توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  متضاد کلمه های درس تماشاخانه کلاس پنجم

  1 بازدید

  متضاد کلمه های درس تماشاخانه کلاس پنجم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  کلمات هم خانواده و متضاد (مخالف) درس های فارسی پنجم ابتدایی

  کلمات هم خانواده و متضاد (مخالف) درس های فارسی پنجم ابتدایی

  درس 1 تماشاخانه فارسی پنجم ابتدایی

  هم خانواده ها:

  عظیم = اعظم – عظمت

  شگفتی = شگفت زده – شگفت انگیز

  لطیف = لطف – الطاف

  موضوع = وضع – اوضاع

  محکم = استحکام – مستحکم

  طرف = اطراف
  عالم = علم – معلوم – معلّم

  عجیب = عجایب – تعجّب

  تفکّر = افکار – فکر – متفکّر

  متضادها:

  زیبا ≠ زشت

  بلند ≠ کوتاه

  بیرون ≠ درون

  پژمرده ≠ شاداب

  درنگ ≠ بی درنگ

  خوب ≠ بد

  روز ≠ شب

  زمین ≠ آسمان

  روشنایی ≠ تاریکی

  گرما ≠ سرما

  لطیف ≠ سفت – سخت

  توضیحات بشتر از درس اول فارسی پنجم

  درس 2 – فضل خدا فارسی پنجم ابتدایی

  هم خانواده ها:
  فضل= فضیلت – فضایل

  انجم = نجم – نجوم

  تاثیر = اثر – موثّر
  لیل = لیالی

  شمار = شمردن – شمارش

  متضادها:

  مرده ≠ زنده

  لیل ≠  نهار

  بحر ≠  بر

  خورشید ≠  ماه

  توضیحات بشتر از درس دوم فارسی پنجم

  درس 3  رازی و ساخت بیمارستان فارسی پنجم ابتدایی

  هم خانواده ها:

  شگفت زده = شگفت انگیز – شگفت آور

  تعجّب = متعجّب

  فاسد = فساد – مفسد

  معلوم = علوم – علم – معلّم

  اندیشه = اندیشمند – اندیشیدن

  طبیب = طب – طبابت

  متضادها:

  کهن ≠ جدید

  نزدیک ≠ دور

  فراوان ≠ اندک

  خندید ≠ گریه کرد

  خوشحال ≠ ناراحت

  تازه ≠ کهنه

  پاکیزه ≠ آلوده

  پس ≠ پیش

  سالم ≠ بیمار

  بزرگ ≠ کوچک

  فاسد ≠ سالم

  توضیحات بشتر از درس سوم فارسی پنجم

  درس 4 بازرگان و پسران فارسی پنجم ابتدایی

  هم خانواده ها:

  فضیلت = فضائل – فضل

  مقصد = قصد – مقصود

  مراقبت = مراقب

  محافظت = حفظ – محفوظ

  حوادث = حادثه

  متضادها:

  کاهلی ≠ زرنگی

  خشنود ≠ ناراضی

  آرام ≠ سریع

  ثرتمند ≠ فقیر

  فراوان ≠ اندک

  غفلت ورزیدن ≠ توجه کرن

  توضیحات بشتر از درس چهارم فارسی پنجم

  درس 5  چنار و کدوبن فارسی پنجم ابتدایی

  هم خانواده ها

  خندید = خنده – خندان

  رویید = رویش – روییدن

  بزرگ = بزرگان

  متضادها

  برتر ≠ پایین تر – پست تر

  مرد ≠ نامرد

  زیاد ≠ کم

  رویید ≠ رشد نکرد – نرویید

  خندید ≠ گریه کرد

  توضیحات بشتر از درس پنجم فارسی پنجم

  درس 6  سرود ملّی فارسی پنجم ابتدایی

  هم خانواده ها

  تصوّر = تصویر – مصوّر

  تضمین = ضمانت – ضامن

  افتخار = فخر – مفتخر

  حاضر = حاضران – محضر

  تفکّر = فکر – متفکّر

  اعتقاد = عقیده – معتقد
  احساسات = حس – احساس – محسوس

  متضادها

  آینده ≠  گذشته

  تبریک ≠ تسلیت

  پایان ≠  آغاز

  فروغ ≠  تاریکی

  شکست ≠  پیروزی

  خلاصه ≠  کامل

  سربلندی ≠  سر افکندگی

  توضیحات بشتر از درس ششم فارسی پنجم

  درس 8  دفاع از میهن فارسی پنجم ابتدایی

  هم خانواده ها

  شجاعت = شجاع

  آشفتگی = آشفته

  اوضاع = وضع – وضعیّت

  غلتاندن = غلتیدن

  هجوم = مهاجم

  تسلیم = مسلم – مسلمان
  شهید = شهادت – شاهد

  اندوه = اندوهگین

  مانع = ممانعت – منع

  متضادها

  مباد ≠ باشد

  نومید ≠ امیدوار

  نیرومند ≠ ضعیف

  عظیم ≠ کوچک

  چابک ≠ کند

  آخرین ≠ اولین

  دشمن ≠ دوست

  توضیحات بشتر از درس هشتم فارسی پنجم

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلمات هم خانواده ومتضاد( مخالف)درس های فارسی پایه پنجم

  درس 1 تماشاخانه

  هم خانواده ها:

  عظیم = اعظم – عظمت شگفتی = شگفت زده – شگفت انگیز لطیف = لطف – الطاف

  موضوع = وضع – اوضاع محکم = استحکام – مستحکم طرف = اطراف

  عالم = علم – معلوم – معلّم عجیب = عجایب – تعجّب تفکّر = افکار – فکر – متفکّر

  متضادها:

  شاداب ¹ درون پژمرده ¹ کوتاه بیرون ¹ زشت بلند ¹ زیبا

  آسمان ¹ شب زمین ¹ بد روز ¹ بی درنگ خوب ¹ درنگ

  سفت – سخت ¹ سرما لطیف ¹ تاریکی گرما ¹ روشنایی

  درس 2 فضل خدا

  هم خانواده ها:

  فضل= فضیلت – فضایل انجم = نجم – نجوم تاثیر = اثر – موثّر

  لیل = لیالی شمار = شمردن – شمارش

  متضادها:

  ماه ¹ بر خورشید ¹ نهار بحر ¹ زنده لیل ¹ مرده

  درس 3 رازی وساخت بیمارستان

  هم خانواده ها:

  شگفت زده = شگفت انگیز – شگفت آور تعجّب = متعجّب فاسد = فساد – مفسد

  معلوم = علوم – علم – معلّم اندیشه = اندیشمند – اندیشیدن طبیب = طب – طبابت

  متضادها:

  گریه کرد ¹ اندک خندید ¹ دور فراوان ¹ جدید نزدیک ¹ کهن

  پیش ¹ آلوده پس ¹ کهنه پاکیزه ¹ ناراحت تازه ¹ خوشحال

  سالم ¹ کوچک فاسد ¹ بیمار بزرگ ¹ سالم

  درس 4 بازرگان وپسران

  هم خانواده ها:

  فضیلت = فضائل – فضل مقصد = قصد – مقصود مراقبت = مراقب

  محافظت = حفظ – محفوظ حوادث = حادثه

  متضادها:

  فقیر ¹ سریع ثروتمند ¹ ناراضی آرام ¹ زرنگی خشنود ¹ کاهلی

  توجّه کردن ¹ اندک غفلت ورزیدن ¹ فراوان

  درس 5 چناروکدوبن

  هم خانواده ها

  خندید = خنده – خندان رویید = رویش – روییدن بزرگ = بزرگان

  متضادها

  کم ¹ نامرد زیاد ¹ پایین تر – پست تر مرد ¹ برتر

  گریه کرد ¹ رشد نکرد – نرویید خندید ¹ رویید

  درس 6 سرودملّی

  هم خانواده ها

  تصوّر = تصویر – مصوّر تضمین = ضمانت – ضامن افتخار = فخر – مفتخر

  حاضر = حاضران – محضر تفکّر = فکر – متفکّر اعتقاد = عقیده – معتقد

  احساسات = حس – احساس – محسوس

  متضادها

  تاریکی ¹ آغاز فروغ ¹ تسلیت پایان ¹ گذشته تبریک ¹ آینده

  سرافکندگی ¹ کامل سربلندی ¹ پیروزی خلاصه ¹ شکست

  درس 8 دفاع ازمیهن

  هم خانواده ها

  شجاعت = شجاع آشفتگی = آشفته اوضاع = وضع – وضعیّت

  غلتاندن = غلتیدن هجوم = مهاجم تسلیم = مسلم – مسلمان

  شهید = شهادت – شاهد اندوه = اندوهگین مانع = ممانعت – منع

  متضادها

  ضعیف ¹ امیدوار نیرومند ¹ باشد نومید ¹ مباد

  دوست ¹ اوّلین دشمن ¹ کند آخرین ¹ کوچک چابک ¹ عظیم__

  منبع مطلب : andishehb.blogfa.com

  مدیر محترم سایت andishehb.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی لغات تماشاخانه فارسی پنجم (درس اول ) - هوم درس

  معنی لغات تماشاخانه فارسی پنجم (درس اول ) - هوم درس

  📚 معنی تماشاخانه فارسی پنجم
  🔴 درس اول : صفحه 10 – 11 – 12 – 13

  Ⓜ️ معنی لغات تماشاخانه 
  تماشاخانه: جایی که در آن چیزی نمایش داده
  می شود
  شگفتی ها: عجایب، پدیده های عجیب
  لطیف: زیبا، نرم
  تماشاگه: محل تماشا و گردش
  مقایسه کنیم:بسنجیم
  تأمل: اندیشه، درنگ
  کردار: عمل، رفتار
  نگاشته: نوشته
  آفرینش: خلقت، به وجود آمدن
  سنگالخ: زمینی که در آن سنگ فراوان باشد
  هیس: ساکت
  مخملی: از جنس مخمل، مثل مخمل نرم
  سر زده: بی خبر
  نارون: درختی برگ ریز که در همه جا
  پراکنده و از جمله درختان جنگلی نقاط معتدل
  از هم گسیخت: از هم جدا شد، پاره شد
  دهقان: کشاورز
  تاک: درخت انگور
  شاخساران: درختان انبوه و پر شاخ و برگ
  گل بوته: بوته گل
  باز: دوباره
  سرشار: لبریز، پر
  پدیده: چیز تازه
  عجیب: غریب، شگفت آور
  درنگ: توقف، سکون
  سربه فلک کشیده: بسیار مرتفع، بلند
  عالمان: دانایان
  گوارا: مطبوع، دلچسب
  موضوع: مطلب
  شکننده: ظریف، نازک
  سردر می آورد: می رویند و رشد می کنند
  توصیف: وصف کردن
  تالاب: جایی که در آن آب جمع شود و بماند
  رفته رفته: آرام آرام
  رنگ رنگ: دارای رنگ های مختلف

  بستان: باغ
  کوته: کوتاه
  برگ نو: برگ تازه
  کهن: قدیم ،گذشته
  نغمه خوان: آواز خوان
  آشیان: لانه، خانه

  Ⓜ️ واژگان مخالف تماشاخانه
  لطیف# خشن
  نو#کهنه
  درنگ# عجله
  کهن# جدید
  بلندترین#کوتاه ترین
  بخندد#بگرید، گریه کند
  ساده# سخت
  زیبا# زشت
  سرد# گرم
  پاکی#ناپاکی، پلیدی
  آرام#نا آرام
  نرم# زیر
  شاداب#غمگین
  نازک# کلفت
  خواب#بیدار
  کوتاه# بلند
  خشک# خیس
  روشنایی#تاریکی
  گرما# سرما

  Ⓜ️ واژگان هم خانواده
  لطیف: لطف، الطاف
  عجیب: عجایب، تعجب
  آفرینش: آفریده، آفرید
  عالم: علم، معلم
  عمیق:عمق، اعماق
  توصیف: وصف، موصوف
  فصل: فصول

  منبع مطلب : homedars.ir

  مدیر محترم سایت homedars.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  عالی بود : عالی بود فقط اگر معنی هم داشت بهتر بود 😊😊

  عارفه مشهدیان : خیلی عالی بود ممنونم

  نیکا : عالی خیلی عالیه

  غلامرضا : مخالف پاسخ

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  عاطفه احمدی 9 روز قبل
  0

  خوب معنی هردرسی را که خواستین بگین ارسال میکنم من خودم دانش آموز پایه ی پنجم هستم

  عاطفه احمدی 9 روز قبل
  0

  معانی لغات درس سوم فارسی پنجم رازی و ساخت بیمارستان ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

  گرمابه :حمام محلی ♥️

  پرس وجو:پرسیدن ♥️

  طبیب:پزشک ♥️

  هوس :آرزو، میل♥️

  فراخواند :صدازد، دعوت کرد♥️

  خون سردی :بردباری ، آرامش ♥️

  پاکیزه تر:تمیزتر، پاک تر ♥️

  پدرش را از دست داده بود :پدرش فوت کرده بود♥️

  دست بردار نبود :آن را رها نمی‌کرد♥️

  عاطفه احمدی 9 روز قبل
  0

  سلام من معانی لغات درس سوم را می‌زارم اینجا از سایتتونم خیلی راضیم باتشکر عاطفه احمدی

  ⁦>.<⁩⁦:0⁩⁦>.<⁩ 17 روز قبل
  2

  عالی بود فقط مخالف نبود بازم ممنون 🌹❤️

  فرزانه حسینی 23 روز قبل
  1

  متضرر درس ششم فارسی پنجم

  به توچه 28 روز قبل
  -2

  خیلی چرته واقعن من را خیوحیوینیویخبنتبوبنبنبحبکبحبنبنبوبحبوبحبونبوبنبوبحبنبحینینینینینیننینیکیکییککسسنسننسنسنینینینینینیینینییننینینی حک

  ناشناس 1 ماه قبل
  -1

  بدع

  عالی ترین برنامه هست 1 ماه قبل
  -1

  عالی ترین برنامه هست

  عالی ترین برنامه هست 1 ماه قبل
  1

  عالی ترین برنامه هست

  هلیا 1 ماه قبل
  0

  سلام

  عالی بود ممنون ❤️♥️⭐💛

  🙂🙂🙂🙂 2 ماه قبل
  0

  عالی بود

  خیلی خوبه 3 ماه قبل
  1

  حرف نداره

  خیلی خوبه 3 ماه قبل
  0

  خیلی خوبه

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  متضاددرس ۹پنجم

  چ

  TINA 3 ماه قبل
  0

  خوب بود نه خیلی خوب اما بدم نبود

  خکوهاه 3 ماه قبل
  1

  تکالیف فارسی رو دا۷وه

  تچا۰خوهرل 3 ماه قبل
  0

  و۵۶تت

  تچا۰خوهرل 3 ماه قبل
  -2

  هوهوحت

  فاطمه باقری 3 ماه قبل
  0

  عالی

  فاطمه باقری 3 ماه قبل
  0

  عالی ☺

  محمد حسین 3 ماه قبل
  1

  مخالف درس ۲ مرده : زنده

  ناشناس..... 4 ماه قبل
  0

  عالییییییییییییی

  هرچی بگم کم گفتم من برايه امتحانم سوالاتشو از اینجا خوندم وعالی بود 😍😍😍😍😍😍🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

  سلام عالی بود 4 ماه قبل
  0

  ۸

  ۹

  ۶

  ۷

  ۵

  0
  سلام عالی بود 4 ماه قبل

  زهرا

  پسرک‌عشق‌باز 5 ماه قبل
  0

  سلام‌خیلی‌خوبه

  پارمیس ❤ 5 ماه قبل
  0

  بابا دمتون گرم ❤

  من امروز امتحان فارسی(شفاهی)داشتم کلاس حضوری وقتی این معنی ها رو خوندم خیلی خوب تونستم جواب بدم ❤❤❤❤

  گذشته 5 ماه قبل
  -1

  متضاد کلمه گذشته

  0
  فاطمه باقری 3 ماه قبل

  اینده

  نرجس 6 ماه قبل
  0

  عالی بود

  0
  الناز 5 ماه قبل

  خوب بود فقط مخالف کلمه خندان و کلمه پاسخ نبود رسیدگی کنید

  دلارا 6 ماه قبل
  0

  💝✌🏻

  دلارا 6 ماه قبل
  0

  عالی

  دلارا 6 ماه قبل
  -2

  عالی

  غلامرضا 7 ماه قبل
  -1

  مخالف پاسخ

  -2
  پرسش 5 ماه قبل

  ییییق

  4
  غلامرضا 7 ماه قبل

  مخالف پاسخ

  عالییییییییییییی 7 ماه قبل
  0

  عالییییییییییی

  نازنین 7 ماه قبل
  1

  ممنون خیلی خوب بود

  ناشناس 7 ماه قبل
  -1

  عالی بود ممنون

  مازیار 7 ماه قبل
  -2

  عالی بود خیلییی کمکم کرد دستتتون درد نکنه

  باید اسممو بدونی !! 7 ماه قبل
  -1

  خوب بود !

  میلاد شاه محمدی 8 ماه قبل
  -1

  بدبود

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  عالیه آره موافقم با حرف دوستان اگه معنی بود خیلی عالی بود

  آنالی 8 ماه قبل
  1

  خیلی خوب بود

  عارفه مشهدیان 8 ماه قبل
  5

  خیلی عالی بود ممنونم

  جهانی 8 ماه قبل
  -1

  سلام دست نویسندش درد نکنه خیلی کمکم کرد💖💖

  ناشناس 8 ماه قبل
  -2

  عالییییی👌👌👌

  A 1 سال قبل
  -1

  اگر هم خانواده و مخالف زیاد بود بهتر بود

  AiIA 1 سال قبل
  -2

  عالیه 💖💖💖💖

  ممنون 🙏🙏🙏🙏

  دنیا 1 سال قبل
  -1

  مصیبت=اتفاق ها

  -1
  دنیا 1 سال قبل

  الان من یه پیام دادم باید چه جوری حسف کنم

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  بله

  اااااااا 1 سال قبل
  -1

  اااااآاااااا

  فاطمه 1 سال قبل
  -2

  عالی بود. واقعا عالی. به من خیلی کمک کرد .خیلی خیلی ازتون ممنونم.😍

  1
  فاطمه 1 سال قبل

  👏🏻👏🏻👏🏻

  بدون نام 1 سال قبل
  0

  عالی 🌸🌸🌸🌸🌸فقط اگه میشه معنی هم بدارید درس 1 تا 8 رو بازی ممنونم 💜💜💜💜💜💜

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  سخت،،غم،شیرین،جوان

  دیانا 1 سال قبل
  0

  خوب بود❤👏ولی اگه معنی هم داشت عالی میشد😊👍👌

  یاسین 1 سال قبل
  0

  خیلی عالی است

  0
  عالیه 3 ماه قبل

  عالیه

  رقیه جان 1 سال قبل
  -1

  عالی بود

  2
  عالی بود ممنونم از شما 8 ماه قبل

  عالی بود ممنونم از شما

  مریم 1 سال قبل
  1

  خیلی خیلی خوب است حتما نگاه کنید درس ۱و ۲ تا درس ۸ هست

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  عالی

  -2
  ناشناس 7 ماه قبل

  آره عالی بود

  0
  خیلی بده 1 سال قبل

  خیلی بده

  نیکا 1 سال قبل
  4

  عالی خیلی عالیه

  قناری 1 سال قبل
  -2

  عالیییییییییییی بو حرف نداشت واقعن👌👏👌👏مممنون

  عالی بود 2 سال قبل
  3

  عالی بود فقط اگر معنی هم داشت بهتر بود 😊

  2
  رکسانا 7 ماه قبل

  بد نبود بگردید بهترشم پیدا میکنیم

  عالی بود 2 سال قبل
  8

  عالی بود فقط اگر معنی هم داشت بهتر بود 😊😊

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  عالیییییی😍😍🌸:-)

  1
  الناز 4 ماه قبل

  سلام این اصلا خوب نیست چون من چیزی که خواستم این نیست خیلی خیلی هم بد نیست ولی به نظر هیچ خوب نیست

  بنده خدا 2 سال قبل
  3

  ممنون عالی خدا خیر تون بده

  🥀🥀🥀 2 سال قبل
  2

  عالی بود فقط اینکه اگه میشد معنی هم داشت خیلی بهتر بود با تشکر از شما

  ستاره ی جنوب 2 سال قبل
  1

  عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  برای ارسال نظر کلیک کنید