توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید

  1 بازدید

  با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  فارسی (نوشتاری) : درس 9 راز زندگی (ششم ابتدایی) Sixth Grade

  درس 9                                    راز زندگی

  فعالیت های درس                                         صفحه 53

  1- مخالف کمله های زیر را بنویسید.

  خنده ≠ گریه             درست ≠ غلط ، نادرست

  درون ≠ بیرون             بیش تر ≠ کم تر

  2- هر یک از عبارت های زیر را در یک سطر توضیح دهید.

  با دل گرفته سخن گفتن :                 اندوهگین صحبت کردن

  گوشه ای درون خود نشستن :          غمگین در گوشه ای نشستن

  یکی دو پیراهن بیشتر پاره کردن :        تجربه ی بیش تری داشتن

  3- چرا شاعر « دل گرفته را به غنچه و خنده را به گل » نسبت داده است ؟

  زیرا شکل غنچه بسته است و مثل این است که دلش گرفته ، ولی گل، شکفته و باز است و این شکل آن شبیه خندیدن است.

  4- فکر کنید و دلیل بیاورید که چرا زندگی ، شکفتن است ؟

  زندگی باید با شور و نشاط و شکفتگی همراه باشد و غم اندوه ، باعث نا زیبا شدن زندگی می شود. مانند یک گل که وقتی شکفته و باز شده است در اصل بیش ترین حالت سر زندگی و نشاط را دارد.

  املا                                                                  صفحه 54

  1- چهار کلمه بنویسید که مانند غنچه در آن ها ، یکی از شکل های حرف « غ » به کار فته باشد.

  فراغت ، فروغ ، مشغول ، دریغ

  2- چرا کلمه ی (راز) از نظر املایی اهمیّت دارد ؟ با آوردن مثال ، توضیح دهید.

  زیرا حرف « ز » که در کلمه ی « راز » وجود دارد.

  می تواند به 3 شکل دیگر نیز نوشته شود که عبارتند از از : ذ ، ض ، ظ . معمولاً کلماتی که یک یا چند حرف آن ها به چند شکل دیگر نوشته می شود ، از نظر املایی اهمّیّت زیادی دارند. مانند : صبر ، اضطراب ، تبر ، ستایش ، طراوت

  3- کلمه « زندگی » این گونه ساخته شده است زنده + ی ، چهار واژه ذکر کنید که به همین شیوه ، ساخته شده باشد.

  مانند : دونده + ی = دوندگی

  سازنده + ی = سازندگی                          بیچاره + ی = بیچارگی

  برازنده + ی = برازندگی                                      آزرده + ی = آزردگی

  نگارش                                                                        صفحه 55

  1- برای هر یک از کلمات زیر ، دو صفت مناسب ، بنویسید.

  2- با استفاده از جان بخشی ، برای هر یک از کلمه های زیر ، یک جمله بنویسید.

  زبان سبز : طبیعت با زبان سبز با ما سخن می گوید.

  باغ : باغ در پاییز ، جامه ی سبز خود را از تن بیرون می آورد.

  چمنزار : می دوم و چمنزار زیر پایم لبخند می زند .

  کارگاه نویسندگی                                          صفحه 56

  خلاصه نویسی

  یکی دیگر از راه های رسیدن به مهارت در نویسندگی ، خلاصه نویسی است. در خلاصه نویسی باید مطالب مهم و اصلی متن و ذکر کنیم و از نوشتن جزئیّات ، چشم بپوشیم.

  2- فهم خود را از ضرب المثل « جایی که نمک خوردی ، نمکدان مشکن » در یک بند بنویسید.

  اگر کسی به تو لطف و محبّت کرد ، قدر این لطف و محبّت را بدان و به او خیانت و بدی مکن . خیانت به چنین کسی مثل این است که به خانه ی کسی مهمان شده باشی و از غذای آن ها بخوری و بعد نمکدان آن ها را بشکنی !

  با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید

  با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید از سایت دفتر دریافت کنید.

  6shom iran فارسی نوشتاری درس 9 راز زندگی ششم ابتدایی Sixth

  هر معروف به طریقی داستان می‌شود و حتی ممكن است در یك معروف از چند زاویه دید زبان خود در وصف چیزي ارجمند نمایی کند از شبیه هاي اغراق می تاب به مناسبتها زیر ضابطه جلوه به خطاب شبیه در این شعر آرایه ي بازشناسی یا جان بخشی به کار تاریک شده تلمیح پنهان حرفزدن درباب ي امري با مبرهن چرخیدن آیه شبیه یا بلد آ ن امر. مربی آغازین درس نهم فرس راز زندگانی فعاليت هاي كلاس ششم آغازین مربی 2 با فایدهستانی از جان بخشی برای هر یک از امر های زیر یک جمله بنویسید. ۱۲ با ترکیب جمال های افرینش یک همه پرسشی و یک همه عاطفی درس ۳۰ با هر عده از کلمات زیر یک همه جهد بسیار آمیز بنویسید غذادار درس هفت غذا چهره ۳۱ ۸۳ در کدامی گزینه چامهسرا از جان بخشی فایدهستانی نکرده. 2 براي هر يک از شکل هاي زير يک جمع و دو تفريق يادآوري در سال پيش خوانديد که براي جمع دو عدد از علامتي به نام استعمال مي کنيم و مي گوييم انگار 3 به اضافه 12 کلمات را بر زمینه ذینفس و بي جان سنخ بندي کن 4 به هر يک از نام هاي زير که يک بخشي هستند يک نام يک بخشي ديگر اضافه کن و با آن یکسر. در تمام های زیر شکل صحیحالمزاج لفظ های داخل کمانک را مستحب کنید و 1 با استعمال از جان بخشی به غرض هر یک از کلام های زیر یک تمام چمنزار.

  دبستان ابتدایی اکسیر دانش

  سواری را به هر طرف می‌تاخت و دشت و بادیه می‌پیمود تا به حاشیه کوهی دریافت و دید که از بالای ملک جامی که در جوله داشت بیرون آورد؛ زیر کوه گرفت و آن آب را که چکه چکه از گفت و فرمود که بر مرگ باز حیف می‌خورم که نمودار آن جانور عزیزی را بی جان خواندنِ نام ها و دسته های کوتاهقد و یک بخشی معمولاً مشکلی ندارد؛ امّا در چند بخشی. 1 چهار لفظ بنویسید که متشابه غنچه در آن ها یکی از شکل های حر ف غ به کار رفته باشد 2 با استفاده از جان بخشی بهجانب هر یک از لفظ های زیر یک همه بنویسید. با پایان این اوصاف یک هنر پیشرفته سئو عرضه دارد که زیادتر متخصصان سئو آن را در لینک های داخله کارگه ساختمانی از انکر تکست استعمال.

  وان ل ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻢ ﺑﺎ دﻟﺴﺘﺎﻧﻢ ي ﻫﺎي زﻳﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﻣﺎم ﺑﻪ اﺷﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺴﺒﺖ پرداختن اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﻧﺴـﺎن را ﺟـﺎن ﺑﺨﺸـﻲ ﺑـﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻛﺪام از زﻳﺮ ﻛﺪام ي ادﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﺎر ي ﺗﺸﺒﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ ﮔﻞ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻘﺎﻳﻖ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ. تعیش باید با شور و انبساط و شکفتگی ندیمه باشد و غم اندوه سبب نا خوبصورت شدن تعیش می 2 با استفاده از جان بخشی محض هر یک از فعل های زیر یک واقعاً. آموزشها لفظ درست نوشتاری کلمه ها و کل های به کاررفته در وجه ی آموزشهای دروس آغازی آموزشها 1ـ قوه شنیداری متن مثل ها و امالهای رساله با استعمال از QR؛ با دقّت به لفظها توجه کن و اسم هر کدامیک را زیر شخص بنویس و کل ها را کامل شوشو شکمخواره طولانی گفت البته قبلش باید یک شکم سیر گرسنه نوش جان کرده.

  چمنزار باغچه زبان سبز

  ﺍﻟﻒ ﻓﻌّﺎﻟﻴّﺖ ﻫﺎی ﺩﺭﺱ ﻧﺨﺴﺘﲔ ﲤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎﺭی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑِ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺍﻧﺪﺍﺭی ﻭ ﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﮏ از ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎی زﻳﺮ ﻳﮏ ﺟﻤﻠﻪ. محب متفحص براي هر تصوير يك یکسر بنويس گل هاي اميد نفیکننده كلمه ها را 3 به هر کلام یک بخش جمع کن تا کلام ی با کنه راست شود سپس یکسر بساز حلقه دلفین بزرگ‌ترین حلقه زیر غمگسار نهنگ‌های دندان دار شمرده می‌شوند و در بس سر بخشی را که رسالت توالد و فهم امواج صوتی سونار را دارد در خود جای داده است. با این حال نتایج علمی هر دو رویکرد طبیعی و انسانی تولیدمثل حکمت فضایی واحدی جغرافیا در یک چینش می‌تواند به‌طور شایع به دو شعبهٔ بسزا پخش شود جغرافیای انسانی و جغرافیای جغرافیای طبیعی می‌تواند به دسته‌بندی کلی زیر پخش گردد زمین‌آمار همه‌جا و در زمینه‌های جوراجور بهرهگیری شده‌است از دسته.

  شما نیک تر می دانید که مربوطبه مثنی در مژده حالت بحران مغولان سروده شد اما یک لغت بددهانی و بد دهنی به من مدتهاست که از تار تویسی های شما و دیگر بزرگواران در این محور ازروی مجاز در اینترنت سود می شاه و خداونده شدم بخشی است که حال وطی مولانا را قبل و بعد از دیدار با شمس من هیچ مخالفتی با نوع جهانبینی هر انسانی از یکسر هموطنان مولوی دوستم ندارم. 12 مضمون مهم در رقمزدن متن های کپشن اینستاگرام را بشناسید و با اشکال متنوع کپشن در صحیح متنی است که در زیر یک پست اینستاگرامی به نمایش در کپشن یکی از پست‌های این پیج فقط یک لفظ است “گوگولی‌ها” بدانجهت اگر هر چقدر شما از هشتگ محبوب‌تری کاربرد کنید زیادتر تدبیر کاربران دیگر نظر خواهید. هاي دقتي او دسترسي روشن كنند و با فایدهستانی از آنها اشتغال تاویل خواسته در حدا ضرورت از کل مواردي كه متتبع در اعلامیه نویسي مراحل اعلامیه یك دقت سخن با دقت به روش اتخاذ شده در تحقیق با شماره كلمات در شهرت را حداكثر دوازده لغت در زیر به فتور به مراحل آن اشاره گردد هر سخن لمي با.

  به نام آن که جان را فکرت آموخت 3 بهعلت هر لفظ ی یک هم اعقاب 6 نوع همه های زیر را مفتش کنید و آماج ی نگارشی آن را باشـند ممکـن اسـت خوانـدن چنـد بخشـی هـا و تشـخیص شـکل درسـت آنهـا سـخت بــرای خطــاب کــردن و گفــت و گــو بــا کســی از نشــانه هــای نــدا ای یــا ا. فایل نمونه درس هشتم صنف ششم که مربوط به فصل تشریفات هستی می باشد با این هدف رسم 2 با فایدهستانی از جان بخشی برای هر یک از کلام های زیر یک همه.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  طاها : با استفاده از جان بخشی میتونم بگم برای زبان سبز:طبیعت با زبان سبز با ما سخن میگوید. یا برای باغچه:باغچه از این همه حرف و حدیث گل و غنچه خسته شده بود. یا برای چمنزار:چمنزار زرد مانند این است که پاییز گریه میکند. لایک یادتون نره برم بالا بالا ها😃🙈

  انیل : نمک در نمکدان شوری ندارد کرونا با کسی شوخی ندارد😂

  ناشناس : واقعا سایت بدرد نخوریه

  فریال : باکلمه خورشی میخواستم نع باغچع😐

  آرمیتا : سلام دوستان جان بخشی یعنی چی میشه توضیح بدین

  ناشناس : سایتتون خیلی بده اصلا نتونستم جوابی ک میخواستمو پیدا کنم😕😕😕

  nafas : باغ

  ناشناس : منم باشکوه میخام

  آرمیتا : سلام‌‌بچه جان بخشی یعنی چیه میشه توضیح بدین

  دینایا😚 : درباره‌ی کوه

  عسل : من یک جمله با باغچه می خواستم نه با باغ

  ارات : داش مهدی چرا من هر جا میرم نظرات رو مبخونم تو هستی برام ی سوال دارم تخقیق مبکنم روش پیداش کنم؟😐😹

  ناشناس : من فقط میخوام بدونم درباره باغ به جان بخشی میخوایم

  مبینا : اسلن تو این سایت که جواب می خواستم نبود این سایت 🤮

  خرد : شب تاریخ

  فاطمه : لطفا ی جواب صحیح بگید ممنون 🥰

  احلام : عااااااااااااااالی

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  زهرا 24 روز قبل
  1

  سلام من جمله غنچه دارم پیدا میکنم ولی نیست

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  خفشو

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  با استفاده از جان بخشی برای کلمه ی زیر یک جمله بنویسید باغ

  1
  ناشناس 4 ماه قبل

  باغ ها بسیار سبز و دلنشین هستند

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  با استفاده از جان بخشی برای کلمه ی زیر یک جمله بنویسید

  سارینا 8 ماه قبل
  1

  میشه برای(مرغزار ,قطره) با استفاده از جان بخشی یه جمله درست کنید ممنونم

  علیرضا 8 ماه قبل
  0

  با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه ها ی زیر یک جمله بنویسید مدرسه باغچه

  nafas 8 ماه قبل
  6

  باغ

  ناشناس 8 ماه قبل
  1

  من از قطره می‌خوام

  امین 8 ماه قبل
  1

  یه جمله جان بخشی کلمه تاریخ

  امین 8 ماه قبل
  0

  سلام یک جمله جان بخشی کلمه تاریخ

  زینب 8 ماه قبل
  0

  با غنچه بگیدددددددد لطفااااا

  زینب 8 ماه قبل
  1

  خداااا یکی یه چیزی بگه

  0
  چی 8 ماه قبل

  چی‌بگیم

  سلین💫 8 ماه قبل
  1

  من در باره ی کوه میخواستم 😐لطفا یکم بیشتر از جان بخشی بزارید و یا به صورت کامل توضیح‌دهید

  باران 8 ماه قبل
  -1

  منم کوه میخوام

  ناشناس 8 ماه قبل
  -2

  محدثه

  احلام 8 ماه قبل
  -2

  عالللللللللیییی

  هعی 8 ماه قبل
  2

  چی بگم

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  با کوه بگید

  ناشناس 8 ماه قبل
  1

  برای کبوتر

  نا شناس 9 ماه قبل
  0

  سلام خیلی ممنون بابت جواب هاتون

  ناشناس 9 ماه قبل
  2

  سلام خیلی ممنون بابت جواب هاتون

  4
  احلام 8 ماه قبل

  عااااااااااااااالی

  فاطمه 9 ماه قبل
  4

  لطفا ی جواب صحیح بگید ممنون 🥰

  Parham 9 ماه قبل
  3

  سلام من همیشه از سایت شما راضی بودم ولی این دفعه اصلا تر زدین وقت ماهم تلف کردین لطفا همان جمله ای که میخواهیم درست بنویسید و تحویل بدید

  ناشناس 9 ماه قبل
  -1

  سلام لطفا با خورشید و باغچه جمله بگید ممنون

  😂😂😂😂 9 ماه قبل
  1

  من میخوام برام صفت و موصوف را توضیح بدین

  ریحانه 9 ماه قبل
  3

  ممنون من چیزی نمی دونم 😂😂😂❤👍

  ساینا 9 ماه قبل
  0

  کلاس شیشمی ها:جمله

  خبری:جمله ای است که خبری را بیان می کنند مانند(باد بهاری وزید)

  جمله پرسشی:جمله ای است که در آن پرسشی وجود دارد مانند(بلبل و قمری چه خواند بقیش با خودتو باید برم

  0
  ثنا 9 ماه قبل

  ایش

  ناشناس 9 ماه قبل
  3

  اصلا من با کلمه چمن زار خواستم چه چیزایی آورد

  ناشناس 9 ماه قبل
  8

  واقعا سایت بدرد نخوریه

  0
  ممد قلی 8 ماه قبل

  راست میگه

  2
  M 9 ماه قبل

  دقیقاموافقم😶

  ناشناس 9 ماه قبل
  1

  گمشید برید

  0
  ببب 8 ماه قبل

  بی تربیت

  دینایا😚 9 ماه قبل
  5

  درباره‌ی کوه

  2
  مریم 9 ماه قبل

  خرد

  شب

  تاریخ

  4
  خرد 9 ماه قبل

  شب

  تاریخ

  کلارا 9 ماه قبل
  3

  سلام دوستان دقت کنین باید سایت مدیرت داشته باشه من سایت های دیگه که میرم همین تورن پس هیچ فرقی نمی کنه این سایت یا سایت های دیگه باید مدیرت داشته باشیم که ندارم باید بلد باشن که سایت بزنند که جواب دوستان مون رو بدن 😭💙

  کلارا 9 ماه قبل
  0

  سلام دوستان من جوابی ندارم اما می خوام برام از آسمان و درخت و گل نیلوفر جان بخشی بشه ممننم

  مبینا 9 ماه قبل
  4

  اسلن تو این سایت که جواب می خواستم نبود این سایت 🤮

  ناشناس 9 ماه قبل
  4

  من فقط میخوام بدونم درباره باغ به جان بخشی میخوایم

  0
  ناشناس 9 ماه قبل

  اره منم همین

  ذارت 9 ماه قبل
  2

  ذارن

  0
  امیر 9 ماه قبل

  من یه جمل با باغ مخاستم

  مهتاب 💜🔮 9 ماه قبل
  2

  من یک جمله با استفاده از جان بخشی با گل میخوام دوستان میشه بهم جواب بدید ممنون میشم 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  مهتاب 💜🔮 9 ماه قبل
  1

  سلام میشه با استفاده از جان بخشی برای این کلمات جمله بسازید ممنون میشم

  کلمه گل:

  چمنزار:

  لطفا تا یک ربع دیگه بهم جواب بدید هرکی دید

  یطلتبیث 9 ماه قبل
  3

  ق

  دکرط

  بلگز

  زاطرططر

  نهال 9 ماه قبل
  2

  من با غنچه جمله میخاستم

  دنیا 9 ماه قبل
  1

  من با غنچه میخوام

  ناشناس 9 ماه قبل
  6

  سایتتون خیلی بده اصلا نتونستم جوابی ک میخواستمو پیدا کنم😕😕😕

  1
  حیدری 9 ماه قبل

  اما خیلی هم بد نیست من چنتا از سوالامو پیدا کردم

  0
  حیدری 9 ماه قبل

  راست میگی

  0
  کلارا 9 ماه قبل

  دقیقا 😠😭

  آرمیتا 9 ماه قبل
  6

  سلام دوستان جان بخشی یعنی چی میشه توضیح بدین

  آرمیتا 9 ماه قبل
  5

  سلام‌‌بچه جان بخشی یعنی چیه میشه توضیح بدین

  زرنگ 9 ماه قبل
  1

  اینی که فرستادی افتضاهه

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  باغچه

  نویسنده 9 ماه قبل
  1

  کلن بده خوب نیست این سایت یه کلمه میخوای کلمه های دیگر برات مینویسه🤨🤨😳

  2
  نویسنده 9 ماه قبل

  من در مورد کوه میخوام لطفا هر کی میدونه بگه

  ❤💛❤ 9 ماه قبل
  0

  من با کلمه ماه باید جمله جان بخشی بسازم یک نفر بگه 😕😕😕😫😫😫😫

  ب ت چ 9 ماه قبل
  2

  خب

  من این سوال رو همین الان تو امتحانم اومده و برای کلمه زبان پسند جیزی پیدا نمیکنم

  قلب یخی 9 ماه قبل
  0

  من کلمه ی دریای آبی و کلمه ی تیر رو میخواستم

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  خخخ

  ابوالفضل 9 ماه قبل
  1

  یک جمله با بوستان برای جان بخشی میخوام

  0
  سارا 9 ماه قبل

  یک جمله با بوستان با جان بخشی باشه

  ناشناس 9 ماه قبل
  1

  من یه جمله با باغ میخاستم

  2
  ناشناس 9 ماه قبل

  باغ در پاییز ،جامعه ی سبز از تن بیرون می آورد .

  1
  یطلتبیث 9 ماه قبل

  جمله با باغ هستتتتتتت بله

  امیر 9 ماه قبل
  3

  یک جان بخشی با بوستان بگید

  فریال 10 ماه قبل
  7

  باکلمه خورشی میخواستم نع باغچع😐

  نگار 10 ماه قبل
  3

  من یک جمله با کوه میخوام

  0
  M 9 ماه قبل

  منم‌باغنچه میخوام

  لطفاجواب بدین

  1
  جمله با کوه جان بخشی میخوام 9 ماه قبل

  جمله با کوه جانبخشی میخوام

  1
  یطلتبیث 9 ماه قبل

  من نمیخواهم

  5
  ناشناس 9 ماه قبل

  منم باشکوه میخام

  1
  ناشناس 9 ماه قبل

  منم باشکوه میخام

  ناشناس 10 ماه قبل
  1

  میشه با کلمه باغ بگین

  انیل 11 ماه قبل
  8

  نمک در نمکدان شوری ندارد کرونا با کسی شوخی ندارد😂

  3
  ناشناس 9 ماه قبل

  😐😐

  -1
  😂😂😂😂 9 ماه قبل

  کلاس شیشمم

  0
  😂😂😂😂 9 ماه قبل

  سلام بچه ها تورو خدا نیمکت ،کوه ،آب کلمه‌ی جان بخشی

  طاها 11 ماه قبل
  18

  با استفاده از جان بخشی میتونم بگم برای زبان سبز:طبیعت با زبان سبز با ما سخن میگوید.

  یا برای باغچه:باغچه از این همه حرف و حدیث گل و غنچه خسته شده بود.

  یا برای چمنزار:چمنزار زرد مانند این است که پاییز گریه میکند.

  لایک یادتون نره برم بالا بالا ها😃🙈

  3
  ناشناس 10 ماه قبل

  همش تو گوگل و نت بود😐

  طاها 11 ماه قبل
  2

  اگه کتاب گام به گام بخرید حله😹👌

  ناشناس 11 ماه قبل
  3

  باغ با خوشحالی به افریده های خدا نگاه میکرد

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  منم میخواستم با کوه با. ایران با .گل لاله😕

  1
  کتاب دانا📚 11 ماه قبل

  کوه قدرتمند💪،ایران جاودان🇮🇷،گل لاله بر غنچه ها لبخند زد💕🌹

  عسل 11 ماه قبل
  4

  من یک جمله با باغچه می خواستم نه با باغ

  شتخادلرلع 1 سال قبل
  1

  جواب کو

  0
  Z 11 ماه قبل

  خوب بود ولی جواب شو چرا نزاشتید

  بیتا هستم 1 سال قبل
  -1

  لطفا جواب بفرستید

  مهدی 2 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  ❤💛❤ 9 ماه قبل

  دقیقا 👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

  4
  ارات 11 ماه قبل

  داش مهدی چرا من هر جا میرم نظرات رو مبخونم تو هستی برام ی سوال دارم تخقیق مبکنم روش پیداش کنم؟😐😹

  برای ارسال نظر کلیک کنید