توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  جواب سوال اگر ساعت ۷ ۲۴ صبح شنبه باشد ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه قبل چه زمانی و چه روزی بوده است

  1 بازدید

  جواب سوال اگر ساعت ۷ ۲۴ صبح شنبه باشد ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه قبل چه زمانی و چه روزی بوده است را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  نمونه سوال همراه با آموزش پایه پنجم

  به نام خدا

  فصل اول عدد نویسی و الگوها

  آنچه که در این فصل می خوانیم

  -        یاداوری عدد نویسی و محاسبات عددی

  -        جمع و تفریق عددهای مرکب

  -        معرفی طبقه میلیارد

  -        الگوها

  -        یاداوری عدد نویسی ومحاسبات عددی

  درسال های گذشته با طبقه هزارهاومیلیون ها اشنا شدیم وتوانستیم اعداد 9 رقمی را بخوانیم

  ب عنوان مثال عدد 678921356را به صورت زیر در جدول ارزش مکانی قرار میدهیم

  حال اعداد سه رقمی هر طبقه را بانام طبقه خودش میخوانیم بدین گونه

  ششصد وهفتادو هشت میلیون و نهصدو بیست و یک هزارو سیصدو پنجاه و شش

                                            هزار                       میلیون

  سیصدو پنجاه و شش             نهصدو بیست ویک          ششصدو هفتاو هشت

  نکته :

  برای خواندن اعداد چند رقمی نیاز نیست که جدول ارزش مکانی را رسم کنیم ،بلکه میتوانیم ارقام را سه رقم سه رقم از سمت راست جدا نموده و عدد مربوط هر طبقه را همراه با نام آن

  طبقه بخوانیم

  تغییر ارزش یک رقم در یک عدد                                                  

  ارزش رقم 8 در عدد 578 دهگان میباشد. حال اگر این عدد رادر 10 ضرب کنیم یک صفر در سمت راست آن اضافه میشود در نتیجه ارزش رقم 8 در عدد حاصل یک مرتبه افزایش مییابد یعنی به صدگان میرسد .

  حال اعداد زیر را ضرب کنید

                                        100×90                                     10000×57    

                                  1000×89000                                      100×605

                                    100×4020                                   100000×870

  حال اگر عدد 5780 را بر 10 تقسیم کنیم یک صفر از سمت راست آن حذف شده و در نتیجه ارزش مکانی رقم 7 در عدد حاصل یک مرتبه کاهش می یابد یعنی یکان خواهد شد .

  گسترده نویسی اعداد

  در سال گذشته با گسترده نویسی اعداد آشنا شدیم و دیدیم که از این طریق میتوان بسیاری از محاسبه های مربوط به جمع ، تفریق یا ضرب را راحت تر انجام دهیم .

  مثال :

  5یکی +6تا ده هزار +9تا صد هزار+8 تا یک میلیون =8960005

  سوالات تکمیلی

                                                    = 9میلیون +8میلیون

                                       میلیون           =  141 میلیون +180 میلیون

                                      هزار             =20 هزار +80هزار

  الف) اگر عدد 805 را 1000برابر کنیم حاصل ..................... می شود.

  ب)   اگر عدد 40200را10000برابر کنیم حاصل ....................... می شود.

  ج)  اگر عدد 7830000را بر 1000تقسیم کنیم حاصل ....................می شود.

  د)  اگر عدد 908720000را بر 10000تقسیم کنیم حاصل ...............می شود .

   الف) عدد 809 را بر 100 برابر کنیم

    ب)عدد 4298 را 10000 برابر کنیم

    ج) عدد 789000 را بر 1000تقسیم کنیم

    د) 709058000را بر 10 تقسیم میکنیم

  4.  جاهای خالی را با اعداد مناسب کامل کنید

   الف)  46000000 از ........................تا یک میلیون ساخته شده است.

   ب) 8907000 از .............. تا یک میلیون و ..................تا هزار ساخته شده است.

   ج) 99800000 از ...........تا یک میلیون و تا ده هزار ساخته شده است .

   د) 460000000 از ...........تا ده میلیون یا ..........تا صد هزار یا..............هزار ساخته شده است .

    ه) 40 تا صد هزار و 60 تا ده هزار می شود .

    و) 80 تا ده میلیون و 500تا ده هزار و5 تا صد هزار میشود .

   5 0 عدد های زیر را بنویسید

  45 تا صدتایی و 23 تا صد تایی می شود  ........................................

  16 تا ده تایی و 17 تا ده تایی می شود ..............................................

  5 تا 100000 تایی و 100 تا 100 تایی می شود ..................................

  6. حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست آورید .

                     705000                                                  800000

                     14000   +                                               48000    -

  7.  ضرب و تقسیم کنید               

  8.   زهرا 2150000 تومان پول دارد با توجه به پول زهرا به سوالات پاسخ دهید

      کفش                  کوله پشتی              تبلت              موبایل

  145000تومان           35000تومان     800000تومان      1500000تومان

  آیا زهرا میتواند کوله پشتی وکفش و تبلت و موبایل را بخرد؟

  آیا زهرا می تواند تبلت و موبایل را  بخرد ؟

  آیا زهرا می تواند کفش و موبایل و کوله پشتی بخرد؟

  زهرا چه کالاهایی را که در بالا است میتواند بخرد؟

  9. مقایسه کنید

        1750007       248000                         360000          36990

  سوالات چهار گزینه ای

   الف)صدگان              ب)یکان هزار           ج)دهگان هزار    د)صدگان هزار

  الف)4                  ب)   2        ج) 800              د)  42

  الف)6                  ب)     24              ج) 6          د) 24

  الف) هزار             ب)  ده هزار            ج) میلیون          د)   صد هزار

   الف)   5800321   ب)  258000321   ج) 2500031          د) 2580021

  الف) 3                ب) 20               ج)  9                 د)   7

  الف) 20 هزار تا ب) 200هزار تا  ج)2 تا صدهزار تا   د) 20 تا صد هزار تا

  الف)  140 هزار     ب) 14 هزار      ج) 24  هزار           د)   240 هزار

  معرفی میلیارد

  در سال گذشته با عددمیلیون و همچنین طبقه ی میلیون در جدول ارزش مکانی آشنا شدیم

  امسال  می خواهیم شمارا با عدد میلیارد آشنا کنیم به الگوی زیر توجه کنید

             10تاده هزار        10 تاهزار         10 تاصدتا         10 تاده تا     10 تا یکی

  صد هزار            ده هزار               هزار                صد             ده              یکی

             10 تا صد                10تا ده                  10تا یک          10 تا صد هزار

   میلیارد              صد میلیون               ده میلیون                میلیون

             میلیون                    میلیون                  میلیون

  جدول ارزش مکانی تا طبقه  میلیارد

  جدول ارزش مکانی تا طبقه میلیارد چنین است

                                هزار                میلیون               میلیارد

  همان طور که می بینید یک میلیارد 1000 برابر یک میلیون می باشد و نیز یک میلیارد 1000000 برابر هزار است                                      

                                                1000000000= یک میلیارد

  عدد 907498002576 رادر یک جدول ارزش مکانی قرار دهید و آن را به حروف بنویسید

                                         هزار              میلیون                میلیارد

  گاهی اوقات می توان جمع و تفریق اعداد را به صورت راحت تری نیز انجام داد به عنوان نمونه می خواهیم از سه میلیارد 350 میلیون کم کنیم .      

                                     3000میلیون    یکسان کردن واحد ها 3 میلیارد

                                       350 میلیون                   350 میلیون

                                        2650میلیون

  بنابراین حاصل تفریق( 2650 میلیون) یا (650 میلیون +2000میلیون )یا (دو میلیارد و 650 میلیون)

  سوالات تکمیلی

  1-  جاهای خالی را با اعداد مناسب کامل کنید

  الف) 10 تا ده میلیون تایی میشود ...................

  ب)100 تا ده میلیون تایی میشود.....................

  ج)10 تا صد میلیون تایی میشود....................

  د)100 تا یک میلیون تایی میشود..................

  2-  یک میلیارد ثانیه چند سال است (زیر مسئله هارا بنویسید)

  3-عددهای زیر را به رقم و حروف بنویسید 

                                                                                         458700021

   سیصدو پنج میلیاردو بیست و سه

  4- عدد 12458920073را درجدول ارزش مکانی قرار دهید

  5-قیمت هر متر آپارتمان 5 میلیون تومان است .قیمت یک آپارتمان 100متری چند تومان است

  قیمت آپارتمان را به ریال بنویسید ؟

  6-در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید

                                                                 = 12 میلیارد +4 میلیارد

                                                                 =200 میلیون – 7 میلیارد

                                                                 = 20000+14000

  7-اعداد زیر را با تقریب رقم یک میلیارد بنویسید

                                                                                 8500000000

                                                                                  6852341000

                                                                                 9124879521

  8-حاصل عبارت های زیر را به دست آورید

                 770 میلیون                    892 میلیارد                   45 میلیارد

                230 میلیون  +                 136 میلیارد -                 20میلیارد +

                   450 میلیون                 1میلیارد                            700 میلیون

                     3        ×                 650 میلیون  -                      800 میلیون +

  9-به طور تقریبی هر 100 ورق کاغذ روی هم 1 سانتی متر ضخامت دارد.اگر 4 میلیارد ورق

  کاغذ را روی هم قرار دهیم ،ضخامت آن تقریبا چند سانتی متر خواهد شد؟

  پرسش های چهار گزینه ای

  1-چند تا چک پول 500000ریالی می شود5 میلیارد ریال؟

  الف)100             ب)1000                 ج)10000           د)100000

  2-عدد 9489200000 به کدام عدد نزدیک است

  الف)90 میلیون       ب)900میلیون         ج)9 میلیارد            د)10 میلیارد

  3-عدد 2 میلیارد و 34 میلیون و 210هزار کدام است؟

  الف)234210000     ب)234210             ج)2340210000    د)2034210000

  4-3 هزار میلیون برابر است با

   الف)3 میلیارد          ب)3 هزار میلیارد           ج)سی میلیارد            د)سیصد میلیارد

  5-یک میلیارد از کدام یک از اعداد زیر بزرگتر است؟

  الف)1125000270                           ب)1823500089

  ج)9945978                                   د)1258372000

  درسنامه جمع و تفریق اعداد مرکب

  در سال های گذشته با انواع ساعت و نمایش زمان روی آن ها آشنا شدیم. به عنوان نمونه زمان اذان مغرب 6 و 48 دقیقه و 27 ثانیه است که آن را "27 . '48. 6   نیز نشان میدهیم البته اعداد مرکب فقط مختص ساعت نیست بلکه اعدادی که از یک عدد و بیش از یک قسمت تشکیل شده است را اعداد مرکب می گویند مانند نمونه  : 5 متر و 9 سانتی متر   ،

   8 سال و 9 ماه و 6 روز ،             7کیلو گرم و 20گرم

  درجمع و تفریق اعداد مرکب باید واحد های یکسان باهم حساب شوند و هرگاه در جمع قابل تبدیل به واحد بزرگتر شود  آنها راتبدیل میکنیم. و در تفریق واحد های بزرگ را در صورت نیاز به واحد های کوچک تر تبدیل می کنیم.

  سوالات تکمیلی

  1-اتوبوس تهران – مشهد ساعت '35و 4 بعد از ظهر به مشهد رسید اگر این اتوبوس 9 ساعت و 40 دقیقه مسیر تهران – مشهد را طی کرده باشد. این اتوبوس چه زمانی از تهران حرکت کرده است ؟

  2-علی روز 12 اردیبهشت 79 بدنیا آمده است 14 سال و 2 ماه و 25 روز بعد برای او جشن تکلیف گرفته میشود. زمان جشن تکلیف علی را پیدا کنید؟

  3-سه روز و 9 ساعت بعد از ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه چه ساعتی از چه روزی است ؟

  4-اگر امروز 25 مهر ماه باشد،7 ماه و 28 روز دیگر چه تاریخی است ؟

  5-مراسم صبحگاهی مدرسه ساعت 7:30 شروع میشود وزنگ تعطیلی مدرسه ساعت 12:20

  زده میشود. زمان حضور دانش آموزان در مدرسه چند ساعت و چند دقیقه است؟

  6-حاصل هریک از جمع های زیر را به دست آورید؟ (ماه را سی روز در نظر بگیرید)

  گرم      کیلو گرم     تن                                   سانتی متر     متر     کیلومتر

  360     980                    (ب                            73        10         24  (الف

  930     270        3   +                                     27         89          1  +

  ساعت     روز      هفته                                      ساعت       روز         ماه

  16         4          5          (د                              6           5            8  (ج

  15          6         8  +                                      18        29            4 +

  7-حاصل تفریق های زیر را انجام دهید

     گرم    کیلوگرم    تن                                               "17     '56       8 

    850     970      8                                                "19    '57        3  -

    930      260     4   -

  8-یک دونده مسیر مسابقه را در مدت "56   '42   1     را پیموده است اگر این دونده ساعت

  "47   '5    18  به خط پایان برسد چه ساعتی مسابقه را شروع کرده است؟

  سوالات چهار گزینه ای

  1-در جای خالی کدام عدد را باید نوشت؟      ...............و "20 '1 و "40 '35 و'30

  الف) '46            ب)'47       ج) '48       د) '49

  2-2 ساعت و 5 دقیقه قبل از ساعت 10 چه زمانی را نشان میدهد ؟

  الف)'55 : 9              ب) '55 : 8                 ج)'55: 7              د)'55: 6

  3-7 کیلوگرم و 1800 گرم برابر است با :

  الف) 8کیلو گرم و 800 گرم                    ب) 7 کیلو گرم و 800 گرم

  ج) 17800 گرم                                   د) 9 کیلو گرم

  4-2 هفته و 6 روز با 3 هفته و 5 روز می شود .......

  الف) 5 هفته و یک روز                       ب) 5 هفته و 4 روز

  ج) 6 هفته و یک روز                         د) 6 هفته و 4 روز

  5-8ساعت و 20 دقیقه قبل از ساعت 30: 7 جمعه چه زمانی است ؟

  الف)'10: 23 جمعه    ب)'10: 23 پنج شنبه     ج)'50: 15 پنج شنبه   د) '50: 15 جمعه

  6-400 تن و 500 کیلوگرم چند کیلو گرم است؟

  الف)450000 کیلوگرم     ب)400500 کیلوگرم  ج)45000 کیلوگرم  د)405000 کیلوگرم

  7-امروز 11 صبح روز 28 مهرماه سال 1394 است،علی در تاریخ 24 تیر 1384 8 صبح به دنیا امده است. سن علی چقدر است؟

  الف)  ساعت  روز   ماه   سال                 ب) ساعت  روز   ماه   سال   

            3      4     3      14                       2      24     3    14

  ج) ساعت  روز   ماه   سال                     د) ساعت  روز   ماه   سال   

        3       4     3     13                          7        4     3    14 

  8-اتوبوس گردشگران در ساعت '30 : 8  صبح حرکت کرده و '45 : 6 را برای بازدید از یک شهر تاریخی طی کند . این اتوبوس در چه ساعتی به مقصد میرسد ؟

    الف)   '15     15                      ب) '15     14

    ج)     '15       2                      د) '30       13

  نکته :

  سال،ماه،شبانه روز،ساعت ،دقیقه و ثانیه ها واحد های اندازه گیری زمان هستند هر سال 12 ماه و هر ماه 31 روز (بهار و تابستان)  یا 30 روز (پاییز و زمستان) یا 29 روز اسفند است .

  هر شبانه روز 24 ساعت و هر ساعت 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه است

  درجه،دقیقه ی قوسی ،ثانیه قوسی واحد های اندازه گیری زاویه هستند؛ هر درجه 50 دقیقه قوسی و هر دقیقه قوسی 60 ثانیه قوسی است

  تن،کیلوگرم ،گرم ،میلی گرم واحد های اندازه گیری جرم هستند هر تن 1000کیلوگرم  هر کیلوگرم 1000گرم و هر گرم هم 1000میلی گرم است.

  کیلومتر،متر،سانتی متر،میلیمتر واحدهای اندازه گیری طول هستند هر کیلوگرم 1000متر هر متر 100سانتی متر و هرسانتی متر 19 میلی متر است.

  بنابراین به غیر از زمان واحدهای اندازه گیری دیگری راهم میتوان به صورت عدد مرکب نوشت .

  درسنامه الگوها

  در سال گذشنه آموختیم که الگوها 2 نوع اند : الگوهای عددی و الگوهای هندسی. دیدیم که میتوان با رسم یک جدول نظام دار یک الگوی هندسی را به الگوی عددی تبدیل نمود. برای تبدیل الگوی هندسی به الگوی عددی معمولا یک رابطه بین شماره شکل و موضوع مورد بررسی پیدا میکنیم

  الگوی اعداد مربعی 

                         (4)                             (3)                   (2)            (1)                            

  همان طور که دیده میشود شکل مربوط به هر عدد در الگو،ماندد یک مربع است همین دلیل به این الگوی اعداد مربعی گفته میشود                                    و25و16و9و4و1

  یک راه بسیار آسان برای پیدا کردن اعداد الگوی مربعی به صورت زیر است

                                               (شماره عدد) × (شماره عدد ) =  مقدار عدد

  الگوی اعداد مثلثی 

            (4)                             (3)                 (2)              (1)

   همان طور که دیده میشود شکل مربوط به هر عدد و الگو ماندد یک مثلث است به همین دلیل به این الگو الگو اعداد مثلثی گفته میشود .

                                               ...و15و10و6و3و1

  راه بسیار آسان برای پیدا کردن اعداد الگوی مثلثی به صورت زیر است

                                                 (یکی بیشتر) × (شماره عدد) =  مقدار عدد

                                                               2

  در الگوی هندسی اعداد مثلثی بین شکل هر مرحله و شکل مرحله قبل آن رابطه زیر برقرار است

                       شماره مرحله + تعداد مثلث های مرحله قبل = تعداد مثلث های هر مرحله

  مثال: در الگوی اعداد مثلثی اگر شکل مرحله بیستم از 410 مثلث ساخته شده باشد شکل مرحله بیست و یکم چند مثلث خواهد داشت؟

     431=21+410=21+تعداد مثلث های مرحله 20= تعداد مثلث های مرحله21

  سوالات تکمیلی

  1-شکل هفتم دارای چند دایره است؟

                                                         3                          2               1

  2-الگوهای عددی زیر را ادامه دهید؟

                                                                           .....و.....و......و14و9و4

                                                                          ....و.....و.......و47و27و7

                                                                       ....و....و....و115و120و125

  3-شکل دهم الگوی مقابل را رسم کنید

  4-الگوی زیر را ادامه دهید

                          3                                      2                                1

                                     5                                         4

  5-الگوی عددی مقابل را ادامه دهید

                                                                   ....و...و.....و215و230و245

                                                                         ....و....و....و10و7و4و1

                                                                     ....و....و....و54و26و12و5

  6-شکل سی و هشتم از چند مربع کوچک درست شده است؟

                             4                              3                        2               1

  7-شکل هشتادوپنجم الگوی زیر را پیداکنید

  8-باتوجه به شکل حساب کنید

  شکل شماره 25 چند مثلث دارد

  شکل شماره 840 چند مثلث دارد

  شکل شماره 50 میلیون  چند مثلث دارد

  سوالات چهار گزینه ای

  1-با توجه به الگوی مقابل در جای خالی کدام عدد باید نوشته شود؟

                                                                                      .....و17و12و8و5

  الف)20   ب)21   ج)22    د)23

  2-در الگوی عددهای مثلثی عدد 45 چندمین عدد است ؟

  الف)هشتمین  ب)نهمین  ج)دهمین    د)یازدهمین

  3-اگر الگوی عددهای مثلثی را ادامه دهیم عدد 30 ام با 465 دایره درست میشود شکل سی و دوم با چند دایره درست میشود ؟

  الف)496  ب)528  ج)495    د)527

  4- توجه به الگوی مقابل در جای خالی کدام عدد باید نوشته شود؟

                                                                                 ...و 4/5و3/4و2/3و1/2

  الف)5/4  ب)6/4  ج)6/5    د)5/6

  5-دهمین عدد مربعی کدام عدد است؟

  الف) 55         ب)81              ج)100              د)10                            

  6-عدد بعدی در الگوی روبرو :                                      ....و 28و21و15و10

  الف)35         ب)37              ج)36                 د)41

  7-در الگو روبرو عدد پنجاهم :                                              ......و16و9و4و1

  الف)50          ب)2500           ج)2000           د)2601

  8-در الگو روبرو عدد چهلم :                                               ......و10و6و3و1

  الف)820          ب)1640           ج)1560          د)780

  آزمون پایان فصل اول

  الف)گزینه درست را انتخاب کنید؟

  عددهشتصدو چهل میلیاردو هفتصدو شصت میلیون و پنج هزار و سیزده کدام است ؟

  الف)84007680005013          ب)84076000513     

     ج)840007680513           د)840768013

  2-اگر از رقم 4 در عدد 6047009008 دو واحد کم کنیم از کل عدد چندواحد کم میشود ؟

  الف)20 میلیون واحد    ب)20 هزار واحد     ج)2 میلیون واحد    د)200هزار واحد

  3-سیزدهمین عدد مربعی کدام است؟

  الف)144          ب)16          ج)169          د)148

  4-مساحت کشور ایران تقریبا 1648000کیلومتر مربع است باتقریب ده هزار چند کیلومتر میباشد؟

  الف)1640000         ب)1700000           ج)1650000           د)2000000

  ب)درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید

  1-460 تا ده میلیون می شود 460000000                   درست           نادرست  

  2-بین اعداد مثلثی و مربعی نمیتوان ارتباط پیداکرد            درست           نادرست

  3-1000میلیون همان یک میلیارد است                         درست           نادرست

  4-10000تن میشود 10 میلیون کیلوگرم                        درست           نادرست

  ج)جاهای خالی را پرکنید

  1-عدد 598710بین دو صدتایی ........و..........قرار داردو به .........نزدیکتر است.

  2-فاطمه در سال 1358 و مریم در سال 1363 بدنیا آمده اند پس ........و.......بزرگتر است.

  3-500دسته اسکناس 100000ریالی .............. تومان

  4-78  تا صد میلیون می شود .................

  1-  عددهای 4و5و6و7و8 را در خانه های شکل روبرو به طوری قرار دهید که مجموع سه عددعمودی و مجموع سه عدد افقی برابر 17 شود

  2-5 روز و 17 ساعت قبل از ساعت 3 بعد از ظهر روز پنج شنبه

  چه روز و چه ساعتی میشود؟

  3-فاطمه در ساعت  5 صبح روز 7 اردیبهشت سال 1364بدنیا امده است او الان در تاریخ 7 صبح 25 آبانماه سال 1394 چند ساله است ؟

  4-عدد های زیر را مقایسه کنید ؟

    "24 '35 2            9324 ثانیه                  2      73      8          7823میلی متر

                                                                                                              میلی متر    سانتی متر   متر

       3 میلیارد و پانصد میلیون          25 میلیون                                                              85 ساعت و سی دقیقه           3 روزو 14 ساعت و 20 دقیقه

  5-عملیات زیر را انجام دهید و حاصل را بدست آورید

                  .......  = 300-6472                                        =3÷9300

                     "24 '18 14                                                  1 میلیارد

                     "30 '45  10  +                                              360 میلیون -

  6-عدد بعدی در هر الگو را مشخص کنید

                       .....و24و15و8و3                           ....و23و17و12و8

                     ....و31و21و13و7                            ....و49و25و9

  7-از 1 تا 100 چند عدد مربعی و چند عدد مثلثی وجود دارد ؟

  8-با توجه به شکل در شکل پنجم چند مربع کوچک وجود دارد ؟

  منبع مطلب : dabestanenamjou4.blogfa.com

  مدیر محترم سایت dabestanenamjou4.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  فرزادعسگری : دو شبانه روز و ۸ ساعت بعد از ساعت ۹ بعد از ظهر روز دوشنبه، چه ساعتی از چه روزی است

  مهبد اسعدی : به نظر من ظهر روز جمعه ساعت 15 بوده

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  شادی 27 روز قبل
  0

  اگرساعت ۹:45 صبح باشد۱۰:۵۰دقیقه قبل چه ساعتی میباشد

  گوهر 1 ماه قبل
  0

  ممنونم

  الهه 2 ماه قبل
  0

  اگر ساعت ۷:۲۴ صبح شنبه باشد، ۸ساعت و ۵۰ دقیقه ی قبل چه زمانی وچه روزی بوده است ۰ لطفا جواب بدید

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  اگر ساعت۷:۲۴صبح شنبه باشد۸ساعت ۵۰ دقیقه چه زمانی از وچه روزی را نشان میدهد

  -1
  مختومه ملکی 4 ماه قبل

  اگر ساعت ۷/۲۴ دقیقه صبح شنبه باشد ۸/۵۰دقیقه قبل چه زمانی وچه روزی را نشان میدهد

  ناشناس 7 ماه قبل
  2

  لطفا کمکم کنید

  3
  عسل 7 ماه قبل

  لطفا کمکم کنید

  ناشناس 7 ماه قبل
  -1

  اگرساعت۸:۲۴دقیقه صبح شنبه باشد،۹ساعت و۵۵ دقیقه قبل چه زمان وچه روزی بوده است

  ج 8 ماه قبل
  1

  هفتاد دقیقه قبل از ساعت ۱۳:۳۵چه ساعتی است

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  اگه ساعت ۷ باشد ودقیقه ۲۴ میشه میشه۲۲:۳۴ جمعه ولی ساعت ۲۴ باشه دقیقه ۷ میشه ۱۵:۱۷ دقیقه یعنی ۳:۱۷ظهر

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  ۱۴ دقیقه کم گفتی

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  جمعه ۳:۱۷

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  جمعه ساعت ۳:۰۳

  مهبد اسعدی 1 سال قبل
  5

  به نظر من ظهر روز جمعه ساعت 15 بوده

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  ۷.۲۴دقیقه روز شنبه است ۸ساعت ۵۰ دقیقه قبا مروزی وچزمانی است

  نفس 1 سال قبل
  1

  خیلی خوب است

  ارزو 1 سال قبل
  3

  اگر در یک شبانه روز از فصل زمستان طول شب ۱۴ ساعت ۲۴دقیقه ۴۲ثانیه باشد طول روز را حساب کنید

  ارزو 1 سال قبل
  0

  اگر در یک شبانه روز از فصل زمستان طول شب ۱۴ ساعت ۲۴دقیقه ۴۲ ثانیه باشد طول روز را حساب کنید

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  ۲ شبانه روز و ۹ ساعت قبل از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه چه ساعتی از چه روزی است جواب رو مخواستیم

  آریاناپور فتحی 2 سال قبل
  -2

  این مسئله را برای من حل کنید :سه شبانه روز و ۴۳۵ دقیقه و ۲۴۰۰ ثانیه بعد از ساعت ۷بعد از ظهر روز جمعه چه ساعت از چه روزی است؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  علی 2 سال قبل
  2

  سلام -روز یکشنبه ساعت ۱۹و ۱۷دقیقه است اگر ۲روز و ۲۳دقیقه و ۳۲ثانیه کم کنیم حاصل چقدر می شود

  فرزادعسگری 2 سال قبل
  9

  دو شبانه روز و ۸ ساعت بعد از ساعت ۹ بعد از ظهر روز دوشنبه، چه ساعتی از چه روزی است

  هستی 2 سال قبل
  1

  22و 34 دقیقه جمعه <br>اول از 7و24 دقیقه 50 دقیقه کم میکنیم ک چون 24 از 50 کوچيک تره 7 یکی کم میشه میشه 6 و 60 دقیقه به 24 اضافه شده و میشه 84 دقیقه که از 50 کم بشه میشه 34 پس الان داریم 6 ساعت و 34 که باید 8 ساعت رو ازش کم کنیم ولی 6 از 8 کوچیک تره پس میره توی روز قبل که باید 24 +6=30 بعد 30 رو از 8 کم کنیم که میشه 22 و چون یک 24 اضافه کردیم پس یک روز قبل بوده پس میشه جمعه

  الهام 2 سال قبل
  0

  لطفا جواب رو بفرستید

  خدا 2 سال قبل
  0

  به نظر من باید الگو یابی کنیم

  محمد 2 سال قبل
  2

  دوستان کسی میتونه کمکم کنه

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید