توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل امام صادق

  1 بازدید

  تعبیر خواب عروس شدن زن متاهل امام صادق را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  تعبیر خواب عروسی 🌒 تعبیر خواب عروسی از امام صادق / تعبیر عروسی برای دختر

  تعبیر خواب عروسی 🌒 تعبیر خواب عروسی از امام صادق / تعبیر عروسی برای دختر

  تعبیر خواب عروسی 🌒 دیدن عروسی در خواب نشانه چیست / دیدن عروسی در خواب

  شاید فکر کنید دیدن مراسم عروسی در خواب نشان دهنده شادی و یا رسیدن خبر خوش است ولی، در حقیقت تعبیر خواب عروسی و جشن عروسی از دید معبران بزرگ علم تعبیر خواب اصلا خوش یمن نبوده بلکه عروسی در خواب نشانه ای از عزا و مصیبت میدانند.

  البته از دید معبران غربی خواب عروسی میتواند نشانه خوبی باشد و ذات این خواب را بدلیل شادی و ذهن پویای خواب بیننده میدانند.

  تعبیر خواب افراد خانواده

  تعبیر خواب ازدواج خواهرتان نشانه خطر بزرگ است.

  تعبیر خواب ازدواج یک برادر پول و ثروت است.

  تعبیر خواب عروسی یک دختر باکره نشانه احترام شما در میان دیگران است.

  تعبیر خواب عروسی پسرتان نشانه آنست که پول به دستتان میرسد.

  تعبیر خواب عروسی خودم با شوهرم

  اگر خواب دیدید با همسر کنونی‌تان دوباره ازدواج می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ای عالی و حاکی از آن است که بین شما و همسرتان پیوند محکمی برقرار است.
  این خواب ممکن است به مرحله‌ی جدیدی از زندگی‌تان اشاره داشته باشد. شاید به زودی صاحب فرزند شوید، خانه‌ی جدیدی بخرید یا …

  تعبیر خواب عروسی خودم

  اگر در خواب مراسم عروسی و ازدواج خودتان را ببینید، این خواب نشان دهنده آن است که شما به زودی مجبور به انتخابی سخت و مهم خواهید شد.

  شما مجبور می شوید تصمیمی در زندگی خودتان بگیرید که جهان پیرامون شما را دگرگون خواهد ساخت.

  این تصمیم همه چیز را در زندگی شما تحت تاثیر قرار می دهد.

  قبل از گرفتن چنین تصمیم مهمی باید زمانی را به تامل و تفکر در خصوص آن اختصاص دهید.

  اگر از این تصمیم اطمینان ندارید، از یکی از نزدیکان خود راهنمایی و مشورت بگیرید.

  ازدواج با فرد بسیار پیر

  اگر خواب دیدید با کسی که بسیار از شما پیرتر است عروسی می‌کنید، چنین خوابی نشانه‌ی بدی است و ممکن است خبر از مشکلات پیش رو یا حتی بیماری داشته باشد.

  اگر جشن ازدواج بهم خورد

  اگر خواب دیدید در جشن عروسی خودتان هستید و کسی باعث به وجود آمدن حادثه‌ای می‌شود، که موجب نیمه کاره ماندن جشن می‌شود، چنین خوابی بسیار بد یمن است و احتمالا به این اشاره دارد که رویدادها و اتفاقات ناگواری در خانواده ی شما و در آینده ای بسیار نزدیک به وقوع خواهند پیوست.

  اگر در یک عروسی مهمان شدید

  اگر در خواب ببینید که در عروسی کسی به عنوان مهمان شرکت کرده اید، این خواب نشان دهنده آن است که فرصتی پیش روی شما است تا عضوی از یک رویداد یا دورهمی اجتماعی مهم باشید.

  اگر در خواب ببینید که شما در مراسم عروسی کسی مهمان افتخاری و ویژه هستید، این خواب نشان دهنده آن است که شما باید در انجام کاری به یکی از آشنایان خود کمکی برسانید.

  این فرد به راهنمایی و مشورت با شما نیاز خواهد داشت و شما باید در شرایطی سخت در کنار او قرار بگیرید.

  اگر او یکی از نزدیکان شما است، پس باید هرچه می توانید زمان بیشتری را به او اختصاص دهید و به او کمک کنید تا روی پاهای خودش بایستد.

  شاید شما نیز در آینده نیازمند کمک او شوید.

  اگر خواب شرکت در مراسم عروسی دوست نزدیک‌تان را دیدید چنین خوابی می‌تواند نشان از مکالمه‌ای داشته باشد که با این دوست درباره‌ی رفاقت‌تان در آینده‌ای نزدیک خواهید داشت.

  ممکن است بر سر این بحث کنید که آیا رابطه‌ی دوستی‌تان به چیزی فراتر از دوستی تبدیل خواهد شد و آیا به رابطه‌ای عاشقانه منجر می‌شود یا نه.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید

  دیدن عروسی در خواب‌ها به هیچ وجه خوب نیست.

  تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می‌گیرد و بیشتر ایجاد تردید می‌کند.

  اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می‌شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته‌اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است.

  زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

  امام جعفر صادق (ع)  می فرماید:

  زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است. اول: بزرگی و مقام، دوم: زیادتی مال، سوم: سرحالی و آسایش، چهارم: خرمی و شادی.

  جابر مغربی گوید :

  اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می‌بردند، دلیل است که آخر او باشد.

  آنلی بیتون :

  اگر دختری خواب ببیند عروس شده است، نشانه آن است که بزودی ارثی به او می‌رسد.

  اگر دختری خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است، دلالت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهد شد.

  اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است، علامت آن است که انتظارات او برآورده نخواهد شد.

  اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند، علامت آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت.

  اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می‌کند، علامت آن است که مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می‌آورد و به آرزوها و خواسته‌های خود دست می‌یابد.

  اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراکی ندارد، نشانه آن است که حوادثی نامطلوب، خوشی‌های او را پایمال می‌کند.

  اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود کسی را با لباس عزا می‌بیند، علامت آن است که زندگی زناشویی او همواره با دعواو ناراحتی همراه خواهد بود.

  اگر خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده‌اید، علامت آن است که به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت، و نومیدی و تلخی‌های زندگی از شما فاصله خواهند گرفت.

  تعبیر خواب مراسم عروسی دیگران یا میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد .

  اما اگر میهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .

  اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی ( عروسی دیگران ) شرکت کرده اید ، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد .

  و از فکر کردن به افراد مورد علاقه خود لذت زیادی خواهید برد

  اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می‌کند، علامت آن است که نامزد او صادقانه به قول‌های خود عمل خواهد کرد.
  اگر خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده‌اید، علامت آن است که به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت، و نومیدی و تلخی‌های زندگی از شما فاصله خواهند گرفت.

  ابراهیم کرمانی گوید :

  اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد ولی عروسی را ندید، نشانه شرف ، عزت و زیادتی مال اوست.

  اگر کسی در خواب دید زنِ او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد ، دلیل که مالی بسیار به او میرسد.

  منبع مطلب : www.wiki-view.com

  مدیر محترم سایت www.wiki-view.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  سنا : سلام خواب دیدم مادرم که فوت کرده آمده بهم میگه این سه تامردکه ایستادن خواستگاری توهستن ومیخوام عروست کنم لطفاتعبیرش چیه

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مریم 20 روز قبل
  1

  سلام من ۵۳ یال دارم ومتاهلم خواب دیدم که قرار است عروس شوم ونمیدانم داماد که بود موهایم راکوتاه کرده بودم وآرایشگر مرا با موی کوتاه آرایش کرد اما عروسی قرار بود روز بعد باشد وقتی روز بعد شد موها وآرایشم خراب شده بود وخلاصه عروسی سر نگرفت تعبیر چیست؟

  مریم 21 روز قبل
  0

  خواب دیدم خواهرم طلاق گرفته بایه پولدار اره ازدواج میکنه لباس عروس پوشیده .وآرایش کرده ..امااین بخاطرعقایدشون اون منتظرتوحیاط گذاشتن ناابعدازظهرتوگرماکه عقدش کنن.ووحاضرنمیشدن اون واردخونه شون کنن چون بایدنامراسم عقدبیرون تنهتبشین

  فاطمه 2 ماه قبل
  -2

  سلام خوبین من دیشب خواب دیدم یک جای مقدسی ام مهمه سیاه پوشیدن منم لباس تور سیاه تنم بود معذب بودم که الان آقایون میبینن منو بعدش توی دلم گفتم من عروس ام ...من متاهل ام خودمم

  B.gh 5 ماه قبل
  1

  سلام.زنی هستم متاهل

  خواب دیدم ازدواج کردم اما نمیدونم ازدواج اوله یا دوم...ناگفته نماند که با مردی ازدواج کرده بودم که او هم متاهل بود و دو فرزند دختر داشت قرار بود با همسرم به مسافرت برویم البته با یکی از دختران ایشان. وقتی پیاده در حال رفتن به مسافرت بودیم دختر همسرم چیزی میخواست که همسرم گفت برگردیم و فردا تنها به مسافرت برویم و من هم نظر ایشان را تایید کردم و برگشتیم...شب همان روز مردی را دیدم که آن مرد در عالم بیداری به من ابراز علاقه کرده بود و فکر میکنم کارتی بود مثل کارت دعوت به مراسم عروسی...با ناراحتی گفت کاش اینجا بنویسن (احساس کردم کنار اسم من بود) نام فردی را نوشت که به تازگی فوت کرده بود . تعبیر چیست؟

  سنا 6 ماه قبل
  -1

  سلام خواب دیدم که مادرم فوت شده آمده توخوابم وسه تامردایستادن پیشش مادرم روبمن میکنه میگه اینهاخواستگارای توهستن ومن میخوام عروست کنم تعیبرش چیه لطفا

  سنا 6 ماه قبل
  4

  سلام خواب دیدم مادرم که فوت کرده آمده بهم میگه این سه تامردکه ایستادن خواستگاری توهستن ومیخوام عروست کنم لطفاتعبیرش چیه

  یزدان 7 ماه قبل
  1

  سلام خواب دیدم عروسی شوهرمه بایک زن دیگه ای که من چهره ی عروس رو ندیدم ولی خودمم از این عروسی احساس رضایت داشتم ومهمان ویژه عروسی بودم شوهرمم به من محبت میکرد ومیگفت به اجبار ازدواج کرده تعبیرش چی میشه لطفا؟

  رقیه س 10 ماه قبل
  0

  من خواب دیدم باشوهر خواهرشوهرم که فوت کرده اذدواج کردم ولی حتی باهاش حرف هم نمیزنم ولی بچه هاش خیلی خوشحال بودن ممنون میشم تعبیرش کنین

  برای ارسال نظر کلیک کنید