توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  اختلاف بزرگترین عدد هشت رقمی و کوچکترین عدد نه رقمی

  1 بازدید

  اختلاف بزرگترین عدد هشت رقمی و کوچکترین عدد نه رقمی را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  نمونه سوالات ریاضی پنجم

  40526000935 – 4532100009  - 320000001002

  3- جمعیت کشور هند (هشتصد و نود و شش میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار و سی و چهار نفر است. این عدد را به رقم بنویسید.

  4- با توجه به عدد (هشت میلیارد و دویست و سی و چهار میلیون و نود هفت هزار و پنجاه) به سؤالات زیر پاسخ دهید.

  الف: عدد بالا را به رقم بنویسید.

  ب: عدد بالا دارای چند طبقه می باشد؟

  ج: بزرگترین رقم در عدد بالا چیست؟

  د: ارزش مکانی بزرگ ترین رقم در عدد بالا چیست؟

  و : ارزش مکانی کدام رقم کمتر است؟

  ه : یکان میلیارد عدد بالا چه رقمی است؟

  5- عدد (نهصد و چهل و هشت میلیارد و صد و پنجاه و شش هزار و سیصد و دو )  را با رقم نوشته و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

  الف: ارزش مکانی کدام رقم از همه بیشتر است و در چه مرتبه ای قرار دارد؟

  ب: دهگان هزار در عدد بالا چه رقمی است؟

  6- کوچکترین عدد ده رقمی که رقم‏های آن تکراری نباشد را با رقم و حروف بنویسید.

  حروف:

  رقم:

  7- عدد 458791023 را با حروف نوشته و در جدول ارزش مکانی قرار دهید.

  8- بزرگترین عدد هفت رقمی را که طبقه هزار آن به ترتیب ( 2 و 6 و 8) و صدگان آن رقم 5 باشد را با رقم و حروف بنویسید. (با تکرار ارقام و بدون تکرار ارقام.)

  9- عدد ششصد میلیارد و ششصد میلیون و شش کدام است؟

  الف: 60060060000                 ب: 600600600006                

  ج: 60060000006                   د: 60060060060

  10- آخرین رقم عددی در دهگان میلیون قرار دارد. آن عدد چه رقمی است؟

  الف: 6 رقمی            ب: 9 رقمی              د: 8 رقمی               ج: 5 رقمی

  11- اختلاف بزرگ ترین و کوچک ترین عدد 8 رقمی را که با ارقام 0 و 2 و 9 و 6 و 7 و 5 و 4 و 8 می توان نوشت کدام است؟

  الف: 78308631              ب: 78386310                ج: 78368410                د: 79308631

  12- هرگاه بر یکان هزار عددی 7 تا اضافه کنیم آن عدد چه تغییری می کند؟

  الف: به آن عدد 70 تا اضافه می شود.                   ب: به آن عدد 7 تا اضافه می شود.

  ج: آن عدد 7 برابر می شود.                      د: به آن عدد 7000 تا اضافه می شد.

  13- آخرین رقم سمت چپ عددی در مرتبه یکان میلیارد قرار  دارد. این عدد چندرقمی است؟

  الف: 9 رقمی            ب: 8 رقمی              ج: 11 رقمی            د: 10 رقمی

  14- با اضافه کردن 213 بر کدام یک از اعداد زیر عدد دو میلیارد و بیست میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و سی و پنج حاصل می شود؟

  الف: 2020355822          ب: 2020335422  ج: 2020356648  د: 202035848

  15- در جای خالی چه عددی را باید گذاشت؟       ....، 11، 13، 24، 37

  الف: 7                    ب: 8            ج: 2             د: 3

  16- در جای خالی چه عددی را باید گذاشت؟

  الف: صفر                ب: 8            ج: 10                    د: 2

  17- در نوشتن عدد «هفت میلیارد و چهل میلیون و ششصد وپنج هزار و ده» به رقم، چند صفر وجود دارد؟

  الف: 9          ب: 6            ج: 5             د: 7

  18- از عدد 260467500 عدد هفتصد هزار را کم کرده ایم. چند رقم آن تغییر می کند؟

  الف: یک رقم             ب: دو رقم                ج: سه رقم               د: چهار رقم

  19- تفاوت حاصل از کوچکترین عدد هشت رقمی با بزرگترین عدد هفت رقمی بدون تکرار رقم ها چه عددی است؟

  الف: 358124                   ب: 358024           ج: 358224           د: 359024

  20- در جای خالی چه عددی را باید گذاشت؟         ... ، 3 – 40، 8-48، 12-45، 15

  الف: 9          ب: 15          ج: 18          د: 21

  21- از دهگان هزار عددی 7 رقمی 4 تا کم کردیم. آن عدد چه تغییری کرد؟

  الف: 40 تا کم شد.                         ب: 4 تا کم شد .                 

  ج: 4000 تا کم شد .                     د: 40000 تا کم شد.

  22-  اگر یکان میلیون عددی 7، یکان میلیارد آن  5، دهگان هزار آن 3 و صدگان آن عدد 9 باشد، آن عدد کدام است؟

  الف: 30050900700                 ب: 4007030900           

  ج: 5007030009            د: 7900500300

  23- عدد (دویست و دو میلیارد و دو میلیون و بیست هزار) کدام یک از عددهای زیر است؟

  الف: 202002020000               ب: 202020200000                

  ج: 102002002000                 د: 202200020000

  24- من چه عددی هستم؟

  «اگر سه صدتایی، پنج ده تایی و هفت یکی به من اضافه کنید بزرگترین عدد 5 رقمی می شوم.»

  الف : 99654          ب: 99644             ج: 99463             د: 99642

  منبع مطلب : moallem1.blogfa.com

  مدیر محترم سایت moallem1.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوال

  ریاضی پنجم

  1- عددهای زیر را با رقم بنویسید.

  الف: سه میلیارد و بیست و پنج هزار و یازده.

  ب: بیست و یک میلیارد و پانصد و بیست و چهار میلیون و سیصد و هفتاد و چهار هزار.

  ج: سی میلیارد و سی میلیون و سی.

  د : هفت میلیارد و چهل و یک میلیون و پانصد  و سه .

  و : نود و دو میلیون و نهصد و نود و نه.

  2- عددهای زیر را با حروف بنویسید.

  40526000935 – 4532100009  - 320000001002

  3- جمعیت کشور هند (هشتصد و نود و شش میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار و سی و چهار نفر است. این عدد را به رقم بنویسید.

  4- با توجه به عدد (هشت میلیارد و دویست و سی و چهار میلیون و نود هفت هزار و پنجاه) به سؤالات زیر پاسخ دهید.

  الف: عدد بالا را به رقم بنویسید.

  ب: عدد بالا دارای چند طبقه می باشد؟

  ج: بزرگترین رقم در عدد بالا چیست؟

  د: ارزش مکانی بزرگ ترین رقم در عدد بالا چیست؟

  و : ارزش مکانی کدام رقم کمتر است؟

  ه : یکان میلیارد عدد بالا چه رقمی است؟

  5- عدد (نهصد و چهل و هشت میلیارد و صد و پنجاه و شش هزار و سیصد و دو )  را با رقم نوشته و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

  الف: ارزش مکانی کدام رقم از همه بیشتر است و در چه مرتبه ای قرار دارد؟

  ب: دهگان هزار در عدد بالا چه رقمی است؟

  6- کوچکترین عدد ده رقمی که رقم‏های آن تکراری نباشد را با رقم و حروف بنویسید.

  حروف:

  رقم:

  7- عدد 458791023 را با حروف نوشته و در جدول ارزش مکانی قرار دهید.

  8- بزرگترین عدد هفت رقمی را که طبقه هزار آن به ترتیب ( 2 و 6 و 8) و صدگان آن رقم 5 باشد را با رقم و حروف بنویسید. (با تکرار ارقام و بدون تکرار ارقام.)

  9- عدد ششصد میلیارد و ششصد میلیون و شش کدام است؟

  الف: 60060060000                 ب: 600600600006                

  ج: 60060000006                   د: 60060060060

  10- آخرین رقم عددی در دهگان میلیون قرار دارد. آن عدد چه رقمی است؟

  الف: 6 رقمی            ب: 9 رقمی              د: 8 رقمی               ج: 5 رقمی

  11- اختلاف بزرگ ترین و کوچک ترین عدد 8 رقمی را که با ارقام 0 و 2 و 9 و 6 و 7 و 5 و 4 و 8 می توان نوشت کدام است؟

  الف: 78308631              ب: 78386310                ج: 78368410                د: 79308631

  12- هرگاه بر یکان هزار عددی 7 تا اضافه کنیم آن عدد چه تغییری می کند؟

  الف: به آن عدد 70 تا اضافه می شود.                   ب: به آن عدد 7 تا اضافه می شود.

  ج: آن عدد 7 برابر می شود.                      د: به آن عدد 7000 تا اضافه می شد.

  13- آخرین رقم سمت چپ عددی در مرتبه یکان میلیارد قرار  دارد. این عدد چندرقمی است؟

  الف: 9 رقمی            ب: 8 رقمی              ج: 11 رقمی            د: 10 رقمی

  14- با اضافه کردن 213 بر کدام یک از اعداد زیر عدد دو میلیارد و بیست میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و سی و پنج حاصل می شود؟

  الف: 2020355822          ب: 2020335422  ج: 2020356648  د: 202035848

  15- در جای خالی چه عددی را باید گذاشت؟       ....، 11، 13، 24، 37

  الف: 7                    ب: 8            ج: 2             د: 3

  16- در جای خالی چه عددی را باید گذاشت؟

  الف: صفر                ب: 8            ج: 10                    د: 2

  17- در نوشتن عدد «هفت میلیارد و چهل میلیون و ششصد وپنج هزار و ده» به رقم، چند صفر وجود دارد؟

  الف: 9          ب: 6            ج: 5             د: 7

  18- از عدد 260467500 عدد هفتصد هزار را کم کرده ایم. چند رقم آن تغییر می کند؟

  الف: یک رقم             ب: دو رقم                ج: سه رقم               د: چهار رقم

  19- تفاوت حاصل از کوچکترین عدد هشت رقمی با بزرگترین عدد هفت رقمی بدون تکرار رقم ها چه عددی است؟

  الف: 358124                   ب: 358024           ج: 358224           د: 359024

  20- در جای خالی چه عددی را باید گذاشت؟         ... ، 3 – 40، 8-48، 12-45، 15

  الف: 9          ب: 15          ج: 18          د: 21

  21- از دهگان هزار عددی 7 رقمی 4 تا کم کردیم. آن عدد چه تغییری کرد؟

  الف: 40 تا کم شد.                         ب: 4 تا کم شد .                 

  ج: 4000 تا کم شد .                     د: 40000 تا کم شد.

  22-  اگر یکان میلیون عددی 7، یکان میلیارد آن  5، دهگان هزار آن 3 و صدگان آن عدد 9 باشد، آن عدد کدام است؟

  الف: 30050900700                 ب: 4007030900           

  ج: 5007030009            د: 7900500300

  23- عدد (دویست و دو میلیارد و دو میلیون و بیست هزار) کدام یک از عددهای زیر است؟

  الف: 202002020000               ب: 202020200000                

  ج: 102002002000                 د: 202200020000

  24- من چه عددی هستم؟

  «اگر سه صدتایی، پنج ده تایی و هفت یکی به من اضافه کنید بزرگترین عدد 5 رقمی می شوم.»

  الف : 99654          ب: 99644             ج: 99463             د: 99642

  منبع مطلب : 5seyrafiyanpor.blogfa.com

  مدیر محترم سایت 5seyrafiyanpor.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  F : بزرگ ترین عددهشت رقمی٩٩/۰۰۰/۰۰۰است وکوچک ترین عددنه رقم١۰۰/۰۰۰/۰۰۰است اختلاف انهایک میلیون است

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  وحید 13 روز قبل
  -2

  اختلاف بزرگترین عدد هشت رقمیوکوچکترین عدد نه رقمی میشود

  وحید 13 روز قبل
  0

  اختلاف بزرگترین عدد هشت رقمی کوچک تریم عدد نه رقمی را به دست اورید

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  من اصلا راضی نیستم خلی خیلی هم بده اصلا خوشم نیومد

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  باشه دوست عزیزم الان میگم صبر کنین

  سلام من 11 ماه قبل
  -1

  سلام خوب نبود من که خوشم نیامده

  1
  ناشناس 10 ماه قبل

  بله منم مثل شما خوشم نیومد

  س 12 ماه قبل
  -1

  اختلاف بزرگترین عدد هشت رقمی غیرتکراری وکوچکترین عدد نه رقمی رابدست آورید

  0
  ناشناس 10 ماه قبل

  آره من آوردم ولی بدون کمک این با ذهن خودم اگه بخواهید منم به شما جوابش رومیگویم

  0
  امیرعلی 10 ماه قبل

  اختلاف بزرگترین عدد9رقمی وکوچک ترین عدد9رقمی رابه دیت اورید

  چلگیس 12 ماه قبل
  -1

  بد

  0
  ناشناس 10 ماه قبل

  بله بر

  چلگیس 12 ماه قبل
  1

  بد است

  علی ابراهیمی 1 سال قبل
  -2

  بزگترین عدد 8 رقمی وکوچکترین عدد 9رقمی بدون تکراری

  شیرین 1 سال قبل
  1

  بزرگترین عدد ۸ رقمی بدون تکرار وکوچکترین عدد ۹ رقمی بدون تکرار

  F 1 سال قبل
  9

  بزرگ ترین عددهشت رقمی٩٩/۰۰۰/۰۰۰است وکوچک ترین عددنه رقم١۰۰/۰۰۰/۰۰۰است اختلاف انهایک میلیون است

  1
  ناشناس 10 ماه قبل

  نه این نیست مال من با مال شما فرق میکنه

  ارزو 1 سال قبل
  0

  اختلاف بزرگترین عدد هشت رقمی وکوچک ترین عدد نه رقمی رابه دست اورید

  -1
  ناشناس 10 ماه قبل

  چ

  -2
  علی 1 سال قبل

  بزرگترین عدد۸رقمی

  پرهام 1 سال قبل
  0

  اختلاف بزرگترین عدد هشت رقمی وکوچکترین عدد نه رقمی را بدست اورید

  -2
  ناشناس 1 سال قبل

  میخوام پاک کنم

  1
  مبینا فیضی 1 سال قبل

  من از خواهرم که کلاس ۷تیز هوشان است میپرسم به شما هم میگم

  محیا 1 سال قبل
  1

  سلام منم تواختلاف بزرگترین عددهشت رقمی و کوچکترین عددنه رقمی موندم.یه چیزی نوشتیم معلم گفت اشتباهه.کسی می‌دونه کمک کنه لطفا

  مهدی 1 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  ناشناس 11 ساعت قبل

  بزرگترین عددهشت رقمی زوج با رقم وحروف

  برای ارسال نظر کلیک کنید