توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات درس ۱۳ مطالعات هفتم

  1 بازدید

  سوالات درس ۱۳ مطالعات هفتم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  اموزش درس های هفتم

  جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه کنید.

  درس  13

  1-ایران در سال 1390 چند نفر جمعیت داشت؟

   75 میلیون نفر

  2-کدام یک از کشور های همسایه ایران پرجمعیت هستند؟

  پاکستان  -ترکیه

  3-کدام یک از کشورهای همسایه ایران کم جمعیت هستند؟

  ارمنستان – کویت –بحرین – قطر – امارات متحده عربی – آذربایجان – ترکمنستان

  4-جمعیت چگونه افزایش می یابد؟

  اگرتعدادافرادیکهمتولدمیشوندبیشترازافرادیکهمیمیرندباشدجمعیتافزایشمییابد.

  5- جمعیت چگونه کاهش می یابد؟

  اگرتعدادافرادیکهمتولدمیشوندکمترازافرادیکهمیمیرندباشد،جمعیتکاهشمییابد.

  6-رشد منفی جمعیت چگونه اتفاق می افتد؟

  دربرخیکشورهامانندسوئیسودانمارکتعدادزادوولدهاکمترازمرگومیرهاشدهاستبهاینرشد،رشدمنفیهممیگویند.

  7-جمعیترابهچند گروهسنیمی توانتقسیم کرد؟

  گروه1جمعیتیکسالتا 25 سالکودکانونوجوانانوجوانان

  گروه2بزرگسالان25 تا 65 سال

  گروه3سالمندانبیشتر از 65 سال

  8-با منفی شدن رشد جمعیت چه مشکلاتی برای یک کشور ایجاد می شود؟

  باکمشدنزادوولد،جمعیتجوانکاهشوتعدادسالمندانافزایشمییابدوجامعهازنیرویجوانکهمیتواند

  کارکندوبافعّالیّتهایاقتصادیوآموختنعلمبهپیشرفتکشورکمککند،محروممیشود.

  9-مسئولیت سرشماری جمعیت در ایران بر عهده چه سازمانی است؟

  مرکزآمارایران

  10- اطلاعات مربوط به سرشماری جمعیت را چگونه می توان بدست آورد؟

  استفادهازکتابهاونشریاتمرکزآمارایران،باواردشدنبهپایگاهاینترنتیآن،اطلاعاتموردنظرمانرا

  دربارهجمعیتبهدستبیاوریم.

  11-منظور از تراکم جمعیت چیست؟

  بهنسبتافرادیکهدریکمکانزندگیمیکنند،تراکمجمعیتآنمکانمیگویند.

  12-تراکم جمعیت یک منطقه را چگونه محاسبه می کنند؟

  برایمحاسبهٔتراکمجمعیتیکمنطقه،جمعیتآنمنطقهرابرمساحتآنتقسیممیکنند.

  13-تراکم جمعیت کشورمان در سال 1390  در هر کیلومتر مربع چند نفر بوده است؟

  معادل1/49نفردرکیلومترمربع

  مساحت قسمت هایی از دشت کویر ودشت لوت از مساحت کل کشور کم شده است.

  مساحت قابل سکونت (1/527/495 میلیون کیلومتر مربع )

  14-عوامل مؤثر در تراکم پایین  یا کم   جمعیت کدامند؟

  درنواحیداخلیایرانبهدلیلکمبودبارندگی،آبوهوایگرموخشکوخاکهای  نامساعدوشور،جمعیتبسیارکمیزندگیمیکنند.

  15-کدام مناطق ایران خالی از جمعیت است؟

  دشت کویر  - دشت لوت

  16-عوامل مؤثر در تراکم بالا و زیاد جمعیت کدامند؟

            پایتخت بودن یک منطقه مانند تهران که بسیاری از سازمانهایمهمدولتی،دانشگاهها،بیمارستانهاو  

          صنایعدر آن متمرکز شده اند

  مناطق جلگه ای به دلیل وجود باران کافی –آب فراوان –هوای معتدل – خاک حاصلخیز  مانند : جلگه های کناره ی دریای مازندران

  وجود معادن وذخایر چون نفت وگاز مانند: خوزستان

  مناطق کوهپایه ای به دلیل وجود خاک حاصلخیز و بارندگی کافیمانند: کوهپایه های البرز وزاگرس

  17-پرتراکم ترین و پرجمعیت ترین ناحیه کشورمان کدام منطقه است؟

  تهران

  منبع مطلب : daers-7.blog.ir

  مدیر محترم سایت daers-7.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس به درس مطالعات هفتم + جواب

  سوالات درس به درس مطالعات اجتما عی هفتم با جواب

  سوالات درس 1                     سوالات درس 13

  سوالات درس 2                     سوالات درس 14

  سوالات درس 3                     سوالات درس 15 

  سوالات درس 4                     سوالات درس 16

  سوالات درس 5                     سوالات درس 17

  سوالات درس 6                     سوالات درس 18

  سوالات درس 7                    سوالات درس 19

  سوالات درس 8                     سوالات درس 20

  سوالات درس 9                     سوالات درس 21

  سوالات درس 10                   سوالات درس 22

  سوالات درس 11                   سوالات درس 23

   سوالات درس 12                   سوالات درس 24 

  منبع مطلب : motavaseteh12.blogfa.com

  مدیر محترم سایت motavaseteh12.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات متن درس سیزدهم تا بیست چهار مطالعات اجتماعی هفتم

  درس 13 
  1- جمعیت ایران چفدر است ؟
  2- چگونه جمعیت افزایش و یا کاهش می یابد ؟
  3- رشد جمعیت در کشور های مختلف چگونه است ؟
  4 – منظور از رشد منفی جمعیت چیست ؟
  5- جمعیت را به کدام گروه های سنی تقسیم می کنند ؟
  6- رشد منفی جمعیت چه مشکلات مهمی به همراه دارد ؟
  7- مسئولیت سرشماری جمعیت در ایران بر عهده چه موسسه ای است ؟
  8- شما چگونه می توانید اطلاعات مورد نظر در باره جمعیت را بدست آورید ؟
  9- تراکم جمعیت یعنی چه ؟
  10 – تراکم جمعیت را چگونه محاسبه می کنند ؟
  11- با توجه به نقشه های جغرافیایی تراکم جمعیت ایران چگونه است ؟
  12 – در کدام نواحی ایران تراکم جمعیت کم یا پایین است ؟چرا ؟مثال بزنید .
  14 – در کدام نواحی ایران تراکم جمعیت بالا یا زیاد است ؟
  15- پر جمعیت ترین و پر تراکم ترین ناحیه کشور کدام است ؟چرا؟
  16- چرا جلگه های کناره دریای خزر دومین ناحیه پر تراکم کشور است ؟
  17- علت تراکم جمعیت در نواحی مثل خوزستان چیست ؟
  18- کدام نواحی ایران جمعیت زیادی را به خود جذب کرده است ؟
  درس 14 
  1- انسان برای ادامه زندگی خود از منابع موجود چه استفاده هایی بعمل می آورد؟
  2- برای جلوگیری از کاهش یا به خطر افتادن منابع چه باید کرد ؟
  3- دو منبع حیاتی از منابع محدود را نام ببرید ؟
  4- آب مورد نیاز انسان از چه راه هایی تامین می شود ؟
  5 – ایران دارای منابع آب محدود است .         ص   غ   
  6- یکی از منابع مهم تامین آب شهرنشینان و روستاییان ،..............هستند .
  7- اغلب رود های دائمی و پر آب ایران از کجا سرچشمه می گیرند و از نظر کشتیرانی چگونه اند ؟
  8- رود های ایران را از نظر چهت جریان آب یعنی جایی که به آن می ریزند به چند حوضه آبریز می توان تقسیم کرد ؟آنها را نام ببرید 
  9- رود های پر آبی که از کوه های البرز سرچشمه می گیرند ،به ....................می ریزند . 
  10 – رود هایی که از کوه های زاگرس یا کوه های پراکنده داخلی سرچشمه می گیرند ،به ..............و..............می ریزند .
              
   11- رود هایی که به دریاچه ها و باتلاق های داخلی یا زمین های اطراف خود نفوذ می کنند ، معمولا...........یا .........هستند . 
  12- در کشور ما مصرف سرانه آب چقدر از حد مجاز بیشتر است ؟
  13- راه ها تامین آب آشامیدنی در گذشته و امروز را با هم مقایسه کنید ؟
  14- با ذکر چند مثال توضیح دهید ،چگونه می توانیم آب را درست مصرف کنیم ؟
  15- با ذکر مثال توضیح دهید ، چگونه می توانیم از آلوده کردن آب جلوگیری کنیم ؟
  16 – خاک چه اهمیتی در زندگی انسان دارد ؟
  17 – خاک چگونه تشکیل می شود ؟
  18- در کشور ما خاک چه قسمت هایی برای کشاورزی مناسب است ؟
  19 – در کشور ما خاک چه قسمت هایی برای کشاورزی مناسب نیست ؟چرا ؟
  20 – چه عواملی موجب از بین رفتن خاک می شود ؟
  21- در کشور ما چه سازمانی حفاظت از خاک را به عهده دارد و آیا حفاظت از خاک فقط وظیفه این سازمان است ؟

  درس 15
  1- گردشگر به چه کسی کفته می شود ؟
  2- تعداد گردشگران در گذشته و حال را مقایسه کنید . 
  3- انواع گردشگری را توضیح دهید ؟
  4- از دلایل اهمیت گردشگری چند نمونه ذکر کنید ؟
  5- نقشه در گردشگری چه کار بردی می تواند داشته باشد ؟
  6- از نقشه راه ها چه استفاده هایی می توان بعمل آورد ؟

  درس 16 
  1- در کشور ما بخش عمده ای از سفر هابه چه منظور صورت می گیرد ؟
  2- در ایران مساجد از چه نظر هایی مورد توجه گردشگران قرار می گیرند . چند نمونه مثال بزنید ؟
  3- مهم ترین قطب زیارتی ایران چه شهری است و چند نفر سالیانه به این شهر وارد می شوند ؟
  4- از زندگی نامه و القاب امام هشتم چه می دانید ؟
  5- چرا خلفای بنی امیه و بنی عباس با امامان معصوم دشمنی داشتند و ایشان را به شهادت می رساندند ؟
  6- چرا مامون امام رضا (ع) را به ولیعهدی انتخاب کرد ؟
  7- امام رضا (ع) در دوران ولایتعهدی به چه کار هایی مشغول بودند ؟
  8 – مامون چرا امام رضا را به شهادت رساند ؟
  9- جاذبه های گردشگری حرم مطهر امام رضا (ع) و مجموعه آستلان قدس رضوی را توضیح دهید ؟
  10 – در صحن مطهر امام رضا (ع) آرامگاه کدام شخصیت های بزرگ علمی مدهبی کشور وجود دارد؟
  11- سایر جاذبه های گردشگری در مجموعه آستان قد س رضوی و موزه های آن را توضیح دهید ؟ 
  12- از مهم ترین اشیای موجود در موزه مرکزی امام رضا (ع )به چه مواردی می توان اشاره کرد ؟
  13- در میان جاذبه های گردشگری  تاریخی  ایران به چه مواردی می توان اشاره کرد  ؟
  14- برخی بنا ها میراث جهانی هستند یعنی چه ؟ در ایران کدام بنا ها به عنوان میراث جهانی ثبت شده اند ؟
  15 - جاذبه های گردشگری طبیعی ایران شامل چه مواردی است ؟
  16- سواحل شمال در کنار دریای خزر چه اهمیتی از نظر گردشگری دارد ؟
  17 – جاذبه های گردشگری سواحل و بنادر جنوب کدام است ؟
  18 – گردشگری در طبیعت ممکن است باعث بروز چه مشکلاتی شود ؟
  19 – پارک های ملی به چه منظور ایجاد شده اند ؟
  20- نمونه هایی از میراث زیستی جهانی در ایران را نام ببرید ؟
  درس 17 
  1- میراث از نظر لغوی به چه معناست ؟
  2- میراث فرهنگی چیست ؟
  3- اصطلاح میراث فرهنگی را در مورد چه چیز هایی می توان به کار برد ؟
  4- چرا ایران دارای میراث فرهنگی بسیار زیاد است ؟
  5- چرا می گویند باید از میراث فرهنگی حفاظت کنیم ؟
  6- تاریخ را تعریف کنید ؟
  7- مطالعه تاریخ چه کمکی به ما می کند ؟
  8- مورخ به چه کسی کفته می شود ؟
  9- مورخان در مطالعات خود از چه منابعی استفاده می کنند ؟
  10- مورخان چگونه در مورد یک موضوع تاریخی نظر می دهند ؟
  11 – مورخان در کار خود از دانش ......................نیز استفاده می کنند .
  12- مراحل کار باستان شناسان برای شناسایی آثار تاریخی چگونه است ؟
  13- باستان شناسان در کار خود از چه ابزار هایی استفاده می کنند ؟
  14- مورخان برای شناسایی اشخاص یا رویدادهای یک دوره زمانی چه کار هایی انجام می دهند ؟
   15- به چه مکانی موزه گفته می شود ؟
  16 – موزه ها علاوه بر نگهداری آثار تاریخی چه کارکرد های دیگری می توانند داشته باشند ؟
  17- سازمان میراث فرهنگی چه وظیفه ای برعهده دارد ؟
  18- آیا حفاظت از میراث فرهنگی تنها وظیفه سازمان میراث فرهنگی است ؟ 
  درس 18 
  1- موزه ایران باستان چرا به این نام خوانده می شود ؟
  2- تاریخ ایران به چند دوره زمانی تقسیم شده است ؟
  3- نمودار خط زمان 
  4- براساس مطالعات باستان شناسان زندگی بشر از مراحل ابتدایی چگونه آغاز شده است ؟
  5- اولین روستا ها در کجا و چگونه بوجود آمدند ؟
  6- انسانها در روستا ها به چه کار هایی مشغول بودند ؟
  7- در کدام نقاط ایران ظروف و وسایل زندگی مردم از نخستین دوره های 
  یکجانشینی پیدا شده است ؟
  8- انسان ها چرا خط را اختراع کردند ؟
  9- نخستین شهر ها چگونه پدید آمد و چگونه اداره می شدند ؟
  10- نخستین تمدن های بشری چگونه به وجود آمدند ؟
  13- شهر سوخته در کدام منطقه و متعلق به کدام دوره زمانی در تاریخ است ؟
  14- شهر سوخته چرا به این نام معروف شد ؟
  15- خرابه های چغازنبیل مهم ترین اثر به جا مانده از تمدن ایلام چگونه کشف شد ؟
  16- معبد چغازنبیل در کدام موقعیت جغرافیایی و چگونه ساخته  شده است ؟
  17- در باره تمدن ایلام چه می دانید ؟
  18- تمدن جیرفت چند سال پیش در کجا شناسایی شد و چه چیز هایی در آن کشف شده است ؟
  19 – باستان شناسان احتمال می دهند قدیمی ترین خط دنیا توسط کدام تمدن اختراع شده باشد ؟ 
  20 – هم زمان با تمدن ایلام در ایران ،در منطقه بین النهرین و کنار رود نیل چه تمدن های دیگری شکل گرفتند ؟این تمدن ها را نام ببرید .
  21- چرا در زندگی و روابط اجتماعی تمدن ها در بین النهرین شرایط بدی حاکم بود ؟ 
  22- کدام پیامبران الهی در بین النهرین می زیستند ؟
  11- ویژگی های تمدن ها را نام ببرید ؟
  12- در گذشته های دور در ایران کدام تمدن های بزرگ پدید آمدند ؟
  درس 19 
  1- آریایی ها چند سال پیش و چگونه به ایران مهاجرت کردند ؟
  2- نتیجه مهجرت آریایی ها به ایران چه بود ؟
  3- سه قوم بزرگ آریایی ها را نام ببرید و بنویسید هریک در کدام قسمت ایران سکونت گزیده بودند ؟
  4- پس از مهاجرت آریایی ها به ایران به ترتیب چه سلسله های بزرگ در ایران حکومت کردند ؟
  5- ماد ها در کدام قسمت ایران زندگی می کردند و چرا مورد هجوم آشوری ها قرار می گرفتند ؟
  6- دیا اکو که بود ؟
  7- اولین حکومت قدرتمند ایران توسط چه کسی در کجا تاسیس شد ؟
  8- کوروش که بود و دولت ماد چگونه سرنگون شد ؟
  9- کوروش در دوران حکومت خود چه قسمت هایی را تصرف کرد ؟
  10 – رفتار کوروش با مردم سرزمین هایی که فتح می شد چگونه بود ؟
  11- معروف ترین پادشاه هخامنشیان بعد از کوروش که بود و چه کرد ؟
  12- نقش برجسته بیستون به دستور کدام پادشاه هخامنشی و به چه مناسبت 
  حجاری شده است ؟
  13- چرا مورخان حکومت هخامنشی را به عنوان نخستین امپراطوری جهانی یاد می کنند ؟
  14- نتیجه جنگ های ایران و یونان در زمان هخامنشیان چه شد ؟
  15 – اسکندر مقدونی چگونه موفق به فتح ایران شد ؟
  16- اسکندر علاوه برایران چه قسمت های دیگری را تصرف کرد و چگونه در 
  گذشت ؟
  17 – پس از مرگ اسکند ،قلمرو پهناور او و از جمله ایران چه سرنوشتی پیدا کردند ؟
  18 چرا مردم ایران سلوکیان را نمی پذیرفتند و با آنها مخالفت می کردند ؟
  19- سلسله اشکانی توسط چه کسی و چگونه تاسیس شد ؟
  20- اشکانیان چگونه سلوکیان را از ایران بیرون کردند ؟
  21- آخرین حکومت پیش از ورود اسلام به ایران کدام سلسله بود و توسط چه کسی تاسیس شد ؟
  22- شاپور اول که بود ؟چه کرد؟
  23- دوره اسلامی تاریخ ایران چگونه آغاز شد ؟
  24- مبدا تاریخ اسلام چیست ؟
  25- مبدا تاریخ میلادی چیست و چگونه محاسبه می شود ؟

  درس 20 
  1- شیوه حکومت در ایران باستان را توضیح دهید ؟
  2- حمایت اهورایی شاهان در ایران باستان به چه معنا بود و چگونه از آنها گرفته می شد ؟
   3- اداره کشور توسط پادشاهان در ایران باستان چگونه انجام می شد ؟
  4- چرا در دوره اشکانیان ،قدرت و نفوذ پادشاهان مانند سایر شاهان ایران باستان نبود ؟
  5- مجلس های بزرگ اشکانیان را نام ببرید ؟
  6- در باره مجلس های اشکانیان چه می دانید ؟به نظر شما در چه تصمیم گیری هایی ممکن بود این مجلس ها تشکیل شوند ؟
  7- چرا در ایران باستان شغل ها و مقام های مختلف به وجود آمده بود ؟
  8- زندگی شاه و درباریان در ایران باستان چگونه بود ؟
  9- مقام های مهم حکومتی در ایران باستان را نام ببرید ؟
  10- از مقام های مهم حکومتی در ایران باستان ،وزیر بزرگ چه وظیفه ای بر عهده داشت ؟
  11- از مقام های مهم حکومتی در ایران باستان ،رئیس در بار یا تشریفات چه وظیفه ای بر عهده داشت ؟
  12- از مقام های مهم حکومتی در ایران باستان ،منشیان و دبیران چه وظیفه ای بر عهده داشتند ؟
  13- از مقام های مهم حکومتی در ایران باستان ،ماموران مخفی شاه چه وظیفه ای بر عهده داشتند ؟
  14- تقسیمات کشوری در ایران باستان چگونه بود ؟
  15- پایتخت حکومت های زیر در ایران باستان را نام ببرید ؟
  مادها، هخامنشیان ،اشکانیان ،ساسانیان 
  16- در انتخاب پایتخت ها در ایران باستان چه شرایطی در نظر گرفته می شد ؟
  17- چرا حکومت های ایران باستان سپاه و نیروی نظامی بزرگی به وجود آورده بودند ؟
  18- آموزش های نظامی در ایران باستان چگونه بود ؟
  19- اشکانیان در تاریخ جهان به چه چیز هایی مشهور بودند ؟
  20 – ایرانیان باستان ،ابتکارات زیادی در زمینه..............و.............داشتند .
  21- سپاه جاویدان  از ابتکارات داریوش چه ویژگی هایی داشت و چرا به این نام معروف شده بود ؟
  22- در باره یکی از ابتکارات ایرانیان یعنی ارابه داس دار چه می دانید ؟
  23- برج های بلند و چوبی و چرخدار در ایران باستان به دستور چه کسی ساخته شده بودند و چه استفاده هایی از آن بعمل می ـآوردند ؟
  24- نیروی دریایی در ایران باستان چگونه بود ؟
  درس 21 
  1- خانواده در ایران باستان چه موقعیتی داشت ؟
  2- وظیفه پدر در خانواده ایران باستان چه بود ؟
  3- ازدواج در ایران باستان از چه اهمیتی بر خور دار بود ؟
  4- در ایران باستان خانواده ها چه نقشی در رفع نیاز های اقتصادی خانواده داشتند ؟
  5- خانواده ها در ایران باستان چه آموزش هایی به فرزندان خود می دادند ؟
  6- زندگی روستاییان در ایران باستان چگونه بود ؟
  7- زندگی شهر نشینان در ایران باستان چگونه بود ؟
  8- در گذشته های دور اغلب حوامع و تمدن های باستانی ،.........داشتند .
  9- در کتاب اوستا مردم به چند طبقه تقسیم شده اند ؟
  10- اختلاف طبقاتی در جامعه ایران باستان چگونه بوجود آمد ؟
  11- اختلاف طبقلتی در دوره ساسانیان چگونه بود و مردم را به چند دسته تقسیم کرده بودند ؟ 
  12- طبقه بزرگان در دوره ساسانیان شامل چه گروه هایی بود ؟
  13- طبقه عامه مردم در دوره ساسانیان شامل چه گروه هایی بود ؟
  14- اشراف یا بزرگان در دوره ساسانی از چه امتیازاتی برخور دار بودند ؟
  15- وضع زندگی کشاورزان (عامه مردم )در دوره ساسانی چگونه بود ؟
  16- موبدان زرتشتی در دوره ساسانی از چه موقعیتی برخور دار بودند ؟
  17- جامعه طبقاتی ایران باستان چه ویژگی هایی داشت ؟
  18- هرودوت تفاوت طبقاتی در ایران باستان را با چه جمله ای بیان کرده است ؟
  19- نمونه هایی از زندگی پر تجملی شاهان و شاهزادگان در ایران باستان را بیان کنید ؟
  20 - یکی از منابعی که مورخان برای پی بردن به اوضاع و احوال مردم دوره ایران باستان از آن استفاده کرده اند کدام است ؟ 

  درس 22
  1- فعالیت اقتصادی در عصر باستان چگونه بود و چه فعالیت هایی را شامل می شد ؟
  2-  فلات ایران در عصر باستان در دام پروری و کشاورزی چه موقعیتی داشت ؟
  3- کشاورزی در ایران باستان چگونه بود ؟
  4- محصولات زراعی ایرانیان باستان را نام ببرید ؟ 
  5- فعالیت اقتصادی  مهم در ایران باستان  ........................بود .
  6- فعالیت های صنعتی در ایران باستان چگونه بود ؟
  7- دلایل رونق تجارت در دوره هخامنشی چه بود ؟
  8- چند شهر ایران در زمان اشکانیان که جاده ابریشم از آن عبور عبور می کرد یا در کنا ر آن قرار گرفته بودند را نام ببرید ؟
  9- جاده ابریشم ارتباط چه قسمت هایی را برقرار می کرده است ؟
  10- ارزشمند ترین کالای تجاری در جاده ابریشم چه بود و ایران در مسیر این جاده چه نقش مهمی داشت ؟
  11- حکومت های ایران باستان از موقعیت ایران در مسیر جاده ابریشم چه استفاده بعمل می آوردند ؟ 
  12- کالا های صادراتی در ایران باستان را نام ببرید ؟
  13- تجارت دریایی در ایران باستا چگونه بود ؟
  14- ضرب سکه در دوره هخامنشی و نفش آن در تجارت را توضیح دهید ؟
  15- انواع سکه ها در ایران باستان به چه شکل هایی ضرب می شد ؟
  16- مالیات در ایران باستان چگونه بود ؟
  17- ماموران مالیاتی در ایران باستان با مردم چه رفتاری داشتند؟
  19- در آمد های حکومتی در ایران باستان در چه زمینه هایی مصرف می شد ؟ 
  درس 23
  1- عقاید مذهبی در ایران باستان چگونه بود ؟
  2- زرتشت که بود و مردم را به چه چیزی دعوت می کرد ؟
   3- آیین و تعلیمات زرتشت  را توضیح دهید و کتاب مقدس آنها را نام ببرید ؟
   4- ایرانیان باستان ،..................را مقدس می شمردند .
  5- در دوره ساسانیان ..................زیادی در گوشه و کنار ایران ساخته شدند که آثار بعضی از آنه تا به امروز باقی مانده است .
  6- در دوره ساسانیان چه دین هایی در ایران رایج بود و دین رسمی ایران در آن دوره کدام است ؟
  7- تغذیه مردم در ایران باستان چگونه بود ؟
  8- ایرانیان باستان برای آرد کردن غلات ،.................. را ابداع کردند . 
  9-  مردم در ایران باستان برای غذا خوردن چه آدابی داشتند ؟
  10- اطلاعات مربوط به پوشاک مردم در ایران باستان چگونه جمع آوری شده است ؟
  11- براساس شواهد و مدارک به جا مانده ،پوشاک مردم در ایران باستان چگونه بود ؟
  12- ورزش در میان مردم ایران باستان از چه اهمیتی برخوردار بود ؟ 
  13- بر اساس نوشته های هرودوت ایرانیان به فرزندان خود چند چیز را می آموختند ؟
  14- ورزش های مورد علاقه مردم در ایران باستان چه بود ؟
  15- سابقه تاریخی مسابقات چوگان بازی از ابداع تا جهانی شدن را توضیح دهید ؟
  16- جشن ها در ایران باستان چگونه برگزار می شد ند و مهم ترین جشن های آن دوره را نام ببرید ؟
  17- جشن نوروز در ایران باستان از چه اهمیتی برخوردار بود؟
  18- زمان پیدایش جشن نوروز به کدام دوره تاریخی می رسد ؟
  19- جشن نوروز در ایران باستان با چه مراسمی همراه بوده است ؟
  20 – امروزه جشن نوروز چگونه برگزار می شود ؟
  21- روز جهانی نوروز این هدیه فرهنگ ایران به جهانیان چه روزی است ؟ 

  درس 24 
  1- جلوه های شکوه و عظمت تمدن ایران باستان کدام است ؟
  2- اساس گسترش دانش در ایران باستان چه بوده است ؟
  3- زبان گفتاری و نوشتاری در ایران باستان چه بود و چه تغییراتی را در دوره های بعدی به همراه داشته است ؟
  4- اصل 15 قانون اساسی در مورد زبان و خط مشترک مردم ایران را بیان کنید ؟
  5- خط در ایران باستان و تحولات آن را توضیح دهید ؟
  6- ایرانیان باستان در کدام علوم و فنون پیشرفت های چشمگیری داشتند ؟
  7- چه شواهدی حکایت از آشنایی ایرانیان باستان با ریاضی ،هندسه ،زمین شناسی دارد ؟
  8- علم نجوم و تقویم در ایران باستان را توضیح دهید ؟ 
  9- پزشکی در ایران باستان چگونه بود ؟
  10- قدیمی ترین مدرسه پزشکی جهان کجاست ؟در باره آن چه می دانید ؟
  11 – صنعتگران و هنر مندان ایران باستان در کدام رشته های هنری مهارت داشتند ؟
  12- معماری ایرانیان باستان تحت تاثیر چه شرایطی و از چه مصالحی ساخته می شد ؟
  13- بنا های بزرگ و باشکوه از چه زمانی در ایران ساخته شد ؟
  14- تخت جمشید از چه نظر شهرت جهانی دارد ؟
  15- کدام بنا های تاریخی از نمونه های پیشرفت ایرانیان در معماری به شمار می آید ؟

  منبع مطلب : irdezsch1.blogfa.com

  مدیر محترم سایت irdezsch1.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  خوب 1 ماه قبل
  0

  عالی

  رقیه 9 ماه قبل
  0

  خیلی خوب هست

  آرمی _ پسران ضد گلوله💜 9 ماه قبل
  0

  خیلی ممنون ک به ما کمک میکنید

  پسر پرسپولیسی❤️❤️ 10 ماه قبل
  0

  دختری که پرسپولیسی باشه باید بجای پادشاه تاج بزاری روسرش و بزایش رو تخت پادشاهی♥️♥️❤️❤️

  پسر پرسپولیسی❤️❤️ 10 ماه قبل
  0

  واقعاً عالی بود♥️

  ناشناس 11 ماه قبل
  2

  خوب است

  1
  ناشناس 11 ماه قبل

  خوب است

  دختر پرسپولیسی😍❤ 12 ماه قبل
  0

  😘😘😍

  دختر پرسپولیسی😍❤ 12 ماه قبل
  1

  خیلی عالیه من خیلی برنامه ی شما رو دوست دارم😍😘❤❤❤❤

  سارا 1 سال قبل
  2

  عالیییییییییییی👌👌👌👌👌👏👏👏👏

  0
  دختر پرسپولیسی😍❤ 12 ماه قبل

  دمت گرم❤❤😍

  نا شناس 1 سال قبل
  2

  خاک تو سرت برای نوشتنت

  0
  آرمی _ پسران ضد گلوله💜 9 ماه قبل

  @دختر پرسپولیسی😍❤

  کاش یکم ادب یاد بگیری . البته ک به من ربطی نداره ولی .. هعی... برم بخونم فردا امتحان پایانی اجتماعیه تر نزنم توش . خدایااااااا

  1
  دختر پرسپولیسی😍❤ 12 ماه قبل

  تو کونت😁😁😂😂

  اسما 1 سال قبل
  2

  اصلا جواب سوالات توی کتاب نسیت

  1
  جواب 9 ماه قبل

  چرا جلگه های کناره ی دریای خزر از نظر جمعیت پر تراکم است

  برای ارسال نظر کلیک کنید