توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  انفاق را تعریف کنید مطالعات هشتم

  1 بازدید

  انفاق را تعریف کنید مطالعات هشتم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  سوالات درس دوم مطالعات هشتم

  2-انفاق به چه معناست؟

  افرادازطریقبخشش مال،علم،تواناییها،وزمانعمرخودبهکسانیکهنیازمندهستند،

  یاریمیرسانندبهاینبخشش «انفاق » میگویند

  3- نمونه هایی از سازمان های  مردم نهاد   و موسسات خیریه را که با هدف کمک به نیازمندان فعالیت می کند را نام ببرید:

  انجمنهایحمایتاز بیمارانخاص،انجمنهاینگهداریازمعلولینوسالمندان،درمانگاههایخیریه،مؤسسات     نگهداری وحمایتازایتام وخیّرینمدرسهسازوکتابخانه ساز

  4- وقف به چه معناست؟

  ازدیربازافرادنیکوکاربناهاییمانندمدرسهعلمیه،پل،کاروانسرا،آبانباروحمامعمومیمیساختندتامردمبتوانندازآنهااستفادهکنند. گاهینیزدستور  میدادندازمنافعودرآمدیکهازفعّالیتیدریک مکانحاصل  میشودمثلاًاززمینکشاورزییاکارگاهتولیدی،بهافراد نیازمندکمکشود.

  5- به کدام داراییها و اموال موقوفات گفته می شود؟

  بهاموالوداراییهاییکهوقفمیشود،موقوفاتمیگویندوکسیحقتصرفدرآنهارانداردیعنیتاابدبایدبههمانصورتکه  واقفمعیننمودهاست،استفادهشود.

  6- شرکتهای تعاونی چگونه تشکیل می شود؟

  هرگاهگروهیازمردمبرایرفعنیازهایمعیشتیوشغلیخوددورهمجمعشوندوبرطبق   قانونتعاونیها،درفعّالیتیسرمایه گذاریوهمکاریکنندودرسودوزیانآنشریکشوند،در واقعیکشرکتتعاونی،تأسیسکرده اندوهریکازآنهاراعضوشرکتتعاونیمینامند.

  7- ویژگیهای شرکتهای تعاونی چیست؟

  ٭براساسقانون،هرشرکتتعاونیحداقلبا 7 عضو،رسمیتپیدامیکنداعضاازبینخودهیئت مدیرهایرا انتخاب  میکنندهمهاعضایشرکتتعاونیدرتصمیم گیریهامشارکتمی کنندورأی  میدهنددرتعاونی،همهافرادباهمبرابرهستندیعنیهرکسباهرمقدارسرمایه )سهمعضوشود،یکحقرأیدارد.

  8- تفاوت شرکتهای تعاونی با شرکتهای غیر تعاونی چیست؟

  درتعاونی،همهافرادباهمبرابرهستندیعنیهرکسباهرمقدارسرمایه )سهمعضوشود،یکحقرأیدارد.درشرکتهایغیرتعاونی،هرکسسرمایهوسهامشبیشتراست،قدرتبیشتری  درتصمیم گیری هادارد 

  9- هدف شرکتهای تعاونی چیست؟

  درشرکتهایتعاونی،گروهیازافرادبهطورداوطلبانهبراییکهدفمشترکتلاشمیکنندهدفشرکتهای تعاونیمعمولاًحلمَشکلاتاقتصادیوایجادرفاهوزندگیبهتربرایاعضایآناستومنافعینیزکهازهمکاریوفعّالیت گروهی)جمعحاصلمیشود، بهطورعادلانهبینهمهٔاعضا،توزیعمیشود.

  منبع مطلب : ejtemaeee.blogfa.com

  مدیر محترم سایت ejtemaeee.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  الیاس 3 ماه قبل
  0

  خوب نبود تو کتاب یک جور دیگه نوشته بود

  فرناز 8 ماه قبل
  1

  انفاق علم را با مثال تعریف کنید؟

  اینو بفرستید

  2
  ناشناس 1 ماه قبل

  دومثال برای انفاق بزنید؟؟

  ولایتی 1 سال قبل
  0

  سلام خیلی ممنون خیلی خوب بود سپاس

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  سلام لطفا زود بگید

  انفاق را تعریف کنید؟

  0
  سینا 9 ماه قبل

  سلام این خیلی خیلی بد بود

  عرشیا 1 سال قبل
  3

  همه چیزش چسبیده به هم

  خیلی بده کلمات به هم چسبیده 1 سال قبل
  0

  عرشیا

  برای ارسال نظر کلیک کنید