توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی شعر خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع ناله ی موزون مرغ بوی خوش لاله زار

  1 بازدید

  معنی شعر خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع ناله ی موزون مرغ بوی خوش لاله زار را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  کلاس ششم - معنی درس معر فت افریدگار

  این همه خلق را که شما بینید به دین چندین بسیاری ، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است و نعمت از ایشان از وی است، آفریدگار را به باید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن .

  تمام این آفریده هایی که شما می بینید که بسیار زیاد همه هستند ، همگی آفریننده ای دارند که آن ها را آفریده است و نعمت هایی که داندن از او است پس باید این آفریننده را به پرستندند و به خاطر نعمت هایش سپاس گذاری کرد .

  اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل ، و غفلت از این و نااندیشیدن ، تاریکی افزاید اندر دل ، و نادانی و گمراهی است .

  تفکر در مورد آفریننده و آفریده هایش باعث بینایی و معرفت و آگاهی روح و جان می شود و فراموش کردن و فکر نکردن باعث سیاه شدن دل و گمراهی نادانی می شود . (( تاریخ بلعمی ، ابو علی بلعمی ))
  باد بهاری وزید از طرف مَرغزار…………… باز به گردون رسید ناله ی هر مرغزار 
  در چمنزار باد بهاری وزید و دوباره باعث شد که آواز هر پرنده ای در آسمان بلند شود .
  خیزو غنیمت شمار ، جنبش باد ربیع ………..ناله موزون مرغ ،بوی خوش لاله زار 
  برخیز و قدر این باد بهاری و آواز آهنگین پرنده ها و بوی خوش لاله زار را بدان و از آن خوب استفاده کن .
  هرگل وبرگی که هست یاد خدا می کند ……….بلبل و قمری چه خواند ؟ یاد خداوند گار
  تمام گیاهان و گل ها از خدا یاد می کنند آواز بلبل و قمری چه چیزی است ، جزیاد خداوند؟
  برگ درختان سبز در نظر هوشیار …………..هر ورقش دفتری ست ، معرفت کردگار 
  در دید و چشم انسان اندیشمند و هوشیار حتی برگ درختان سبز هم نشانه ای از نشانه های خداوند است .

  خود ارزیابی 

  ۱- چه چیزی سبب افزایش روشنایی دل می شود ؟ 
  اندیشیدن در کار آفریننده و توجه به آفریده هایش .
  ۲- منظور از بیت ( برگ درختان سبز در نظر هوشیار هروروقش دفتری ست ، معرفت کردگار ) چیست ؟
  در دید و چشم انسان اندیشمند و هوشیار حتی برگ درختان سبز هم نشانه ای از نشانه های خداوند است .
  ۳-به نظر شما بلعمی بر چه چیزی تاکید می کند ؟ 
  اندیشیدن در نعمت های خداوند و سپاس گذاری به خاطر این نعمت ها 

  معنی واژه ها 

  خلق = آفریده – مردم / خالق = آفریننده / سپاس داری = سپاس گذاری / افزاید = زیاد می کند / غفلت = بی خبری – فراموش کاری / مرغزار= چمن زار / گردون = آسمان / زار =ناتوان – خسته / خیز = برخیز – بلند شو / غنیمت شمار = قدر فرصت را بدان / جنبش =حرکت – تکان / ربیع = بهار / موزون = آهنگین – هماهنگ / قمری = نوعی پرنده / دفتر= دراینجا منظور کتاب است / معرفت = شناخت از روی علم ودانش وآگاهی .

  بنویسیم

  فعالیت های درس

  ۱-در بیت زیر، شاعر بر غنیمت شمردن چه چیزهایی تأکید می کند؟
  خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع ………………… ناله ی موزون مرغ ، بوی خوش لاله زار 

  وزش بادبهاری —— آواز پرندگان —— عطر گل های لاله در لاله زار

  ۲-بیت زیر را به زبان ساده، بنویسید.
  برگ در ختان سبز در نظر هوشیار ………………………..هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

  در نظر آدم هوشیار حتی برگ درختان سبزهم نشانه ای از نشانه ای قدرت پروردگار و کتابی برای شناخت خدا است. 

  ۳-قافیه های شعر درس را پیدا کنید و بنویسید.

  مرغزار ، زار ، لا له زار ، خداوند گار ، کرد گار 

  ۴-موصوف و صفت ها(ترکیب های وصفی ) را مشخص کنید. 

  معرفت آفریدگار، برگ درختان ،ناله ی موزون ،بوی خوش ،باد بهاری

  ناله ی موزون، بوی خوش وباد بهاری،ترکیب وصفی یعنی موصوف وصفت هستند.
  معرفت آفریدگار و برگ درختان ترکیب اضافی یعنی مضاف و مضاف الیه هستند. 

  املا

  ۱-جاهای خالی را با توجّه به معنای داده شده، کامل کنید و بنویسید.

  فاخ…….ه : کوکو ———> فاخته رب…..ع: بهار ——–> ربیع
  مو….ون : هماهنگ ——>موزون مَر….. : چمن و سبزه——> مَرغ

  ۲-چهار کلمه از درس پیدا کنید که یکی از شکل های (( غ )) را داشته باشد.

  غنیمت…… مرغ……. مَرغزار……. غفلت

  ۳-کدام یک از ابیات درس را بیش تر دوست دارید؟ آن را با خطّی خوش بنویسید.

  این گزینه سلیقه ای می باشد.

  ۴-با حروف زیر، چهار کلمه بنویسید که ارزش املایی داشته باشند.
  ظ-ق-س-د
  ع-ه-ط-ب

  قطب – سبد – عقد – عهد – طبس

  نگارش

  ۱-با توجّه به نوشته ی زیر، متن را تا سه سطر ادامه دهید.

  شاخ که با میوه هاست سنگ به پا می خورد …………بیدمگر فارغ است از; ستم نابکار

  امروز; شاخه ی دیگری از درخت توت ، شکست وبر زمین افتاد .درخت توت ،آهی کشید وبه درخت بید که درآن سوی باغ کودکان کاری به کارش نداشتند خیره شد وبا خود گفت: به راستی که سرنوشت کدام یک از ما بهتر است من که میوه می دهم و مورد ستم قرار می گیرم یا درخت بید همسایه که بار و بر ( میوه ) نمی دهد ولی در طرف دیگر باغ به ظاهر آسوده اما در واقع در تنهایی خود به سر می برد.

  ۲- با کلمات زیر ، یک متن در چند سطر بنویسید.

  بهار ، سوسن ،نرگس ،لاله زار ،مخلوق ، بلبل ،خالق

  زمانی که فصل بهار می رسد از طبیعت انتظار سرسبزی و روییدن گل هایی چون سوسن و نرگس داریم . با حضور در لاله زار اولین تصویری که در ذهنمان تداعی می شود چهره ی نورانی شهدا ست و با شنیدن نغمه های بلبلان است که رسیدن فصل بهار را جشن میگیریم وباید همیشه بدانیم که خداوند خالق تمامی مخلوقات است.

  ۳-کلماتی مرتبط با کلمات زیر بنویسید.

  کردگار = خداوند = پروردگار = آفریدگار = خالق
  بهار = نسیم = شکوفه = سرسبزی = جوانه

  ۴-با کلمه ی زیر، یک جمله ی خبری، پرسشی، عاطفی و امری بسازید.
  بلبل

  جمله ی خبری : بلبل پرنده ای کوچک است.
  جمله ی پرسشی :آیا آن بلبل آواز می خواند؟
  جمله ی عاطفی : به به آواز بلبل چه گوش نواز است!
  جمله ی امری: آن بلبل را از قفس رها کنید.

  ۵- با توجّه به کلمات زیر، جدول را کامل کنید.
  زمستان ، درختان ، مرغزار ، گل ها ، کبوتران ، آسمان

  مفرد : زمستان ، مرغزار ، آسمان
  جمع: درختان ، گل ها ، کبوتران

  کارگاه نویسندگی

  هنگام نوشتن باید به نکات زیر توجه داشته باشیم:
  ۱-از کاربرد کلمه های گفتاری وشکسته خود داری کنیم.
  ۲- از تکرار کلمه ها بپرهیزیم.
  ۳- ساده و خوانا بنویسیم.

  ۱-با توجه به نکته های یاد داشت شده جمله ی ((اندیشه کردن در کار خالق و مخلوق ، روشنایی افزاید اندر دل ))را به نوشته ای ساده تبدیل کنید.

  اندیشیدن در مورد پروردگار و آفریده های اومعرفت و شناخت پروردگار را در ذهن و قلب انسان افزایش می دهد.

  ۲-با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود رادر یک بند معرفی کنید.

  به دلیل تنوع محل زندگی دانش آموزان این فعالیت شخصی است.

  ۳- ضرب المثل ((شکر; نعمت ، نعمتت افزون کند )) را در یک بند توضیح دهید .

  زمانی انسان شکر گذار نعمت های خداوند باشد و از نعمت های خداوند به درستی استفاده کند خداوند از این رفتار انسان راضی خواهد بود و بنابر این نعمت خودرا براین گونه بندگان افزایش می دهد.

  معنی شعر باد بهاری وزید از طرف مرغزار کلاس ششم (درس معرفت آفریدگار)

  معنی شعر باد بهاری وزید از طرف مرغزار کلاس ششم (درس معرفت آفریدگار)

  معنی شعر باد بهاری وزید از طرف مرغزار کلاس ششم که شعری است از سعدی را در این نوشتار خواهید خواند. همچنین برای یاد گرفتن معنی درس معرفت آفریدگار ششم دبستان تا انتهای این مطلب با ساینس هاب همراه باشید. همانطور که شما دانش آموزان عزیز کلاس ششم دبستان و سایر علاقمندان به اشعار سعدی می دانید، بخشی از دیوان اشعار سعدی در کتاب فارسی ششم دبستان (صفحه ی 11) آمده است و در این مطلبی که پیش رو دارید متن و معنی شعر برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار … تقدیم شما خواهد شد.

  💛 💚 💜

  </ درس معرفت آفریدگار ششم دبستان />

  در ابتدای درس معرفت آفریدکار کلاس ششم دبستان (درس اول) متنی از کتاب تاریخ بلعمی نوشته ی ابوعلی بلعمی آمده است:

  این همه خلق را که شما بینید بدین چندین بسیاری،این همه را خالقی است. که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است، آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن. اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این و نا اندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل، و نادانی، گمراهی است.

  💛 💚 💜

  </ متن شعر باد بهاری وزید />

  💛 💚 💜

  باد بهاری وزید از طرف مرغزار                        باز به گردون رسید، ناله ی هر مرغ زار

  خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع               ناله ی موزون مرغ، بوی خوش لاله زار

  هرگل و برگی که هست، یاد خدا می کند     بلبل و قمری چه خواند؟ یاد خداوندگار

  برگ درختان سبز در نظر هوشیار                  هر ورقش دفتری ست، معرفت کردگار

  💛 💚 💜

  💛 💚 💜

  در بخش بعدی معنی درس معرفت آفریدگار ششم دبستان و سپس معنی شعر باد بهاری وزید از طرف مرغزار را می خوانید.

  💛 💚 💜

  </ معنی درس معرفت آفریدگار ششم دبستان />

  این همه آفریده ای که می بینید که این قدر زیاد است، همه را آفریننده ای آفرید که خداوندگار است و نعمت های ما از سوی اوست. ما باید آفریدگار را بپرستیم و از نعمت او شکرگذاری و تشکر کنیم. فکر کردن درباره ی کار آفریننده و آفریده شده،روشنایی و نور یه دل ها می بخشد و فکر نکردن و نادانی کردن، به دل ها تاریکی می دهد و نتیجه ی نادانی هم گمراهی است.

  </ معنی شعر باد بهاری وزید از طرف مرغزار کلاس ششم />

  در ادامه یه صورت مجزا معنی متن درس هر کدام از ابیات این شعر را می خوانید و همچنین در انتها معنی هر کدام از واژگان را می بینید.

  معنی بیت اول شعر معرفت آفریدگار :

  باد بهاری از سمت سبزه زار (چمنزار) شروع به وزیدن کرد تا جایی که باعث شد دوباره آواز هر پرنده ی کوچک و ناتوان هم از شوق به آسمان برسد.

  معنی بیت دوم شعر معرفت آفریدگار :

  برخیز و از وزش باد بهاری و آواز آهنگین و زیبای پرنده ها و بوی خوب گل ها بهترین استفاده را بکن و قدرش را بدان.

  معنی بیت سوم شعر معرفت آفریدگار :

  همه ی گل و گیاهانی که در طبیعت هستند، خداوند را یاد می کند. بلبل و قمری چه می خوانند؟ بلبل و قمری هم با آوازِ خود، خداوند را یاد می کنند.

  معنی بیت چهارم شعر معرفت آفریدگار :

  در نظرِ انسان هوشیار و آگاه و اندیشمند، حتی برگ درختانِ سبز نیز مانند کتابی است که به آن نگاه می کند و نشانه ای برای عظمت و شناخت قدرت خداوند در آفرینش پیدا می کند.

  برای دیدن معنی واژگان این شعر ( باد بهاری وزید از طرف مرغزار کلاس ششم ) با ادامه ی همین مطلب همراه باشید.

  امیدوارم از این مطلب ( معنی شعر برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش ) استفاده کرده باشید و برای شما مفید واقع شده باشد. شما هم اگر نظری دارید حتما از قسمت دیدگاه ها در ادامه ی همین صفحه بیان کنید.

  همچنین برای خواندن معنی شعر ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار  و یا برای خواندنمعنی شعر عشق شوری در نهاد ما نهاد روی آن کلیک کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 6 روز قبل
  0

  شعر نشان دهنده چه جمله ای خبری؟

  ستایش 21 روز قبل
  0

  ببخشید سلام غافیه درس یک کلاس ششم رو میگید

  ن 5 ماه قبل
  0

  نه

  طاها 6 ماه قبل
  1

  برای تقلب خوبه 😉

  فاطمه کرد 9 ماه قبل
  0

  سلام این درس بسیار مطلب عالی بود

  زهرا 10 ماه قبل
  0

  من دارم شما پرسیدم چند جمله است

  امیرحسین 10 ماه قبل
  2

  سلام اره و خیلی بدرد بخورومفید

  متین حمزه 10 ماه قبل
  -1

  خیلی عالی بود👌👌👏

  ارمیتا 10 ماه قبل
  0

  فقط معنی خیز غنیمت شمار جنبش باد ربیع بگید

  Mari 11 ماه قبل
  0

  معنی غنیمت:فرصت را مناسب بدان

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  معنی ه شعر خیزوغنیمت شومار جونبش باد ربی ناله ی موزون مرغ بوی خوش لاله زار

  بله 12 ماه قبل
  0

  خیزوغنیمت شمارجنبش بادربیع ناله ی موزون مرغ بوی خوش لاله زار

  0
  علی زارعی 11 ماه قبل

  سلام جوابش میشه چه اصلا نفهمیدم

  0
  بله 12 ماه قبل

  همینومیخوام

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  سلام ببخشید چرا اینجا اینطوری من اصلا راضی نیستم

  برای ارسال نظر کلیک کنید