توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تحقیق کنید و چند بیت شعر یا جمله حکیمانه به عربی درباره پیام درس بیابید

  1 بازدید

  تحقیق کنید و چند بیت شعر یا جمله حکیمانه به عربی درباره پیام درس بیابید را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  جملات حکیمانه به عربی - جمله عربی در مورد تجربه با ترجمه فارسی درس چهارم عربی هشتم

  جملات حکیمانه به عربی - جمله عربی در مورد تجربه با ترجمه فارسی درس چهارم عربی هشتم

  جملات حکیمانه عربی با ترجمه فارسی

  جدیدترین جملات حکیمانه و عکس نوشته های عربی را در اینستاگرام ما ببینید : اینجا کلیک کنید

  جملات حکیمانه به عربی

  ابن نباته السعدی :-

  من لم یمت بالسیف مات بغیره                   تعددت الاسبـاب والمـوت واحـد

  ترجمه: هر کس با شمشیر کشته نشود با چیز دیگری کشته می شود، مرگ یکی است اما راه های مرگ فراوان است.

  و / محمد سعید البوصیری :-

  والنفـس کالطفـل إن تهمـلـه شــب علی حب الرضاع وإن تفطمه ینفطم

  ترجمه: نفس انسان مانند کودک است اگر او را رها کنی با عشق به شیر خوردن بزرگ می شود ولی اگر او را از شیر بگیری از شیر گرفته می شود.

  جملات حکیمانه به عربی

  همچنین بخوانید : جملات حکیمانه در مورد آداب سخن گفتن با ترجمه فارسی

  و / المتوکل اللیثی :-

  لا تنه عن خلق وتأتی مثله عار علیک إذا فعلـت عظیـم

  ترجمه: هیچ اخلاقی را نهی نکن و بعد مانند آن را انجام بده اگر این کار را انجام دهی بر تو ننگ است.

  و / ربیعه بن عامر :-

  أخاک أخاک إن مـن لا أخـا لـه کساع إلی الهیجا بغیر سلاح

  ترجمه: برادرت! برادرت! کسی که برادر ندارد مانند کسی است که بدون سلاح به جنگ می رود.

  و / عدی بن زید العبادی

  عن المرء لا تسأل وسل عن قرینه فـکــل قـریــن بالـمـقـارن یـقـتـدی

  ترجمه: از مرد نپرس بلکه بپرس دوست و همنشین او کیست چرا که دوستان از هم تأثیر می پذیرند.

  و / المقنع الکندی :-

  یعاتبنی فی الدیـن قومـی وإنمـا دیونی فی أشیاء تکسبهم حمدا

  عرابی :-

  تدس علـی العطـار سلعـه أهله ـاوهل یصلح العطار ما أفسد الدهر

  و / صالح بن عبد القدوس :-

  إن القـلـوب إذا تـنـافـر ودهـــا مثل الزجاجه کسرها لا یجبر

  و :-

  لا خیـر فـی ود امـریء متمـلـق حـلـو اللـسـان وقلـبـه یتـلـهـب

  یعطیک من طرف اللسان حلاوهویـروغ منـک کمـا یـروغ الثعلـب

  و :-

  ذهب الشباب فما لـه مـن عـودهوأتی المشیب فأین منه المهرب

  و / جریر :-

  إن العیون التی فی طرفها حورقتلنـنـا ثــم لــم یحیـنـا قـتـلانـا

  و / ابن زیدون :-

  غیـظ العـدا مـن تساقینـا الهـویفدعوا بأن نغص ف الدهر آمینا

  و :-

  نـکـاد حـیـن تناجیـکـم ضمائـرنـایقضی علینا الآسی لولا تاسینا

  و / بشار بن برد :-

  إذا أنت لم تشرب مرارا علی القذاظمئت وأی الناس تصفـو مشاربـه

  و / أبو تمام :-

  إذا جاریت فی خلـق دنـیفأنـت ومـن تجاریـه ســواء

  رایت الحر یجتنب المخازیویحمیـه عـن الغـدر الوفـاء

  وما مـن شـده إلا سیأتـیلها مـن بعـد شدتهـا رخـاء

  و / محمود غنیم :-

  کــم صرفـتـنـا یـــد کـنــا نصـرفـهـاوبـــات یملـکـنـا شـعــب ملـکـنـاه

  کم بالعراق وکم بالهند من شجنشـکـا فــرددت الأهــرام شـکــواه

  و / المتنبی :-

  أنا الذی نظر الأعمی إلی أدبیوأسمعت کلماتی من به صمم

  و :-

  تـعـد ذنـوبـی عـنـد قــوم کثـیـرهولا ذنب لی إلا العلی والفواضل

  و :-

  سیعلم الجمع ممن ضم مجلسنـابأننـی خیـر مـن تسعـی بــه قــدم

  ما أبعد العیب والنقص فی شرفیأنــا الثـریـا وذان الشـیـب والـهــرم

  و :-

  الخیـل واللـیـل والبـیـداء تعرفـنـیوالسیف والرمح والقرطاس والقلم

  و / ابن خالویه :-

  إذا لم یکن صدر المجالس سیدافلا خیر فیمن صدرته المجالـس

  و / سلم الخاسر :-

  من راقب الناس مات هماوفـــاز بـالـلـذه الـجـســور

  و / حطان بن المعلی :-

  إنـــمـــا أولادنــــــا بـیـنــنــاأکبادنا تمشی علی الأرض

  و / عبدالرحمن الخطیب :-

  مالی سوی قرعی لبابک حیلهفلـئـن رددت فــأی بــاب أقــرع

  و / البحتری :-

  علی نحت القوافی من معادنهاومـا علـی إذا لـم تفـهـم البـقـر

  و / سحیم بن وثیل :-

  أنـا ابـن جـلا وطـلاع الثنایـامتی أضع العمامه تعرفونی

  و / أبو فراس الحمدانی :-

   أصیحابی الفرار أو الردیقلت هما أمران أحلاهما مـر

  و :-

  سیذکرنی قومی إذا جد جدهموفی اللیله الظلماء یفتقد البدر

  تزوج أعرابی امرأه ثانیه فت / الثانیه للأولی :-

  وما یستوی الثوبان ثوب به البلاءوثــوب بـأیـدی البائعـیـن جـدیــد

  فت / الأولی :-

  نقل فؤادک حیث شئت من الهوی مــــا الــحــب إلا لـلـحـبـیـب الأول

  وکم منزل فی الأرض یألفه الفتی وحـنـیــنــه أبــــــدا لأول مـــنـــزل

  و / حافظ إبراهیم :-

  رمونی بعقم فی الشباب ولیتنیعقمـت فلـم أجـزع لقـول عداتـی

  و الشاعر :-

  إذا جـــــار الأمـــیـــر وحــاجــبــاهوقاضی الأرض أسرف فی القضاء

  فــویــل ثــــم ویــــل ثــــم ویـــــللقاضی الأرض من قاضی السماء

  و / لبید بن ربیعه :-

  ما عاتب المرء الکریم کنفسـهوالمرء یصلحه الجلیس الصالح

  و / کعب بن الأخنس :-

  تسأل عن حصین کل رکبوعند جهینه الخبر الیقیـن

  و / حسان بن ثابت :-

  فإمـا تعـرضـوا عـنـا اعتمـرنـاوکان الفتح وانکشف الغطاء

  وإلا فـاصـبـروا لـجــلاد یـــومیـعـز الله فـیـه مـــن یـشــاء

  و / الشاعر فی الرثاء :-

  أرادوا لیـخـفـوا قـبــره عـــن رفــاقــهفکان طیب تراب القبر دل علی القبر

  و / أبو الأسود الدؤلی :-

  یـــا أیـهــا الـرجــل الـمـعـلـم غــیــرههـــلا لـنـفـسـک کــــان ذا التـعـلـیـم

  تصف الدواء لذی السقام وذی الغنیکـیـمـا یـصــح بــــه وأنــــت سـقـیــم

  و / القاضی الأرجانی :-

  شــاور ســـواک إذا نـابـتـک نـائـبـهیوما وإن کنت من أهل المشورات

  و / الأبله البغدادی :-

  لا یعرف الشوق إلا من یکابدهولا الصبـابـه إلا مــن یعانـیـهـا

  و الإمام / الشافعی :-

  شکیت إلی وکیع سوء حفظیفأرشدنی إلی تـرک المعاصـی

  وأخـبـرنـی بـــأن الـعـلـم نــــورونـــور الله لا یـهــدی لـعـاصــی

  و / المتنبی :-

  وإنی وإن لمت حاسـدیفما أنکر بأنی عقوبه لهم

  منبع مطلب : www.naasar.ir

  مدیر محترم سایت www.naasar.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ملی : چرا بقیش معنی نداررررررره؟؟؟!!!!

  حالا تو چیکار داری : چرا معنی نداره

  یاسی : اصلا معنیاشو میخونی هیچ ربطی به درس ندارن 😑😐

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  mary : زیاد مفید نبود من در سطح کتاب جمله میخواستم

  غلامی : عالی بود مورد نظر من قرار گرفت

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  تورو سننه 7 ساعت قبل
  -1

  درحد کتاب نبود

  نگین 3 روز قبل
  1

  مربوط به درس نیست😕

  mary 9 روز قبل
  5

  زیاد مفید نبود

  من در سطح کتاب جمله میخواستم

  1
  Mahsa 12 ساعت قبل

  اره واقعا اما اصلا مربوط به کتاب درسی نبود

  نا 17 روز قبل
  -2

  خوب بود

  ناشناس 17 روز قبل
  -2

  خوب بود

  بغض 18 روز قبل
  0

  خوبه اولش

  ناشناس 20 روز قبل
  -1

  سلام دوستان این چیه ایت تحقیق همون صفحه ۵۸ کتاب عربی هشتم

  3
  بغض 18 روز قبل

  همونه

  نیکی 1 ماه قبل
  3

  اصلا خوب نبود پیام درس نبود که

  یاسی 7 ماه قبل
  9

  اصلا معنیاشو میخونی هیچ ربطی به درس ندارن 😑😐

  فاطمه لطفی کلاس 802 11 ماه قبل
  0

  ببین من میگم باید چند جمله حکیمانه چند بیت هم شعر که هردو هم ترجمه هم داشته باشند ممنون ولی از شما میخواهم که یک صفحه ی کامل باشد ممنون از لطفتون تشکر و اینکه با ترجمه ببین چند شعر حکیمانه هم باشه ولی فقط هردو ترجمه داشته باشند و اینکه اینا را دارم میگم هم جمله حکیمانه و چند بیت شعر حکیمانه هم باشه وبا ترجمه برای جمله حکیمانه نمی‌خواد معنی بفرستی فقط برای شعر را ترجمه اش رابفرست ممنون میشم از لطفتون تشکر از شما خواهش میکنم

  0
  فاطمه لطفی کلاس 802 11 ماه قبل

  لطفا بگید

  Mr 12 ماه قبل
  1

  واقعاً خیلی مسخرس بیشترش که اصلاً معنی نداره😠😠

  کیانا 12 ماه قبل
  0

  باشه اگه وقت داشته باشم کمکت میکنم

  0
  عبید 4 روز قبل

  عربی

  کبری هله بود حله هستم 12 ماه قبل
  0

  صفحه عربی ۵۸

  کبری هله بود حله هستم 12 ماه قبل
  0

  صفحه ۵۸عربی‌‌پایه‌هشتم

  مهسا رمضانی 12 ماه قبل
  0

  کاش معنی بقیش می گذاشتین معلم عربیم می خواد و خیلی مهم هستش.

  مهسا رمضانی 12 ماه قبل
  1

  کاش معنی بقیش می گذاشتین معلم عربیم می خواد و خیلی مهم هستش.

  مهسا رمضانی 12 ماه قبل
  1

  کاش معنی بقیش می گذاشتین معلم عربیم می خواد و خیلی مهم هستش.

  مهسا رمضانی 12 ماه قبل
  1

  کاش معنی بقیش می گذاشتین معلم عربیم می خواد و خیلی مهم هستش.

  مهسا رمضانی 12 ماه قبل
  1

  کاش معنی بقیش می گذاشتین معلم عربیم می خواد و خیلی مهم هستش.

  یوسف 12 ماه قبل
  1

  تحقیق کنید و چند بیت شعر یا جمله حکیمانه به عربی درباره پیام درس بیاد

  0
  یوسف 12 ماه قبل

  تحقیق کنید و چند بیت شعر یا جمله حکیمانه به عربی درباره پیام درس بیاد

  ... 12 ماه قبل
  2

  خوب

  صادق 12 ماه قبل
  1

  بهتره نام افرادی رو که این سخنان رو میگن به فارسی نوشته بشود. با تشکر

  ساحل 12 ماه قبل
  2

  خوب بود

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  تحقیق کنید و چند بیت حکیمانه ویا شعر بنویسید لطفا بیار ممنون میشم و از هشتم باشه

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  من

  علی 1 سال قبل
  1

  لطفا معنی بزارید

  Alireza 1 سال قبل
  3

  عالی❤❤❤

  غلامی 1 سال قبل
  4

  عالی بود مورد نظر من قرار گرفت

  حالا تو چیکار داری 1 سال قبل
  9

  چرا معنی نداره

  1
  حالا تو چیکار داری 4 روز قبل

  حالا تو چیکار داری

  محدثه 2 سال قبل
  1

  دوستان اگر کسی فقط یک تحقیق ساده بخواهد همان چند بیت اول کافی هست

  من که راضی بود ممنون 😍

  خوب 2 سال قبل
  1

  خوب

  ........ 2 سال قبل
  2

  خیلی ممنون😍

  ........ 2 سال قبل
  2

  ممنون😍

  فرشته 2 سال قبل
  2

  متنتون عالی و مورد نظر من قرار گرفت

  ملی 2 سال قبل
  19

  چرا بقیش معنی نداررررررره؟؟؟!!!!

  0
  Maryam 12 ماه قبل

  عالی بود

  فقط بعضی هاش معنی نداشت😩

  مهدی 2 سال قبل
  7

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  1
  مهسا رمضانی 12 ماه قبل

  زمانش تموم شده هیچ دیگه نمی خوام سپاس

  برای ارسال نظر کلیک کنید