توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  در جامعه قبیله ای هویت اجتماعی افراد چگونه مشخص میشود

  1 بازدید

  در جامعه قبیله ای هویت اجتماعی افراد چگونه مشخص میشود را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  درس هشتم (هویت)

   برخی از موقعیت ها عبارتند از : خانواده ، کالس درس ، فروشگاه ، باشگاه ورزشی و ... .

   هویت با نوعی احساس مثبت یا منفی همراه است.

  مثال:

  راستگویی در افراد با احساس مثبت و دروغگویی با احساس منفی همراه است.

  آیا هویتمان را خودمان می سازیم؟

   ویژگی های هویتی ما بر اساس اینکه در شکل گیری آنها نقش داشته ایم یا نداشته ایم به سه دسته تقسیم

  می شوند:

  1 -ویژگی هایی که ما در شکل گیری آنها نقشی نداشته ایم . مانند جنسیت و زمان تولد و مکان تولد.

  2 -ویژگی هایی که ما در شکل گیری آنها نقش و سهم بسیاری داشته ایم . مانند نقش های شغلی و خصوصیات اخالقی

  و روانی.

  3 -ویژگی هایی که ما در شکل گیری آنها نقشی نداشته ایم اما می توانیم با تالش و کوشش خود آنها را تغییر دهیم .

  مانند منزلت اجتماعی که از طریق خانواده به ما رسیده است و ما با کنش هایمان آن را تغییر داده ایم.

   ویژگی های نوع اول را انتسابی و ویژگی های نوع دوم و سوم را اکتسابی می نامند.

  آیا هویتمان تغییر می کند؟

   برخی از ویژگی های هویتی انسانها متغیر است . مانند جایگاه افراد در جهان اجتماعی که تابع دانایی و

  توانایی و دارایی و .... است.

   برخی از ویژگی های هویتی انسانها ثابت است و تغییر نمی کند . مانند زمان و مکان تولد.

   وجود ویژگی های هویتی ثابت در افراد باعث می شودکه : فرد از نوزادی تا پیری از بی سوادی تا فرهیختگی خود

  را همان شخصی بدانند که تغییراتی را پذیرفته است .

  2

  آیا هویت ما صرفاً اجتماعی است ؟

   هویت افراد صرفا اجتماعی نیست بلکه دارای بعد فردی نیز می باشد .

   هویت اجتماعی عبارت است از : برخی از ویژگی های هویتی که فقط در ارتباط با دیگران و یا عضویت در گروه های

  اجتماعی به دست می آید . مانند ایرانی ـ مسلمان و فوتبالیست و معلم و ... .

   هویت فردی عبارت است از : برخی از ویژگی های هویتی که مربوط به خصوصیات جسمی و نفسانی ماست . مانند :

  قدبلندی ، رنگ چشم ، تنبلی ، زرنگی ، زودرنجی و ... .

  هویت فردی و اجتماعی چه نسبتی با هم دارند؟

   ابعاد مختلف هویت انسان عبارتند از:

  1 -بعد جسمانی : که شامل خصوصیات جسمانی و بدنی می شود . مانند : قد ، رنگ چشم و ... .

  2 -بعد نفسانی : که شامل خصوصیات اخالقی و روانی می شود . مانند : پشتکار ، تقوا و ... .

  3 -بعد اجتماعی : که شامل نقش ها و عضویت های گروهی می باشد . مانند : معلمی ، ایرانی و ... .

   ابعاد مختلف هویت از یکدیگر جدا نیستند و با یکدیگر تعامل دوسویه دارند و بر یکدیگر اثر می گذارند.

   جهان های سه گانه عبارتند از :

  1 -جهان طبیعی : که شامل طبیعت و بعد جسمانی هویت انسان می باشد .

  2 -جهان نفسانی : که شامل بعد نفسانی هویت انسان می باشد .

  3 -جهان اجتماعی : که شامل نقش ها و عضویت های گروهی انسان می باشد .

   جهان اجتماعی ، جهان نفسانی و جهان طبیعی با یکدیگر رابطه متقابل دارند و بر یکدیگر اثر می گذارند.

  مثال :

  ـ ترشح بیش از اندازه غده تیروئید موجب عصبانی شدن انسان می شود . )تاثیر جهان طبیعی بر جهان نفسانی(

  - برخی از بیماری های جسمانی با کمک قوای روانی درمان می شود . )تاثیر جهان نفسانی بر جهان طبیعی(

  ـ در شرایط اقلیمی متفاوت ، شیوه زندگی اجتماعی مردم متفاوت است . )جهان طبیعی بر جهان اجتماعی(

  ـ زندگی اجتماعی انسان ها طبیعت را تهدید می کند . )تاثیر جهان اجتماعی بر جهان طبیعی(

  ـ یک انسان با تقوا جهان را تغییر می دهد . )تاثیر جهان نفسانی بر جهان اجتماعی(

  ـ جهان اجتماعی مانع شکوفایی برخی اخالقیات می شود . )تاثیر جهان اجتماعی بر جهان نفسانی(

   بدن ما مجرای ارتباط با جهان طبیعی و بخشی از آن محسوب می شود.

   نقش و عضویت اجتماعی ما مجرای ارتباط ما با جهان اجتماعی و بخشی از آن محسوب می گردد.

  3

   هویت هر جهان اجتماعی بر اساس عقاید ، ارزش ها و آرمان های همان جهان اجتماعی شکل می گیرد.

   قواعد ، هنجارها و نمادها در هر جهان اجتماعی متناسب با عقاید ، ارزش ها و آرمان های آن جهان اجتماعی

  شکل می گیرد.

   هویت اجتماعی افراد در هر جهان اجتماعی بر اساس عقاید ، ارزش ها و آرمان های همان جهان اجتماعی

  شکل می گیرد.

  مثال:

  1 -در جامعه قبیله ای هویت اجتماعی افراد بر اساس جایگاه قبیله ای آنها مشخص می شود.

  2 -در جامعه سرمایه داری هویت افراد بیشتر به ثروت و توان اقتصادی آنها وابسته است.

  3 -در جامعه دینی هویت اجتماعی افراد بر اساس عقاید و ارزش هایی مشخص می شود که برای آن دین محترم است.

  4 -در جامعه اسالمی هویت افراد بر اساس تقوا و عدالت و علم ارزیابی می گردد.

   پس نتیجه می گیریم که هرجهان اجتماعی با هر نوع از هویت فردی سازگار نیست و فقط به بخشی از هویت که با

  عقاید، ارزش ها و آرمان هایش متناسب باشد اجازه شکل گیری و رشد می دهد .

   هر جهان اجتماعی بر اساس هویت خود با طبیعت و بدن آدمی تعامل می کند.

  مثال:

  ۱-نگاه جهان متجدد به طبیعت : ارزش های جهان متجدد به گونه ای است که انسان می تواند هر نوع دخل و تصرفی

  را برای بهره برداری از طبیعت انجام می دهد.

  2ـ نگاه جهان معنوی اسالم به طبیعت :

  طبیعت موجود زنده ، آیت و نشانه خداوند است .

  انسان خلیفه خدا بر روی زمین است.

  انسان بر اساس مشیت الهی وظیفه آبادانی جهان را به عهده دارد و مخالف اراده خداوند حق ندارد تصرفی در طبیعت و بدن

  خود انجام دهد.

   هر جهان اجتماعی بنا به هویت خود با نوعی از خصوصیات اخالقی و روانی سازگار است و به آن ها اجازه

  پیدایش و رشد می دهد و امکان پیدایش و رشد برخی از خصوصیات اخالقی را تضعیف می کند.

  مثال:

  1ـ جهان متعدد به ویژگی های اخالقی و روانی سازگار است و اجازه رشد می دهد که : بر اساس ارزش های دنیوی مانند

  تجمل گرایی و مال اندوزی شکل گرفته مانع رشد خصوصیات اخالقی و روانی معنوی مانند قناعت و تقوا و ... می شود.

  2ـ جهان معنوی به ویژگی های اخالقی و روانی سازگار است و اجازه رشد می دهد که : بر اساس ارزش ها و آرمانهای

  معنوی و الهی شکل گرفته مانع رشد خصوصیات اخالقی و روانی دنیوی می شود .

  4

  خودآگاهی یا ناخودآگاهی؟

   انسان ها نسبت به همه ابعاد هویتی خود آگاه نیستند .

   بخش از هویت آگاهانه است یعنی ما آن را می شناسیم یا دیگران به آن پی می برند و برایمان بازگو می کنند.

   بخشی از هویت ما پنهان است یعنی ما آن را نمی شناسیم و در موقعیت های خاص متوجه آن ها می شویم.

   انسان ها درباره ویژگی هایی از خود که به آن واقف نیستند :

  1 -تأمل می کنند.

  2 -از والدین، دوستان و دیگران کمک می گیرند و درباره نقاط ضعف و قوت خویش سوال می کنند.

  3 -نزد مشاوران و روان شناسان و روانکاوان می روند و مشاوره می گیرند.

   جامعه شناسان ، انسان شناسان و فیلسوفان درباره ابعاد اجتماعی هویت انسان ها بحث می کنند و نظراتی

  را ارائه می دهند.

   وجود نظریات متفاوت درباره هویت نشانه این است که : احتمال خطا و اشتباه در شناخت هویت وجود دارد.

   پیامبران و اولیای الهی درباره ابعاد الهی و فطری، فردی و اجتماعی و غفلت انسان ها از خویشتن سخن گفته

  اند.

  5

  ) نمونه سواالت درس هشتم (

  1ـ هویت را تعریف کنید.

  2ـ برخی از ویژگی های هویتی را نام ببرید که در افراد احساس مثبت و منفی ایجاد می کنند.

  3ـ موقعیت هایی را بنویسید که افراد در آنها به سوال کیستی پاسخ می دهند.

  4ـ آیا هویتمان را خودمان می سازیم؟

  ۵ـ هویت انتسابی و اکتسابی را تعریف کنید و مثال بزنید.

  ۶ـ آیا هویتمان تغییر می کند؟

  ۷ـ جایگاه افراد در جهان اجتماعی تابع چیست؟

  ۸ـ چرا افراد در طول زمان خود را همان شخصی می دانند که تغییراتی را پشت سر گذاشته اند؟

  ۹ـ آیا هویت انسانها صرفا اجتماعی است؟

  1۰ـمنظور از هویت اجتماعی چیست مثال بزنید.

  11ـ منظور از هویت فردی چیست مثال بزنید.

  12ـ سه بعد متمایز هویت انسان را نام ببرید.

  13ـ هویت فردی به چندب خش تقسیم می شود نام ببرید و مثال بزنید.

  14ـ کانال ارتباط ما با جهان طبیعی چیست؟

  1۵ـ کانال ارتباط ما با جهان اجتماعی چیست؟

  1۶ـ منظور از هویت جسمانی فرد چیست؟ مثال بزنید.

  1۷ـ منظور از هویت نفسانی فرد چیست؟ مثال بزنید.

  1۸ـ در شرایط اقلیمی متفاوت شیوه زندگی اجتماعی مردم متفاوت است زیرا جهان .......... بر جهان .............. تاثیر می گذارد.

  1۹ـ هویت هر جهان اجتماعی بر چه اساسی شکل می گیرد؟

  2۰ـ قواعد ، هنجارها و نمادها در جهان اجتماعی بر چه اساسی شکل می گیرند؟

  21ـ هویت اجتماعی افراد درون جهان اجتماعی بر چه اساسی شکل می گیرد؟

  22ـ در جامعه قبیله ای هویت اجتماعی افراد بر چه اساسی مشخص می شود؟

  23ـ در جامعه سرمایه داری هویت اجتماعی افراد بر چه اساسی شناخته می شود؟

  24ـ در جامعه دینی هویت اجتماعی افراد بر چه اساسی مشخص می شود؟

  2۵ـ در دین اسالم هویت اجتماعی بر چه اساسی ارزیابی می گردد؟

  2۶ـ آیا هرنوع هویت اجتماعی با هرنوع هویت فردی سازگار است؟

  2۷ -هر جهان اجتماعی بر اساس ......... خود با طبیعت و بدن آدمی تعامل می کند.

  2۸ـ نگاه دنیوی جهان متعدد به طبیعت چگونه است؟

  2۹ـ نگاه معنوی جهان اسالم به طبیعت چگونه است؟

  3۰ـ هر جهان اجتماعی بنا به ........... خود با نوع خاصی از هویت اخالقی و روانی افراد سازگار است.

  31ـ جهان اجتماعی غرب متجدد با چه نوع از هویت اخالقی و روانی افراد تناسب دارد؟

  32ـ جهان اجتماعی معنوی با چه نوع از هویت اخالقی و روانی افراد تناسب دارد؟

  6

  33ـ ما چگونه می توانیم درباره ویژگی هایی از خود که به آنها شناخت نداریم آگاهی پیدا کنیم؟

  34ـ وجود نظریات مختلف درباره هویت نشانه چیست؟

  3۵ـ چه کسانی درباره هویت انسان ها سخن گفته اند؟

  پیامبران و اولیاء الهی درباره چه ابعادی از هویت انسان سخن گفته اند؟

  منبع مطلب : moalem-1372.blogfa.com

  مدیر محترم سایت moalem-1372.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  محمدی 2 ماه قبل
  -1

  خیلی سوالاتش خوب ومفید بود

  محمدی 2 ماه قبل
  -1

  خیلی سوالاتش خوب ومفید بود

  محمدی 2 ماه قبل
  -1

  سلام خیلی خوبه سوالاتش 😉🙃❤❤

  مهدی 1 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید