توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  به بزرگنمایی در بیان حوادث چه می گویند

  1 بازدید

  به بزرگنمایی در بیان حوادث چه می گویند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  فارسی ششم نوبت اول


  1)در بیت زیر نهاد کدام است؟

  ((تو به سخن تکیه کنی،من به کار ما هنر اندوخته ایم وتو عار))

  1)تو            2)من            3)ما               4)همه موارد

  2)املای کدام کلمه با توجه به معنی آن درست نوشته شده است؟

  1)مقرّر=تقدیر                  2)الفت=دوستی          

  3)سمر= میوه                  4 )فراذ=بلندی

  3)رابطه ی"معلّم"و"علوم"مانندرابطه ی کدام یک از گزینه ها است؟

  1)نظرومنظور                 2)علیم وعالم

  3)تاثیر و موثر               4) محقّق وحقوق

  4)جمع کدام گزینه صحیح نیست؟

  1)حس حواس              2)آفت آفات

  3)علّتمعلول               4)اصل اصول

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  5)در مصراع "ملخ بوستان خوردومردم ملخ" نقش کلمه ی "ملخ"به ترتیب

  ..................و....................است.

  6)عبارت "به تنگ آمدن"کنایه از..................................می باشد.

  7)در بیت زیر قافیه ..................و....................است.

  "میانش به خنجر به دو نیم کرد دل جاودان زو پر از بیم کرد"

  8)به بزرگنمایی در بیان حوادث....................می گویند.

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  9) )درستی ونادرستی عبارات زیر را مشخّص کنید.

  الف)کیمیای سعادت،اثر ماندگار،خواجه نصیرالدین توسی است.(ص- غ)

  ب)"گراز عهد خردیت یاد آمدی که بیچاره بودی درآغوش من"

  هدف شاعر از عهد خردی،دوران جوانی فرد است.(ص- غ)

  ج)"باد آسمان را جارو می کند" جانبخشی به اشیاء را نشان می دهد.(ص- غ)

  د) درعبارت "در خانه ی او همیشه باز است"کنایه از مهمان نوازی آن شخص است.(ص- غ

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  0 )هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید.

  غفلت: ........... شخص:............ ذهن:............. قادر:............

  11 )برای کلمات زیر مضاف و مضاف الیه و موصوف و صفت بنویسید.

  کلمه موصوف وصفت                                      مضاف ومضاف الیه

  بهار....................................         .....................................................

  مردم....................................        ....................................................

  12 )مترادف(هم معنی)کلمات را بنویسید.

  تهی:............. مذلّت:.............. شوکت:............. معرفت:..............

  13 )با کلمات زیر متنی کوتاه درباره ی احترام به یکدیگر بنویسید.

  هدیه- مهربانی- ادب- بزرگ تر- دوستی

  ...................................................................................................

  14 )کدام فعل لازم وکدام متعدی است؟

  هستم:....................... رساندم:......................

  15 )ضرب المثل(زبان سرخ،سرسبز می دهد برباد)بیانگر چیست؟

  ....................................................................................................................

  بیت زیر را به نثر ساده بنویسید.

  به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه،پیش امیر

  ..................................................................................................................

  16 )یک جمله ی عاطفی بنویسید.

  17 )در شعر زیر چند جمله وجود دارد؟

  بزد تیغ و بنداخت از بر،سرش فرو ریخت چون رود،خون از برش

  ............................................................................................................

  18 )در کدام جمله (فعل)زمان (حال) را نشان می دهد؟

  الف) مادرم را صدا زدم.                    ب) مادرم را صدا می زنم.

  ج)مادرم را صدا خواهم زد.                   د)مادرم راصدازده ام.

  19 )جمله ی (دوست همی طلب)را به زبان فارسی امروزی برگردانید.

  سوال امتیاری:

  کدام ضرب المثل به مفهوم (خواستن،توانستن است.)اشاره دارد؟

  1) توانا بود هر که دانا بود                   2)ز سستی کژی زاید وکاستی.

  3)کار نیکو کردن ازپر کردن است.            4)جوینده،یابنده است.

  منبع مطلب : www.yengimaleki.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.yengimaleki.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات مربوط به یادآوری فارسی ششم ابتدایی - دبستان آزادگان قونسولکندی

  انواع جمله(از نظر محتوا):

  -     جمله خبری : جمله ای است که خبری را بیان می کند.مانند: باد بهاری وزید.

  -     جمله پرسشی:جمله ای است که در آن پرسشی وجود دارد.مانند: بلبل و قمری چه خواند؟

  -     جمله امری : جمله ای است که در آن خواهشی یا فرمانی بیان می شود.مانند: خیز و غنیمت شمار

  -     جمله عاطفی:جمله ای است که بیانگر احساس شگفتی و عاطفه باشد.مانند:چه گل زیبایی!

                    ************************************

  درس دوم

  کلمات هم خانواده :

  به این دسته از کلمه ها که از یک ریشه و خانواده هستند.هم خانواده می گوییم.مثل( شاهد،مشهد،شهید،شهادت)

                ************************************

  درس سوم

  زبان چند شکل یا چهره دارد که عبارت اند از : آوا و صدا خط اشاره

  خط دشواری بیش تری دارد زیرا نوشتن در اصل به کارگرفتن قواعد تعیین شده در هر جامعه است.

  در زبان فارسی بعضی کلمات به دو شکل نوشته می شوند که هر دو صورت آن صحیح است.مثل( کتاب خانه – کتابخانه)

                       ************************************

  درس چهارم

  تعریف مبالغه: گاه شاعران و نویسندگان برای افزودن بر تأثیر و قدرت سخن خود رویدادها را بسیار بیش تر  از آن چه هست توصیف می کنند.به این گونه بزرگ نمایی در بیان حوادث مبالغه می گویند.

  مثال: خروشید و جوشید و برکند خاک           ز سمّش زمین شد چاک چاک

  تعریف کنایه:

  وقتی درباره ی مطلبی به طور غیر مستقیم صحبت می کنیم، به آن کنایه می گوییم.کنایه سخنی است که دو مفهوم دور و نزدیک دارد و مقصود گوینده ، معنای دور آن است.

  مثال: (( از هفت خان رستم گذشته است.)) یعنی فرد توانسته است مراحل دشواری را پشت سر گذاشته به موفقیّت برسد.

  درس پنجم

  تعریف تشبیه: مانند کردن کسی یا چیزی به کسی یا چیز دیگر را تشبیه می گویند.مثل: شهید چون شقایق،سرخ است.

  تشبیه یکی از ابزارهایی است که نوشته را زیبا و گیرا و اثر گذارتر می کند و ذهن را به پویایی و آفرینش نزدیک می سازد.

  درس ششم

  با افزودن (بی) به آغاز کلمه واژه جدیدی ساخته شده است: بی نهایت ؛ بی شمار ؛ بی غایت

  اضافه شدن (نا) به کلمه هایی مانند شناس،سازگار،شنوا نیز کلمه های جدیدی پدید آورده که معنای مخالف با اصل کلمه دارند: ناشناس ،ناسازگار، ناشنوا

  درس هفتم

  همی طلب یعنی : بطلب           همی دار یعنی: بدار        دوست همی طلب: برای خود دوست انتخاب کن

  درس نهم

  شخصیت بخشی :

  گاهی شاعر یا نویسنده برای اثر بخشی بیش تر،زیباتر ساختن و ساده تر کردن مفاهیم شعر و نوشته ی خود از زبان موجودات و اشیا سخن می گوید و اعمال انسانی را به آن ها نسبت می دهد مانند (گل به خنده گفت ) به این کار شخصیت بخشی می گویند.

  مناظره :

  گاهی در یک نوشته یا شعر ، شخصیت های انسانی و یا غیر انسانی به صورت پرسش و پاسخ و یا بحث و مجادله به گفت و گو می پردازند ، به این کار مناظره می گویند.

  درس دهم

  روش های پیدا کردن کتاب در یک کتا ب خانه :

  روش اول: با توجّه به اسم کتاب در فهرست عناوین نام کتاب را پیدا می کنیم.

  روش دوم : اگر اسم کتاب مشخص نباشد با استفاده از فهرست پدیدآورندگان کتاب مورد نظر را پیدا می کنیم.

  روش سوم: اگر نام کتاب و نام نویسنده مشخص نباشد و تنها به دنبال مطلبی با موضوعی خاص هستیم می توانیم از فهرست موضوعی استفاده کنیم.

  منبع مطلب : www.vahidteacher.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.vahidteacher.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 20 روز قبل
  0

  سلام خسته نباشید بزرگنمایی کاری یا چیزی به منزله تعریف کردن از خود

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  به بزرگ نمایی اتفاقات به منظور تعریف از خود میگویند

  ناشناس 2 ماه قبل
  1

  بزرگ نمایی

  عیسی 2 ماه قبل
  0

  تعرییف کردن غیر منطقی از خود (لاف زدن)

  عیسی 2 ماه قبل
  0

  سلام در جامعه افرادی هستند که ازخیلی چیزهامحرومند وتوانایی انجام کاری راندارند برای اینکه دربرابر دیگران احساس ضعف نکند به گفتن مطالب غیر منطقی روی می آورد که به لاف زدن مشهور است

  عیسی 2 ماه قبل
  0

  جواب مرحله 476 بازی شهربانو

  جان نثار

  چابک

  زباله دان

  همبازی

  طاس

  لاف زدن

  سماق

  لیلا 2 ماه قبل
  0

  جان نثار، چابک،زباله دان،هم بازی،طاس ،لاف زدن

  0
  لیلا 2 ماه قبل

  سماق

  ماری 3 ماه قبل
  1

  لاف زدن

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  به بزرگنمایی اتفاقات به منظور تعریف از خود : لاف زدن

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  مبالعه

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  مبالغه

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  مبالغه

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  سلام من هم پاسخ این سوال رو می خواستم اما نبود

  مهدی 2 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید