توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل امام صادق

  1 بازدید

  تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل امام صادق را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  تعبیر خواب عروسی 🌒 تعبیر خواب عروسی از امام صادق / تعبیر عروسی برای دختر

  تعبیر خواب عروسی 🌒 تعبیر خواب عروسی از امام صادق / تعبیر عروسی برای دختر

  تعبیر خواب عروسی 🌒 دیدن عروسی در خواب نشانه چیست / دیدن عروسی در خواب

  شاید فکر کنید دیدن مراسم عروسی در خواب نشان دهنده شادی و یا رسیدن خبر خوش است ولی، در حقیقت تعبیر خواب عروسی و جشن عروسی از دید معبران بزرگ علم تعبیر خواب اصلا خوش یمن نبوده بلکه عروسی در خواب نشانه ای از عزا و مصیبت میدانند.

  البته از دید معبران غربی خواب عروسی میتواند نشانه خوبی باشد و ذات این خواب را بدلیل شادی و ذهن پویای خواب بیننده میدانند.

  تعبیر خواب افراد خانواده

  تعبیر خواب ازدواج خواهرتان نشانه خطر بزرگ است.

  تعبیر خواب ازدواج یک برادر پول و ثروت است.

  تعبیر خواب عروسی یک دختر باکره نشانه احترام شما در میان دیگران است.

  تعبیر خواب عروسی پسرتان نشانه آنست که پول به دستتان میرسد.

  تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم

  اگر خواب دیدید با همسر کنونی‌تان دوباره ازدواج می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ای عالی و حاکی از آن است که بین شما و همسرتان پیوند محکمی برقرار است.
  این خواب ممکن است به مرحله‌ی جدیدی از زندگی‌تان اشاره داشته باشد. شاید به زودی صاحب فرزند شوید، خانه‌ی جدیدی بخرید یا …

  تعبیر خواب عروسی خودم

  اگر در خواب مراسم عروسی و ازدواج خودتان را ببینید، این خواب نشان دهنده آن است که شما به زودی مجبور به انتخابی سخت و مهم خواهید شد.

  شما مجبور می شوید تصمیمی در زندگی خودتان بگیرید که جهان پیرامون شما را دگرگون خواهد ساخت.

  این تصمیم همه چیز را در زندگی شما تحت تاثیر قرار می دهد.

  قبل از گرفتن چنین تصمیم مهمی باید زمانی را به تامل و تفکر در خصوص آن اختصاص دهید.

  اگر از این تصمیم اطمینان ندارید، از یکی از نزدیکان خود راهنمایی و مشورت بگیرید.

  ازدواج با فرد بسیار پیر

  اگر خواب دیدید با کسی که بسیار از شما پیرتر است عروسی می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ی بدی است و ممکن است خبر از مشکلات پیش رو یا حتی بیماری داشته باشد.

  اگر جشن ازدواج بهم خورد

  اگر خواب دیدید در جشن عروسی خودتان هستید و کسی باعث به وجود آمدن حادثه‌ای می‌شود، که موجب نیمه کاره ماندن جشن می‌شود، چنین خوابی بسیار بد یمن است و احتمالا به این اشاره دارد که رویدادها و اتفاقات ناگواری در خانواده ی شما و در آینده ای بسیار نزدیک به وقوع خواهند پیوست.

  اگر در یک عروسی مهمان شدید

  اگر در خواب ببینید که در عروسی کسی به عنوان مهمان شرکت کرده اید، این خواب نشان دهنده آن است که فرصتی پیش روی شما است تا عضوی از یک رویداد یا دورهمی اجتماعی مهم باشید.

  اگر در خواب ببینید که شما در مراسم عروسی کسی مهمان افتخاری و ویژه هستید، این خواب نشان دهنده آن است که شما باید در انجام کاری به یکی از آشنایان خود کمکی برسانید.

  این فرد به راهنمایی و مشورت با شما نیاز خواهد داشت و شما باید در شرایطی سخت در کنار او قرار بگیرید.

  اگر او یکی از نزدیکان شما است، پس باید هرچه می توانید زمان بیشتری را به او اختصاص دهید و به او کمک کنید تا روی پاهای خودش بایستد.

  شاید شما نیز در آینده نیازمند کمک او شوید.

  اگر خواب شرکت در مراسم عروسی دوست نزدیک‌تان را دیدید چنین خوابی می‌تواند نشان از مکالمه‌ای داشته باشد که با این دوست درباره‌ی رفاقت‌تان در آینده‌ای نزدیک خواهید داشت.

  ممکن است بر سر این بحث کنید که آیا رابطه‌ی دوستی‌تان به چیزی فراتر از دوستی تبدیل خواهد شد و آیا به رابطه‌ای عاشقانه منجر می‌شود یا نه.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید

  دیدن عروسی در خواب‌ها به هیچ وجه خوب نیست.

  تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می‌گیرد و بیشتر ایجاد تردید می‌کند.

  اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می‌شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته‌اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است.

  زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

  امام جعفر صادق (ع)  می فرماید:

  زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است. اول: بزرگی و مقام، دوم: زیادتی مال، سوم: سرحالی و آسایش، چهارم: خرمی و شادی.

  جابر مغربی گوید :

  اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می‌بردند، دلیل است که آخر او باشد.

  آنلی بیتون :

  اگر دختری خواب ببیند عروس شده است، نشانه آن است که بزودی ارثی به او می‌رسد.

  اگر دختری خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است، دلالت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهد شد.

  اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است، علامت آن است که انتظارات او برآورده نخواهد شد.

  اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند، علامت آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت.

  اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می‌کند، علامت آن است که مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می‌آورد و به آرزوها و خواسته‌های خود دست می‌یابد.

  اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراکی ندارد، نشانه آن است که حوادثی نامطلوب، خوشی‌های او را پایمال می‌کند.

  اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود کسی را با لباس عزا می‌بیند، علامت آن است که زندگی زناشویی او همواره با دعواو ناراحتی همراه خواهد بود.

  اگر خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده‌اید، علامت آن است که به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت، و نومیدی و تلخی‌های زندگی از شما فاصله خواهند گرفت.

  تعبیر خواب مراسم عروسی دیگران یا میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد .

  اما اگر میهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .

  اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی ( عروسی دیگران ) شرکت کرده اید ، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد .

  و از فکر کردن به افراد مورد علاقه خود لذت زیادی خواهید برد

  اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می‌کند، علامت آن است که نامزد او صادقانه به قول‌های خود عمل خواهد کرد.
  اگر خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده‌اید، علامت آن است که به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت، و نومیدی و تلخی‌های زندگی از شما فاصله خواهند گرفت.

  ابراهیم کرمانی گوید :

  اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد ولی عروسی را ندید، نشانه شرف ، عزت و زیادتی مال اوست.

  اگر کسی در خواب دید زنِ او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد ، دلیل که مالی بسیار به او میرسد.

  منبع مطلب : www.wiki-view.com

  مدیر محترم سایت www.wiki-view.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  نازنین زهرا : من متاهلم دوتا بچه دارم خواب دیدم لباس سفید عروسی پوشیدم و منتظر داماد هستم داناد رومیشناختم و سوار ماشین شدیم بریم عروسی که تو خونه نادر بزرگم بود ولی اط بزن و بکوب خبری نبود داماد همش من رو اطراف خونه میچرخوند و نمیرفت لباس دامادی هم بپوشه بریم مراسم تعبیرش چیه ؟

  Arsha : سلام من متاهل هستم و خواب دیدم دارم با شوهرم ازدواج میکنم لباس عروس پوشیدم ولی آرایش و شنیون موهام خرابه شده شوهرم اومده من زنگ زدم آرایشگاه که دوباره برم برام درست کنه ازطرفی عروسی داشت دیر میشد

  محمود : با سلام خواب دیدم عروسی زنم بود چون در خواب ناراحتی و سرو صدا میکردم از خواب بیدارم کردند لطف تعبیرش کنید

  ناشناس : سیمین

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  هنگامه 21 روز قبل
  -1

  سلام می خواستم بگم من خواب دیدم عروسی خودم هستش ولی هیچ دامادی را ندیدم جز صدای مامانم وخواهرم تعبیرش چیه توراخدا

  زیزی 28 روز قبل
  0

  خواب دیدم برادر همسرم فوت کرده جاریم با فرد دیگه ای که خیلی خوشگل و خوشتیپ هست عروسی کرده و من متعجبم

  طاهره 1 ماه قبل
  0

  من خانم متاهل و بچه دار هستم در خواب دیدم دختر جوان ومجرد هستم و عروس خانواده دیگه‌ای هستم

  و هیچ خبری از شوهر و بچه هام و اینکه من پنجاه سالمه نبود که تو رو خدا جوابمو بدید تعبیرش چیه ممنونم

  رسول 2 ماه قبل
  3

  سلام من دیشب خواب دیدم همسرم لباس عروس پوشیده،تعبیرش چیه،باتشکر

  رسول 2 ماه قبل
  0

  سلام من دیشب خواب دیدم همسرم لباس عروس پوشیده ،تعبیرش چیه

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  سلام من در خواب دیدن مراسم وعروسی داخل یک روز داریم مردم به مراسم می ایند ولی کسی به عروسی نمی اید

  ناشناس 2 ماه قبل
  2

  سلام من خواب دیدم که عروسی پسرم و عروسم هست در صورتی که قبلاً عروسی گرفتن تعبیرش چیه ؟

  ناشناس 3 ماه قبل
  4

  سیمین

  محمود 3 ماه قبل
  5

  با سلام خواب دیدم عروسی زنم بود چون در خواب ناراحتی و سرو صدا میکردم از خواب بیدارم کردند لطف تعبیرش کنید

  0
  صالحی 25 روز قبل

  منم این خواب را دیدم لطفا جوابش را اگه پیدا کردید به من هم بگین

  محمود 3 ماه قبل
  0

  خواب دیدم عروسی زنم بود چون در خواب ناراحتی و سرو صدا میکردم از خواب بیدارم کردند لطف تعبیرش کنید

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  من خواب دیدم که رفتم آرایشگاه مو و صورتمو درست کردم خوبم شدم لباس عروس پوشیدم ولی شال ومانتو سفید پیدا نمیکنم و داره دیر میشه و دامادم معلوم نیست کیه

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  سلام من بانوی متاهلی هستم خواب دیدم دارم با یکی از اقوام عروسی میکنم مادرش که چند سالی هست فوت شده اومد بود بالا سرم ایستاده بود ما هم نشسته بودیم سر سفره عقد نشسته بودیم برادرم که چند ماهی است فوت کرده من هم گریه میکردم میگفتم من دارم عروسی میکنم الان میبایست برادرم پیشم بود منو بدرقه میکرد یهو دیدم برادرم کنارم ایستاده گریه می‌کنه و میگه خواهر دیدی چه بلایی سرم اومد (چون بردارم با کرونا فوت کردن منظورش اون بوده )من هم جیغ کشیدم گفتم داداشم آخرش اومدی منو بدرقه کنی از خواب پریدم خیلی دلم میخواد تعبیر این خواب بدونم ممنون میشم تعبیرش بگین

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  ۰

  فرناز 4 ماه قبل
  1

  سلام.من.خواب.دیدم.توجشن.عروسی.میرقصم

  ساناز 5 ماه قبل
  0

  من تو خواب دیدم مادرم منو آرایش میکند و عروس میشم و موهام و هم خیلی خوب درست کرده بود و در آخر میگم تور عروسیم کجاست اونم بزارین در ضمن مادرم فوت شدن و قبلاً آرایشگر بودن و من اینو تو خواب نمی‌دونستم که فوت شدن ،لطفا تعبیرشو بگین در ضمن من متاهل هستم

  گلاره حمیدی 5 ماه قبل
  0

  سلام‌پسرم خواب دید پدر فوت کرد من دوبار دار ازدواجم میکنم وعروس شدم میشه تعبیر چیه

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  سلام

  خواب دیدم عروس شدم لباس عروسی تنمه وتو ماشین با شوهرم داریم میریم عروسی من شوهرم هم خوشحال بود ومن ۳تا بچه آم دارم ولی مراسم عروسی رو ندیدم داماد هم ندیدم .اگه ممکنه تعبیر کنید چون خیلی ناراحتم نکنه آخر عمرمه

  f.n 5 ماه قبل
  -2

  سلام من متاهلم وسە تا بچە دارم خواب دیدم دوبارە دارم ازدواج میکنم با فردی کە در خواب میشناختم ولی بیدار شدم نمیدونم کیە تو خواب داشتن اتاقو برامون آماده میکردن البته مراسم عروسی رو تو خواب ندیدم حتی لباس عروس هم نپوشیده بودم لطفا بگید تعبیرش چی میشه

  مصی 6 ماه قبل
  3

  خواب دیدم باشوهرم عروسی کردم ولباس عروس پوشیده بودم وبا پدرم میرقصیدم تعبیرش چیه

  ززززز 7 ماه قبل
  0

  بنده متاهلم خواب دیدم باهمسرقبلیم ازدواج کردم

  ندی 9 ماه قبل
  1

  سلام کلا هر خوابی رو تعبیر به خیر کنید حتما خیر و خوشی براتون میرسه

  سارا 10 ماه قبل
  0

  سلام من متاهل هستم خواب دیدم توی آرایشگآه دارم موهام‌ رنگ می کنم و قراره که جشن ازدواج بگیرم و داماد هم مشخص نبود که چه کسی است لطفا به من بگید که تعبیر این خواب چیست

  Arsha 11 ماه قبل
  5

  سلام من متاهل هستم و خواب دیدم دارم با شوهرم ازدواج میکنم لباس عروس پوشیدم ولی آرایش و شنیون موهام خرابه شده شوهرم اومده من زنگ زدم آرایشگاه که دوباره برم برام درست کنه ازطرفی عروسی داشت دیر میشد

  0
  یلدا 5 ماه قبل

  منم دقیقا همین خواب رو دیدم🥹تعبیرش چیه؟

  0
  ناشناس 8 ماه قبل

  دقیقا منم این خواب رو دیدم ولی بااین تفاوت که داشتم با آرایشگر سر مبلغ آرایش چونه میزدم

  معصومه 12 ماه قبل
  1

  سلام من خواب دیدم که دارم عروس میشم .لباس عروسی پوشیدم ودارم حاضر میشم، دنبال شلوار سفید مگردم که بپوشم تا سردم نشه ،ولی پیدا نکردم. شلوار مشکی خودم رو گفتم برام بشورن تا بپوشم دخترم هم پیشم بود .تو یه خونه ی به هم ریخته ،داماد هم معلوم نبود کیه.

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  سلام خواب دیدم از شوهرم جدا شدم و با برادر شوهرم عروسی کردم وبا هم به یه خونه کهنه رفتیم واسه ی زندگی و توی خواب دیدم که لباس عروس پوشیدم جشن عروسی گرفتم و همش توی خواب ناراحت و پشیمان بودم و دنبال شوهر خودم میگشتم و بهش تلفن میکردم که برگرده و من فقط اونو دوست دارم وگریه میکردم تعبیرش چی میشه من این خواب و دو دفعه دیدم

  مریم 1 سال قبل
  3

  سلام خانمی متاهلم خواب دیدم با فردی که میشناسم ازدواج کردم وشب ازدواج به مشهد رفتم وخیلی خوشحالم ازاینکه ازدواج کردم

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  سلام خواب دیدم خانمم لباس عروس پوشیده ودر حال ازدواج با شخص دیگری می باشد تعبیر آن چه می باشد؟

  0
  مهدی 4 ماه قبل

  سلام دوست عزیز. احتمالا شما وهمسرتون به ارثی میرسین.

  سراب، ح 1 سال قبل
  -1

  خواب دیدم دوست پسر سابقم با زنش دوباره ازدواح کرده درحالیکه بچه هم دارند و اقوام من هم در ان مجلس مهمان بودند و منم سر زده مراسمشون رفتم پرسیدم اینا که قبلا عروسی کردند و بچه دارند بعد مهمانها گفتند اون زمان مراسم نداشتند عقد بودند منم شوکه شده بودم، ممنون میشم تعبیرش رو بگین

  مریم 1 سال قبل
  0

  خواب، دیدم با، دوستپسرم عقد میکنم ولی، داهل عروسی نشدیم فقط حس کردم که داریم ازدواج میکنیم

  B.gh 2 سال قبل
  2

  سلام.زنی هستم متاهل

  خواب دیدم ازدواج کردم اما نمیدونم ازدواج اوله یا دوم...ناگفته نماند که با مردی ازدواج کرده بودم که او هم متاهل بود و دو فرزند دختر داشت قرار بود با همسرم به مسافرت برویم البته با یکی از دختران ایشان. وقتی پیاده در حال رفتن به مسافرت بودیم دختر همسرم چیزی میخواست که همسرم گفت برگردیم و فردا تنها به مسافرت برویم و من هم نظر ایشان را تایید کردم و برگشتیم...شب همان روز مردی را دیدم که آن مرد در عالم بیداری به من ابراز علاقه کرده بود و فکر میکنم کارتی بود مثل کارت دعوت به مراسم عروسی...با ناراحتی گفت کاش اینجا بنویسن (احساس کردم کنار اسم من بود) نام فردی را نوشت که به تازگی فوت کرده بود . تعبیر چیست؟

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  سلام در خواب دیدم عروسی رفتم اونجا برام آشنایی پیدا شد که منو برای کسی بخواد. بعد دیدم منو دارن آماده میکنن برای ازدواج ولی نمی‌شناسم داماد کیه لباس خوشگل لیمویی رنگ تنم کردم. در حال. تمیز کردن. ناخن بودم که از خواب بیدار. شدم ...من متأهل هستم جدا شدم از شوهرم

  سنا 2 سال قبل
  1

  سلام خواب دیدم که مادرم فوت شده آمده توخوابم وسه تامردایستادن پیشش مادرم روبمن میکنه میگه اینهاخواستگارای توهستن ومن میخوام عروست کنم تعیبرش چیه لطفا

  1
  ناشناس 4 ماه قبل

  سلام متاهلم خواب دیدم بایه پسر جوون ازدواج کردم ولی شب عروسی با برادرم اومدم خونمون

  سنا 2 سال قبل
  -1

  سلام خواب دیدم مادرم که فوت کرده آمده بهم میگه این سه تامردکه ایستادن خواستگاری توهستن ومیخوام عروست کنم لطفاتعبیرش چیه

  یزدان 2 سال قبل
  0

  سلام خواب دیدم عروسی شوهرمه بایک زن دیگه ای که من چهره ی عروس رو ندیدم ولی خودمم از این عروسی احساس رضایت داشتم ومهمان ویژه عروسی بودم شوهرمم به من محبت میکرد ومیگفت به اجبار ازدواج کرده تعبیرش چی میشه لطفا؟

  0
  ززززز 7 ماه قبل

  سلام بنده متاهلم خواب دیدم باشوهرقبلیم ازدواج کردم لباس عروس تنم بود

  نازنین زهرا 2 سال قبل
  6

  من متاهلم دوتا بچه دارم خواب دیدم لباس سفید عروسی پوشیدم و منتظر داماد هستم داناد رومیشناختم و سوار ماشین شدیم بریم عروسی که تو خونه نادر بزرگم بود ولی اط بزن و بکوب خبری نبود

  داماد همش من رو اطراف خونه میچرخوند و نمیرفت لباس دامادی هم بپوشه بریم مراسم

  تعبیرش چیه ؟

  رقیه س 2 سال قبل
  0

  من خواب دیدم باشوهر خواهرشوهرم که فوت کرده اذدواج کردم ولی حتی باهاش حرف هم نمیزنم ولی بچه هاش خیلی خوشحال بودن ممنون میشم تعبیرش کنین

  برای ارسال نظر کلیک کنید