توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  به جایی که در آن پارچه میفروشند چه میگویند

  1 بازدید

  به جایی که در آن پارچه میفروشند چه میگویند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  روان شناسی زبان

  کتاب بخوانیم   پایه دوم       درس اول (خدای مهربان)

  واژه آموزی : گسترش حوزه ی واژگان در حیطه ی خواندنی ها

  در این درس واژه های مربوط به خواندن  به شیوه ی خوشه ای گسترش یافته است

  این گسترش به شکل طبقه بندی ودر پنج حوزه انجام گرفته است معلم می تواند به کمک دانش آموزان به هر طبقه

  واژه های تازه ای اضافه کندوهر یک از زیر مجموعه ها را نیز گسترش دهد،یکی از گونه های گسترش واژه ی

  کتاب چنین خواهد بود       

                                      ۱  علوم

                   ۱  درسی         ۲  ریاضی

  کتاب                                ۳  فارسی

                 ۲  غیردرسی                   ۱  داستان

                                                    ۲ علمی          ۱ میکروب ها

                                                    ۳  شعر             ۲ اقیانوس ها

  واژه آموزی درس دوم       (دوستان ما )

  آموزش واژه های خوشه ای مربوط به دوست است این تداعی در سه حوزه صورت گرفته است

  دوست ، صفات دوست ،گونه های تر کیبی آن،برای فعالیت بیش تر می توان هر یک از واژگان مربوط به حوزه های سه گانه را بار دیگر گسترش داد

                 ۱ مهربان                                             ۱  مهربان              

  یار          ۲ صمیمی                              رفیق         ۲ صمیمی

             ۳  با محبت                                               ۳ با محبت             

  تمرین 3   ص 17   کتاب بنویسیم 

  کامل کن     

                                           کتاب

         من                            ........                                       می خوانم

                                        ........

                                        ........

  توانایی تشخیص کلمات تازه ای که بتوان در محور جانشینی به جای "کتاب" نوشت به طوری که ساخت

  نحوی جمله از نظر معنایی درست باشد مثل: روز نامه، نامه، کتاب، قصه، شعر،نمایش نامه و ‌‌‌..........

  درس ششم :     (مدرسه ی  خرگوش ها)

  واژه آموزی : گسترش حوزه ی واژگان با شناخت اعضای مختلف بدن .

                                                  ۱ چشم  

                               سر               ۲ دهان

                                                  ۳ بینی

                                                   .......                                                                     

  بدن                    ۱  تنه                   .......

                         ۲  دست                  .......

                                                  .......

                          ۳  پا                  ........

  کتاب  بنویسیم   ص  43                   ........

  تمرین  2:  هر یک از کارهای زیر مربوط به کدام عضو بدن است؟  

  جویدن .........            شنیدن  ..........      خندیدن  ...........       راه رفتن  .......     بوییدن  ....... 

  درس دهم :  (دوستان ما )     کتاب بخوانیم   ص66 

  واژه آموزی  :  گسترش واژگان  " فروش"   و " ساز "در حیطه مشاغل 

  الف: کی، چی می فروشد؟           شیرینی فروش، شیرینی می فروشد.      سبزی فروش،سبزی می فروشد. 

  حالا بگو:  بستنی فروش ........................               کتاب فروش................................  

  ب: کی، چی می سازد؟            

  به کسی که ساعت می سازد، ساعت ساز می گویند.  

  به کسی که ساختمان می سازد، بنا می گویند. 

  حالا بگو:  به کسی که کلید می سازد،............................می گویند.

  نجار یعنی ......................................................................

  کتاب بنویسیم         ص72      تمرین 3 -  کامل کن.

  به کسی که به ما درس می دهد، ............................می گویند.

  به کسی که در اداره کار می کند ...........................می گویند.

  به کسی که از گل ها مراقبت می کند  ....................می گویند.

  کتاب بنویسیم      ص73   تمرین  3 -   کامل کن.

  به جایی که در آن دارو می فروشند .................می گویند.

  به جایی که در آن طلا می فروشند .................می گویند.

  به جایی که در آن موها را کوتاه می کنند..........می گویند.

  به جایی که در آن پارچه می فروشند..............می گویند.

  درس یازدهم :   واژه آموزی     واژگان مخالف  ، متضاد 

  تقویت و توانایی قدرت حافظه،یاد آوری مطالب ،تقویت وگسترش واژگان از طریق تداعی و تقویت مهارت نوشتن از طریق به کار انداختن خلاقیت ذهن .

  کتاب بنویسیم:       ص79        تمرین 3-  مخالف هر کلمه را در زیر آن بنویس.

  تمرین  3-  هر کلمه، چه کلمه های دیگری را به یادت می آورد؟ سه تا را بنویس.

  مثا ل :    آسمان               ابر               خورشید             ستاره    

          خورشید           ............         ..............         ...........

            خواب           ............         ..............         ............

           مدرسه          .............        ..............          .............

  درس  شانز دهم :     واژه آموزی      گسترش واژگان    در رابطه با کلمه های (هم نویسه )

  کلمه های هم نویسه ، کلماتی هستند که املای مشابه دارند ولی معانی آن ها متفاوت است.

  مثال:   شیر(حیوان وحشی )        شیر (خوردنی)           شیر ( شیر آب ) 

  بنویسیم:       ص113    تمرین  2-   هر کلمه را می توانی در دو جای خالی بنویسی .

  باد   ---   خیر ---- بار --- شیر  

  ...........شدیدی وزید.

  او هر ........   بار دیر به مدرسه می آید.

  ما باید کارهای ..............  انجام  دهیم.

  ............. ماشین خیلی سنگین بود.

  ......... سلطان جنگل است.

  ..............چرخ دو چرخه ام خالی شد.

  گاهی به جای نه ..............می گوییم.

  برای قوی شدن استخوان باید ..............بخوریم.

  بخوانیم و بنویسیم  (کتاب راهنما )  ص 23 

  واژه آموزی و گسترش واژگان  

  قلب هر زبان واژه های آن زبان است.کودکان از پایه ی سوم ابتدایی در هر سال می توانند تا سه هزار واژه را به گنجینه ی

  واژگانی خواندنی خود بیفزایند.

  کودکان چگونه و به چند طریق به معنای واژه ها دست می یابند؟

  کودکان به هنگام ورود به دبستان مقدار زیادی واژه را که از طریق شناخت پدیده های اطراف خود به دست آورده اند،

  در ذهن خود دارند.برخی از واژگان اندوخته در ذهن خود را در گفتار روز مره به کار می برندوبرخی دیگر را اگر چه به کار نمی برند ولی مفهوم آن ها را می دانند.

  در دبستان،کودکان شکل نوشتاری واژه هارا از طریق خواندن همراه با معنی آن را به ذهن می سپارند.  

  یکی از راههای واژه آموزی کشف روابط مفهومی واژگانی به صورت مختلف است.برخی از این راهها عبارتنداز:

  1-هم مفهومی:خواندن یک طبقه از واژگان که ارتباط معنایی با یکدیگر دارند.مانند واژه هایزیر که همه از نظر مفهومی با

  واژه "سفر" در یک فضا قرار دارند.

  سفر،چمدان،بلیت،اتوبوس،......

  2-هم معنایی:اگر چه هم معناییکامل بین کلمات وجود ندارد،ولی بین برخی از واژه ها شباهت معنایی برقرار است.

  مانند:واژه های تیره وسیاه که در همه جا ودر همه ی جمله ها نمی تواند کاملا هم معنا باشند.

  خواندن دو کلمه هم معنا به گسترش گنجینه ی واژگانی دانش آموزان کمک می کند.

  3-تضاد معنایی: خواندن دو کلمه که از نظر معنایی و مفهومی مخالف یکدیگر هستند.نیز راهی برای واژه آموزی است.

  مانند:شب،روز   سرد،گرم

  4- کلمه های متشابه: کلمه های متشابه چه آن دسته از کلماتی که صورت املایی وصورت گفتاری یکسانی دارند مانند

  کلمه ی شیر(شیر جنگل،شیر خوردنی،شیر آب )چه آن دسته از کلمه هایی که مانند هم نوشته نمی شوند ولی از نظر گفتاری هم آوا هستند(مانند کلمه های خوار،خار ،خواست،خاست ،ثواب ،صواب )

  برای آموزش بهتر واژه آموزی و گسترش واژگانی دانش آموزان به نکات زیر توجه کنید.

  1-تشویق دانش آموزان به صحبت وگفت وگو با هم تا فضای مفهومی واژه ها و ارتباط معنایی آن ها با یکدیگر روشن شود.

  2-دانش آموزان واژه های جدید را که یاد می گیرند به سایر بخش های زندگی روزانه ی خود تعمیم وگسترش دهند.

  3-در بر خورد با واژه گان باید از آن ها خواسته شود که چند بار با واژه تماس داشته اند در کجا وچگونه،......

  4-با استفاده از تجارب زبانی دانش آموزان وهدایت وراهنمایی آن ها فضایی در کلاس ایجاد شود تا هر کدام از واژه های

  جدیدی که یاد می گیرند ،تعریف شود .

  5فرصت هایی در کلاس ایجاد شود تا دانش آموزان واژه های جدید را در گفتار و نوشتار خود به کار ببرند.

  کتاب سوم    درس اول     گسترش واژگان   

  کتاب بنویسیم    تمرین 3   ص10   

  این کلمه ها را به چند شکل می توانی بخوانی با هر شکل آن ها یک جمله بساز.

  ده ...............................................

  پر...................................................

  تمرین 2  ص  11  

  هر کلمه را به جمله ای وصل کن که با آن ارتباط دارد.

  لبخند             شنیدن آن شیرین است.

  اخم              نشستن زیر سایه ی درختان واقعا  .....است.

  خاطرات       وقت ظهر می خوریم.

  لذت بخش     با آن ،دنیا گلستان می شود.

  ناهار         زیبایی را از صورت ها می گیرد.

  واژه آموزی    ص4   درس اول

  کوه های مرتفع ...........کوه های بلند            دشت های خرم  .........دشت های سر سبز

  دریاهای وسیع...........دریاهای گسترده         

  حالا بگو :     کتاب مفید   ..................          کارهای شایسته...................   دوستان صمیمی............

  درس دوم    (لبخند  نقاشی ها )

  گسترش واژگان :   واژه های هم نویسه  

  واژه آموزی :  هدف آشنایی با کلمات هم نویسه و درک معنای این کلمات در جمله است.

  کلمات هم نویسه به کلماتی گفته می شود که به یک شکل نوشته می شوند اما تلفظ و معنای آن ها با هم متفاوت است.

  واژه آموزی  ص 11 

  ما خدا را شکر می کنیم.

  در چای شکر می ریزیم.

  حالا بگو این کلمه ها را به چند شکل می توانی بخوانی؟

  کرم ،   شش ،   سم ،   دم ،   عالم ، 

  درس هشتم :   گسترش واژگان از طریق تداعی معنایی (تضمن)

  ص62   کتاب بخوانیم     واژه آموزی 

  وقتی می گوییم فداکاری  ،کلمه های دیگری مانند از خود گذشتن و جانبازی به یادمان می آید.

  وقتی می گوییم دهقان کلمه های دیگری مانند مزرعه ،آب، کشت،بذر،به یادمان میآید.

  حالا بگو:  با دیدن کلمه های زیر چه چیز هایی به یادتان می آید؟

  راه آهن  ........................    روستا......................    معلم.......................

  گسترش واژگان جهت یافتن مترادف ها ،شبکه های مراعات نظیر،تداعی معانی وکلمات مشتق  

  پیشنهاد می شود دانش آموزان به چند گروه تقسیم شوند. معلم هر یک از کلمات را به یکی از

  گروه ها بدهد واز آن ها بخواهد بعد از هم فکری و مشورت با هم واژگانی را که در رابطه با کلمه ی

  مورد نظر به ذهنشان می آید ،بیان کنند.

  کتاب بنویسیم     درس هشتم  ص55   تمرین  3 

  به جای کلمه هایی که قرمز هستند کلمه ی هم معنی بگذار.

  شهید محمد حسین فهمیده ،انسانی فداکار بود.....................

  حسین امید زاده ،معلمی از خود گذشته بود.......................

  ریز علی خواجوی ،انسانی نترس  بود...........................

  درس یازدهم       کتاب بخوانیم سوم    

  واژه آموزی :  یکی از راههای گسترش واژگان استفاده از تداعی است.

  تداعی از طریق رابطه های ترادف،تضاد وشمول معنایی امکان پذیر است.

  که در این درس گسترش واژگان به کمک شمول معنایی انجام می گیرد.

  واژه آموزی :ص84  کتاب بخوانیم سوم 

  وقتی می گوییم قطار ،به یاد ایستگاه ،لو کو مو تیو و ریل می افتیم.

  وقتی می گوییم هواپیما،به یاد فرودگاه،باند،خلبان،پروازو......می افتیم.

  حالا بگو:  با شنیدن کلمه های زیر به یاد چه چیزهایی می افتی؟

  اتوبوس............................................

  کشتی.................................................

  گسترش واژگان : تبدیل گفتار به نوشتار 

  واژه آموزی :هدف آشنایی با چگونگی تبدیل گفتار به نوشتار وکسب مهارت در آن

  در زبان گفتار معمولا کلمات و فعل های شکسته به کار می بریم ومخاطب حضور دارد

  گربه رو دیوار حیاطمون کمین کرده بود گاه می توانیم چیزی را با اشاره بیان کنیم .مثلا بگوییم :"این کتاب پیدا شده "

  اما این امکان در زبان نوشتاری وجود ندارد، چون در آن لحظه مخاطب حضور

  ندارد.اگر ضروری باشد می توانیم توضیحی به گفته ی خود اضافه کنیم.

  مثلا احمد آقا کیست؟      او صاحب یک مغازه است.

  برای نوشتن کافی است آن چه را که می خواهیم به زبان بیاوریم،یعنی حاصل فکر خود را روی کاغذ بنویسیم.

  اما باید به چند نکته توجه داشته باشیم:  

  1-کلمات شکسته به کار نبریم.

  2-از تکرار بپرهیزیم.

  3-مطالب اضافی را حذف کنیم.

  4-رسا و واضح بنویسیم.چون مخاطب را نمی بینیم ونمی توانیم با زبان گفتار به او توضیح بدهیم.

  مثال: پیشنهاد می شود از دانش آموزان بخواهید خاطره ی یک زنگ کلاس را همان طور که می گویند،

  بنویسند.از اعضای گروه ها بخواهید خاطرات خود را بخوانند و با کمک معلم شکل صحیح کلمات را در

  جملات خود به کار ببرند.

  واژه آموزی:   ص 147

  می گوییم :یکی بود، یکی نبود،غیر از خدا هیشکی نبود.

  می نویسیم:یکی بود ،یکی نبود،غیر از خدا هیچ کس نبود.

  می گوییم:دارم به خونه میرم .

  می نویسیم: دارم به خانه می روم.

  حالا بگو:   

  می گوییم:اونا دارن کتاب می خونن.           می نویسیم:   .........................................

  میگوییم:اگه گفتی،دو دو تا چن تا می شه؟    می نویسیم:    .........................................

  کتاب بنویسیم:ص 131 

  تمرین 3-  حسام می گوید:. به ماهیای حوضمون نیگا می کرد.یه دفه پرید تو آب حوض

  که ماهیا رو بگیره اما مث موش آب کشیده از حوض بیرون اومد.

  می نویسیم:                        ...................................................................................

                                     ...........................................................................................

  با تشکر از استاد گرامی: سرکار خانم حسینی لر

  گرد اورنده: مریم کلاته جاری

  منابع: کتاب راهنما پایه ی دوم و سوم ابتدایی ، کتاب بخوانیم و بنویسیم ، دوم و سوم ابتدایی .

  منبع مطلب : zabanshenasyfarsi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت zabanshenasyfarsi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  خوانداری و نوشتاری

  باغبان یعنی کسی که از گل ها مراقبت می کند . 

  پرستار یعنی کسی که از بیماران نگه داری می کند .

  مأمورراهنمایی ورانندگی یعنی کسی که نظم را در خیابان ها برقرار می کند.

  به کسی که ساعت می سازد ساعت ساز می گویند. 

  به کسی که آهنگ می سازد آهنگ ساز می گویند.

  به کسی که ساختمان می سازد بنا می گویند.        

  به کسی که لباس می دوزد خیاط می گویند.

  به کسی که کلید می سازد کلیدساز می گویند.      

  نجار یعنی کسی که با چوب میز و صندلی می سازد.

  کفاش یعنی کسی که کفش درست می کند.    

  آهنگر یعنی کسی که با آهن در و ژنجره می سازد.

  قنّاد یعنی کسی که شیرینی درست می کند .    

  شیرینی فروش یعنی کسی که شیرینی می فروشد.

  میوه فروش یعنی کسی میوه می فروشد.        

  سبزی فروش یعنی کسی سبزی می فروشد. 

  باسلیقه یعنی کسی که سلیقه دارد .                      

  باهنر یعنی کسی که هنر دارد.

  با ادب یعنی کسی که ادب دارد.     

  با ارزش یعنی چیزی که ارزش دارد .

  باایمان یعنی کسی که ایمان دارد .     

  بی حجاب یعنی کسی که حجاب ندارد .

  بانظم یعنی کسی که نظم دارد .               

  بی اهمّیّت یعنی چیزی که اهمّیّت دارد.

  بی حوصله یعنی کسی که حوصله ندارد .          

  بی مزه یعنی چیزی که مزه ندارد.

  ناآشنا یعنی کسی که آشنا نیست .              

  ناراحت یعنی کسی که راحت نیست .

   نابینا یعنی کسی که نمی بیند.                

  ناشنوا یعنی کسی که نمی شنود .

  خواننده یعنی کسی که چیزی را می خواند .       

  راننده یعنی کسی که چیزی را می راند .

  نویسنده یعنی کسی که چیزی را می نویسد .   

  روزنامه نگار یعنی کسی که در روزنامه چیزی را می نویسد.

  خزنده یعنی حیوانی که می خزد .                     

  پرنده یعنی حیوانی که می پرد .

  چرنده یعنی حیوانی که می چرد .                 

  شنونده یعنی کسی که چیزی را می شنود .

  داروخانه یعنی جایی که از آن جا دارو می گیریم.  

  آرایشگاه یعنی جایی که در آن جا موها را کوتاه می کنند.        

  آرایشگر یعنی کسی که موها را کوتاه می کند .        

  رفتگر یعنی کسی که کوچه ها و خیابان ها را تمیز می کند.

  زادگاه : محلّ تولّد

  آرامگاه : محلّ آرام گرفتن

   

  منبع مطلب : aschoolmpsp.blogfa.com

  مدیر محترم سایت aschoolmpsp.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 13 روز قبل
  1

  یعنی جایی ک پر از گل است

  0
  ناشناس 13 روز قبل

  یعنی جایی که پر از گل است

  0
  ناشناس 13 روز قبل

  جایی ک پر از گل است

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  به کسی که پارچه میفروشد چه میگویند؟

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  به جایی که درآن پرنده می فروشند

  مهدی 11 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید