ، تو : مضاف الیه وابسته پسین   /    افزود : فعل ماضی ساده از مصدر « افزودن» سوم شخص مفرد    /   از : حرف اضافه  ، کردۀ خود : گروه اسمی متمم ، کرده : هسته ، خود : مضاف الیه وابسته پسین   /   چه سود : گروه اسمی مفعول ، چه : صفت پرسشی ، وابسته پیشین  ، سود : هسته مفعول   / برده ای : فعل ماضی نقلی دوم شخص مفرد  .  تذکر : « چه » در مصراع اول چون به تنهایی آمده است ضمیر پرسشی است ولی در مصراع دوم  همراه « سود» آمده است پس صفت پرسشی می باشد

  روزی که در ان نکرده ای کار

  ان روز ز عمر خود مشمار 

   روزی که در آن کار نکرده ای آن روز را از عمر خود مشمار 

  نکات دستوری :  ، روزی : گروه اسمی قیدی    /    در: حرف اضافه ، آن :  گروه اسمی متمم ،ضمیر اشاره   /    که: حرف ربط  /   کار : گروه اسمی مفعول  نکرده ای : فعل ماضی نقلی منفی دوم شخص مفرد    /   آن روز : گروه اسمی مفعول  ، آن : صفت اشاره ، وابسته پیشین  ، روز : هستۀ مفعول  /  از : حرف اضافه  ، عمر خود : گروه اسمی متمم ، عمر : هسته متمم ، خود : مضاف الیه ، وابسته پسین   / مشمار : فعل نهی 

  منبع مطلب : asemaneab94.blogfa.com

  مدیر محترم سایت asemaneab94.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ادبیات پایه هشتم ( درس ششم راه نیک بختی )

  این درس نوشته  شاعر معاصر ایرج میرزا است که از نوادگان فتحعلی شاه قاجار بود تحصیلاتش در مدرسه دارلفنون  تبریز صورت گرفت .  ابتدا شاعر درباره  قاجاریه بو اما به زودی از شاعری درباره کناره گرفت. شعر ایرج میرزا ساده و روان و مشتمل بر کلمات و تعبیرات عامیانه است  و مسایل مختلف اجتماعی را با زبانی ساده و شوخی های نیشدار بیان می کند . 

   راه نیک بختی  یک ترکیب وصفی است .( راه ) موصوف / ( نیک بختی ) صفت 

  متن درس  : یکی از مهارت های اصلی زبان ...... درک پیام متن .

  دانش ادبی و زبانی و معنی کلمات متن : گام ( قدم ) / باز خوانی ( باز  قید تکرار  ) به معنی دوباره خوانی / تلفظ ( خواندن  )/مطابقت (هم خانواده اش تطبیق) در کنار هم قرار دادن و مقایسه کردن /  تلفظ ( نحوه خواندن ) / خوانش ( اسم مشتق ) خوان + -ِش  که ( بخوان ) بن فعل مضارع است /

  متن درس : بنابر این  خواندن ...... مخاطب آن ا ندرز است .

  دانش ادبی و زبانی و معنی متن : درون مایه ( محتوا ) / ( تناسب ) مناسب و هم خانواده متناسب و مناسب است / پیکارانه ( جنگی ) / ستایش ( حمد کردن ) / نیایش ( رازو نیاز کردن باخدا ) / فروتنی و خاکساری ( مترادف ) یعنی تواضع داشتن / محتوی ( درون مایه ) / می خوانیم ( مضارع اخباری) / به گونه ای ( به شکلی ) مخاطب آن اندرز است ( مورد پذیرش است ) / شنونده حس کند که خودش مخاطب می باشد . 

  قالب این شعر مثنوی است و مثنوی شعری است که هر بیت قافیه ای جداگانه ای  دارد .

  قافیه در  بیت اول ( جویم وگویم ) و در بیت دوم ( سحرخیز و بپرهیز) و در بیت سوم ( مهربان و جان ) و در بیت چهارم ( پدر و سر) و دربیت پنجم (خرسند و خداوند ) و در بیت ششم ( تمیز و عزیز ) و در بیت هفتم ( استاد و باد )  و در بیت هشتم ( راست و ضررهاست ) و در بیت نهم ( خواب و باب ) و در بیت دهم ( افزود و سود ) و دربیت یازدهم ( کار و شمار ) 

  معنی بیت اول : هدف من از گفتن این نصیحت سعادت و خوشبختی توست بنابراین هر چه را می گویم گوش کن و بپذیر.

  دانش ادبی :( جویم و  گویم ) قافیه است و جناس ناقص اختلافی است . 

  دانش زبانی : ( زین ) مخفف از این /  ( زین گفته ) گروه اسمی ، هسته ( گفته ) وابسته پیشین ( از این ) / (سعادت تو) گروه اسمی ، هسته ( سعادت) و مفعول،  وابسته پسین ( تو ) که مضاف الیه است / مضارع اخباری (جویم ) فعل امر ( یاد بگیر) / گروه اسمی ( هرچه )  که ( هر ) صفت میهم ( چه ) هسته / مضارع اخباری ( گویم ) که می گویم بوده است / بیت سه جمله است 

  معنی بیت دوم : در تمام زندگی خود سحرخیز باش و از خواب صبحگاهی دوری کن . 

  دانش ادبی : (سحرحیز و بپرهیز) قافیه است . 

  دانش زبانی : بیت از دو جمله تشکیل شده است/ ( می باش ) فعل امر / ( سحر خیز) مرکب / ( وز) مخفف  و  از / (سحر گهان ) مشتق به معنی هنگام سحر ، مخفف کلمه سحرگاهان و ( ان ) علامت زمان است و (سحر +گاه )( گاه ) پسوند زمان و مکان است / ( بپرهیز ) فعل امر به معنی دوری کن 

  معنی بیت سوم : با مادر خودت مهربان باش و حالت رفتارت مهربانانه باش و از دل و جان خدمت به او باش 

  دانش ادبی :  کنایه در مصرع دوم  ( آماده خدمت کسی بودن ) آماده خدمت باتما دل و جان بودن / واج آرایی در حرف (ش)

  دانش زبانی :بیت دارای دو جمله است / ( مهربان ) مسند / ( به جان ) متمم قیدی ( چون حرف اضافه ( به ) و متمم ( جان ) هر دو قابل حذف هستند قید می شوند . ) 

  معنی بیت چهارم : با پدرت محترمانه رفتار کن و از دستورش سر پیچی نکن ( از پدرت اطاعت کن ) 

  دانش ادبی : ( چشم ادب ) تشخیص / ( چشم و سر ) مراعات النظیر/ ( سر مپیچ ) کنایه از نافرمانی /  ( را ) ردیف / ( پدر و سر ) قافیه 

  دانش زبانی : ( چشم ادب ) اضافه استعاری / ( را ) حرف اضافه به معنی ( به )  ( به پدر ) که ( پدر ) متمم / (را ) در مصرع دوم نشانه مفعول است / ( نگر ) فعل امر است

  معنی بیت پنجم : وقتی که پدر و مادر از تو راضی باشند حداوند هم ازتو راضی وخشنود می شود .

  دانش ادبی : ( خرسند و خداوند ) قافیه / ( تو و دو  ) جناس / ( خرسند و خرسند ) تکرار  / مصرع دوم تلمیح دارد به آیه (رضی الله فی رضی الوالدین ) 

  دانش زبانی : ( چون ) قید زمان / ( این دو  )  گروه اسمی  (این ) صفت شمارشی ( دو ) هسته 

  معنی بیت ششم : اگر مودب و صاحب تشخیص  باشی نزد همه عزیز و دوست داشتنی خواهی بود.

  دانش ادبی : باشی  و باشی  ( ردیف ) / تمیز و عزیز  (قافیه ) 

  دانش زبانی : ( چون ) به معنی اگر حرف شرط / ( با ادب )  حرف اضافه و متمم  / ( باشی ) مضارع اخباری / ( پیش ) حرف اضافه به معنی ( نزد ) / ( همه کس ) متمم   ( همه ) حرف اضافه و صفت مبهم و وابسته پیشین ( کس ) هسته گروه اسمی  / ( عزیز )  گروه اسمی و چون یک کلمه هست خودش هسته هست و نقش آن مسند  / ( باشی ) فعل ا سنادی / 

  معنی بیت هفتم : تلاش کن که هر چه را معلم به تو می گوید و آموزش می دهد همه را با سرعت و زیرکی یاد بگیری 

  دانش ادبی : ( استاد و یاد ) قافیه 

  دانش زبانی : ( می کوش ) فعل امر به معنی تلاش کن ( بکوش ) / ( گوید ) می گوید و مضارع اخباری است / ( یاد )  در اصل یاد بگیری بوده است و مضارع التزامی  / ( چابکی ) با سرعت 

  معنی بیت هشتم : اگر که همیشه حرف راست بگویی و از دروغ دوری کنی حتی اگر گفتن سخنان راست و ضرر تو باشد .

  دانش ادبی : مصرع اول تلمیح دارد به حدیث ( قل الحق ان کان مرا ) و ( النجاه فی الصدق )است که ترجمه ی آن ها چنین است ( حق را بگو اگر چه تلخ باشد ) و ( نجات انسان در راستی است ) / و تلمیح به حدیث پیامبر هم دارد که می فرماید ( قولو ا الحق و لو علی انفسکم ) 

  دانش زبانی : ( زنهار ) اصوات و به معنی آگاه باش و شبه جمله است / ( مگو ) فعل نهی / ( تو را) برای تو که حرف اضافه و متمم / ( ضررهاست ) ضررها است  و ( است ) به معنای وجود داشتن است و فعل غیر ربطی است  / بیت دارای سه جمله است . 

  معنی بیت نهم : هنگامی که هر شب برای خوابیدن به رختخواب می روی در این باره خوب فکر کن .

  دانش ادبی : ( جامه خواب ) مجاز از رختخواب / بیت نهم و بیت دهم از نظر معنا کردن بهم ارتباط دارند که به این ارایه  موقوف المعانی می گویند . 

  دانش زبانی : ( روی ) می روی مضارع اخباری / جامه ( لباس ) / ( اندر ) در / ( باب )  موضوع و زمینه ( تامل ) اندیشه کردن 

  معنی بیت دهم : که امروز چه قدر به علم و دانش تو اضافه شد و از کارهایی که انجام دادی چقدر سود بردی 

  دانش ادبی : این بیت با بیت نهم باید معنی کردو موقوف المعانی است 

  دانش زبانی : ( کان ) که آن / ( چه ) در مصرع اول ضمیر پرسشی است و درمصرع دوم صفت پرسشی است به معنی چه سود برده ای ؟ 

  معنی بیت یازدهم : روزی را که در آن کار مفیدی انجام نداده ای جز روزهای تلف شده بدان و از روزهای عمرت به حساب نیار 

  دانش ادبی : ( کار و مشمار ) قافیه است 

  دانش زبانی :( ی  )  در روزی  نکره است / ( مشمار ) فعل نهی است  

  منبع مطلب : kelas-majazi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kelas-majazi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی شعر راه نیک بختی با آرایه ها و نکات دستوری

  ستاره | سرویس فرهنگ و هنر - درس ششم کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم، شعری از ایرج میرزا به نام راه نیک بختی است. در این مطلب معنی این درس را با تمام نکات ادبی و دستوری بررسی می‌کنیم. در صورتی که سوالی درباره این درس دارید در بخش «نظرات و پرسش‌ها» آن را با کارشناسان ما مطرح کنید.

  معنی شعر راه نیک بختی

  یکی از مهارت‌های اصلی زبان، «خواندن» است. خواندن چند گام دارد:

  بنابراین، خواندنِ مؤثر، آن است که پس از طی این مراحل، ما را به درک و دریافت درستی از نوشته برساند. هر متن به تناسب درون مایۀ خود، ویژگی و خصوصیتی دارد که آن را از متن‌های دیگر، جدا می‌سازد. متن حماسی با حالت پهلوانی و پیکارگرانه خوانده می‌شود و متنی که ستایش و نیایش پروردگار را بازگو می‌کند، با حالت فروتنی و خاکساری خوانده می‌شود.
  شعر «راهِ نیک بختی» را که محتوای اندرزی دارد، با آهنگ و لحن نصیحت و حالت پندگویانه می‌خوانیم؛ به گونه‌ای که شنونده حس کند خود، مخاطب آن اندرز است. این شعر را بخوانید و به لحن و آهنگ خواندن، توجّه کنید.

  معنی شعر راه نیک بختی

  معنی شعر راه نیک بختی

  ۱. زین گفته سعادتِ تو جویم/ پس یاد بگیر هر چه گویم

  هدف من از گفتن این نصیحت، سعادت و خوشبختی تو است. بنابراین هر چه را می‌گویم گوش کن و بپذیر.

  نکات ادبی: (جویم و  گویم) قافیه و جناس ناقص اختلافی است. 

  دستور زبان: بیت سه جمله دارد. / (زین) مخفف از این /  ( زین گفته ) گروه اسمی ، هسته ( گفته ) وابسته پیشین ( از این ) / (سعادت تو) گروه اسمی ، هسته (سعادت) و مفعول،  وابسته پسین (تو) که مضاف الیه است / مضارع اخباری (جویم) فعل امر (یاد بگیر) / گروه اسمی (هرچه)  که (هر) صفت مبهم (چه) هسته / مضارع اخباری (گویم) که می‌گویم بوده است.

  ۲. می‌باش به عمر خود سحر خیز / وز خواب سحرگهان بپرهیز

  در تمام عمر خود سحرخیز باش و از خواب صبحگاهی دوری کن. 

  نکات ادبی: (سحرحیز و بپرهیز) قافیه است. 

  دستور زبان: بیت از دو جمله تشکیل شده است/ (می باش) فعل امر / (سحر خیز) صفت مرکب / (وز) مخفف  و  از / (سحر گهان) مشتق به معنی: هنگام سحر ، مخفف کلمه سحرگاهان (پسوند ان در سحرگهان علامت زمان است) / (بپرهیز) فعل امر

  ۳. با مادر خویش مهربان باش / آماده ی خدمتش به جان باش

  با مادر خودت مهربان و خوش‌رفتار باش و از دل و جان به او خدمت کن.

  نکات ادبی: آماده خدمت کسی بودن: کنایه از خالصانه خدمت کردن / واج آرایی در حرف (ش)

  دستور زبان: بیت دارای دو جمله است / (مهربان) مسند / (به جان) متمم قیدی: حرف اضافه (به) و متمم (جان) هر دو قابل حذف هستند.

  ۴. با چشم ادب نگر پدر را / از گفته ی او مپیچ سر را

  با پدرت محترمانه رفتار کن و از دستورش سرپیچی نکن ( از پدرت اطاعت کن ) 

  نکات ادبی: (چشم) مجاز از نگاه / (چشم ادب):‌ اضافه اقترانی= نگاه همراه با ادب/ (چشم و سر) مراعات النظیر/ (سر مپیچ ) کنایه از نافرمانی /  (را) ردیف / (پدر و سر) قافیه 

  دستور زبان: (را) حرف اضافه به معنی (به) / (پدر) متمم / (را) در مصرع دوم نشانه مفعول است / (نگر) فعل امر 

  ۵. چون این دو شوند از تو خرسند / خرسند شود از تو خداوند

  وقتی که پدر و مادر از تو راضی باشند خداوند هم از تو راضی و خشنود می‌شود .

  نکات ادبی: (خرسند و خداوند) قافیه / (تو و دو) جناس / (خرسند و خرسند) تکرار / مصرع دوم تلمیح به آیه: رضی الله فی رضی الوالدین

  دستور زبان: (چون) قید زمان / (این دو)  گروه اسمی / (این) صفت شمارشی (دو) هسته 

  ۶. چون با ادب و تمیز باشی / پیش همه کس عزیز باشی

  اگر با ادب و تمیز باشی همه با احترام و عزت به تو نگاه می کنند.

  نکات ادبی: باشی  و باشی  ( ردیف ) / تمیز و عزیز  (قافیه ) 

  دستور زبان: ( چون ) به معنی اگر حرف شرط / ( با ادب )  حرف اضافه و متمم  / ( باشی ) مضارع اخباری / ( پیش ) حرف اضافه به معنی ( نزد ) / ( همه کس ) متمم   ( همه ) حرف اضافه و صفت مبهم و وابسته پیشین ( کس ) هسته گروه اسمی  / ( عزیز )  گروه اسمی و چون یک کلمه هست خودش هسته هست و نقش آن مسند  / ( باشی ) فعل ا سنادی 

  ۷. میکوش که هر چه گوید استاد / گیری همه را به چابکی یاد

  تلاش کن که هر چه را معلم به تو می گوید و آموزش می‌دهد همه را با سرعت و زیرکی یاد بگیری 

  نکات ادبی: (استاد و یاد) قافیه 

  دستور زبان: (می کوش) فعل امر به معنی تلاش کن (بکوش) / (گوید) می گوید: مضارع اخباری / ( یاد) در اصل یاد بگیری بوده است و مضارع التزامی است. / ( چابکی) با سرعت

  ۸. زنهار مگو سخن به جز راست / هرچند تورا در آن ضررهاست

  اگر که همیشه حرف راست بگویی و از دروغ دوری کنی حتی اگر گفتن سخنان راست و ضرر تو باشد .

  نکات ادبی: مصرع اول تلمیح به حدیث (قل الحق ان کان مرا: حق را بگو اگر چه تلخ باشد ) و (النجاه فی الصدق: نجات انسان در راستی است) دارد/ همچنین بیت تلمیح به این حدیث پیامبر ( قُولُوا الْحَقَّ وَ لَو عَلَی‌ أنْفُسکُمْ :حق را بگویید هر چند به ضررتان باشد)

  دستور زبان: بیت دارای سه جمله است./ (زنهار) اصوات و به معنی آگاه باش و شبه جمله است / (مگو) فعل نهی / (تو را) برای تو که حرف اضافه و متمم / (ضررهاست) ضررها است  و (است) به معنای وجود داشتن است و فعل غیر ربطی است.

  ۹. هر شب که روی به جامۀ خواب / کن نیک تامل اندر این باب

  هر شب، زمانی که به خواب می­‌روی، در این مورد خوب اندیشه کن که ...

  نکات ادبی: ( جامه خواب ) مجاز از رختخواب / بیت نهم و بیت دهم از نظر معنا کردن بهم ارتباط دارند که به این ارایه  موقوف المعانی می گویند . 

  دستور زبان: ( روی ) می روی مضارع اخباری / جامه ( لباس ) / ( اندر ) در / ( باب )  موضوع و زمینه ( تامل ) اندیشه کردن 

  ۱۰. کان روز به علم تو چه افزود؟ / وز کرده خود چه برده ای سود؟

  که امروز چه قدر به علم و دانش تو اضافه شد و از کارهایی که انجام دادی چقدر سود بردی 

  نکات ادبی: این بیت با بیت نهم باید معنی کردو موقوف المعانی است 

  دستور زبان: ( کان ) که آن / ( چه ) در مصرع اول ضمیر پرسشی است و درمصرع دوم صفت پرسشی است به معنی چه سود برده ای ؟ 

  ۱۱. روزی که در آن نکرده ای کار / آن روز ز عمر خود مشمار

  که آن روز چه چیزی بر علمت اضافه شده و از کارهایی که کردی چه سودی برده ای.

  نکات ادبی: (کار و مشمار) قافیه است 

  دستور زبان: (ی ) در روزی  نکره است / (مشمار ) فعل نهی است.

  تاریخ ادبیات: این شعر از ایرج میرزا است. ایرج میرزا از نوادگان فتحعلی شاه قاجار بوده و تحصیلاتش را در مدرسه دارلفنون تبریز گذراند. وی ابتدا شاعر دربار قاجاریه بود اما به زودی از شاعر درباری بودن کناره گرفت.

  شعر ایرج میرزا ساده و روان است و دارای کلمات و تعبیرات عامیانه است. او در شعرش مسائل مختلف اجتماعی را با زبانی ساده و شوخی های نیشدار بیان می‌کند . 

  منبع مطلب : setare.com

  مدیر محترم سایت setare.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  زهرا : به نظر من این مطالب خیلی مفید بودن این سایت بهتر از سایت های دیگه است

  ناشناس : لطفا آرایه های ادبی رو بنویسید نه نکات ادبی

  شادی : دمتووون گرم خیلی مفید و عالی من تکلیف مدرسمو از روش انجام دادم🌙🖇❤️😂

  اسرا : عالی

  محمدمهدی : عالییییی👍👍👍 خیلی سایت عالی ایه فوق العاده است

  ناشناس : ناموصن تعداد جمله هارو بزارین

  نفس : سلام مطالب بسیار کاربردی هستند سپاسگزارم

  ممد : میشه مشخص کنید تعداد جمله را

  هلما : بله

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  rose 12 روز قبل
  0

  کامل و عالی بود

  محمدرضا 9 ماه قبل
  -1

  اخه من سوالم اینهکه یه دانش اموز پایه هشتمی میاد اینا رو سرچ کنه ولی چرا اینقدر طولانی توضیح میدید که حالمون بهم بخوره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  شنیا 9 ماه قبل
  0

  مرسی

  هستی ج 10 ماه قبل
  -1

  عالی بود. ولی یکم پیچیده هس. کاش خلاصشو میگفتین راحت میشدیم. 💔

  Asl 11 ماه قبل
  0

  عاخه من این همه آرایه و نکات و کدوم گوری بنویسمممم :/

  2
  M 11 ماه قبل

  همونو بگو هعییی :(

  آرین بیات 11 ماه قبل
  2

  عالی

  کامل

  آرایه ها

  حروف

  نکات دستوری

  عاای

  آیگین 11 ماه قبل
  3

  عالی بود ممنون

  علی 12 ماه قبل
  0

  عالی

  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  اماده خدمتش به جان باش

  Mrz 12 ماه قبل
  3

  این همه مطلب رو کجای کتاب مون جا کنیم💔

  0
  هستی ج 10 ماه قبل

  دفترت بنویس . 🙁💔

  Mrz 12 ماه قبل
  0

  خیلی بد

  عالیییییی بود 👍👍👍👍👍👍👍 12 ماه قبل
  1

  عالییییی بود

  ممد 1 سال قبل
  4

  میشه مشخص کنید تعداد جمله را

  نفس 1 سال قبل
  4

  سلام مطالب بسیار کاربردی هستند سپاسگزارم

  شادی 1 سال قبل
  5

  دمتووون گرم خیلی مفید و عالی من تکلیف مدرسمو از روش انجام دادم🌙🖇❤️😂

  زهرا 1 سال قبل
  0

  سلام معنی کلمات

  زهرا 1 سال قبل
  8

  به نظر من این مطالب خیلی مفید بودن این سایت بهتر از سایت های دیگه است

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  ناموصن تعداد جمله هارو بزارین

  روژ 1 سال قبل
  3

  ناموصن تعداد جمله هارو بزارین

  4
  هلما 12 ماه قبل

  بله

  2
  سارا 1 سال قبل

  بله

  ر 1 سال قبل
  3

  چند جمله بود؟

  محمدمهدی 1 سال قبل
  4

  عالییییی👍👍👍

  خیلی سایت عالی ایه

  فوق العاده است

  اسرا 1 سال قبل
  4

  عالی

  اسرا 1 سال قبل
  3

  عالی

  Mohammad 2 سال قبل
  0

  به نظر من همه چیز مطالب کامل و خوب بود و خعلی این سایت خوبه منکه راضی

  زهرا 2 سال قبل
  2

  واقعا عالییییییی من ک راضیم 😍💞🌹

  سجاد 2 سال قبل
  0

  عالیییی بود 👌👌👌👌😍😍

  💫💫💫💫 2 سال قبل
  1

  عالی

  ف 2 سال قبل
  1

  عالیییییی

  ناشناس 2 سال قبل
  6

  لطفا آرایه های ادبی رو بنویسید نه نکات ادبی

  3
  سارا 1 سال قبل

  بله چون بیشتر آرایه ها به دردمون میخوره نه نکات زبانی

  پرنیان 2 سال قبل
  2

  سلام مطالب خیلی عالی و خوب هستند سپاسگزارم

  فاطمه 2 سال قبل
  1

  عالییییییی زووووود😍😍😍😍😍😍

  برای ارسال نظر کلیک کنید