توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  حضرت علی در مورد آفرینش انسان چه می فرماید دینی هشتم

  1 بازدید

  حضرت علی در مورد آفرینش انسان چه می فرماید دینی هشتم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  درس اول پایه هشتم آفرینش شگفت انگیز

  سوالات مهم تشریحی درس اول

  پیام های آسمانی پایه هشتم

  آفرینش شگفت انگیز

  1 - امیرمؤمنان حضرت علی (ع) درباره آفرینش انسان چه میفرماید؟
  از [خلقت] این انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه میکند، با پاره ای گوشت سخن میگوید و با چند استخوان [ریز] میشنود.

  2 - ازدقت درنظم شگفت انگیز جهان و تمامی مخلوقات به چه نتیجه ای خواهیم رسید؟
  اگر انسان بادقت به نظم شگفت انگیز جهان و تمامی مخلوقات بنگرد فقط به یک نتیجه خواهدرسید که این نظم های شگفت انگیز و بی نظیر، قطعاً ناظمی داشته است و این ناظم کسی نیست جزخداوند دانا و توانا.

  3 - خدای مهربان برای اینکه بیشتر به اطراف خود دقت کنیم، چه میفرماید؟

  آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟ و به آسمان که چگونه برافراشته شده است؟
  و به کوهها که چگونه پا برجا و استوار شده اند؟ و به زمین که چگونه گسترده گشته است؟

  4 - به نظر شما هدف از این آفرینش شگفت انگیز چیست؟امیرمؤمنان حضرت علی در پاسخ به این سؤال میفرماید؟
  خداوند تمام آنچه را که در زمین است برای شما آفریده است تا دربارۀ آنها بیندیشید و با استفاده از آنها به بهشت راه یابید و خودتان را از عذاب دوزخ برهانید.

  5 – چرا خدا بما چشم و عقل داده است؟

  به ما چشم داده است تا با دقت به نشانه های علم و قدرت اش نگاه کنیم، و به ما عقل داده است تا دربارهٔ آنچه میبینیم فکر کنیم و از دنیای پیرامون خود درس خداشناسی بیاموزیم.

  6 – چرا خدا دنیا را پر از نعمت ها و زیبایی هایش کرده است ؟

  تا بدانیم چقدر ما را دوست دارد

  7 – چه راهی نتیجه اش رسیدن به بهشت زیبای خداست؟

  دوست داشتن خدا و اطاعت از او .

  منبع مطلب : dinishariatie.blogfa.com

  مدیر محترم سایت dinishariatie.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس دینی و عربی

  پاسخ سؤالات پیام های آسمانی هشتم  1394     درس اول:آفرینش شگفت انگیز

  خودت را امتحان کن صفحه 15

  1- از نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات درون آن ، چه نتیجه ای می توان گرفت ؟

  پاسخ : به این نتیجه خواهیم رسید که این نظم های شگفت انگیز و بی نظیر قطعاً ناظمی داشته است و این ناظم کسی نیست جز خداوند دانا و توانا

  2- با توجه به سخن حضرت علی (ع) توضیح دهید که خداوند آنچه در زمین است را با چه هدفی برای انسان خلق کرده است ؟

  1-تفکردرباره آفرینش     2- راهیابی به بهشت   3- رها شدن از عذاب دوزخ

  سوالات متن درس
  1- می توانید یکی از دستگاهای بدن را نام ببرید که اگر نباشد هیچ اشکالی در کار بدن پیش نیاید؟از این موضوع چه می فهمید؟
  پاسخ:خیر،هیچ موردی نیست.از آنجای که همه اعضای بدن انسان برای انجام هدفی خاص در بدن انسان قرارگرفته اند وبایکدیگر در ارتباط هستند نبود یکی از اعضا در انجام هدف اخلال ایجاد می نماید.
  2- با توجه به سخن حضرت علی (ع) توضیح دهید که دلیل آفرینش شگفتی های بی پایان درآسمان وزمین چیست؟
   پاسخ:امیر مومنان علی (ع) می فرمایند:خداوند تمام آنچه را که در زمین است برای شما آفریده است تا درباره آنها بیندیشید وبا استفاده از آنها به بهشت راه یابید وخودتان را از عذاب دوزخ برهانید
  3- حضرت علی ( ع ) درباره آفرینش انسان چه می فرماید ؟
  پاسخ:حضرت علی(ع) می فرمایند:از{خلقت}این انسان باید تعجب کرد  که با تکه ای چربی نگاه می کند،با پاره ای گوشت سخن می گوید وبا چند استخوان {ریز}می شنود .
   4- چرا در نگاه اول ما به پدیده های اطرافمان بسیاری از جزئیات از چشم ما پوشیده می ماند ؟ 
  پاسخ : چون معمولا نگاه ما سریع و گذرا است .

  5- خداوند متعال می فرمایند: وَ الی السَّماءِ کَیفَ رُفِعَت  و به آسمان (نمی نگرند) که چگونه برافراشته  شده است.

  وَ إلی الجِبالِ کَیفَ نُصِبَت وبه کوه ها نمی نگرند که چکونه پا بر جا و استوار شده اند

  وَ إلی الارضِ کَیفَ سُطِحَت  وبه زمین که چگونه گسترده گشته است

  6- هدف از آفرینش جهان از نگاه حضرت علی(ع)به ترتیب چیست؟

  1-راهیابی به بهشت، رهایی از عذاب دوزخ، تفکر در باره آفرینش

   2- زندگی خوب در دنیا، تفکر در باره آخرت، راهیابی به بهشت

  3- تفکر درباره زندگی دنیوی، راهیابی به بهشت، رها شدن از عذاب دوزخ

  4-تفکردرباره آفرینش، راهیابی به بهشت، رها شدن از عذاب دوزخ

  7 – بنا به فرمایش حضرت علی (ع) کدام یک از موارد زیر هدف از آفرینش نیست ؟

  الف ) پی بردن به ناظمی دانا   ب ) دوری از دوزخ  ج ) تفکر در جهان آفرینش   د) رسیدن به بهشت

  8-  این سخن  اﻣﻴﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ (ع) که می فرماید(از [ﺧﻠﻘﺖ] اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻪای ﭼﺮﺑﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺎ ﭘﺎره ای ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪو ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺨﻮان [رﻳﺰ] ﻣﯽﺷﻨﻮد.) به چه چیزی اشاره دارد؟

   الف) شگفتیهای خلقت        ب)هدف آفرینش                ج) شگفتیهای انسان            د) قدرت جسمی انسان

   9- این سخن اﻣﻴﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم که ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:( ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ درﺑﺎره آن ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪ وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ راه ﻳﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را ازﻋﺬاب دوزخ ﺑﺮﻫﺎﻧﻴﺪ.) به چه چیزی اشاره دارد؟

   الف) شگفتیهای آفرینش         ب) قدرت تفکر انسان        ب) هدف آفرینش     د) فضیلت و برتری انسان

  10- چه کسی نیازهای انسان را خوب می شناسد؟ 

  الف) خود انسان          ب) پیامبر          ج) علم و دانش            د) خداوند

   11-  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﻪ دﻟﻴﻞ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﻳﺎن در آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟

   الف) تا در باره آنها فکر کنیم  و به وسیله آنها به بهشت راه یابیم    ب) خو دمان را از عذاب دوزخ برهانیم

   ج) تا انسان را وادار به تلاش کند                                       د) همه موارد صحیح می باشد

  منبع مطلب : barati36.blogfa.com

  مدیر محترم سایت barati36.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  تینبپبپنب 2 ماه قبل
  2

  چخبر

  برای ارسال نظر کلیک کنید