توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد

  1 بازدید

  تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  استیکر نام ها

  حضرت امام صادق درباره تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد گفته اند برای زنان و مردان تعابیر مختلفی به همراه دارد. اگر مردی کفش های خود را در مسجد جا بگذارد و یا بدزدند دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد.اگر زنی خواب ببینید که کفش هایش در مجسد به سرقت میرود علامت آن است که شیادان بر سر شما کلاه می‌گذارند.اگر دیدی فقط یک لنگه کفش در مسجد جا گذاشتی علامت آن است که بر اعضای خانواده مسلط می‌شوید و به آنان فرمان می‌دهید.اگر دیدی موقع اتمام نماز دزدی کفش هایتان را میبرد و شما او را می بینید و میشناسید علامت آن است که به آسودگی و آرامش دست می‌یابید و دوستان مطیع اداره شما خواهند بود. اما اگر بعد از اصلاح صورت شما زبر و چرکیده به نظر برسد، علامت آن است که با مشاجرات و اختلافات بسیاری روبرو خواهید شد.

  دانیال در مورد گم کردن دمپایی و یا کفش در مجسد میگوید  نشانه آن است که بهانه ای به دست دوستان می‌دهید تا بتوانند از زندگی خصوصی شما انتقاد کنند.

  تعبیر خواب گم شدن کفش سیاه علامت آن است که در تفریحات ناشایست افراط می‌کند و نتیجه آلوده و فاسد می‌گردد.

  تعبیر خواب گم شدن کفش برای دختر مجرد علامت آن است که آنقدر خصوصیات مردانه در رفتارش هویدا می‌شود که مردان با تنفر از او روی بر می‌گردانند.

  تعبیر خواب گم شدن کفش نو علامت آن است که به آسودگی و آرامش دست می‌یابید و دوستان مطیع ادارة شما خواهند بود

  تعبیر خواب گم شدن کفش در زیارتگاه علامت آن است که آنقدر خصوصیات مردانه در رفتارش هویدا می‌شود که مردان با تنفر از او روی بر می‌گردانند.

  تعبیر خواب گم شدن کفش در مساجد برای زن و یا مرد متاهل:

  علامت آن است که در بدرفتاری با دیگران چندان پافشاری می‌کنید که همه شما را ترک می گویند.

  ابراهیم کرمانی در مورد به سرقت رفتن کفش در مسجد میگویند

  گم شدن کفش های قرمز و زنانه در مسجد : خوشبختی

  گم کردن کفش های کهنه و پاره در مسجد: اوقات مبارک

  دزدیده شدن کفش نوزاد در مسجد : غم و غصه

  دزدیدن کفش ها توسط یک مرده : فلاکت

  دزدیدن دمپایی در مسجد: شادی و سلامتی

  دزدیدن کفش توسط اعضای خانواده در مسجد : بی عدالتی

  تعبیر خواب گم شدن کفش در امامزاده : نیکبختی

  منبع مطلب : stickernames.ir

  مدیر محترم سایت stickernames.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب کفش: گم شدن کفش / تعبیر خواب مغازه کفش فروشی

  تعبیر خواب کفش: گم شدن کفش / تعبیر خواب مغازه کفش فروشی

  تعبیر خواب کفش: تعبیر خواب مغازه کفش فروشی / تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد / تعبیر خواب گم شدن کفش

  با ما همراه باشید.

  اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

  برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:

  دیدن کفش در خواب / تعبیر خواب کفش

  دیدن کفش را در خواب معبرین اسلامی به زن تعبیر کرده‌اند.

  درواقع زن نه به معنای جنس مؤنث بلکه به معنای همسر است.

  اگر زنی رویای او با محوریت کفش باشد این خواب به زندگی زناشویی (همسر) او مربوط می‌شود.

  در کتاب تفسیر فرهنگ رویا درباره کفش آمده است که:جایگاه فرد در زندگی، موقعیت فرد در زندگی، شخصیت فرد یا راهی که در زندگی برگزیده، شخصیت فرد که با رویارویی و گذشتن از موانع سخت رشد می‌کند، وضعیت فرد در راهی که در زندگی برگزیده، شیوه‌ای از زندگی.

  برخی از کفش‌ها را تنها افراد خاصی از جامعه به پا می‌کنند.

  حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود.

  دیدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگر در آورد زن طلاق دهد.

  ابن سیرین گوید: اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد.
  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می‌کند.

  محمد بن سیرین:

  خانم اتیانوس: اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می‌شود.

  آنلی بیتون می‌گوید:

  تعبیر خواب مغازه کفش فروشی

  اگر در خواب دیدید که خودتان پینه دوزی می کنید، خرابی های کارتان را جبران می کنید.

  اگر دیدید که دیگری پینه دوزی می کند و کفشی که در دست دارد متعلق به شماست، کسی به شما یاری خواهد رسانید و کمکی به شما می شود که نگرانی هایتان را رفع می کند.

  دیدن کفاش درخواب، دلیل بر مردی است که میراث قسمت کند.

  تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد

  معنی خواب برای گم کردن کفش در مسجد و یا عبادتگاه میباشد که کرمانی و ابن سیرین معنای آن را زن میدانند کفش گم شده در مسجد ازدواج و وصلت میباشد

  تعبیر خواب گم شدن کفش

  نشان از طلاق و جدایی می باشد.

  اگر بیننده خواب ببیند که کفش کسی دیگر را به پا کرده یعنی در رابطه ای هست که این رابطه از بنیاد اشتباه هست و باید مسیر زندگی خود را تغییر دهد.

  تعبیرهای دیگر کفش

  کفش در خواب ما زن است و همسر.

  برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است.

  اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.

  ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند.

  اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود ( تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه پوشیدن).

  اگر مردی در خواب ببیند کفش تنگ است و پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند.

  اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

  اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدرکهنه و پاره و فرسوده شده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود.

  این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

  دیدن کفش درخواب، دلیل زن است.

  اگر ببیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد.

  اگر درخواب کفش خود را سیه ببیند، دلیل که زن او توانگر خواهد بود.

  اگر کفش را سبز ببیند، دلیل که آن زن مستوره و با حجاب است.

  اگر کفش را سرخ ببیند، دلیل که آن زن معاشر است.

  اگر زرد ببیند، دلیل که آن زن بیمارگونه است.

  دیدن کفش نشانه سفری است که در آن با همسر آینده تان آشنا خواهید شد.

  تعبیر کفش نو ازدواج است.(مخصوصا اگر خرید کفش قرمز یا سفید یا مشکی باشد).

  خریدن کفشهای نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد.

  اگر خواب ببینید کفشهای نو، پای شما را می زنند، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران، شما را مورد تمسخر و ریشخند قرار خواهند داد.

  هدیه دادن یا هدیه گرفتن کفش نیز در از نظر اول ازدواج است اما معمولا برای نزدیکان مانند برادر و خواهر.

  رنگ سفید در کفش به سفید بختی و شادمانی تعبیر شده است.

  اگر کفش سیاه باشد، نشانه عزت است.

  اگر خواب ببینید به کفشهایتان واکس سیاه زده اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد.

  و کفش قهوه ای، نشانه آراستگی دینی است.

  کفش سرخ برای زنان، شادمانی و سرزندگی است.

  دیدن کفش طلایی در خواب نشانه محبت و همدلی خانواده هست و دیدن کفش طلا در خواب نشانه زندگی عالی با همسر ایده آل با رفاه کامل.

  اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می شود و اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.

  ابن خلیل می گوید: دیدن کفش پاشنه بلند در خواب نشانه همسری هست که شما را به اوج موفقیت می رساند.

  کفش عروسی : اگر ازدواج نکرده باشید نشان از ازدواج برای شماست اگر ازدواج کرده باشید سفر یا کار یا موقعیتی مناسب برای شما پیش می آید.

  تعبیر خواب گالش: گالش هم تعبیر کفش را دارد، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت انعطاف زیاد و در عین حال آسیب پذیر و کم مقاومت.

  کفش پاشنه بلند: همسری که شما را به اوج موفقیت می رساند.

  کفش دخترانه یا بچگانه: یعنی اینکه بچه دار می شوید.

  کفش چرمی: داشتن کفش چرمی نشانه این است که بیننده خواب در راهی که در پیش دارد، ثابت قدم است و اگر کفش چرمی او نو و براق باشد، نشانه ازدیاد ثروت و اگر کهنه و فرسوده باشد، نشانه ضرر و زیان است.

  دیدن کفش کتانی ، کفش اسپورت ورزشی ، کفش اسکیت ، صندل و کفش تابستانی و شیشه ای و چوبی بیشتر نشانه سفر و یا شادی برای شماست.

  اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.

  کفش های کهنه و پاره در خواب، نشانه فقر و تنگدستی است.

  اگر ببیند کفشش سوراخ شده، همسرش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی تواند بپوشد، همسرش بیمار می شود.

  اگر کسی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند.

  اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده، همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

  حضور یک شخص که در زندگی زناشویی شما اختلال ایجاد می کند.

  اگر کسی در خواب ببیند کفش های لنگه به لنگه پوشیده، از همسرش جدا می شود و ازدواج مجدد برای خود یا نزدیکان.

  چنانچه شخص مجردی این خواب را ببیند، همسری کج خو و بدخلق نصیب او می شود.

  نشان از غافل بودن شما از همسرتان است. ( به همسرتان بی توجهی می کنید و این امر لطمه های بزرگی بعدها به خانواده تان وارد می کند – باید با همسرتان مهربان باشید و توجه بیشتری به او داشته باشید).

  اگر در خواب دیدید که خودتان پینه دوزی می کنید، خرابی های کارتان را جبران می کنید.

  اگر دیدید که دیگری پینه دوزی می کند و کفشی که در دست دارد متعلق به شماست، کسی به شما یاری خواهد رسانید و کمکی به شما می شود که نگرانی هایتان را رفع می کند.

  دیدن کفاش درخواب، دلیل بر مردی است که میراث قسمت کند.

  منبع مطلب : www.nayrika.com

  مدیر محترم سایت www.nayrika.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  حکم گم شدن کفش در مسجد

  پرسش:
  گاهی پیش می‎آید که متأسفانه بعد از حضور در مسجد و شرکت نماز جماعت یا مراسم مذهبی و روضه‌خوانی و مانند آن، در هنگام بازگشت از مسجد متوجه می‎شویم که کفشمان سر جایش نیست و از روی عمد یا به‌اشتباه با کفش دیگری جابه‌جاشده است و مجبوریم که هر طوری شده به منزلمان برگردیم و با پای پیاده هم که نمی‌شود این‌همه راه را تا منزل طی کنیم. در این صورت سؤالی که به وجود می‎آید این است که آیا می‎توان کفش دیگری را به‌جای کفش خودمان بپوشیم؟

  پاسخ:
   اگر کفش کسی را ببرند و کفش دیگری به‌جای آن بگذارند، در این‌گونه مواقع صاحب کفش در صورتی می‎تواند آن را برای خود بردارد که شرایط زیر را رعایت کند:
  1. باید بداند که کفشی که برجای‌مانده، مال همان کسی است که کفش او را برده است.[1]2. جستجو کند تا صاحب آن کفش برجای‌مانده را بیابد و از او بپرسد، مگر اینکه از پیدا کردن صاحبش مأیوس شود یا برایش مشقّت داشته باشد.[2]3. ارزش مالی آن کفش، کمتر یا حداقل مساوی با کفش خودش باشد، ولی اگر ازنظر قیمت از کفش خودش گران‎تر باشد، باید هر موقع که صاحب آن پیدا شد، مابه‌التفاوت قیمت آن را به او بدهد.[3]

  پی‎نوشت‎ها:
  1. برگرفته از توضیح المسائل مراجع، ج ۲، ص ۶۸۹، مسئلۀ ۲۲.
  2. همان.
  3. همان.

  منبع مطلب : morsalun.ir

  مدیر محترم سایت morsalun.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سیاوش 2 ماه قبل
  0

  خواب دیدم دو جفت کفش نو به میکردم وبراق بودن، به مسجد رفتم برای عزای امام حسین برگشتنی کفشهایم نبود گمشده بود یادزدیده شده بودن دنبالشوگشتم پیدانکردم و دیگری میگفت کفشهای دیگر و بپوش که من می گفتم مال مردم هستن نپوشیدم همچنان که از در مسجد خارج میشدم ناگهان کفشهای کهنه قبلی خودم رو دیدم که درپایم بودن پابرهنه نبودم البته از پوشیدن آنها راضی نبودم اما گفتم خدایاسکر که باز هم پابرهنه نیستم وبعد از مسجد خارج شدم وبه یه هیئت امام حسین رسیدم که درآنجا برای امام حسین ومصائبش بشدت گریه کردم تعبیر این خواب چیست ممنونم

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  اکرم سه نفر بودیم رفتیم امامزاده نمی دونستیم چند در داره واز در دیگر خارج شدیم من داشتم دنبال اون دری می گشتم که کفشم مونده بود

  مهدی 11 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید