توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  با چشم ادب نگر پدر را از گفته او مپیچ سر را کنایه از چیست

  1 بازدید

  با چشم ادب نگر پدر را از گفته او مپیچ سر را کنایه از چیست را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  راه نیک بختی

  ز ین گفته سعادت تو جویم 

  پس یاد بگیر هرچه گویم

   آرایه های ادبی : 1 – جناس ناقص حرفی بین گویم و جویم

  از این گفته سعادت تورا می جویم /پس هر چه را می گویم یاد بگیر 

  نکات دستوری  : بیت 3 جمله است   /    از : حرف اضافه  / این گفته : گروه اسمی متمم ؛ این : صفت اشاره و وابسته پیشین ، گفته : هسته        / سعادت تو : گروه اسمی مفعول ، سعادت : هسته ، تو : مضاف الیه و وابسته پسین     /    پس : قید تاکید   /     هر چه : گروه اسمی مفعول ، هر : صفت مبهم و وابسته پیشین ، چه : هسته    /  می جویم ، می گویم ، یاد بگیر : فعل    / می جویم و می گویم : فعل مضارع اخباری  اول شخص مفرد  از مصدر های جستن و گفتن       / یاد بگیر : فعل امر

  می باش به عمر خود سحر خیز 

  وز خواب سحرگهان بپرهیز 

  آرایه های ادبی :  1 – تلمیح ، اشاره به ضرب المثل« سحر خیز باش تا کامروا شوی»                                                                                                                                                                                                                                         به عمر خود سحر خیز باش و از خواب سحر گاهان بپرهیز 

  نکات دستوری:  بیت 2 جمله است   /   « به» در معنای« در » : حرف اضافه   /    عمر خود : گروه اسمی متمم ، عمر : هسته  ، خود : مضاف الیه ، وابسته پسین     /     سحرخیز : گروه اسمی مسند  / می باش فعل اسنادی و امری از مصدر بودن   /    و: حرف ربط  ، از : حرف اضافه  ، خواب سحرگهان : گروه اسمی متمم  ، خواب : هسته ، سحرگهان : مضاف الیه ، وابسته پسین  / « ان » در سحرگهان  : ان نشانۀ زمان است.انواع «ان» در زبان فارسی را پیدا کنید.

  با مادر خویش مهربان باش 

  آماده ی خدمتش به جان باش 

  آرایه های ادبی :  آماده خدمت بودن  : کنایه از انجام دادن فرمان  / واج آرایی : « ش»    /   تلمیح به آیه 13 سوره لقمان: به پدر مادر نیکی کنید بخصوص  به مادر خود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  با مادر خود مهربان باش و به جان آمادۀ خدمت او باش. 

  نکات دستوری : بیت 2 جمله است  / فعل : باش ، فعل امر از مصدر « بودن»  /  با  : حرف اضافه  / مادر خود : گروه اسمی متمم ، مادر: هسته متمم ، خود : مضاف الیه ، وابسته پسین / مهربان : گروه اسمی مسند   /  به : حرف اضافه   ، جان : گروه اسمی متمم /   آمادۀ خدمتش : گروه اسمی مسند ، آماده : هسته مسند ، خدمت : مضاف الیه وابسته پسین اول ، ش ( او) : مضاف الیه ، وابسته پسین دوم

  با چشم ادب نگر پدر را

  از گفته ی او مپیچ سر را 

  آرایه های ادبی: مپیچ سر را : کنایه از نافرمانی نکردن   /  مراعات نظیر : بین « چشم و نگر » و « سر و چشم»   /     چشم ادب : اضافه اقترانی

   پدر را با چشم ادب نگر  / سر را  از گفتۀ او مپیچ 

  نکات دستوری : بیت 2 جمله است  /  « را » به معنی« به » حرف اضافه ، پدر : گروه اسمی متمم اجباری  / با چشم ادب : کروه اسمی قیدی یا متمم اختیاری  /  نگر : فعل امر از مصدر نگریستن     /  سر : گروه اسمی مفعول    /     از : حرف اضافه  ،   گفتۀ او : گروه اسمی متمم ، گفته : هسته متمم و او: مضاف الیه و وابسته پسین   / مپیچ : فعل امر منفی ( نهی ) از مصدر « پیچیدن»

  چون این دو شوند از تو خرسند 

  خرسند شود از تو خداوند 

  آرایه های ادبی :  آرایۀ تکرار « خرسند »  /  جناس بین « تو و دو» 

  چون این دو از تو خرسند شوند  /  خداوند از تو خرسند شود

  نکات دستوری : چون : به معنی « وقتی که » حرف ربط  /    این دو : گروه اسمی نهاد ، این : صفت اشاره  و وابسته پیشین ، دو : هسته نهاد  /    از : حرف اضافه ، تو : گروه اسمی متمم    /     خرسند : گروه اسمی مسند   /    شود : فعل اسنادی        /   خداوند : گروه اسمی نهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                      چون با ادب و تمیز باشی      پیش همه کس عزیز باشی                                                                  

  آرایه های ادبی :  مراعات نظیر : با ادب ، تمیز و عزیز   / 

           نکات دستوری : چون : حرف ربط  / با ادب : گروه اسمی مسند ، و : حرف ربط  ، تمیز : گروه اسمی مسند  /    پیش : حرف اضافه  ، همه کس : گروه اسمی متمم ، همه : صفت مبهم  وابسته پیشین ، کس : هسته متمم  / عزیز  : گروه اسمی  مسند

  می کوش که هرچه گوید استاد 

  گیری همه را به چابکی یاد 

   می کوش  که استاد هر چه را گوید    /    همه را به چابکی یاد گیری                                                                              نکات دستوری: بیت 3 جمله است   /  می کوش : فعل ام از مصدر « کوشیدن»    /    که : حرف ربط    /  استاد : گروه اسمی نهاد     / هر چه : گروه اسمی مفعول ، هر: صفت مبهم وابسته پسین ، چه : هسته مفعول    /  گوید : فعل مضارع اخباری سوم شخص مفرد  از  مصدر «گفتن»  /   همه : گروه اسمی مفعول    /  به چابکی : گروه اسمی قید یا متمم اختیاری   /   یاد بگیری : فعل  مضارع التزامی از مصدر گرفتن 

  زنهار مگو سخن به جز راست

  هرچند تورا در آن ضرر هاست 

  آرایۀ های ادبی: مراعات نظیر بین « سخن ومگو»     / تلمیح : اشاره به سخن پیامبر « جز راست را مگو هر چند به زیان تو باشد» 

  زنهار به جز سخن راست مگو  / هر چند ضررِ تو در آن است                                                                                          نکات دستوری : بیت 3 جمله است /    زنهار: شبه جمله (آگاه باش)     /      به جز : حرف اضافه     /  سخن راست : گروه اسمی مفعول  ، سخن : هسته مفعول ، راست : صفت بیانی ، وابستۀ پسین   / مگو: فعل نهی از مصدر گفتن      /   را : در اینجا نقش فک اضافه( --ِ  ) دارد   /  هر چند: به معنای« با این که » : حرف ربط  ،   /     در : حرف اضافه  ، آن متمم  اشاره به «راست گفتن »دارد   /   ضررتو : گروه اسمی نهادی ، ضرر هسته ،تو: مضاف الیه ، وابسته پسین   /است :به معنای «وجود دارد» فعل

  هر شب که روی به جامۀ خواب 

  کن نیک تامل اندر این باب 

  کان روز به علم تو چه افزود 

  وز کرده خود چه برده ای سود 

  نکتۀ ادبی : دو بیت موقوف المعانی هستند. 

  آرایه های ادبی : مراعات نظیر یا تناسب بین « خواب و شب» 

  هر شب که به جامۀ خواب روی اندر این باب نیک تأمل کن که آن روز چه به علم تو افزود و از کردۀ خود چه سودی را برده ای 

  نکات دستوری : هر شب: گرو اسمی قیدی ، هر :صفت مبهم وابسته پیشین  ، شب : هسته / که : حرف ربط / به : حرف اضافه / جامۀ خواب : گروه اسمی متمم ، جامه : هسته متمم ، خواب : مضاف الیه وابسته پسین  / اندر: به معنی « در» ویژگی سبک قدیم ، حرف اضافه /  این باب : گروه اسمی متمم     ،     این : صفت اشاره ،وابسته پیشین    ،   باب : هسته متمم   /   نیک : گروه اسمی قید   /  تأمل کن : فعل 

  که : حرف ربط  /  آن روز : گروه اسمی نهاد ، آن صفت اشاره وابسته پیشین  ، روز : هستۀ نهاد   /   چه : ضمیر پرسشی  ، /    به : حرف اضافه   / علم ِ تو : گروه اسمی متمم ، علم : هسته متمم  ، تو : مضاف الیه وابسته پسین   /    افزود : فعل ماضی ساده از مصدر « افزودن» سوم شخص مفرد    /   از : حرف اضافه  ، کردۀ خود : گروه اسمی متمم ، کرده : هسته ، خود : مضاف الیه وابسته پسین   /   چه سود : گروه اسمی مفعول ، چه : صفت پرسشی ، وابسته پیشین  ، سود : هسته مفعول   / برده ای : فعل ماضی نقلی دوم شخص مفرد  .  تذکر : « چه » در مصراع اول چون به تنهایی آمده است ضمیر پرسشی است ولی در مصراع دوم  همراه « سود» آمده است پس صفت پرسشی می باشد

  روزی که در ان نکرده ای کار

  ان روز ز عمر خود مشمار 

   روزی که در آن کار نکرده ای آن روز را از عمر خود مشمار 

  نکات دستوری :  ، روزی : گروه اسمی قیدی    /    در: حرف اضافه ، آن :  گروه اسمی متمم ،ضمیر اشاره   /    که: حرف ربط  /   کار : گروه اسمی مفعول  نکرده ای : فعل ماضی نقلی منفی دوم شخص مفرد    /   آن روز : گروه اسمی مفعول  ، آن : صفت اشاره ، وابسته پیشین  ، روز : هستۀ مفعول  /  از : حرف اضافه  ، عمر خود : گروه اسمی متمم ، عمر : هسته متمم ، خود : مضاف الیه ، وابسته پسین   / مشمار : فعل نهی 

  منبع مطلب : asemaneab94.blogfa.com

  مدیر محترم سایت asemaneab94.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس دوازدهم: " پند پدر "

  " اخلاق و زندگی "

  " پند پدر "

  خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی (حدود ۷۲۷ – ۷۹۲ هجری قمری)، شاعر بزرگ سده هشتم ایران (برابر قرن چهاردهم میلادی) و یکی از سخنوران نامی جهان است.

     ده روز مهر گردون، افسانه است و افسون     نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

                                                                                                                        ( حافظ )

  ده روز مهر گردون : مهر و محبّت ناپایدار فلک و روزگار    افسانه : داستان غیر واقعی و بی اساس  

  افسون : سحر،مکر و فریب    به جای : در حقّ ، درباره ی      فرصت شمار : غنیمت بدان، ارزشمند بدان  

   یارا : ای یار  

  معنی بیت: محبّت کوتاه مدّت و ناپایدار روزگار، داستانی بی اساس و نیرنگی بیش نیست،فرصت نیکی کردن در حقّ دوستانت را ( در این اوضاع ناپایدار) ارزشمند بدان.

   

  " پند پدر "

   

  ایرج میرزا (۱۲۵۱ خورشیدی تبریز - ۲۲ اسفند ۱۳۰۴ خورشیدی تهران) ملقب به «جلال‌الممالک» و «فخرالشعرا»، از جمله شاعران برجسته ایرانی در عصر مشروطیت (اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی) و از پیشگامان تجدد در ادبیات فارسی بود.

                    زین گفته سعادت تو جویم           پس یاد بگیر هرچه گویم

   

   سعادت: خوشبختی،نیک بختی

  معنی بیت: از این سخن خوش­بختی تو را می­خواهم؛ پس هر چه را که می­گویم، یاد بگیر.

   

                  می باش به عمر خود سحر خیز     وز خواب سحرگهان بپرهیز

   

   سحرخیز: کسی که صبح زود از خواب برمی خیزد.       سحرگهان: هنگام سحر، سحرگاه

   معنی بیت: در تمام زندگی­خود،آدم سحرخیزی باش و از خواب دمِ صبح دوری کن.

   بیت تلمیح دارد به:« سحر خیز باش تا کامروا شوی ».

   

                   با مادر خویش مهربان باش         آماده ی خدمتش به جان باش

   

   معنی بیت:با مادرت همیشه مهربان باش و آماده باش تا از جان و دل به او مهربانی کنی.

   

   

                 

                     با چشم ادب نگر پدر را            از گفته ی او مپیچ سر را

   

    نگر: نگاه کن

  معنی بیت: با نهایت ادب و فروتنی و احترام به پدرت نگاه کن و از سخنان و دستورهای او سرپیچی نکن.

   

                  چون این دو شوند از تو خرسند       خرسند شود ز تو خداوند

   خرسند: قانع،راضی،خشنود

  معنی بیت: اگر این دو(پدر و مادر) از تو راضی و خشنود شوند؛مطمئن باش که خداوند نیز از تو راضی می­گردد.

   

                    چون با ادب و تمیز باشی          پیش همه کس عزیز باشی

   

   معنی بیت:اگر مؤدّب و پاکیزه باشی، همه دوستدارِ تو خواهند شد.

   

                     می کوش که هرچه گوید استاد       گیری همه را به چابکی یاد

   

   چابکی: چالاکی،فرزی

  معنی بیت: تلاش کن تا هر چه را که استاد و راهنمایت می­گوید، همه را به سرعت و چالاکی یاد بگیری.

   

                    زنهار مگو سخن به جز راست     هر چند تو را در آن ضررهاست

   

   زنهار: برحذر کن، آگاه باش،بپرهیز

  معنی بیت: آگاه باش که سخنی به جز راستی بر زبان خود جاری نکنی؛ حتّی اگراز این جهت به تو ضرری برسد.

   بیت تلمیح دارد به سخن پیامبر ( ص ): « قُولوا الحقَّ وَلَو عَلَی اَنفُسکُم ؛ حق را بگویید هر چند به زیانتان باشد ».

   

                     هر شب که روی به جامه ی خواب    کن نیک تاّمل اندر این باب   

   

                    کان روز به علمِ تو چه افزود        وز کرده ی خود چه بُرده ای سود

   

   جامه: پوشاک، لباس     تأمّل: اندیشه‌کردن، فکرکردن، درنگ‌کردن، دقت‌کردن‌درامری  

  معنی بیت: هر شب هنگام خواب ، در این مورد خوب فکر و اندیشه کن که در آن روز چه چیزی به علم و آگاهی خود اضافه کردی و از کارهایی که انجام دادی چه سود و بهره­ای برده­ای؟

   نکته: بیت هایی که خواندن آنها و همچنین معنی آنها به یکدیگر وابسته باشند ابیات موقوف المعانی ( وابستگی معنایی ) نام دارند.

   

                    روزی که در آن نکرده ای کار        آن روز ز عمر خویش مشمار

   

   معنی بیت:  روزی را که در آن کار مفید و مؤثّری انجام نداده­ای، آن روز را جزء عمر خود به حساب نیاور.

                                                                                 

                                                                                         (ایرج میرزا)

  " دانش های زبانی و ادبی"

   نکته ی اوّل :

    گاهی اوقات شاعر برای رعایت وزن مجبور می شود کلمه ها را مخفّف( کوتاه شده ) به کار ببرد.

    می باش به عمر خود سحر خیز     وز خواب سحرگهان بپرهیز

   نکته ی دوم :

   ادبیات اندرزی یا تعلیمی چیست؟

    شاعران و نویسندگان همه ی ملت ها سروده ها و نوشته هایی دارند که در آن ها راه بهتر زیستن ، خوشبختی و سعادت را نشان می دهد به این نوع سروده ها و نوشته ها ادبیات اندرزی یا تعلیمی می گویند.

   چند نمونه از بهترین ادبیات اندرزی یا تعلیمی ایران را نام ببرید.

   بوستان وگلستان سعدی مثنوی و معنوی مولوی کلیله و دمنه

   

   

  منبع مطلب : mmts7.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mmts7.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ادبیات پایه هشتم ( درس ششم راه نیک بختی )

  این درس نوشته  شاعر معاصر ایرج میرزا است که از نوادگان فتحعلی شاه قاجار بود تحصیلاتش در مدرسه دارلفنون  تبریز صورت گرفت .  ابتدا شاعر درباره  قاجاریه بو اما به زودی از شاعری درباره کناره گرفت. شعر ایرج میرزا ساده و روان و مشتمل بر کلمات و تعبیرات عامیانه است  و مسایل مختلف اجتماعی را با زبانی ساده و شوخی های نیشدار بیان می کند . 

   راه نیک بختی  یک ترکیب وصفی است .( راه ) موصوف / ( نیک بختی ) صفت 

  متن درس  : یکی از مهارت های اصلی زبان ...... درک پیام متن .

  دانش ادبی و زبانی و معنی کلمات متن : گام ( قدم ) / باز خوانی ( باز  قید تکرار  ) به معنی دوباره خوانی / تلفظ ( خواندن  )/مطابقت (هم خانواده اش تطبیق) در کنار هم قرار دادن و مقایسه کردن /  تلفظ ( نحوه خواندن ) / خوانش ( اسم مشتق ) خوان + -ِش  که ( بخوان ) بن فعل مضارع است /

  متن درس : بنابر این  خواندن ...... مخاطب آن ا ندرز است .

  دانش ادبی و زبانی و معنی متن : درون مایه ( محتوا ) / ( تناسب ) مناسب و هم خانواده متناسب و مناسب است / پیکارانه ( جنگی ) / ستایش ( حمد کردن ) / نیایش ( رازو نیاز کردن باخدا ) / فروتنی و خاکساری ( مترادف ) یعنی تواضع داشتن / محتوی ( درون مایه ) / می خوانیم ( مضارع اخباری) / به گونه ای ( به شکلی ) مخاطب آن اندرز است ( مورد پذیرش است ) / شنونده حس کند که خودش مخاطب می باشد . 

  قالب این شعر مثنوی است و مثنوی شعری است که هر بیت قافیه ای جداگانه ای  دارد .

  قافیه در  بیت اول ( جویم وگویم ) و در بیت دوم ( سحرخیز و بپرهیز) و در بیت سوم ( مهربان و جان ) و در بیت چهارم ( پدر و سر) و دربیت پنجم (خرسند و خداوند ) و در بیت ششم ( تمیز و عزیز ) و در بیت هفتم ( استاد و باد )  و در بیت هشتم ( راست و ضررهاست ) و در بیت نهم ( خواب و باب ) و در بیت دهم ( افزود و سود ) و دربیت یازدهم ( کار و شمار ) 

  معنی بیت اول : هدف من از گفتن این نصیحت سعادت و خوشبختی توست بنابراین هر چه را می گویم گوش کن و بپذیر.

  دانش ادبی :( جویم و  گویم ) قافیه است و جناس ناقص اختلافی است . 

  دانش زبانی : ( زین ) مخفف از این /  ( زین گفته ) گروه اسمی ، هسته ( گفته ) وابسته پیشین ( از این ) / (سعادت تو) گروه اسمی ، هسته ( سعادت) و مفعول،  وابسته پسین ( تو ) که مضاف الیه است / مضارع اخباری (جویم ) فعل امر ( یاد بگیر) / گروه اسمی ( هرچه )  که ( هر ) صفت میهم ( چه ) هسته / مضارع اخباری ( گویم ) که می گویم بوده است / بیت سه جمله است 

  معنی بیت دوم : در تمام زندگی خود سحرخیز باش و از خواب صبحگاهی دوری کن . 

  دانش ادبی : (سحرحیز و بپرهیز) قافیه است . 

  دانش زبانی : بیت از دو جمله تشکیل شده است/ ( می باش ) فعل امر / ( سحر خیز) مرکب / ( وز) مخفف  و  از / (سحر گهان ) مشتق به معنی هنگام سحر ، مخفف کلمه سحرگاهان و ( ان ) علامت زمان است و (سحر +گاه )( گاه ) پسوند زمان و مکان است / ( بپرهیز ) فعل امر به معنی دوری کن 

  معنی بیت سوم : با مادر خودت مهربان باش و حالت رفتارت مهربانانه باش و از دل و جان خدمت به او باش 

  دانش ادبی :  کنایه در مصرع دوم  ( آماده خدمت کسی بودن ) آماده خدمت باتما دل و جان بودن / واج آرایی در حرف (ش)

  دانش زبانی :بیت دارای دو جمله است / ( مهربان ) مسند / ( به جان ) متمم قیدی ( چون حرف اضافه ( به ) و متمم ( جان ) هر دو قابل حذف هستند قید می شوند . ) 

  معنی بیت چهارم : با پدرت محترمانه رفتار کن و از دستورش سر پیچی نکن ( از پدرت اطاعت کن ) 

  دانش ادبی : ( چشم ادب ) تشخیص / ( چشم و سر ) مراعات النظیر/ ( سر مپیچ ) کنایه از نافرمانی /  ( را ) ردیف / ( پدر و سر ) قافیه 

  دانش زبانی : ( چشم ادب ) اضافه استعاری / ( را ) حرف اضافه به معنی ( به )  ( به پدر ) که ( پدر ) متمم / (را ) در مصرع دوم نشانه مفعول است / ( نگر ) فعل امر است

  معنی بیت پنجم : وقتی که پدر و مادر از تو راضی باشند حداوند هم ازتو راضی وخشنود می شود .

  دانش ادبی : ( خرسند و خداوند ) قافیه / ( تو و دو  ) جناس / ( خرسند و خرسند ) تکرار  / مصرع دوم تلمیح دارد به آیه (رضی الله فی رضی الوالدین ) 

  دانش زبانی : ( چون ) قید زمان / ( این دو  )  گروه اسمی  (این ) صفت شمارشی ( دو ) هسته 

  معنی بیت ششم : اگر مودب و صاحب تشخیص  باشی نزد همه عزیز و دوست داشتنی خواهی بود.

  دانش ادبی : باشی  و باشی  ( ردیف ) / تمیز و عزیز  (قافیه ) 

  دانش زبانی : ( چون ) به معنی اگر حرف شرط / ( با ادب )  حرف اضافه و متمم  / ( باشی ) مضارع اخباری / ( پیش ) حرف اضافه به معنی ( نزد ) / ( همه کس ) متمم   ( همه ) حرف اضافه و صفت مبهم و وابسته پیشین ( کس ) هسته گروه اسمی  / ( عزیز )  گروه اسمی و چون یک کلمه هست خودش هسته هست و نقش آن مسند  / ( باشی ) فعل ا سنادی / 

  معنی بیت هفتم : تلاش کن که هر چه را معلم به تو می گوید و آموزش می دهد همه را با سرعت و زیرکی یاد بگیری 

  دانش ادبی : ( استاد و یاد ) قافیه 

  دانش زبانی : ( می کوش ) فعل امر به معنی تلاش کن ( بکوش ) / ( گوید ) می گوید و مضارع اخباری است / ( یاد )  در اصل یاد بگیری بوده است و مضارع التزامی  / ( چابکی ) با سرعت 

  معنی بیت هشتم : اگر که همیشه حرف راست بگویی و از دروغ دوری کنی حتی اگر گفتن سخنان راست و ضرر تو باشد .

  دانش ادبی : مصرع اول تلمیح دارد به حدیث ( قل الحق ان کان مرا ) و ( النجاه فی الصدق )است که ترجمه ی آن ها چنین است ( حق را بگو اگر چه تلخ باشد ) و ( نجات انسان در راستی است ) / و تلمیح به حدیث پیامبر هم دارد که می فرماید ( قولو ا الحق و لو علی انفسکم ) 

  دانش زبانی : ( زنهار ) اصوات و به معنی آگاه باش و شبه جمله است / ( مگو ) فعل نهی / ( تو را) برای تو که حرف اضافه و متمم / ( ضررهاست ) ضررها است  و ( است ) به معنای وجود داشتن است و فعل غیر ربطی است  / بیت دارای سه جمله است . 

  معنی بیت نهم : هنگامی که هر شب برای خوابیدن به رختخواب می روی در این باره خوب فکر کن .

  دانش ادبی : ( جامه خواب ) مجاز از رختخواب / بیت نهم و بیت دهم از نظر معنا کردن بهم ارتباط دارند که به این ارایه  موقوف المعانی می گویند . 

  دانش زبانی : ( روی ) می روی مضارع اخباری / جامه ( لباس ) / ( اندر ) در / ( باب )  موضوع و زمینه ( تامل ) اندیشه کردن 

  معنی بیت دهم : که امروز چه قدر به علم و دانش تو اضافه شد و از کارهایی که انجام دادی چقدر سود بردی 

  دانش ادبی : این بیت با بیت نهم باید معنی کردو موقوف المعانی است 

  دانش زبانی : ( کان ) که آن / ( چه ) در مصرع اول ضمیر پرسشی است و درمصرع دوم صفت پرسشی است به معنی چه سود برده ای ؟ 

  معنی بیت یازدهم : روزی را که در آن کار مفیدی انجام نداده ای جز روزهای تلف شده بدان و از روزهای عمرت به حساب نیار 

  دانش ادبی : ( کار و مشمار ) قافیه است 

  دانش زبانی :( ی  )  در روزی  نکره است / ( مشمار ) فعل نهی است  

  منبع مطلب : kelas-majazi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kelas-majazi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  اسما قربانی 28 روز قبل
  0

  بیت( باچشم ادب نگر پدر را از گفته او مپیچ سر را )به چه موضوعی تاکید دارد؟

  Ayda 1 سال قبل
  0

  این چه وضعشه

  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید