توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  در پوستین خلق افتادن کنایه از چیست فارسی هفتم

  1 بازدید

  در پوستین خلق افتادن کنایه از چیست فارسی هفتم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  you are adroble

  ۱-مکالمه               ۲-مناظره                  ۳- مکاتبه                           ۴-مباحثه

  ج-گزینه ی ۲

  -«در پوستین خلق افتادن »کنایه از چیست ؟

  ۱-کناره گیری از مردم                                          ۲- از چشم مردم افتادن و بی ارزش شدن

  ۳- غیبت کردن و بد گفتن پشت سر کسی             ۴-تهمت زدن به همه ی دوستان و آشنایان

  ج- گزینه ی ۳

  - از عارفان مشهور قرن هشتم است و سروده هایش در زمینه ی عرفان اسلامی می باشد. معروف ترین اثر او مثنوی «گلشن راز » می باشد ؟

  ۱-سعدی شیرازی        ۲-  شیخ محمود شبستری    ۳- حکیم ابوالقاسم فردوسی  ۴- بیدل دهلوی

  ج- گزینه ی ۲

  -در کدام گزینه کلمه ی هم آوا به کار رفته است ؟

  ۱-صفر - سحر                 ۲- صبا و صفا               ۳-  خویش - خیش                      ۴- سد- بند

  ج-گزینه ی ۳

  -در این عبارت چند صفت به کار رفته است ؟

  آب می خواست در رگ های خشکیده ی  جوی های مزرعه ی مرده ،جاری گردد. و دهان خشک زمین را سیراب کند.

  ۱-دو                          ۲-  سه                            ۳- چهار                  ۴-  پنج

  ج- گزینه ی   ۲            «خشکیده-مرده-خشک »

  - در کدام عبارت املای همه ی واژه ها صحیح می باشد ؟

  ۱-یاد دارم در ایام طفولیت شب خیز بودم.              ۲- همه شب دیده بر هم نبسته و مسحف بر کنار گرفته.

  ۳-روحم غرق حیجان بود و می لرزیدم.                  ۴- قرغه ی شکوه و اعجاز زیبایی ها بودم.

  ج - گزینه ی ۱       «کلمات مشدد تشدید دارد .چاپ نگردیده.)

  -مفرد واژه های «حواشی - اعماق - اجداد » به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟

  ۱-حاشیه - عمق - جد   ۲- حشم - عمیق  - جد   ۳ - حاشیه - عمیق - مجدد ۴ - حشم - عمق - مجدد

  ج- ۱

  - اگر گوینه فعل را به خود نسبت دهد آن فعل چندم شخص است ؟

  ۱- اول شخص           ۲- دوم شخص              ۳- سوم شخص                ۴- مخاطب

  ج - گزینه ی ۱

  - بن مضارع فعل های  «گرفتند - می آوردند » در کدام گزینه آمده است ؟

  ۱-گرفت ،آور             ۲- گیر  ،آورد                 ۳- گیر- آور                    ۴- گرفت - آوردند

  ج - گزینه ی ۳

   - کدام گزینه درباره ی داستان کژال درست نیست ؟

  ۱-کژال :نام مادر روناک است.                        ۲- روناک :واژه ای کردی است به معنی زن سیاه چشم زیبا

  ۳-عمه کابوک : نقش عمه ی کژال را بر عهده دارد.     ۴- هه ژار :واژه ای کردی است . نام شوهر کژال است.

  ج - گزینه ی ۲

  -کدام واژه در لغت نامه قبل از سه واژه ی دیگر می آید ؟

  ۱- اهالی                     ۲- ابد                                        ۳- اعزام                             ۴- اخیر

  ج - گزینه ی ۲

  - این بیت با کدام گزینه تناسب معنایی دارد ؟ «ای یاد تو مونس روانم     جز نام تو نیست بر زبانم »

  ۱-خدایا ،آن زمان که همگان تنهایمان می گذارند تنهایمان مگذار.       ۲ - خدایا ،روح و جانم را با یاد ت  از سلطه ی شیطان برهان.    

  ۳- خدایا ،به آنان که نمی دانند بیاموز که بدانند. ۴- خدایا ،تو حلال مشکلات هستی ،مارا محتاج مگردان.

  ج  گزینه ی ۲

  -نویسنده ی کتاب «کویر » کیست ؟

  ۱-سید جعفر شهیدی      ۲- شهید مرتضی مطهری   ۳- دکتر علی شریعتی    ۴- قیصر امین پور

  ج - گزینه ی ۳

  - کدام گزینه درست نیست ؟

  ۱-درس املا فرصتی است برای ارزشیابی مهارت نوشتن  ۲- وقتی بخواهیم مقصود خود را زیباتر بگوییم از ادبیات بهره می گیریم.

  ۳-به جزء های متغیر فعل ها بن می گویند.       ۴- فرهنگستان زبان و ادب فارسی یکی از نهاد های مهم در پاسداری زبان فارسی است.

  ج- گزینه ۳

  - در کدام گزینه واژه ی ساده امده است ؟

  ۱-دانشمند             ۲- ناپایدار                 ۳- جوشش                 ۴- لیوان

  ج- گزینه ی ۴

   - این بیت از کیست ؟

  گر برکنم دل از تو  و بردارم از تو مهر             آن مهر بر که افکنم ان دل کجا برم ؟

  ۱-محمود کیانوش                   ۲- قیصر امین پور   ۳- حافظ شیرازی             ۴- محمد حسین شهریار

  ج - گزینه ۳

  -بن و نشانه ی  شناسه ی فعل «شنیده بودند »چیست ؟

  ۱- شنید، (-د)            ۲-شنید ، (-ند )          ۳- بود ،  (-د )               ۴-   شنیده  ،-ند

  ج-گزینه ۲

  - در کدام گزینه مراعات نظیر به کار رفته است ؟

  ۱-پر زد آهسته از نظر گم شد.                                     ۲-با خدا راز گفتنت امروز

  ۳- مثل یک شاخه گل جوانه بزن.                                  ۴-تا افق های دور کوچ کنیم.

  ج- گزینه ی ۳

  -  کدام واژه جایگزین واژه ی « موکت  » می باشد ؟

   ۱- کف پوش                  ۲- زیر انداز                       ۳- فرش                  ۴-   فرشینه

  ج- گزینه ۴

  - کدام گزینه برای جای خالی مناسب تر است ؟

  « چون بانگ ..................را می شنید به نماز می رفت و وقتی از سجده ................فرزندان را در بر می گرفت.

  ۱- اذان - بر می خواست    ۲- اذان  - بر می خاست   ۳- ازان - بر می خاست    ۴- ازان   - بر می خواست

  ج - گزینه ی ۲

   - کدام گزینه درست می باشد ؟

  ۱- خواجه نظام الملک در سراسر ایران مدرسه های بزرگی به نام « دار الفنون  » ایجاد کرد.

  ۲- خواجه رشید الدین فضل الله همدانی « رصد خانه  مراغه » را در تبریز بنا نهاد.

  ۳- خواجه نصیر الدین توسی ،صدها ادیب و فقیه و فیلسوف تربیت نمود.

  ۴- سعدی شیرازی ،صاحب کتاب گلستان ، در نظامیه ی بغداد درس خوانده است.

  ج - گزینه ۴

  - در بین واژه های مقابل چند غلط املایی وجود دارد ؟  « مطبوعات - تقذیه  -آرفان  -معارف  ـ اعم ـ موذی »

  ۱- دو                      ۲-  سه                   ۳-  چهار                            ۴- پنج

  ج - گزینه ی ۱

  - کدام واژه درست معنی نشده است ؟ 

  ۱- قریب :دور - جدا         ۲- تفاریق : پراکنده - جدا   ۳- زنجره  :سیر سیرک        ۴- عمارت  : بنا -ساختمان

   ج گزینه ی ا 

   - قالب شعری درس دهم  « با بهاری که می رسد از راه  » چیست ؟

  ۱- مثنوی                ۲-  غزل               ۳- چهار پاره                  ۴ - دوبیتی

  ج -گزینه ی ۳

  - وجه شبه در این بیت کدام است ؟ روشن و گرم و زندگی پرداز        آسمان مثل یک تبسم شد

  ۱- تبسم          ۲- گرم                      ۳- زندگی پرداز                                ۴ - باز شدن

  ج - گزینه  ۴

  - کدام گزینه به ما  بیشتر کمکم می کند  تا متن را صحیح تر بخوانیم .

  ۱-آرایه های ادبی          ۲- خط خوانا و خوش          ۳- نشانه های نگارشی  ۴-  املای واژه ها

  ج  -  گزینه ۳

    -    کدام گزینه با بقیه هم خانواده  نیست ؟
  ۱-تنوع                 ۲- موانع                       ۳- انواع                      ۴ متنوع  

  ج گزینه ی ۲

  ۳۸ -در این عبارت «چرا کسی سر بر نمی دارد که دو گانه ای بگذارد » منظور از دوگانه چیست ؟

  ۱ - نماز صبح      ۲- نماز مغرب               ۳ - نماز ظهر                                ۴- نماز عصر

  ج گزینه ی ۱

   -کدام یک از واژه های زیر دو تلفظی است ؟

  ۱- معرفت                      ۲ - سیراب                   ۳ -حق شناس                      ۴ - رستگار

  ج - گزینه ۴

   - کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

  ۱ - زبان نوشتار باعث ارتباط بین نسل هاست .   ۲ - زبان اشاره را به طور طبیعی از اطرافیان می آموزیم

  ۳-برای گفتار از خط استفاده می کنیم        ۴ - هرگاه نتوان شکل نوشتاری را به کار گرفت از زبان گفتار استفاده می کنیم.

  ج - گزینه ۳

  -کدام گزینه  « موصوف و صفت » است ؟

  ۱ - حضور او                  ۲ - دفتر عمر                           ۳ - فصاحت گفتار           ۴ - غم های کهن

  ج - گزینه ۴

   - در این بیت ردیف و قافیه کدام است ؟

  شبروان مست ولای تو علی                                   جان عالم به فدای تو علی

  ۱ - علی ردیف - ولا و خدا قافیه                                       ۲ - تو علی ردیف  - ولای و فدای قافیه

  ۳ - تو علی ردیف  - قافیه ندارد                                    ۴ - ردیف ندارد - علی قافیه

   ج - گزینه ی ۲

   - معنی درست واژه های  «  معارف ، اقلیت  ، دیرینه » به ترتیب کدام است ؟

  ۱ - دانش ها ،تعداد کم  ، قدیمی                         ۲ - دانش ها ،تعداد زیاد ،جدید

  ۳ - عارفان ،تعداد زیاد ،قدیمی ،                            ۴ - عارفان ،تعداد کم ،خیلی جدید

  ج ـ گزینه ۱

   -  جمله ی « از بیماران عیادت می کرد .» کدام ویژگی پیامبر (ص ) را می رساند ؟

  ۱- کودکی            ۲ - بزرگ سالی                  ۳ - تقوا و پارسایی                 ۴ - ادب معاشرت

  ج - گزینه ۴

   - مفهوم این عبارت چیست ؟ « هنرمند هر جا رود قدر بیند و بر صدر نشیند. »

  ۱ -  هنرمند در همه جا شناخته شده است و همه او را می شناسند.

  ۲ - هنر هنرمند ارزش دارد و همه شخص اورا دوست دارند.

  هنرمند هرجا باشد ارزشمند است ،هنر و شخصیت او قابل احترام است .

  ۴ - شخص هنرمند با ارزش است و همه ی مردم او را در بالای مجلس جا می دهند.

  ج گزینه ۴

  منبع مطلب : mamolis.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mamolis.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوال ادبیات فارسی پایه هفتم (فصل اول)

  عزیزانم به سوال های زیر با دقت پاسخ دهید:

  1-کدام یک از گزینه های زیر از آثار دکتر علی شریعتی نیست؟5/.نمره

  الف)فاطمه فاطمه است.          ب)تماشاگه راز           ج)کویر             د)اسلام شناسی

  2-درعبارت زیر منظور از «دو گانه »چیست؟«از اینان یکی سر بر نمی دارد که دو گانه ای بگزارد»5/.نمره

  الف)نماز عصر                      ب)نماز ظهر             ج)نماز مغرب          د)نماز صبح

  3-کدام گزینه با بقیه مترادف نیست؟5/.نمره

  الف)عظمت                         ب)معرفت               ج)جلال                 د)بزرگی

  4-در بیت زیر در پایان جمله ی دوم علامت نگارشی..................قرار می گیرد.5/.

  با خودش زیر لب چنین می گفت:آرزوها یتان چه رنگین است

  5)از آرایه ی ................برای زیبایی و تاثیر گذاری سخن استفاده می شود.5/.نمره

  6-هنگام گفتن یا نوشتن ،برای انتقال پیام به شنونده یا خواننده از .......................استفاده می کنیم.5/.

  7-منظور شبنم از جمله ی «می خواهم آفتاب شوم»چیست؟5/.نمره

  8-تعدا جمله ها را در عبارت های زیر مشخص کنید1نمره

  ای حلّال مشکلات پنهان،مارا محتاج دست های ناشناس مکن.

  برای فرا گرفتن و فهمیدن و به ویژه برای کشف کردن ،سری به طبیعت روستا زدم.

  9-مفهوم کنایی عبارت های زیر را بنویسید:1نمره

  غنچه هم گفت گرچه دل تنگم          مثل لبخند باز خواهم شد   «گرچه دل تنگم »کنایه از :

  در پوستین خلق افتادن کنایه از:

  10-نهج البلاغه ترجمه ی ............................می باشد و بنیانگذار شعر کودک در ایران  ...........................است.

  کتاب در کوچه ی آفتاب وبه قول پرستو نوشته ی چه کسی است؟5/1نمره

  11-شخصیت بخشی را همراه با یک مثال تعریف کنید.5/1نمره

  12-لغت های زیر را معنی کنید:2نمره

  مصحف:                           مذاب:                          وداع:                         زنجره:              

  مونس:                           پاسبان:                         اعجاز:                        طفولیت:

  13-برای هرکلمه یک هم خانواده بنویسید.2نمره

  اعجاز:                        معصوم:                          نقطه:                          غرق:

  14-نوع جمله های زیررا از نظر مفهوم و پیام مشخص کنید وعلامت نگارشی این جمله ها را چیست؟2نمره

  ای کمیل هرآنچه با تو می گویم در دل محفوظ دار                      مردم بالا دست چه صفایی دارند

  15-نوع آرایه را در بیت و عبارت های زیر مشخص کنید.2نمره

  زنگ تفریح را که زنجره زد         باز هم در کلاس غوغا شد

  ای کمیل ،این دلها هم چون ظرف هاست.              

   درختان سرسبز باغ را دیدم که شاخه ی دست های خویش را به آسمان بر افراشته بودند.

  نسیم مانند مادری مهربان به کودکان خود عشق می ورزید.                        

  15-بیت و عبارت های زیر را به نثر روان بنویسید.3.5نمره

  *معرفت کردگار دیدن این عالم است     زنده ی بیدار باش      چشم خریدار باش        خوب جهان را ببین

  *با خودش زیر لب چنین می گفت:        آرزو هایتان چه رنگین است!

  کاش روزی به کام خود برسید،        بچه ها آرزوی من این است!

  *ای کمیل گنجوران مال مرده اند ،گرچه زنده اند و دانشمندان چندان که روز گار پاید،پاینده اند.

                                                          

                                                    شاد و پیروز باشید.

  منبع مطلب : www.naghashezendegi.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.naghashezendegi.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 24 روز قبل
  1

  میشه کنایه از غیبت کردن

  فاطمه 28 روز قبل
  0

  خیلی طولانیه درباره سردار سلیمانی گفتم نه امیر کبیر

  کبر 1 سال قبل
  0

  سلام

  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید