توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات درس اول پیام های آسمانی هفتم با جواب

  1 بازدید

  سوالات درس اول پیام های آسمانی هفتم با جواب را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  سوالات متن با جواب

  سوالات متن

  درس اول

  1.خانم فهیمی چه کار مهمی  در کلاس انجام داد؟

  = مسابقه ای با عنوان باز کردن پاکت در جایی که هیچکسی وجود ندارد برگزار کرد

  2.خانم فهیمی چه شرطی برای دانش آموزان گذاشت؟

  = که پاکت نامه در جایی باز شود که کسی نباشد

  3.چه کسی پاکت نامه اش را تحویل نداد؟ چرا؟

  = مریم . چون جایی را پیدا نکرد که کسی نباشد. و خدا را در همه جا حاضر میدید

  4. چه کسی در مسابقه برنده شد؟

  = مریم

  5. جایزه ی مریم چه بود ، و روی آن چه چیز نوشته بود ؟

  = یک ساعت دیواری بود که روی آن نوشته بود و هو معکم این ما کنتم =و هر جا که باشید او با شماست

  6. چرا خداوند از تمام ما و آفریده هایش محافظت میکند؟

  = چونهمهمارابسیاردوستدارد و مهربان است

  7. یک آیه بنویسید که نشان دهنده ی نگهداری خداوند از ماست؟

  = فَاللّهُخَیرٌحافِظًاوَهُوَاَرحَمُالرّاحِمینَ(خداوندبهتریننگهدارندهاستواومهربانترینمهرباناناست.)

  8. چرا انسان ها دچار حادثه میشوند؟

  =بخاطربیدقتییاسهلانگاریویاحتیازسرنادانی،

  9.  چرا انسان ها خودشان را از حفاظت خداوند محروم میکنند؟

  = بااشتباهاتیاگناهانیکهمرتکبمیشوند.

  10. خداوند چه موجوداتی را بر سایر موجودات برتری داده است؟ و راه رسیدن به رستگاری را هموار ساخته است؟

  = انسان ها

  11. یک نمونه از اختلاف  رفتار کودکان با یک بزرگسال را بنویسید؟

  = رعایت نکردن حقوق دیگران در کودکی . و کمک به دیگران در بزرگسالی

   12. یادگیری کارهای خوب ناگهانی است یا به مرور؟

  = به مرور

  13. وقتی کسی به ما کمک میکند ما در مقابل ، چه کاری انجام میدهیم ؟

  = تشکر میکنیم و برایش دعا میکنیم

  14. شکر زبانی چیست؟

  = دربرابرنعمتهایخداوندنیزگاهیبهزبانمیگوییمالحمدللّه

  15. ساده ترین نوع تشکرکردن چیست؟

  =شکر زبانی

  16. انواع شکر را بنویسید.

  = زبانی و عملی

  17. استفاده درست از نعمت چه نام دارد؟

  = شکرنعمت

  18. استفاده نا صحیح از نعمت چه نام دارد؟

  = ناسپاسی

  19. نتایج شکرگذاری چیست؟

  = نهتنهاازماراضیمیشودبلکهنعمتهایبیشترینیزبهمامیدهد

  20. یک آیه در مورد شکر گذاری بنویسید.

  = لَئِنشَكَرتُملَاَزیدَنَّكُم(اگرشکرگزاریکنید،ماقطعاً ]نعمتهارا[ زیادمیکنیم.]

  21. شکر واقعی چیست؟

  = کهازنعمتهایخداونددرراهنافرمانیاووانجام کارهایحراماستفادهنکنیم.

  22. امام صادق (ع) درباره ی شکر نعمت چه میفرماید؟

  = شکرنعمتآناستکهازآنچهخداوندحرامکردهاست،دوریکنی.

  درس دوم

  1)در خواست های بهلول از هارون چه بود؟

  = 1= ازشمامیخواهمگناهانمراببخشید. 2= ازشمامیخواهمبیماریهاراازمندورکنید. 3= پشه ها و مگس ها مرا اذیت نکنند

  2)پاسخ هارون به بهلول چه بود؟

  = نادان! اینهاچیستکهازما میخواهی؟چراکارهاییراازمامیخواهیکهانجامشانازهیچکسبرنمیآید؟نکندمارامسخرهکردهای؟

  3)منظوربهلول از این در خواست چه بود؟

  = تا ثابت کند که همه انسانها ضعیف هستند و فقط خداوند قادر به هر کاری است.

  4)آیا ما میتوانیم همه ی مشکلات خود را حل کنیم؟

  = خیر

  5) چه کسی میتواند به همه یاری برساند؟

  = خداوند

  6)راه های بهرمندی از یاری خداوند را بنویسید.

  =  صبر و تقوا یاری خداوند - دعا

  7)کدام آیات قرآنی دلالت دارد بر اینکه تنها باید خدا را بپرستیم وفقط از اویاری بخواهیم؟

  = اِیّاكَنَعبُدُ ]خدایا[ تنهاتورامیپرستیم وَاِیّاكَنَستَعینُوتنهاازتویاریمیخواهیم.

  8)دعا چیست؟

  = یکیازمهمترینوسادهترینراههابرایجلبیاریخداوند یعنی از او درخواست کمک نماییم

  9)مهمترین وساده ترین راه جلب یاری خداوند چیست؟

  = دعا

  10)خداوند درباره ی دعای بندگانش چه میفرماید؟

  = وَقالَرَبُّکُمُادعونی اَستَجِبلَکُموپروردگارتانگفت: مرابخوانیدتا ]دعای[  شمارابپذیرم.

  11)چرا خداوند بعضی از دعاهای ما را اجابت نمی­کند؟

  = چونکه به مصلحتمان نیست و بهجایخواستهما،چیزیراکهمفیدترومناسبتراستبهمامیدهد.

  12)از نظررسول خدا دعاها به چند صورت مستجاب می شود؟

  = دعایشیادرهمیندنیا مستجابمیشود،یاخداوندآنرابرایشدرروزقیامتذخیرهمیکندویا دربرابرآندعا،بخشیازگناهانشرامیآمرزد.

  13)یکی از بهترین حالت هایی که دعا مستجاب می شود چه موقع است؟

  = هنگام نماز

  14)منظور از صبر چیست؟

  =  تحمل مشکلات و سختی ها

  15)منظور از تقوا چیست؟

  = در هر موقعیتی از گناه دوری کنیم

  16)یکی از جنگهایی که نمونه بارز صبر وتقوای مسلمانان بود را نام ببرید.

  = احد

  17)در جنگ احد کدام آیه نازل شد؟

  = بَلیاِنتَصبِرواوَتَتَّقواوَیَأتوکُممِنفَورِهِمهذایُمدِدکُمرَبُّکُمبِخَمسَةِآلافٍمِنَالمَلائِکَةمُسَوِّمینَ

  18)نتیجه­ی جنگ احد چه بود وچه پیامدهایی داشت؟

  = پیروی مسلمانان . پیامد آن این بود که اگر به خدا توکل کنند و صبر و تقوا داشته باشند پیروی میشوند

  19)علت پیروزی مسلمانان در جنگ احد چه بود؟

  = صبر و تقوا و توبه و پشیمانی از اشتباه و غفلت خود

  20)خداوند پاداش کسانی که اورا یاری کنند را چه قرار داده است؟ آیه مورد نظر را بنویسید.

  = وعده یاری داده .  یااَیُّهَاالَّذینَآمَنوااِنتَنصُرُوااللّهَیَنصُرکُم وَیُثَبِّتاَقدامَکُم

  21)منظورخداوند از یاری اوچیست؟ یعنی چگونه اورا یاری کنیم؟

  = یاریدیناوست؛یعنیماباجهاددرراهخدا،دفاعازدینباجانواموالمان وباعملبهدستوراتخداونددرانجامواجباتوترکمحرمات،درواقعخداوندرایاریکردهایموموجب

  ثباتوپایداریدیناوشدهایم

  درس سوم

  1.قانون آن شهر عجیب چه بود؟

  = این بود که هر غریبه ای که وارد ان شهر میشد به صورت اجباری به مدت یک سال پادشاه ان شهر میشد و بعد از ان به یک جزیره ی دوردست تبعید میشد.    

  2.مردی که پادشاه شده بود چه اقدامات مهمی انجام داده بود؟

  = به مدت یک سال وفا دارانه برای ان شهر کارکردوهمه ی هدایایی که مردم برای ان می اوردند تبدیل به نهال ومصالح وگله کردو به کمک دوستان با وفایش که پیر مرد معرفی کرده بود ان ها را به جزیره برد.

  3. هنگامیکه پادشاه از ماموران مهلت خواست چه جوابی شنید؟

  = گفتند: که به هیچ وجه امکان ندارد.

  4.پادشاهی که به جزیره منتقل شده بود چه اقداماتی انجام  داده بود؟

  = جزیره را که قرار بود وارد آن شود کاملاَ  آماده کرده بود

  5. آیا وضعیت انسان زمانی که از این دنیا به آن دنیا میرود یکسان است؟

  = خیر

  6. خداوند در مورد انسانهای نیکوکار که به بهشت میروند چه می فرماید ؟

  = الَّذینَتَتَوَفّاهُمُالمَلائِکَةُطَیِّبینَیَقولونَسَلامٌعَلَیکُمُاُدخُلُواالجَنَّةَبِماکُنتُمتَعمَلونَ

  همانکسانیکهفرشتگانجانشانرادرحالیکهپاکندمیستانند، [وبهآنان[ میگویند: درودبرشماباد،١به ]پاداش[ آنچهانجاممیدادیدبهبهشتواردشوید.

  7. خداوند در مورد انسنهای بدکار که به جهنم میروند چه میفرماید؟

  = وَلَوتَریاِذیَتَوَفَّىالَّذینَکَفَرُواالمَلائِکَةُیَضرِبونَوُجوهَهُموَاَدبارَهُموَذوقواعَذابَالحَریقِ

  واگرمیدیدیهنگامیکهفرشتگانجانکافرانرامیگیرندبهصورتوپشتهایشانمیزنند

  و ]میگویند[ عذابسوزانرابچشید.

  8. خصوصیات انسانهایی که زندگی پس از مرگ را در نظر دارند، چیست؟

  =کسانیکهدرزندگیخودبهخداوپیامبرانشانایماندارندوبهفکرزندگیپسازمرگهستند،هیچترسیبرایشان نیست؛چراکهمیداننددرزندگیجدیدخودنیزدر آرامشوراحتیبهسرخواهندبرد.

  9.افراد بدکار که به فکر آخرت نیستند ، چه احساسی دارند؟

  = اصلاًدوستندارندازایندنیابروند؛زیرامیدانندمرگبرایآنهابهمعنایپایان خوشیهاوسرآغازسختیهاست.

  10. چرا پادشاه زیرک از رفتن به چزیره ترسی نداشت؟

  = جزیره را که قرار بود وارد آن شود کاملاَ  آماده کرده بود

  11. مرگ برای چه کسانی ناخوشایند است؟ چرا؟

  = برای کافران و بدکاران ؛ زیرامیدانندمرگبرایآنهابهمعنایپایان خوشیهاوسرآغازسختیهاست.

  12. حالت مومنان در هنگام مرگ را بنویسید؟

  = هیچترسیبرایشان نیست؛چراکهمیداننددرزندگیجدیدخودنیزدر آرامشوراحتیبهسرخواهندبرد.

  درس چهارم

  1)ابوذر دلیل ترسیدن انسانها از مرگ را در چه می دانست؟

  = زیراشمادنیایتانراآبادکردهایدوآخرتتانراخرابوویران،ومعلوماستکهدوستنداریدازآبادانی بهویرانیبروید.

  2) چرا حالت انسانها در هنگام روبه رو شدن با مرگ یکسان نیست؟

  = بستگی به رفتار آنها در این دنیا دارد، اگر نیکوکار باشند خوشحالند و اگر بدکار باشند از مرگ میترسند.

  3) انجام چه کارهایی موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت میشود؟

  = خوش اخلاقی - صدقه دادن  نیکی به پدر و مادر

  4) جوان از چه می هراسید و علت آن ترس چه بود؟

  =  از مرگ و آن دو موجود ترسناک میترسید چونکه مادرش از دست او ناراضی بود.

  5) چه مسئله ای باعث شد که آن حالت هراس از جوان دور شود؟

  = دعایپیامبرورضایتمادر

  6) امام صادق (ع) در رابطه ی پیوند با بستگان و نیکی به پدر و مادر چه می فرمایند؟

  = هرکسپیوندخودرابابستگانشمحکمکندوباپدرومادرشبسیارخوشرفتارومهربان

  باشد،دشواریهایمرگبراوآسانمیشودودردنیانیزهرگزفقیروتهیدستنمیشود.

  7) امام صادق (ع) در رابطه با اهمیت صدقه دادن چه فرموده است؟

  = صدقهدادنموجبنجاتازمرگ بدورهاییازهفتادنوعبلاست.

  8) صدقه به چه معناست؟

  = صدقهفقطمالینیستوهرنوعکمکبه دیگراندرراهخداوند،صدقهمحسوبمیشود.

  9) کارهای نیک به چه کاری هایی گفته می شود؟

  = کهباعثآسانیمرگوزندگیپسازآن میشوند.

   درس پنجم

  (1چرا زندگی پیامبران میتواند به صورت کامل، الگوی زندگی ما قرار گیرد؟

  = چونخودهدایتیافتهبودند،بهترینسبکزندگیراانتخابمیکردند و رفتار و گفتار آنها الگوی کاملی برای ماست.

  2) سه ویژگی اخلاقی و رفتار اجتماعی پیامبر اکرم(ص) را نام ببرید.

  = بزرگواری و محبت عزت نفس امانت داری

  3) پیامبر در مقابل آزار و اذیت آن مرد نادان، چه واکنشی نشان داد؟

  = در مقابل صبر میکرد و واکنشی نشان نمی داد و موقعی هم که بیمار شد به عیادتش رفت.

  4) خداوند درباره ی اخلاق نیکو و مهربانی پیامبر (ص) چه می فرماید؟

  = لَقَدجاءَکُمرَسولٌمِناَنفُسِکُمعَزیزٌعَلَیهِماعَنِتُّمحَریصٌعَلَیکُمبِالمُؤمِنینَرَئوفٌرَحیمٌ

  بیشکبرایشماپیامبریازخودتانآمدهاست،براودشواراستشمادرسختیبیفتید.

  به هدایت شمااشتیاقفراواندارد،نسبتبهمؤمنانبسیاردلسوزومهرباناست.

  5) پیامبر (ص) در رابطه با انجام امور شخصی، چه توصیه ای می فرماید؟

  = هیچوقتانجامکارهایشخصیخودراازدیگراننخواهید،حتی درکوچکترینچیزیمثل درخواستبرایچوبخلالدندان

  6) امام صادق(ع) درباره ی ساده زیستی پیامبر اکرم چه می فرماید؟

  = هرگاهلباسوکفشرسولخداپارهمیشد،خودشآنهارامیدوخت. وقتیدرمیزدند

  خودشدررابازمیکردوبادستانخودشگندموجوراآسیابمیکردوآبمیآورد. اودرانجام

  کارهایخانه،بهخانوادهخودکمکمیکرد

  7) برای رسیدن به بهشت باید از چه کسی الگو گرفت؟

  = پیامبر اکرم

  8) چه کسانی میتوانند با آوردن دین آسمانی، مسیر صحیح زندگی را به ما نشان دهند؟

  = پیامبران

  9) با ذکر نمونه عزت نفس را تعریف کنید.

  = عزّتنفساحساسباارزشبودناست؛یعنیاینکهخودمانراپیشدیگرانکوچکنکنیم . مانند اینکه از دیگران چیزی درخواست نکنیم

  10)با توجه به سخن پیامبر عاقبت خیانت در امانت چیست؟

  =  1- مسلمان نمی میرد 2- خدا از او خشمگین است

  درس ششم

  1) چه کسی پیامبر اکرم را ازنقشهخطرناکمشرکانباخبرساخت؟

  = فرشتهوحی از طرف خداوند

  2)حضرت علی (ع) چگونه پیامبر را در اجرای اوامر الهی یاری کرد؟

  = او شجاعانه بجای پیامبر در بسترش خوابید

  3) خداوند در ستایش فداکاری بی نظیر علی (ع) چه آیه ای را نازل کرد؟

  = وَمِنَالنّاسِمَنیَشرینَفسَهُ اِبتِغاءَمَرضاتِاللّهِ وَاللهُرَئوفٌبِالعِبادِ

  وازمردمکسانیجانخودرافدامیکنند تاخشنودیخدارابهدستآورند، وخدانسبتبهبندگانشمهرباناست.

  4) به چه کسی فداکار گفته می شود؟

  = کسیاستکهبرایخدمتبهدینوجامعه خود،ازمال،سلامتی،خانوادهوحتیازجانخود

  میگذردوآنهارادرراههدفپاکوبزرگخودفدامیکند.

  5) حضرت علی (ع) چگونه عدالت و مساوات را در بین مسلمانان ایجاد میکردند؟

  = هیچکسرابردیگریبرترینداد.درحقوقعمومیومسائلاجتماعی،باخانوادهونزدیکانخودنیز مانندمسلماناندیگررفتارمیکرد. درهنگامتقسیمبیت المالهمهچیزرابهدقت وبهصورتمساویمیانتمامی مسلمانانتقسیممیکرد

  6) چرا علی (ع) این چنین مساوات را رعایت میکرد و به دقت به حساب بیت المال رسیدگی میکرد؟

  = برای اجرای عدالت

  7) ماجرای از خود گذشتگی حضرت علی (ع) در شب هجرت پیامبر اکرم به چه چیز مشهور است؟

  = لیلةالمبیت

  8) مرد مسیحی با چشمان گریان چه گفت؟

  = (اَشهَدُاَنلاالهالّااللّهُوَاَشهدُاَنَّمُحمداًرَسولُاللّه)آنگاه روبهامیرمؤمنانمیگوید: قسمبهخدااینزرهمالتوست.

  9) حضرت علی (ع) چه پاداشی به مرد مسیحی داد؟

  = زره و اسبش را به او بخشید.

  10)حضرت(ع)درچه شرایطیازسویمردمبرایادارهحکومتوخلافتانتخابشد؟

  =کهمشکلاتبسیاری،جامعهاسلامیرا فراگرفتهبود.

  11) نقشه خطرناک مشرکان برای پیامبر اکرم چه بود؟

  = میخواستند او را شبانه در بسترش بکشند

  12) چرا حضرت علی (ع) حکومت را پذیرفت؟

  = برای ایجاد عدالت

  13) حضرت علی (ع) پس از تقسیم بیت المال چی میکرد؟

  =بهنمازمی ایستاد

  درس هفتم

  1) درروزگاریکهجاهلانداشتنفرزنددخترراننگوعارمیدانستند خداوند چه اقدامی انجام داد؟

  خداوندبهبهترینبندهخودبهترینهدیهراداد؛فرزندیدختر. دختریکهبرخلافرسومغلطآنروز،نه موجبننگ،بلکهبهفرمودهپیامبراکرمصلّیاللّهعلیهوآله،موجببرکتوشادمانیزندگیبود.

  2) مشکلات حضرت فاطمه زهرا چه بود؟

  = دوسالبیشترنداشتکهمشرکانمکّه،پیامبروخویشانشراسهسالدرشِعبابوطالبدر محاصرهقراردادند.هنوزسختیمحاصرهتمامنشدهبودکهفاطمهمادرشخدیجهراازدستداد.

  3) چه چیز موجبشدحضرت فاطمهدردورانکودکی،دشواریترکشهرودیارخودرابپذیردوبهدنبالپدربهمدینه هجرتکند؟

   فاطمهدر تمامسالهاییکهدرمکّهبههمراهپیامبرزندگیمیکرد،بارهاوبارهاشاهدآزارواذیتپیامبرتوسطمشرکان بود.اینها اینرنجهانهتنهاموجبناامیدی اشنشدبلکهاورامقاومترواستوارترساخت.

  4)سخنپیامبررادر مورد مقام حضرت فاطمه چیست ؟

  فاطمهسرورزناناوّلینوآخرینوبرترینبانویجهاناست.

  5) چه کسیدربینزنانعالمچهدرگذشتهوچهدرزمانحالوآیندهبهترووالامقام را در بین زنان دارد؟

  حضرت فاطمه

  6) چگونهمیتوانیمخودراتاحدِّتوانبهشخصیتبهترینوبرترینبانویجهاننزدیک کنیم.

  = باالگوگرفتناززندگیایشان

  7) ویژگی هایحضرتفاطمهزهرا کدامند؟

  =حیاوعفت - علاقۀشدیدبهپیامبر- اهمیتدادنبهخانوادهوخانهداری- سادهزیستی - ایثاروبخشندگی - حضوردراجتماع

  8) راهنماییهای پیامبرخدابه حضزت علی و فاطمه چه بود و عکس العمل فاطمه چه بود؟

  = علیجان،بهتراستشماکارهایبیرونخانهرابرعهدهبگیریودخترمفاطمه کارهایداخلخانهرا. وقتیاینتقسیمکارانجامشد،حضرتفاطمهسلاماللّهعلیهافرمود: خدامیداندچقدرخوشحالمازاینکهرسولخدا،مراازروبهروشدنبا مرداننامحرمبینیازساخت.

  9) حضرتفاطمه چگونه علاقه خودش را نسبت به پیامبر نشان میداد؟

  = ایشانانسوعلاقهبسیاریبهپیامبرداشتهرگاهغذایخوبیتهیه میکرد،رسولخدارا نیزدعوتمیکردونسبتبهایشانهمچونمادرمهربانبوددرجنگهایسخت،بابهخطرانداختنجان خود،درمیداننبردزخمهایپیامبراکرموامیرالمؤمنینرامداوامیکرد.

  10) درلحظاتپایانیعمرپیامبراکرم، که حضرت فاطمه بیشازهمهبیتابیمیکردپیامبرچه مژده ای داد ؟

  =تواوّلینکسیهستیکهبعدازمن،بهمنملحق میشود که با شنیندن این جمله بسیار خوشحال شد

  11) پیامبراکرمدربارهدوست داشتن حضرت فاطمه چه میفرماید؟

  = خداوندفاطمهرادوستداردودوستدارانفاطمهرانیزدوستدارد. خداوندباخوشحالیفاطمهخشنودوباخشماوخشمگینمیشود.

  12) پیامبر چه برخوردی با حضرت فاطمه داشت؟

  = احترامفراوانیبهایشانمیگذاشتواوراازجانودلدوستمیداشت. هنگاممسافرت باآخرینکسیکهخداحافظیمیکردحضرتفاطمهبودوهنگامبازگشتازمسافرتنیزاوّلینکسیراکه دیدارمیکردفاطمهبود.

  13) مایۀشادمانیقلبپیامبر چه کسی بود؟

  = فاطمه

  14) بهفرمودهپیامبراکرمسرورهمهزنانعالمکیست و چه کارهایی انجام میداد؟

  =کاردرمنزلراعیبنمیدانست-گندمرابا دستاس(آسیابسنگیکوچک)آردمیکردونانمیپخت-گاهسختیکارهایشبهحدّیبودکهدستانشتاول میزدباوجودهمهکارهاوگرفتاریها،ازعبادتخداغافلنمیشد- برخیشبهاتاصبحبهرازونیازبا خدامشغولبود-نگرانازسفرآخرت بهپیامبرخدامیگفت: سوگندبهخداکهاندوهمشدّتمیابدآنگاهکهمیاندیشممنبرایسفرطولانیآخرتچهآمادهکردهام!

  15)امامعلیعلیهالسّلامدرباره حضرت فاطمه چه میفرماید؟

  = هرگاهبهاومینگریستمغمواندوهمنبرطرفمیشد- خدامیداندکهفاطمه درتماممدتزندگیهرگزمراخشمگیننساختوبرایخودچیزیازمننخواست، مباداکهمننتوانمآنرافراهمکنمفاطمهیاورینیکودرراه پیرویازخدابود.

  16) حضرتفاطمهزهراسلاماللّهعلیها چگونه به تربیتوآموزشفرزندانشتوجّهخاصیداشت؟

  =درشبهای قدر،بهفرزندانشغذایسبکیمیداد،تابتوانندشبرابیداربمانندوازبرکاتاینشببهرهمندگردند.

  17) سلمانفارسیدر مورد عظمت حضرت فاطمه چه میگوید؟

  = شگفتا،دختران پادشاهانایرانورومبرتختهاییازطلامینشینندوپارچههایزربافتبرتنمیکنندامادختررسولخدا نهچادرگرانقیمتیبرسرداردونهلباسهاییفاخر

  18) چگونه حضرت فاطمه ایمان را به ثروت ترجیح داد؟

  = باآنکهایشانبههنگامازدواج،خواستگارانزیادیازبزرگانوثروتمندانشهرداشتوحتیبرخی ازآنانحاضرشدهبودندبهاندازهصدبارشترپارچههایگرانقیمتوهزاراندینارطلامهریهایشانکنند،اما فاطمه،علیرابرگزیدکهازمالوثروتدنیاجزیکشتر،یکزرهویکشمشیر،چیزینداشت؛وایمانرا بهثروتبرتریداد.

  19) حضرت فاطمه پس از ازدواج در کجا زندگی میکرد؟

  پسازازدواجتامدّتزیادیدرخانه ایکهاجارهکردهبودندزندگیکردندتااینکهبعدها توانستنددر کنارمنزلپیامبرخانهایبسازند. درخانهایکهفرشآنحصیریبودکهتنهانیمیازاتاقرامیپوشاندونیمدیگر باشننرمپوشیدهشدهبود.

  20) عجایب و برکات گردنبد حضرت فاطمه چه بود؟

  =گرسنهایرا سیرکرد-برهنهایراپوشاند-فقیریرابی نیازکرد-بندهایراآزادساختودرپایانبهصاحباصلیاش بازگشت

  21) آنحضرت فاطمهسعادتزنانرادر چه چیزی میدانست؟

  = دوریازمرداننامحرممیدانست.

  22) حضرت فاطمه در چه صورتی در اجتماع حضور میافت؟

  = هرگاهحقبهخطر میافتادباحفظحیاووقاربهمیانمردممیآمدوآنانراارشادونصیحتمیکرد.سخنانوخطبههایآن حضرتدرمسجدمدینهکهباقیماندهاست،نمونههاییازحضورضروریدراجتماعاست.

  23) نمونه ای از حضور حضرت فاطمه در اجتماع را بنویسید؟

  = ایشانبههنگامجنگدرخانهنانمیپختوآنرابرایرزمندگانمیفرستادوهرگاهنیازبوددرجبهه بهمداوایمجروحانوآبرسانیبهآنانمشغولمیشد. معارفواحکامدینرابهزنانمیآموختوباگشادهروییبهپرسشهایآنانپاسخمیدادوهرگزازاینکارخستهوآزردهنمیشد.

  24)چراحضرتزهراسلاماللّهعلیهاهرگزازامیرالمؤمنینچیزیدرخواستنمیکرد؟

  = بخاطر داشتن عزت نفس و دوست نداشت که درخواستی بکند که آن حضرت با عدم توانایی در انجام آن شرمگین شود

  25)دلیلازدواجحضرتزهراسلاماللّهعلیهاباامیرالمؤمنین،باوجوداینکهخواستگاران ثروتمندیداشت،چهبود؟

  = چون ایشان ایمان را بر ثروت ترجیح میداد

  26)پنجموردازویژگیهایاخلاقیحضرتفاطمهسلاماللّهعلیهارابنویسید.

  =حیاوعفت - علاقۀشدیدبهپیامبر- اهمیتدادنبهخانوادهوخانهداری- سادهزیستی - ایثاروبخشندگی - حضوردراجتماع

  درس هشتم

  1) سنتکلیفرابهچه سالیحساب میکنند.

  = به سالقمری

  2) سرآغازواجبشدنتکالیفدینیچیست؟ توضیح دهید.

  = بلوغشرعی ؛ یعنیبرهردختروپسریواجبمیشودکه مانند بزرگسالان،بهاحکامدینیخودمانندنماز،روزه،حجابو ... عملکند.

  3) چه تکالیفی در سن بلوغ واجب میشود؟

  =هرروزبایدپسازاذانصبحبراینمازصبحبیدارشویم،درماهرمضانبایدازاذانصبحتااذانمغربروزهبگیریم،درهنگامروبروشدنبانامحرمان،بایدنگاهخودراکنترلکنیم

  4) چرا خداوند تکالیفی بر عهده ما قرار داده است؟ توضیح دهید.

  = برایاینکهماانسانهاهمتوانمقابلهباشیطانورسیدنبهپاداشالهیراداشتهباشیم

  رابرماواجبکردهاست؛زیرااوماراآفریدهاستوبهتواناییهاوضعفهایمابهترازخودمانآگاهاست.اومیداندچهچیزیبهسودماوچهچیزیبهزیانماست،ودوستداشتنیانداشتنمادلیلخوبیابدبودن کارینیست.

  5) این آیه را ترجمه کنید.(وَعَسىاَنتَکرَهواشَیئًاوَهُوَخَیرٌلَکُم وَعَسىاَنتُحِبّواشَیئًا وَهُوَشَرٌّلَکُموَاللهُیَعلَمُوَاَنتُملاتَعلَمونَ)

  = شایدچیزىراخوشنداشتهباشید وآنبراىشمابهترباشد وشایدچیزىرادوستبدارید وآنبراىشمابدترباشد، وخدا ]صلاحشمارا[ مىداندوشمانمىدانید.

  6) دردورانبلوغعلاوهبرتغییراتیکهدرجسمبهوجودمیآیدچهتحولاتروحیوشخصیتیمهمینیز درنوجوانانپدیدارمیشود؟

  = پرسشهایجدیددرذهنبهوجودمیآید. درایندوران،نوجواناندردانستههایقبلیخوددچار تردیدمیشوندوتلاشمیکننددانستههایخودرابراساسمنطقیجدید،نظمدهند. براساسهمینویژگی استکهدیناسلاممیگوید: همهمسلمانانبایداصولدینرابراساسفهمودرکدرستبناکنندوازتقلید درآنهابپرهیزند.

  7) چرا نوجوانان انتظاردارنددیگرانبهحرفهایآنهاتوجّهکنندوبهآنهااهمّیت دهند؟

  = چونکهحساستقلالطلبی در آنها افزایشمییابدواحساسمیکنندمیتوانندبهصورتمستقل

  دیدگاههایخودرابیانکنند.

  اینهاروحیاتفطریوخدادادیاستکهموجبشکوفاییشخصیتمیشود.

  8)اگربااینروحیات نوجوان بهدرستیرفتارنکنیمویازیادهرویکنیم، چه پیامدی دارد؟

  انحرافاتفکریواخلاقیزیادیدرکمیناوخواهدبود؛بهعنوان مثالاگربراییافتنپاسخهایسؤالاتمهمّدینی،بهافرادناآگاهویاکسانیکهاعتقاداتصحیحیندارند، مراجعهکنیم،جز سرگردانیوگمراهینتیجهاینخواهیمگرفت.

  9) نشانه های بلوغشرعی کدامند؟

  = سهنشانهدارد؛اگریکیازایننشانههادرکسیظاهرشود،اوبهبلوغرسیدهاست:١روییدنمودربرخیقسمتهایبدن،٢فعّالشدنبرخیهورمونهادربدنکهنشانههایآندرپسرانودخترانمتفاوتاست،٣رسیدنبهسنبلوغ؛اینسنبرایپسرانپایانپانزدهسالِقمریوبرایدخترانپایاننهسالقمریاست

  10) انجامتکالیفشرعیچه موقع بر انسان واجبمیشود؟

  = وقتیانسانبهسنبلوغشرعیمیرسد

  11) انسان باید چه دیدگاهی نسبت به انجام تکالیف شرعی قبل از بلوغ داشته باشد

  = انجامتکالیفشرعیقبلازبلوغواجبنیست؛امّاخوباستپیشازرسیدنبهبلوغباکمک

  پدرومادروظایفدینیخودرافرابگیریموباتمریناینتکالیف،علاوهبربهرهمندیازپاداشالهی،آمادگی کافیرادرخودایجادکنیم.

  12) اهلبیتعلیهمالسّلام در رابطه با تکراروتمریندستوراتدینیقبلازرسیدنبهبلوغ،چه اقدامی میکردند؟

  = هموارهفرزندانشانراازخردسالیباوظایفدینیآشنامیکردندوازآنانمیخواستندبهاندازهتوانشان،به اینتکالیفعملکنند.

  13) فایده انجام تکالیف دینی قبلازرسیدنبهبلوغشرعی چیست؟

  = بهانجاماعمالدینیعادت میکند،بهراحتیمیتواندبعدازمکلف شدن )درسنینجوانی( واجباتدینیاشرابهجاآورد.

  14) امامصادقعلیهالسّلامدربارهارزشعبادتدرجوانیمیفرماید:

  = محبوبترینآفریدههانزدخداوند،جواننورسیدهوباطراوتیاست کهجوانیوشادابیاشرادراطاعتخداوندسپریمیکند. خداوندبهچنین کسینزدفرشتگانشافتخارمیکندومیفرماید: ایناستبندهواقعیمن.

  15) نمونههاییازتکالیفدینیمامسلمانانکدامن؟. فایده آنها چیست؟

  = نماز،روزه،خمسوزکات،حج،پرهیزازگناهانوانجامصحیحایناحکام،سعادتدنیاوآخرتمارابهدنبالدارد.

  16)یکیازراههایدستیابیبهنحوهصحیحانجاموظایف شرعی چیست؟

  = تحصیلعلومدینیاست. درهرزمان، افرادیبرایکسبدانشوتخصّصبهحوزههایعلمیهمیروندوپسازسالهاتحصیل،مطالعهوتحقیقدر علومدینیبهتخصّصدستمییابند

  17)بهافرادمتخصّصدردین،چه میگویند؟ وظیفه آنها چیست؟

  = مجتهدیافقیه.مجتهدانمیتوانند تماماحکامدینیرابهدستبیاورندوشیوهصحیحانجامدستوراتخداوندرادرهرموضوعیروشنکنند.

  18) تقلید چیست؟

  = راهشناختاحکام،مراجعهبهمتخصّصدراحکامدیناستکهبه اینکار، تقلیدگفتهمیشود.

  19) مرجع تقلید کیست؟

  = بهمجتهدیکهمردمبراییادگیریاحکامبهاومراجعهمیکنند،مرجعتقلیدمیگویند.

  20) شرایطمرجعتقلیدکدامند؟

  =1.زندهباشد، ٢شیعهدوازدهامامیباشد، ٣عادلباشد؛(یعنیبهواجباتدینیعملکندوازگناهاندوریکند) ٤اعلمباشد؛یعنیازسایرمجتهدانداناترباشد.

  21)مردم چگونه میتوانندمرجعتقلید خود را بشناسند؟

  =برایعالماندینیشناخت مرجع تقلیدامکانپذیراستومردممیتوانندبامشورتآنانمرجعتقلید خودراانتخابکنند.

  22) ازمیانانواعتقلیدکدامدرستوکدامنادرستاست؟

  = جاهل از جاهل= نادرست –جاهل از عالم = درست – عالم از جاهل= نادرست

  23) ازدونفرمجتهد،یکیازآنهاداناترودیگریمسنتراست،آیامردم میتوانندازهرکدامکهبخواهندتقلیدکنند؟چرا؟

  = خیر، از دانا باید تقلید کرد

  24) کسانیکهامسالبهبلوغمیرسند،آیامیتوانندازمرجعیکهازدنیارفته است،تقلیدکنند؟چرا؟

  = خیر ، چون از شرایط مرجع تقلید زنده بودن است.

  25) نشانههایبلوغشرعیرابهصورتخلاصهبیانکنید.

  = :١روییدنمودربرخیقسمتهایبدن،٢فعّالشدنبرخیهورمونهادربدنکهنشانههایآندرپسرانودخترانمتفاوتاست،٣رسیدنبهسنبلوغ؛اینسنبرایپسرانپایانپانزدهسالِقمریوبرایدخترانپایاننهسالقمریاست

  26) توضیحدهیدازچهزمانیبایدفراگیریتکالیفشرعیراآغازکرد؟چرا؟

  = از سن بلوغ، چون انسان به سن تکلیف میرسد و عقلش کامل شده است

  27) تقلیددراحکامشرعیبهچهمعنیاست؟توضیحدهید.

  = راهشناختاحکام،مراجعهبهمتخصّصدراحکامدیناستکهبه اینکار، تقلیدگفتهمیشود.

  28) سهموردازشرایطمرجعتقلیدرابیانکنید.

  = ١زندهباشد، ٢شیعهدوازدهامامیباشد، ٣عادلباشد؛(یعنیبهواجباتدینیعملکندوازگناهاندوریکند) ٤اعلمباشد؛یعنیازسایرمجتهدانداناترباشد.

  نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم درس 1تا15 با جواب

  نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم درس 1تا15 با جواب

  نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم درس 1تا15 با جواب

  درسنامه درس 1تا15 پیام های آسمانی هفتم

  برچسب ها : , هفتمی ها , کانال هفتمی ها , پایه هفتمی , پیام های آسمانی هفتم , نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم درس 1تا15 با جواب تشریحی ,

  نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم درس 1تا15 , نمونه سوال پیام های آسمانی , نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم درس 1تا15 رایگان , نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم درس 1تا15 تستی ,

  نمونه سوال متن پیام های آسمانی هفتم درس 1تا15 , نمونه سوال تستی پیام های آسمانی هفتم درس 1تا15 رایگان , نمونه سوال تشریحی پیام های آسمانی هفتم درس 1تا15 ,

  جزوه پیام های آسمانی هفتم درس 1تا15 , سوالات متن پیام های آسمانی هفتم درس 1تا15 , دانلود نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم درس 1تا15 , پیام های آسمانی هفتم درس 1تا15 ,

  نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم , نمونه سوالات پیام های آسمانی هفتم با جواب , سوالات درس به درس پیام های آسمانی هفتم

  سلام سلام دوستان عزیز پایه هفتمی

  تو این پست از سایت هفتمی ها , پرسش و پاسخ های درس 1تا15 پیام های آسمانی پایه هفتم درس به درس با جواب و براتون آماده کردیم

  امیدواریم به کار ِ تون بیاااااد

  کانال هفتمی ها با پاسخنامه

  مباحث :
  درس اول: بینای مهربان
  درس دوم: استعانت از خداوند
  درس سوم: تلخ یا شیرین
  درس چهارم: عبور آسان
  درس پنجم: پیامبر رحمت
  درس ششم: اسوه فداکاری و عدالت
  درس هفتم: برترین بانو
  درس هشتم: افتخار بندگی
  درس نهم: به سوی پاکی
  درس دهم: ستون دین
  درس یازدهم: نماز جماعت
  درس دوازدهم: نشان عزت
  درس سیزدهم: بر بال فرشتگان
  درس چهاردهم: کمال هم نشین
  درس پانزدهم: مزدوران شیطان

  ☑️👈 #درس1 : بینای مهربان[کلیک کنید]

  ☑️👈 #درس2 : استعانت از خداوند[کلیک کنید]

  ☑️👈 #درس3 : تلخ یا شیرین[کلیک کنید]

  ☑️👈 #درس4 : عبور آسان[کلیک کنید]

  ☑️👈 #درس5 : پیامبر رحمت[کلیک کنید]

  ☑️👈 #درس6 : اسوه فداکاری و عدالت[کلیک کنید]

  ☑️👈 #درس7 : برترین بانو[کلیک کنید]

  ☑️👈 #درس8 : افتخار بندگی[کلیک کنید]

  ☑️👈 #درس9 : به سوی پاکی[کلیک کنید]

  ☑️👈 #درس10 : ستون دین[کلیک کنید]

  ☑️👈 #درس11 : نماز جماعت[کلیک کنید]

  ☑️👈 #درس12 : نشان عزت[کلیک کنید]

  ☑️👈 #درس13 : بر بال فرشتگان[کلیک کنید]

  ☑️👈 #درس14 : کمال همنشین [کلیک کنید]

  ☑️👈 #درس15 : مزدوران شیطان [کلیک کنید]

  ☑️👈 دانلود درس 1 تا 15 در یک فایل

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ترقعمتب 9 روز قبل
  0

  مرام

  خریییییی 5 ماه قبل
  0

  خریییییی

  خیلی قشنگ بود 12 ماه قبل
  0

  خیلی قشنگ بود

  برای ارسال نظر کلیک کنید