توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  فاصله نقطه از خط طول پاره خطی است که از نقطه به خط

  1 بازدید

  فاصله نقطه از خط طول پاره خطی است که از نقطه به خط را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  ریاضی

  ۲-دو زاویه متمم مجموع ان ها ۹۰درجه است

  ۳-دو زاویه مکمل مجموع ان ها ۱۸۰درجه است

  ۴-فاصله ی بین دو نقطه طول پاره خطی است که دو نقطه را به هم وصل می کند

  ۵-کوتاه ترین فاصله ی هر نقطه تا یک خط فاصمه ی عمود است.با کمک گونیا می توانید از یک نقطه بر خط عمودرسم کنید و سپس طول پاره خط عمود را اندازه بگیرید

  ۶-برای مقایسه و اندازه گیری زاویه ها نیز به واحد اندازه گیری نیاز داریم.هر زاویه میتواند واحد اندازه گیری باشد

  ۷-یکی از واحد های اندازه گیری زاویه درجه است

  ۸-برای اندازه گیری زاویه از نقاله استفاده می شود

  ۹-وقتی دو خط همدیگر را قطع می کنند ۴ زاویه درست می شود که زاویه های رو به رو دو به دو متقابل به راس نامیده می شوند

  ۱۰-اندازه ی پاره خطی که وسط دو ضلع مثلث را به هم وصل می کند نصف ضلع سوم ان است

  ۱۱-فاصله ی هر نقطه روی نیمساز زاویه تا دو ضلع زاویه با هم مساوی است

  ۱۲-اندازهی زاویه های هر مثلث با اندازه ی زاویه های مثلثی که قرینه ی ان مثلث نسبت به یک خط باشد برابر است

  ۱۳-در صورتی که وسط اضلاع یک چهارضلعی را علامت بزنیم و وسط هر ضلع را به کناری اش وصل کنیم :

  مستطیل=لوزی

  لوزی=مستطیل

  مربع=مربع

  متوازی الاضلاع=متوازی الاضلاع

  ۱۴-مساحت مثلث=قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو

  ۱۵-تعداد پاره خط ها=تعداد نقاط ضرب در تعداد فاصله تقسیم بر دو

  ۱۶-تعداد قطر ها=تعداد اضلاع منهای سه ضرب در تعداد اضلاع تقسیم بر دو

  ۱۷-تعداد نیم خط ها=تعداد نقاط ضرب در تعداد سر باز

  ۱۸-تعداد زاویه ها=تعداد خط ها ضرن در تعداد فاصله ها تقسیم بر دو

  ۱۹-مجموع زوایای چند ضلعی=تعداد اضلاع منهای دو ضرب در ۱۸۰

  ۲۰-محیط دایره=۱۴/۳ ضرب در قطر

  ۲۱-مساحت دایره=شعاع ضرب در شعاع ضرب در ۱۴/۳

  خلاصه فصل 3 ریاضی ششم ابتدایی (انواع زاویه اندازه گیری آن)

  خلاصه ی و چکیده یفصل3ریاضی ششم ابتدایی

  مقدمه

  فاصله ی دو نقطه : فاصله ی دو نقطه طول پاره خطی است که دو نقطه را به هم وصل می کند.(تمرین 3 ص 60 کتاب)

  فاصله ی نقطه تا خط : کوتاه ترین فاصله ی یک نقطه تا یک خط ، طول خطی است که از آن نقطه بر خط عمود می شود.(تمرین 4 ص 60 کتاب)

  تعریف نیم ساز : نیم ساز خطی است که از راس زاویه می گذرد و زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.

  توجه :فاصله ی هر نقطه روی نیمساز یک زاویه از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است.

  انواع مثلث :

  1-مثلث متساوی الاضلاع : مثلثی است که سه ضلع و سه زاویه ی مساوی دارد. و اندازه ی هر سه زاویه آن 60 درجه است.

  2-مثلث متساوی الساقین : مثلثی که دو ضلع (دوساق)مساوی دارد.و دو زاویه ی مجاور آن دو ضلع برابرند.

  3-مثلث قائم الزاویه : مثلثی که یک زاویه ی قائمه (90 درجه ) دارد. به ضلع روبرو به زاویه ی قائمه وتر می کویند.

  4-مثلث قائم الزاویه ی متساوی الساقین : مثلثی که یک زاویه ی قائمه دارد و دو ضلع زاویه ی قائمه ی آن برابرند.

  5-ملث مختلف الاضلاع : اندازه ی ضلع های آن باهم فرق دارند.

  ارتفاع خارجی :در مثلث مختلف الاضلاعی که یک زاویه ی باز دارد یک ارتفاع خارجی وجود دارد.

  توجه : مجموع زاویه های داخلی هر مثلث 180 درجه می باشد.

  ارتفاع مثلث : پاره خطی است که از یک راس ، عمود بر ضلع روبرو رسم می شود.

  توجه : در هر مثلث ، اندازه ی پاره خطی که وسط های دو ضلع یک مثلث را به هم وصل می کند نصف ضلع سوم است. (تمرین 2 ص 48 کتاب درسی)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Isosceles Triangle: 3س م مIsosceles Triangle: 3س م متمرین 2 ص 51 کتاب درسی : اگر روی یک نیم خط یک نقطه بگذاریم 2 نیم خط به دست می آید

                                      اگر روی یک نیم خط 2 نقطه بگذاریم 4 نیم خط به دست می آید

                                     اگر روی یک نیم خط 3 نقطه بگذاریم 6 نیم خط به دست می آید

                                     اگر روی یک نیم خط 4 نقطه بگذاریم 8 نیم خط به دست می آید

                                     اگر روی یک نیم خط 5 نقطه بگذاریم 10 نیم خط به دست می آید

  اندازه گیری زاویه :

  -وسیله ی اندازه گیری زاویه نقاله نام دارد.

  -واحد استاندارد اندازه گیری زاویه درجه نام دارد.

  -یک درجه برابر  ( یک ، سیصدو شصتم )  یک دایره ی کامل است. به عبارت دیگر اگر یک دایره ی کامل را به 360 قسمت مساوی تقسیم کنیم هر قسمت آن یک درجه است.

  -معنای زاویه : هر زاویه از دو نیم خط تشکیل شده است ، به نقطه ی مشترک این دونیم خط راس زاویه می گویند ، و به هر یک از این دو نیم خط ضلع زاویه می گویند.

  روش اندازه گیری زاویه با نقاله : (تمرین 5 ص 60 کتاب)

  نقطه ی شروع (صفر) نقاله را روی نقطه ی مشترک دو ضلع زاویه(راس زاویه) قرار می دهیم دقت کنیم که یک ضلع زاویه و خط شروع نقاله بر هم منطبق باشند. ضلع دیگر زاویه بر روی نقاله نشانگر اندازه ی زاویه می باشد.

  توجه : برای محاسبه ی مجموع زاویه های چند ضلعی ها ، چندتا از قطر های چند ضلعی را طوری رسم کنیم که همدیگر را قطع نکنند و شکل نیز به چند مثلث تبدیل شود حالا با ضرب تعداد مثلث ها در 180 درجه، مجموع زاویه های آن چند ضلعی به دست می آید. (تمرین 4 ص 59 کتاب درسی شش ضلعی)

  -ص 55 کتاب درسی تمرین 4 : اگر یک خط مورب دوخط موازی را قطع کند زاویه های مشخص شده روی شکل همیشه باهم برابر هستند.

  -ص 55 کتاب درسی تمرین 5 : همه ی زاویه هایی که راس آن ها روی دایره قرار داشته باشند و روبروی یک کمان از دایره باشند باهم مساوی هستند.

  انواع زاویه: زاویه ی رست یا قائمه که اندازه ی آن 90 درجه است.- زاویه ی تند که اندازه ی آن کمتر از 90 درجه است. – زاویه ی باز که اندازه ی آن بیشتر از 90 درجه است. زاویه ی نیم صفحه که اندازه ی آن 180 درجه است.

  -زاویه های متقابل به راس: اگر دو خط همدیگر را قطع کنند 4 زاویه به دست می آید که دو به دو برابر هستند این زاویه ها را متقابل به راس می گویند.

  ویژگی های دو زاویه ی متقابل به راس:             (تمرین 6 ص 60 کتاب درسی)

  1-دو زاویه ی متقابل به راس همیشه مساوی هستند.

  2- راس آن ها روی هم قرار دارند.یعنی راس دو زاویه باید بر هم منطبق باشد.

  3- ضلع هر یکدر ادامه ی ضلع زاویه ی دیگر است.

  دو زاویه ی متمم و مکمل :            (تمرین 7 ص 60 کتاب درسی)

  دو زاویه ی متمم :به دو زاویه ای که مجموع آن ها 90 درجه باشد دو زاویه ی متمم می گویند. مانند دوزاویه 20 درجه و 70 درجه .                 90=20+70                                  

  دو زاویه ی مکمل : به هر دو زاویه ای که مجموع آن ها 180 درجه باشد دو زاویه ی مکمل می گویند. مانند دو زاویه ی 130 درجه و 50 درجه.           180=50+130

  تبدیل واحد : (تمرین یک ص 60 کتاب و تو ضیح ص 44 کتاب درسی)

  برای تبدیل واحد های کوچک به بزرگ از ضرب در 10 ، 100 ، 1000 و... استفاده می کنیم و برای تبدیل واحدهای بزرگ به کوچک از تقسیم عدد بر 10 ، 100 ، 1000 و ..... استفاده می کنیم.                 سانتی متر210 = 1/2 متر

  تهیه و تنظیم : حسن دولخانیآذر ماه

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  فاطی : اَه ما جواب سر راست میخوایم وقت نداریم همه اینا رو بخونیم😫

  عالی : خیلی خوبه ممنون

  ساینا : درسته

  ناشناس : فاصله نقطه از خط طول پاره خطی است که از نقطه

  ناشناس : میشه جواب اینو بدید😉

  کیانا : بچه ها تو امتحان اومده که( فاصله ی دو نقطه طول پاره خطی است که آن دو نقطه را به هم وصل کند) بعد گفته که این درست است یا غلط‌...این غلطه تو کتاب ریاضی ششم اومده صفحه ۱۰۲ درستش اینه( فاصله دو نقطه طول کوتاه ترین پاره خطی است که دو نقطه را به هم وصل می کند)درستش اینه و اون بالایی غلطه امید وارم مفید باشه

  ساینا : یکی هم در مساحت د محیط داره در سوالات ۲۰،۲۱عدد پی رو اشتباه نوشته اید عدد پی ۳/۱۴ هست

  فاطمه : ممنون

  ناشناس : عمود

  ناشناس : مراحل پیدا کردن فاصله یک نقطه از خط

  هل : کاشکی جواب سوالی رو که میخواستم رو داشت

  مانلی : عمود

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  عالی ممنون از شما 27 روز قبل
  0

  عالی مرسی

  n.a.z.i 1 ماه قبل
  0

  سلام خیلی خوبه من واسه تحقیق استفاده کردم

  یونس خسروی 10 ماه قبل
  0

  فاصله‌ نقطه از خط طول طول پاره خطی است که از نقطه ب خط وصل میشود

  0
  عالی ممنون از شما 27 روز قبل

  اره

  0
  ستاره ی دنباله دار💜 30 روز قبل

  واااای خیلی ممنونم خیلی دنبال جواب سوالم میگشتم که شما جواب دادین مچکرم😃

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  ممنون

  زهرا 11 ماه قبل
  0

  عالی ❤

  ممنون🌹

  جین 11 ماه قبل
  0

  زاویه متقابل به راس چیست؟

  -1
  ارمی 11 ماه قبل

  اگر دو خط همدیگر را قطع کنند چهار زاویه به دست می‌آید که دو به دو برابر هستند این زاویه را زاویه متقابل به راس میگویند

  --- 11 ماه قبل
  -1

  من خیلی خنگم هیچی نمیدونم😂😂🖐️

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  هیچ کسی وقت نداره دو ساعت بگرده

  درسا 11 ماه قبل
  3

  سلام من که منظور این سوال رو نفهمیدم لطفا اگه کسی منظور این سوال رو فهمیده به منم بگه لطفا خیلی ممنونم❤️❤️❤️❤️😍🥰🥰🥰😍🥰

  نیایش 11 ماه قبل
  1

  جواب👇🏻این چی میشه؟

  فاصله ی یک نقطه از خط برابر طول پاره خطی است که از نقطه بر خط ـــــــــــ رسم شود.

  0
  ستاره ی دنباله دار💜 30 روز قبل

  وصل رسم شود

  مهسا 11 ماه قبل
  0

  هر سانتی متر مکعب یک است

  الف کیلو گرم

  ب سی سی

  ج لیتر

  د همه ی موارد

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  خیلی عالــــــــیه

  Nazanin 11 ماه قبل
  0

  فاصله نقطه از خط عبارت است از ..........

  جواب چیه🥴

  علی 12 ماه قبل
  -1

  می‌شود عکس آن را بفرستید ممنون میشم اگر بفرستی

  0
  n.a.z.i 1 ماه قبل

  نه😐🗿

  1
  ناشناس 11 ماه قبل

  نه

  زهرا 1 سال قبل
  2

  مکمل زاویه ی (ن) 143درجه است. متمم زاویه ی (ن) را بدست آورید

  1
  ارمی 11 ماه قبل

  عزیزم نگاه کن

  مکمل=۱۸۰ درجه

  متمم=۹۰ درجه

  مکمل زاویه ای ۱۴۳ هست

  یعنی

  ۳۷=۱۸۰-۱۴۳

  خود زاویه میشه ۳۷

  حالا متمم زاویه رو میخواد میشه

  ۵۳=۹۰-۳۷

  پس جواب میشه ۵۳

  -1
  .... 11 ماه قبل

  جواب میشه ۷۱/۵

  توی جدول تناسب بکش

  ؟. ۱۴۳

  ۹۰. ۱۸۰

  ۱۸۰ ×۲=۹۰

  ؟ ×۲ = ۱۴۳

  پس ؟=۷۱/۵

  -1
  پ 12 ماه قبل

  مکمل=180

  180-143=37.

  بفرمایید

  3
  زهرا 1 سال قبل

  میشه یکی این رو پاسخ بده

  مریم 1 سال قبل
  1

  اره کامل نیست من سوال رو نوشتم اما چیز دیکه اومد

  هل 1 سال قبل
  1

  لطفا اگه میشه من سوالمو بپرسم و جواب بدین

  هل 1 سال قبل
  4

  کاشکی جواب سوالی رو که میخواستم رو داشت

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  فاصله دو نقطه طول بلند ترین پاره خطی است که دو نقطه را به هم وصل میکند صحیح یا غلط

  0
  .... 11 ماه قبل

  غلط

  0
  ناشناس 12 ماه قبل

  صحیح

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  مراحل پیدا کردن فاصله یک نقطه از خط

  .. 1 سال قبل
  -2

  عالی

  عالی 1 سال قبل
  6

  خیلی خوبه ممنون

  :/ 1 سال قبل
  1

  فاصله یک نقطه تا خط..... نام دارد ؟

  چی میشه؟😂😐

  0
  ارمی 11 ماه قبل

  عمود میشه

  ....... 1 سال قبل
  1

  فاصله ی یک خط تا ...... چه نام دارد؟

  یه نفر جواب بگه 😐

  -1
  .... 11 ماه قبل

  غلط

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  وقتی یک نقطه از خط طول پاره خطی است که از نقطه به خط جای خالی می شود

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  یه سوال بپرسم جوابم میدین

  ❤ Batman's fan❤ 2 سال قبل
  2

  فاصله نقطه از خط طول پاره خطی است که از نقطه به خط ....... می شود😐

  جواب چیه؟ لطفا بگید😢

  4
  مانلی 12 ماه قبل

  عمود

  4
  ناشناس 1 سال قبل

  عمود

  3
  B 1 سال قبل

  از نقطه به خط عمود می‌شود

  3
  ناشناس 2 سال قبل

  عمود میشود

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  به طول پاره خطی که از نقطه بر خط عمود می شود چیه میگویند

  2
  😐ماهک میقولی؟؟ 1 سال قبل

  عمود

  فاطمه 2 سال قبل
  4

  ممنون

  قاسمپور 2 سال قبل
  0

  این برا فصل ۵ ریاضی ششم است

  M 2 سال قبل
  1

  فاصله نقطه از خط طول پاره خطی است که از نقطه به خط ........... می شوند

  سلام جواب سوال چی میشود

  5
  ناشناس 2 سال قبل

  میشه جواب اینو بدید😉

  عرفانشونم 2 سال قبل
  1

  میگم دمتون گرم به یجاییم همه جواباتون بدرد خورد 😇

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  نمیدونم

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  خ

  . 2 سال قبل
  3

  ای کیو یا گاج یا کتاب کمک درسی داری ؟

  ناشناس 2 سال قبل
  5

  فاصله نقطه از خط طول پاره خطی است که از نقطه

  ملیکا 2 سال قبل
  2

  جواب این سوالو کی بلدع

  ساینا 2 سال قبل
  4

  یکی هم در مساحت د محیط داره در سوالات ۲۰،۲۱عدد پی رو اشتباه نوشته اید عدد پی ۳/۱۴ هست

  5
  ساینا 2 سال قبل

  درسته

  ساینا 2 سال قبل
  1

  ممنونم ازتون مطالب مفید بود.

  و ببخشید شما که گفتیم از فلان صفحه فلان سطر هست اونا اشتباه هستند الان در کتاب ریاضی ۱۴۰۰صفحه ها اون طوری نیست کاملا عوض شده

  ناشناس 2 سال قبل
  3

  جواب سوال ۱ سی سی چقدر است

  3
  کلاس ششمی 2 سال قبل

  میشه 7 پنجم یا به زبان ساده تر یک زاویه 200 ضلعی سینوس درجه ♡

  REZA 2 سال قبل
  3

  جواب سوال ۱ سی سی چقدر است

  بدون نام 2 سال قبل
  1

  من یه سوال خواستم برام اورد ولی توشونو میگردم نیست

  ریحانه 2 سال قبل
  -2

  یک هکتار معادل........متر مربع است

  1
  ناشناس 1 سال قبل

  ۱۰۰۰۰

  ریحانه 2 سال قبل
  2

  ممنونم عالی بود

  کیانا 2 سال قبل
  4

  بچه ها تو امتحان اومده که( فاصله ی دو نقطه طول پاره خطی است که آن دو نقطه را به هم وصل کند) بعد گفته که این درست است یا غلط‌...این غلطه تو کتاب ریاضی ششم اومده صفحه ۱۰۲ درستش اینه( فاصله دو نقطه طول کوتاه ترین پاره خطی است که دو نقطه را به هم وصل می کند)درستش اینه و اون بالایی غلطه امید وارم مفید باشه

  0
  نا شناس 10 ماه قبل

  بچه ها برین صفحه ۱۰۲ کتاب ریاضی رو ببینید

  1
  ناشناس 1 سال قبل

  ممنون از سایت خیلی مفید شما این مطلب خیلی بدرد من می خوره 🥰🥰

  -1
  چرا جواب ها نیستن 1 سال قبل

  ایول

  -1
  چرا جواب ها نیستن 1 سال قبل

  ایول

  0
  مهلا 1 سال قبل

  ایول

  -1
  خستمه از مدرسه 2 سال قبل

  مرسییی کیانا ک گفتی😍اخه امروز امتحان دارم😢😢😢😭😭😭😭

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  عالی بود

  دانشمند 2 سال قبل
  1

  سلام جواب وصل می کند

  فاطی 2 سال قبل
  6

  اَه

  ما جواب سر راست میخوایم

  وقت نداریم همه اینا رو بخونیم😫

  مهدی 3 سال قبل
  -2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید