توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  متضاد کلمه های درس تماشاخانه کلاس پنجم

  1 بازدید

  متضاد کلمه های درس تماشاخانه کلاس پنجم را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  کلمات هم خانواده و متضاد (مخالف) درس های فارسی پنجم ابتدایی

  کلمات هم خانواده و متضاد (مخالف) درس های فارسی پنجم ابتدایی

  درس 1 تماشاخانه فارسی پنجم ابتدایی

  هم خانواده ها:

  عظیم = اعظم – عظمت

  شگفتی = شگفت زده – شگفت انگیز

  لطیف = لطف – الطاف

  موضوع = وضع – اوضاع

  محکم = استحکام – مستحکم

  طرف = اطراف
  عالم = علم – معلوم – معلّم

  عجیب = عجایب – تعجّب

  تفکّر = افکار – فکر – متفکّر

  متضادها:

  زیبا ≠ زشت

  بلند ≠ کوتاه

  بیرون ≠ درون

  پژمرده ≠ شاداب

  درنگ ≠ بی درنگ

  خوب ≠ بد

  روز ≠ شب

  زمین ≠ آسمان

  روشنایی ≠ تاریکی

  گرما ≠ سرما

  لطیف ≠ سفت – سخت

  توضیحات بشتر از درس اول فارسی پنجم

  درس 2 – فضل خدا فارسی پنجم ابتدایی

  هم خانواده ها:
  فضل= فضیلت – فضایل

  انجم = نجم – نجوم

  تاثیر = اثر – موثّر
  لیل = لیالی

  شمار = شمردن – شمارش

  متضادها:

  مرده ≠ زنده

  لیل ≠  نهار

  بحر ≠  بر

  خورشید ≠  ماه

  توضیحات بشتر از درس دوم فارسی پنجم

  درس 3  رازی و ساخت بیمارستان فارسی پنجم ابتدایی

  هم خانواده ها:

  شگفت زده = شگفت انگیز – شگفت آور

  تعجّب = متعجّب

  فاسد = فساد – مفسد

  معلوم = علوم – علم – معلّم

  اندیشه = اندیشمند – اندیشیدن

  طبیب = طب – طبابت

  متضادها:

  کهن ≠ جدید

  نزدیک ≠ دور

  فراوان ≠ اندک

  خندید ≠ گریه کرد

  خوشحال ≠ ناراحت

  تازه ≠ کهنه

  پاکیزه ≠ آلوده

  پس ≠ پیش

  سالم ≠ بیمار

  بزرگ ≠ کوچک

  فاسد ≠ سالم

  توضیحات بشتر از درس سوم فارسی پنجم

  درس 4 بازرگان و پسران فارسی پنجم ابتدایی

  هم خانواده ها:

  فضیلت = فضائل – فضل

  مقصد = قصد – مقصود

  مراقبت = مراقب

  محافظت = حفظ – محفوظ

  حوادث = حادثه

  متضادها:

  کاهلی ≠ زرنگی

  خشنود ≠ ناراضی

  آرام ≠ سریع

  ثرتمند ≠ فقیر

  فراوان ≠ اندک

  غفلت ورزیدن ≠ توجه کرن

  توضیحات بشتر از درس چهارم فارسی پنجم

  درس 5  چنار و کدوبن فارسی پنجم ابتدایی

  هم خانواده ها

  خندید = خنده – خندان

  رویید = رویش – روییدن

  بزرگ = بزرگان

  متضادها

  برتر ≠ پایین تر – پست تر

  مرد ≠ نامرد

  زیاد ≠ کم

  رویید ≠ رشد نکرد – نرویید

  خندید ≠ گریه کرد

  توضیحات بشتر از درس پنجم فارسی پنجم

  درس 6  سرود ملّی فارسی پنجم ابتدایی

  هم خانواده ها

  تصوّر = تصویر – مصوّر

  تضمین = ضمانت – ضامن

  افتخار = فخر – مفتخر

  حاضر = حاضران – محضر

  تفکّر = فکر – متفکّر

  اعتقاد = عقیده – معتقد
  احساسات = حس – احساس – محسوس

  متضادها

  آینده ≠  گذشته

  تبریک ≠ تسلیت

  پایان ≠  آغاز

  فروغ ≠  تاریکی

  شکست ≠  پیروزی

  خلاصه ≠  کامل

  سربلندی ≠  سر افکندگی

  توضیحات بشتر از درس ششم فارسی پنجم

  درس 8  دفاع از میهن فارسی پنجم ابتدایی

  هم خانواده ها

  شجاعت = شجاع

  آشفتگی = آشفته

  اوضاع = وضع – وضعیّت

  غلتاندن = غلتیدن

  هجوم = مهاجم

  تسلیم = مسلم – مسلمان
  شهید = شهادت – شاهد

  اندوه = اندوهگین

  مانع = ممانعت – منع

  متضادها

  مباد ≠ باشد

  نومید ≠ امیدوار

  نیرومند ≠ ضعیف

  عظیم ≠ کوچک

  چابک ≠ کند

  آخرین ≠ اولین

  دشمن ≠ دوست

  توضیحات بشتر از درس هشتم فارسی پنجم

  منبع مطلب : dabesto.ir

  مدیر محترم سایت dabesto.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلمات هم خانواده ومتضاد( مخالف)درس های فارسی پایه پنجم

  درس 1 تماشاخانه

  هم خانواده ها:

  عظیم = اعظم – عظمت شگفتی = شگفت زده – شگفت انگیز لطیف = لطف – الطاف

  موضوع = وضع – اوضاع محکم = استحکام – مستحکم طرف = اطراف

  عالم = علم – معلوم – معلّم عجیب = عجایب – تعجّب تفکّر = افکار – فکر – متفکّر

  متضادها:

  شاداب ¹ درون پژمرده ¹ کوتاه بیرون ¹ زشت بلند ¹ زیبا

  آسمان ¹ شب زمین ¹ بد روز ¹ بی درنگ خوب ¹ درنگ

  سفت – سخت ¹ سرما لطیف ¹ تاریکی گرما ¹ روشنایی

  درس 2 فضل خدا

  هم خانواده ها:

  فضل= فضیلت – فضایل انجم = نجم – نجوم تاثیر = اثر – موثّر

  لیل = لیالی شمار = شمردن – شمارش

  متضادها:

  ماه ¹ بر خورشید ¹ نهار بحر ¹ زنده لیل ¹ مرده

  درس 3 رازی وساخت بیمارستان

  هم خانواده ها:

  شگفت زده = شگفت انگیز – شگفت آور تعجّب = متعجّب فاسد = فساد – مفسد

  معلوم = علوم – علم – معلّم اندیشه = اندیشمند – اندیشیدن طبیب = طب – طبابت

  متضادها:

  گریه کرد ¹ اندک خندید ¹ دور فراوان ¹ جدید نزدیک ¹ کهن

  پیش ¹ آلوده پس ¹ کهنه پاکیزه ¹ ناراحت تازه ¹ خوشحال

  سالم ¹ کوچک فاسد ¹ بیمار بزرگ ¹ سالم

  درس 4 بازرگان وپسران

  هم خانواده ها:

  فضیلت = فضائل – فضل مقصد = قصد – مقصود مراقبت = مراقب

  محافظت = حفظ – محفوظ حوادث = حادثه

  متضادها:

  فقیر ¹ سریع ثروتمند ¹ ناراضی آرام ¹ زرنگی خشنود ¹ کاهلی

  توجّه کردن ¹ اندک غفلت ورزیدن ¹ فراوان

  درس 5 چناروکدوبن

  هم خانواده ها

  خندید = خنده – خندان رویید = رویش – روییدن بزرگ = بزرگان

  متضادها

  کم ¹ نامرد زیاد ¹ پایین تر – پست تر مرد ¹ برتر

  گریه کرد ¹ رشد نکرد – نرویید خندید ¹ رویید

  درس 6 سرودملّی

  هم خانواده ها

  تصوّر = تصویر – مصوّر تضمین = ضمانت – ضامن افتخار = فخر – مفتخر

  حاضر = حاضران – محضر تفکّر = فکر – متفکّر اعتقاد = عقیده – معتقد

  احساسات = حس – احساس – محسوس

  متضادها

  تاریکی ¹ آغاز فروغ ¹ تسلیت پایان ¹ گذشته تبریک ¹ آینده

  سرافکندگی ¹ کامل سربلندی ¹ پیروزی خلاصه ¹ شکست

  درس 8 دفاع ازمیهن

  هم خانواده ها

  شجاعت = شجاع آشفتگی = آشفته اوضاع = وضع – وضعیّت

  غلتاندن = غلتیدن هجوم = مهاجم تسلیم = مسلم – مسلمان

  شهید = شهادت – شاهد اندوه = اندوهگین مانع = ممانعت – منع

  متضادها

  ضعیف ¹ امیدوار نیرومند ¹ باشد نومید ¹ مباد

  دوست ¹ اوّلین دشمن ¹ کند آخرین ¹ کوچک چابک ¹ عظیم__

  منبع مطلب : andishehb.blogfa.com

  مدیر محترم سایت andishehb.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی لغات تماشاخانه فارسی پنجم (درس اول ) - هوم درس

  معنی لغات تماشاخانه فارسی پنجم (درس اول ) - هوم درس

  📚 معنی تماشاخانه فارسی پنجم
  🔴 درس اول : صفحه 10 – 11 – 12 – 13

  Ⓜ️ معنی لغات تماشاخانه 
  تماشاخانه: جایی که در آن چیزی نمایش داده
  می شود
  شگفتی ها: عجایب، پدیده های عجیب
  لطیف: زیبا، نرم
  تماشاگه: محل تماشا و گردش
  مقایسه کنیم:بسنجیم
  تأمل: اندیشه، درنگ
  کردار: عمل، رفتار
  نگاشته: نوشته
  آفرینش: خلقت، به وجود آمدن
  سنگالخ: زمینی که در آن سنگ فراوان باشد
  هیس: ساکت
  مخملی: از جنس مخمل، مثل مخمل نرم
  سر زده: بی خبر
  نارون: درختی برگ ریز که در همه جا
  پراکنده و از جمله درختان جنگلی نقاط معتدل
  از هم گسیخت: از هم جدا شد، پاره شد
  دهقان: کشاورز
  تاک: درخت انگور
  شاخساران: درختان انبوه و پر شاخ و برگ
  گل بوته: بوته گل
  باز: دوباره
  سرشار: لبریز، پر
  پدیده: چیز تازه
  عجیب: غریب، شگفت آور
  درنگ: توقف، سکون
  سربه فلک کشیده: بسیار مرتفع، بلند
  عالمان: دانایان
  گوارا: مطبوع، دلچسب
  موضوع: مطلب
  شکننده: ظریف، نازک
  سردر می آورد: می رویند و رشد می کنند
  توصیف: وصف کردن
  تالاب: جایی که در آن آب جمع شود و بماند
  رفته رفته: آرام آرام
  رنگ رنگ: دارای رنگ های مختلف

  بستان: باغ
  کوته: کوتاه
  برگ نو: برگ تازه
  کهن: قدیم ،گذشته
  نغمه خوان: آواز خوان
  آشیان: لانه، خانه

  Ⓜ️ واژگان مخالف تماشاخانه
  لطیف# خشن
  نو#کهنه
  درنگ# عجله
  کهن# جدید
  بلندترین#کوتاه ترین
  بخندد#بگرید، گریه کند
  ساده# سخت
  زیبا# زشت
  سرد# گرم
  پاکی#ناپاکی، پلیدی
  آرام#نا آرام
  نرم# زیر
  شاداب#غمگین
  نازک# کلفت
  خواب#بیدار
  کوتاه# بلند
  خشک# خیس
  روشنایی#تاریکی
  گرما# سرما

  Ⓜ️ واژگان هم خانواده
  لطیف: لطف، الطاف
  عجیب: عجایب، تعجب
  آفرینش: آفریده، آفرید
  عالم: علم، معلم
  عمیق:عمق، اعماق
  توصیف: وصف، موصوف
  فصل: فصول

  منبع مطلب : homedars.ir

  مدیر محترم سایت homedars.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  عالی بود : عالی بود فقط اگر معنی هم داشت بهتر بود 😊😊

  🥀🥀🥀 : عالی بود فقط اینکه اگه میشد معنی هم داشت خیلی بهتر بود با تشکر از شما

  بنده خدا : ممنون عالی خدا خیر تون بده

  ناشناس : عالیییییی😍😍🌸:-)

  عالی بود : عالی بود فقط اگر معنی هم داشت بهتر بود 😊

  ناشناس : چرا مشخصات رو میگی

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 4 روز قبل
  0

  علیییییییییی.❤️❤️❤️

  محمدمهدی ریواز 10 روز قبل
  0

  معنی نغمه خوان ودهقان چیست

  عالی درجه یک 11 روز قبل
  0

  عالی درجه یک

  ممنونم از سازنده گوگل و نویسنده

  با تشکر

  میلاد شاه محمدی 20 روز قبل
  0

  بدبود

  ناشناس 20 روز قبل
  0

  عالیه آره موافقم با حرف دوستان اگه معنی بود خیلی عالی بود

  آنالی 21 روز قبل
  1

  خیلی خوب بود

  عارفه مشهدیان 21 روز قبل
  3

  خیلی عالی بود ممنونم

  جهانی 24 روز قبل
  1

  سلام دست نویسندش درد نکنه خیلی کمکم کرد💖💖

  AiIA 6 ماه قبل
  1

  عالیه 💖💖💖💖

  ممنون 🙏🙏🙏🙏

  -2
  مهسا 5 ماه قبل

  گیم مینس

  اااااااا 8 ماه قبل
  -1

  اااااآاااااا

  فاطمه 9 ماه قبل
  1

  عالی بود. واقعا عالی. به من خیلی کمک کرد .خیلی خیلی ازتون ممنونم.😍

  3
  فاطمه 9 ماه قبل

  👏🏻👏🏻👏🏻

  بدون نام 9 ماه قبل
  2

  عالی 🌸🌸🌸🌸🌸فقط اگه میشه معنی هم بدارید درس 1 تا 8 رو بازی ممنونم 💜💜💜💜💜💜

  ناشناس 10 ماه قبل
  2

  سخت،،غم،شیرین،جوان

  دیانا 10 ماه قبل
  -1

  خوب بود❤👏ولی اگه معنی هم داشت عالی میشد😊👍👌

  یاسین 10 ماه قبل
  -1

  خیلی عالی است

  رقیه جان 10 ماه قبل
  0

  عالی بود

  1
  عالی بود ممنونم از شما 19 روز قبل

  عالی بود ممنونم از شما

  مریم 11 ماه قبل
  1

  خیلی خیلی خوب است حتما نگاه کنید درس ۱و ۲ تا درس ۸ هست

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  عالی

  1
  خیلی بده 9 ماه قبل

  خیلی بده

  سارا خانوم❤ 11 ماه قبل
  -2

  والا بگم بده به حقشون بد کردم چون واقعا عالی بود فقط یه مشکل داشت که امیدوارم رسیدگی بشه اون هم اینه که معنی نداره و من کلاس پنجم هستم خیلی کمک کرد البته مینویسم بعد چک میکنم فوق العاده خیلی لذت بردم،سارا خانوم هستم اصفهان زندگی میکنم و ۱۱ سال سن دارم یعنی کلاس پنجم ابتدایی در اصل کاشان زندگی میکنم . ممنون از همگی خیلی تشکر که بچه هایی مثل و هم سن من را یاری میکنین تا درس را خوب یاد بگیرن چون بعضی از پدر و مادر ها این جوری نیستن بچه ها رو به حال خودشون در اینترنت و .... رها میکنن و کار خطرناک و بد هس!خواهش میکنم از این کار خودداری کنید تشکر از همتون❤

  0
  خانم مهدیس بهزادی😍 4 روز قبل

  خوب بود ولی اگه معنی هم داشت بهتر بود.مهدیس بهزادی هستم ۱۱ ساله کلاس پنجم هستم از دلگان این موارد خیلی به درد من خورد ممنون

  0
  فری باروت 10 ماه قبل

  دنبال مشتری میگردی مگه؟😐😂

  4
  ناشناس 11 ماه قبل

  چرا مشخصات رو میگی

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  هم خانواده تحسین

  نیکا 11 ماه قبل
  3

  عالی خیلی عالیه

  قناری 11 ماه قبل
  0

  عالیییییییییییی بو حرف نداشت واقعن👌👏👌👏مممنون

  عالی بود 12 ماه قبل
  4

  عالی بود فقط اگر معنی هم داشت بهتر بود 😊

  1
  رکسانا 16 ساعت قبل

  بد نبود بگردید بهترشم پیدا میکنیم

  عالی بود 12 ماه قبل
  9

  عالی بود فقط اگر معنی هم داشت بهتر بود 😊😊

  ناشناس 12 ماه قبل
  4

  عالیییییی😍😍🌸:-)

  بنده خدا 12 ماه قبل
  4

  ممنون عالی خدا خیر تون بده

  🥀🥀🥀 1 سال قبل
  6

  عالی بود فقط اینکه اگه میشد معنی هم داشت خیلی بهتر بود با تشکر از شما

  نظر گوی شما 1 سال قبل
  -2

  بنظرم که خوبه ولی دانلود میشه یا نه؟؟؟؟؟؟؟

  ستاره ی جنوب 1 سال قبل
  1

  عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  برای ارسال نظر کلیک کنید