توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب تخمه مرغ از امام صادق

  1 بازدید

  تعبیر خواب تخمه مرغ از امام صادق را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  تخم مرغ

  تخم مرغ

  تعبیر خواب تخم مرغ آنلی بیتون می‏گوید:

  تعبیر خواب تخم مرغ 1ـ دیدن تخم مرغ در لانة مرغها در خواب ، نشانة آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

  2ـ خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .

  3ـ دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانة آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .

  4ـ دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .

  5ـ دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .

  6ـ اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانة آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

  7ـ دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانة آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .

  لیلا برایت می‏گوید: تعبیر خواب تخم مرغ

  خریدن تخم مرغ در خواب، نشانه‏ی سود مالی است. اگر در خواب ببینید که مرغی بر روی تخم‏های خود خوابیده، بیانگر شنیدن اخبار خوب است. دیدن تخم مرغ پخته در خواب، نشانه‏ی آن است که روزهای خوبی پیش رو دارید.

  دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب، بیانگر بروز سختی‏ها و مشکلات است. اگر در خواب کسی به شما تخم مرغ رنگ شده داد، یعنی به کسی علاقه‏مند می‏شوید

  حضرت دانیال گوید:تعبیر خواب تخم مرغ

  تخم مرغ در خواب کنیزک است.اگر بیند ماکیان در پیش وی تخم کرد، دلیل که از زن دون یا از کنیزک او را فرزند آید.اگر تخم را مجهول بیند و نداند تخم چه چیز است، دلیل که زنی کند بر قدر پاکیزگی و سفیدی آناگر بیند تخم پخته همی خورد، دلیل که به رنج و تعب مال بدست آورد.اگر بیند که تخم نیم پخته همی خورد، دلیل که زنی خواهد و روزگار دراز او براند.اگر بیند تخم خام همی خورد، دلیل که مال حرام خورد و رنج و سختی به او رسد.اگر بیند تخم با پوست همی خورد، دلیل که مال کسان خورد.اگر بیند پوست تخم می خورد و در دهان می گذاشت، دلیل که مال مردگان خورد یا کفن مردگان ستاند.

  ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب تخم مرغ

  تعبیر خواب تخم مرغ اگر بیند تخم همی کرد، دلیل که زن بسیار خواهد و بر جماع حریص باشد.اگر بیند بر تخم نشست چون مرغ، دلیل که مخالطت او با زنان بود.اگر بیند از تخم بچه بیرون آورد، دلیل که از فرزندان آن زنان او را فایده رسد.اگر بیند به جای فرزند تخم آورد، فرزند کافر است.اگر بیند تخم به زیر مرغ نهاد و مرغ از تخم بیرون آورد، دلیل که کار مرده او زنده شود. قو گویند: او را فرزند آید.اگر این خواب کسی بیند که معلمی کند و کودکان را قران آموزد،اگر بیند تخم را شکست، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.اگر بیند نتوانست تخم را بشکند، دلیل که دوشیزگی نتواند ستد.اگر بیند که درویش بود و تخم گنجشک دیدن، دلیل خیر و خرمی بود، تخم سایر مرغان در جای دیگر بیان شود.

  تعبیر خواب تخم مرغ  . مرغان درخواب قوت بود.لوک اویتنهاو می گوید :تخم پرندگان: آمرزش ، رحمت ؛ ارث

  تخم مرغ گرفتن آن : سودپختن آن : بدگوییخریدن آن : ضرری به شما خواهد رسیدتخم پرندگان دیگر : آمرزشخوردن تخم پرندگان دیگر: ناراحتیدیدن آن : دعواتخم را از آشیانه برداشتن : شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد تخم مرغ گندیده : موانع شکستن یا له کردن آن : ناراحتی ، نارضایتی

  تعبیر تخم پرندگان آبی در خواب بر چهار وجه است :1 . به مراد رسیدن .2 . زن گرفتن .3 . کنیز.4 . فرزند دار شدن .

  منبع مطلب : taveel.org

  مدیر محترم سایت taveel.org لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  فال حافظ

  فال حافظ

  تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب از دید حضرت امام جعفر صادق ع

  تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب از دید حضرت امام جعفر صادق ع


  دیدن تخم مرغ در خواب یکی از خواهای معمول است.اگر شما هم خواب تخم مرغ دیده اید و دنبال تعبیر خواب تخم مرغ هستید این مطلب را تا انتها بخوانید

  تعبیر خواب تخم مرغ از دید محمد بن سیرین

  تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب دلیل بر قدرتمندی و نیرو است

  تعبیر خواب تخم مرغ از دید حضرت دانیال ع

  تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب کنیز است.چنانچه خداوند در آیه 48 سوره صافات می فرماید  گویی همچون تخم مرغ هایی پنهان داشته شده اند

  اگر در خواب ببیند مرغ جلوی او تخم بگذارد تعبیر خواب این است که از زنی فرومایه با کنیز صاحب بچه می شود

  اگر در خواب تخم ناشناسی را ببیند بطوریکه نداند تخم برای کیست با زنی با ارزش و موقر ازدواج می کند

  تعبیر دیدن تخم پخته در خواب این است که به زحمت مال به دست می آورد

  تعبیر دیدن خوردن تخم نیمه پخته این است که زنی می گیرد و مدت طولانی با او زندگی می کند

  تعبیر خواب خوردن تخم با پوست این است که مال مردم را می خورد

  اگر در خواب ببیند پوست تخم مرغ را می خورد ولی سفیده و زرده را نمی خورد تعبیرش این است که مال مرده می خورد با کفن مرده میدزدد

  تعبیر خواب تخم مرغ از دید کرمانی

  اگر کسی ببیند که تخم می کند با زنهای بسیاری ازدواج می کند و به جماع بسیار حریص است

  اگر در خواب ببیند که روی تخم مرغ خوابیده مانند مرغ تعبیر خواب این است که با زنها زیاد اختلاط دارد

  اگر ببیند از ان تخم ها جوجه به بار آورد از فرزندان آن زنها فایده می برد

  اگر در خواب ببیند که به جای فرزند تخم زایید صاحب فرزندی کافر می شود

  تعبیر خواب تخم زیر مرغ گذاشتن و جوجه شدن این است که کار و بارت رونق می گیرد

  اگر معلمی که به کودکان قرآن می آموزد این خواب را ببیند صاحب فرزند می شود

  اگر در خواب ببیند تخمی را شکست تعبیر خواب این است که بکارت و دوشیزگی دختری را برمی دارد

  اگر در خواب ببیند که نمیتواند تخم را بشکند تعبیر خواب این است که نمی تواند بکارت را بر دارد

  اگر در خواب ببیند تخم زیادی دارد تعبیر خواب این است که صاحب فرزندان زیادی می شود

  تعبیر خواب تخم اردک فرزند فقیر است

  تعبیر خواب تخم گنجشک شادمانی است

  تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب از دید حضرت امام جعفر صادق ع

  تعبیر تخم پرندگان ابی در خواب بر 4 وجه است : 1. به مراد رسیدن 2. زن گرفتن 3. کنیز 4. فرزند دار شدن .

  تعبیر خواب تخم مرغ از دید لوک اویتنهاو

  تعبیر خواب گرفتن تخم مرغ این است که سود به شما می رسد

  تعبیر خواب پختن تخم مرغ این است که بدگویی می کنید

  تعبیر خواب خریدن تخم مرغ این است که ضرری به شما خواهد رسید

  تعبیر خواب دیدن تخم پرندگان دیگر این است که مورد آمرزش قرار می گیرید

  تعبیر خواب خوردن تخم پرندگان دیگر این است که ناراحتی به شما می رسد

  تعبیر خواب دیدن تخم مرغ این است که دعوا در راه است

  تعبیر خواب تخم را از آشیانه برداشتن این است که شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد

  تعبیر خواب تخم مرغ گندیده این است که موانع جلوی شما خواهد بود

  تعبیر خواب شکستن یا له کردن تخم مرغ ،ناراحتی و نارضایتی است

  تعبیر خواب تخم مرغ از دید آنلی بیتون

  تعبیر دیدن تخم مرغ در لانه مرغها در خواب ، نشانه آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

  خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .

  دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .

  دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .

  دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .

  اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانه آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

  دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانه آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .

  تعبیر خواب تخم مرغ از دید لیلا برایت

  تعبیر خواب خریدن تخم مرغ در خواب سود و منفعت مالی است

  اگر در خواب ببیند که مرغی روی تخم های خود خوابیده تعبیرش شنیدن خبرهای خوب است

  تعبیر خواب دیدن تخم مرغ پخته این است که روزهای خوبی در پیش است

  تعبیر خواب دیدن تخم مرغ رنگ شده بیانگر روزهای سخت و مشکلات است

  اگر کسی در خواب به شما تخم مرغ رنگی داد تعبیر خواب این است که شما به کسی علاقه مند می شوید

  تعبیر خواب تخم مرغ | تخم مرغ در خواب دیدن | تعبیر خواب


  تعبیر خواب تخم مرغ

  تعبیر خواب تخم مرغ , تعبیر خواب تخم مرغ شکسته , تعبیر خواب تخم مرغ شکستن , تعبیر خواب تخم مرغ دو زرده سفید

  تعبیر خواب تخم مرغ سفید و شکسته ، تعبیر خواب تخم مرغ دو زرده شکستن در خواب همگی در سایت پارسی زی. با ما همراه باشید.

  خواب ها ممکن است در واقعیت تطابق نداشته باشند.مثلا اگر گنج در خواب پیدا کنیم ممکن است تعبیرش بد باشد.خواب هایی هستند که شبیه هم نیستند ولی تعبیر یکسانی دارند.مثلا در کمال تعجب تعبیر خواب پوست تخم مرغ شکسته شده با تعبیر خواب فضله موش یکی است.

  تخم مرغ در خواب

  آنلی بیتون معتقد است دیدن تخم مرغ در لانه مرغ به دست آوردن ثروت بسیار زیاد است.همچنین دیدن یک جعبه تخم مرغ به این موضوع اشاره دارد که معاملات خوبی برای شما در راه است.

  اگر در خواب روی سر و صورت شما تخم مرغ ریخته شود تعبیر اسن خواب این است که شما طلا و جواهرات به خود می آویزید تا به دیگران پز بدهید.دیدن تخم پرندگان دیگر به غیر از مرغ ، رسیدن ارث از جایی است که انتظارش را ندارید و موفقیت در کارهاست.

  در کتاب سرزمین رویاها امده است که عبیر دیدن تخم مرغ تازه در خواب خبرهای خوش است.داشتن تخم مرغ تازه بدست آوردن پول است.

  حضرت یوسف ع تخم مرغ را در خواب زن و کنیز کم سن و سال می داند.

  لوک اویتنهاو می گوید که گرفتن تخم مرغ سود است و پختن آن بدگویی کردن است و دیدن تخم مرغ ، دعوا و جنجال است.همچنین دین زرده تخم مرغ در خواب هدیه است.

  می گویند که زنی پیش محمد بن سیرین آمد و گفت خواب دیده ام که تخم مرغ را زیر چوبی گذاشتم و آن تخم جوجه شد.محمد بن سرین تعبیر خواب او را رساندن زنان و مردان بهم برای زنا دانست و از او خواست که توبه کند.

  تعبیر خواب خوردن تخم مرغ

  آنلی بیتون معتد است که خودرن تخم مرغ در رویاها نماد آشفتگی های زیاد در خانواده شما است.

  در کتاب سرزمین رویاها تعبیر این خواب ، ازدواج است.

  تعبیر خواب تخم مرغ شکسته

  آنلی بیتون می گوید که اگر در خواب ببینی که تعدادی تخم مرغ تازه شکسته شده اند ، شما بخت و اقبال خوبی خواهید داشت و به همه آرزوهای خود خواهید رسید.

  در کتاب سرزمین رویاها نوشته شده است که دیدن تخم مرغ شکسته در خواب تعبیرش یک مشاجره و دعوا و محاکمه شدن است.پوست تخم مرغ شکسته نیز تعبیرش ضرر و زیان مالی است.تعبیر خواب شکستن تخم ها مورد آزار و اذیت قرار گرفتن است.

  تعبیر اینکه جوجه ها از تخم بیرون بیایند شنیدن خبرهای بسیار خوب است.اگر در خواب ببینی که حیوانی تخم پرنده ای را می خورد در زندگی شما و اطراف آن تغییراتی در راه است.

  لوک اویتنهاو شکستن و له کردن تخم مرغ در خواب را ناراحتی و نارضایتی می داند.

  تعبیر خواب تخم مرغ گندیده

  آنلی بیتون می گوید که اگر چنین خوابی را شما ببینید در واقعیت مال و ثروت خود را خواهید از دست داد.

  در کتاب سرزمین رویاها امده است که تخم مرغ گندیده و کهنه در خواب دیدن نشان از خبرهای ناراحت کننده است.

  لوک اویتنهاو می گوید که دیدن تخم مرغ گندیده در خواب موانعی در مسیر موفقیت شما است.

  تعبیر خواب خریدن تخم مرغ

  لیلا برایت می گوید که در خواب ببین که تخم مرغ می خری به زودی سود مالی خوبی می کنی.

  در کتاب سرزمین رویاها امده است که خریدن تخم مرغ تعبیرش این است که شما کسی را دوست دارید که شما را دوست ندارد یا به شما وفادار نیست.

  لوک اویتنهاو خریدن تخم مرغ را ضرری که به شما می رسد تعبیر می کند.

  تعبیر خواب مرغ و تخم مرغ

  لیلا برایت می گوید تعبیر خواب اینکه مرغی در خواب بر روی تخم های خود خوابیده باشد خوب است و به شما خبرهای خوبی می رسد.

  در کتاب سرزمین رویاها نوشته شده است که اگر ببنید که مرغ ها تخم می کنند ، سود زیادی در کار به شما می رسد.

  تعبیر خواب تخم مرغ رنگ شده

  لیلا برایت معتقد است که دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب نشان از سختی و مشقت است و اگر کسی به شما تخم مرغ رنگ شده هدیه بدهد در آینده به کسی علاقه مند می شوید.

  در کتاب سرزمین رویاها امده است که تخم مرغ قهوه ای خبر های ناراحت کننده است و تخم مرغ حنایی ، تهدید شدن است و تخم مرغ رنگی ناکامی است.

  تعبیر خواب تخم مرغ سفید

  بر طبق آنچه در کتاب سرزمین رویاها نوشته شده است تعبیر دیدن این خواب رسیدن خبر های خوش و خوب است

  مطالب مرتبط

  تعبیر خواب ماهی سیاه ♥ تعبیر خواب دزد طلاتعبیر خواب مار زرد

  منبع مطلب : halamadrid7.ir

  مدیر محترم سایت halamadrid7.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب تخم مرغ 🌒 تعبیر خواب تخم مرغ شکسته/ تعبیر خواب تخم مرغ پخته

  تعبیر خواب تخم مرغ 🌒 تعبیر خواب تخم مرغ شکسته/ تعبیر خواب تخم مرغ پخته

  تعبیر خواب تخم مرغ 🌒 تعبیر خواب تخم مرغ شکسته/ تعبیر خواب تخم مرغ پخته / تعبیر خواب تخم مرغ امام صادق

  تعبیر خواب تخم مرغ در حالت کلی

  خواب دیدن تخم مرغ در حالت کلی نشان دهنده‌ی شخصیت مثبت شما است.

  شما آدم خوبی برای همراهی هستید و همیشه و هر جا که می‌روید مردم از مصاحبت با شما لذت می‌برند. این هم شما را خوشحال می‌کند و هم دیگران را بنابراین فایده‌های دوطرفه‌ای برای هر دو شما خواهد داشت.

  تعبیر خواب پیدا کردن تخم مرغ در جنگل

  اگر خوابی دیدید که در آن درون جنگل تخم مرغی پیدا می‌کنید، پس ارثیه یا نوعی ثروت مالی به شما خواهد رسید که شما را از شر تمام بدهکاری‌های‌تان خلاص خواهد کرد. این احتمالا زمان مناسبی برای شرکت در یک لاتاری نیز هست.

  تعبیر خواب تخم مرغ شکسته

  این خواب حاکی از آن است که در ارتباط برقرار کردن با سایر افراد مشکل دارید. این ممکن است به خاطر شیوه‌ی رفتار شما باشد یا به خاطر چیزهایی که بدون فکر کردن به اطرافیان خود می‌گویید. این مشکلات به عدم توانایی شما برای فهماندن منظورتان به دیگران مربوط می‌شوند.

  تعبیر خواب شکستن تخم مرغ

  این خواب حاکی از آن است که به زودی شاهد جنایتی وحشتناک خواهید بود. این قطعا نشانه‌ی خوبی نیست و باید مراقب باشید و از رفتن به محله‌های خطرناک و مشکوک صرف نظر کنید تا در امان بمانید. قربانی می‌تواند شما یا کس دیگری باشد، اما در هر صورت خطر به شما نزدیک است.

  تعبیر خواب زرده تخم مرغ

  این خواب تعبیر بدی دارد. دوره‌ای که پیش رو دارید بسیار چالشی و سخت خواهد بود در نتیجه لازم است که آمادگی آن را داشته باشید. هر اتفاقی که افتاد، خونسردی خود را حفظ کنید و به هیچ وجه تصمیمات نامعقول و غیر منطقی نگیرید.

  تعبیر خواب تخم مرغ زیاد پخته شده

  خواب تخم مرغی که بیش از حد پخته است، و زرده‌ی آن همچنان شل است، نشان از دوره‌ی اضطراب و نگرانی در مورد تهدیدهای ناشی از پیشرفت‌های تازه در عالم بیداری دارد. وضعیت کنونی ممکن است چیزی نباشد که تصورش را می‌کرده‌اید، و حالا نگران هستید که اگر در این وضعیت بمانید آینده هم چندان خوشایند نباشد.

  آنلی بیتون میگوید :

  دیدن تخم مرغ در لانه مرغها در خواب ، نشانه آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

  خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .

  دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .

  دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است
  دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است
  اگرخواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانه آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

  دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانه آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت

  لیلا برایت میگوید :

  خریدن تخم مرغ در خواب، نشانه‏ی سود مالی است.

  اگر در خواب ببینید که مرغی بر روی تخم‏های خود خوابیده، بیانگر شنیدن اخبار خوب است.

  دیدن تخم مرغ پخته در خواب، نشانه‏ی آن است که روزهای خوبی پیش رو دارید.

  دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب، بیانگر بروز سختی‏ها و مشکلات است.

  اگر در خواب کسی به شما تخم مرغ رنگ شده داد، یعنی به کسی علاقه ‏مند می شوید.

  در کتاب سر زمین رویاها میخوانیم :

  تخم مرغ تازه : خبرهای خوش

  تخم شکسته : یک مشاجره که در ادامه اش یک محکمه خواهد بود .

  تخم مرغ می خورید : یک ازدواج پیش بینی میشود

  شما تخم مرغهای خیلی تازه دارید : پول به دستتان می آید .

  تخم مرغهای کهنه : خبرهای ناراحت کننده

  پوست شکسته تخم : ضرر مالی

  تخم های سفید : خبرهای خوش و جالب

  تخمهای قهوه ای : خبرهای ناراحت کننده

  تخمهای حنائی رنگ : یکنفر شما را تهدید می کند و می ترساند .

  تخمهای رنگی : ناکامی بزرگ

  تخم مرغ می خرید : شخصی که دوستش دارید به شما وفادار نیست .

  مرغها تخم می کنند : درآمد مالی شما فراوان خواهد بود .

  تخم ماهی : اوقات سختی در پیش دارید .

  تخمها می شکند : مورد آزار قرار می گیرید .

  تخم مرغها را هم می زنید : مرگ یکی از نزدیکان

  تخمهای پرندگان درون لانه : پول دریافت خواهید کرد.

  جوجه ها از تخم بیرون می آیند : خبرهای بسیار خوشایند

  اشخاص دیگر تخمهای پرندگان را خرد می کنند : یک شکست در کار

  حیوانات دیگر تخم پرندگان را می خورند : یک تغییر در اطراف شما رخ خواهد داد.

  تعبیر خواب تخم مرغ به روایت حضرت دانیال :

  تخم مرغ در خواب کنیزک است.

  لوک اویتنهاو میگوید :

  گرفتن آن : سود

  پختن آن : بدگویی

  خریدن آن : ضرری به شما خواهد رسید

  تخم پرندگان دیگر : آمرزش

  خوردن تخم پرندگان دیگر: ناراحتی

  دیدن آن : دعوا

  تخم را از آشیانه برداشتن : شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد

  تخم مرغ گندیده : موانع

  شکستن یا له کردن آن : ناراحتی ، نارضایتی

  دیدن تخم مرغ در لانه مرغها در خواب ، نشانه آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

  خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می کند .

  دیدن تخم مرغ هایی که تازه شکسته اند در خواب ، نشانه آن است که بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می کند .

  دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .

  دیدن یک جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .

  اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانه آن است که جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

  دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانه آن است که از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در کار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .

  منبع مطلب : www.wiki-view.com

  مدیر محترم سایت www.wiki-view.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید