توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی شعر ندانی که ایران نشست منست جهان سر به سر زیر دست منست

  1 بازدید

  معنی شعر ندانی که ایران نشست منست جهان سر به سر زیر دست منست را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  مطالب کلاس سال نهم

  صفحه 64

  همی خواهم از کردگار جهان                                        شناسندة آشکار و نهان

  معنی: از خدای بزرگ که آفرینندة جهان است و پنهان و آشکار جهان را می شناسد، می خواهم.

  که باشد ز هر بد، نگهدارتان                                          همه نیک نامی بود یارتان

  معنی: خدا شما را از هر گزند و آسیب در امان نگه دارد و همیشه نیک نامی یار و یاورتان باشد.

  صفحه 65

  ندانی که ایران، نشست من است                            جهان سر به سر، زیر دست من است

  معنی: نمیدانی که سرزمین ایران محل زندگی و حکومت من است، سراسر جهان گسترده زیر دست من و تحت فرمانروایی من است.

  همه یکدلانند، یزدان شناس                                         به نیکی ندارنداز بد، هراس

  معنی: مردم ایران در هر قوم و قبیله ای که هستند، خدای یگانه را پرستش می کنند و با نیک نامی از بدی و پلیدی هراسی ندارند و یکدلند.

  دریغ است ایران که ویران شود                                      کنام پلنگان و شیران شود

  معنی: حیف است که ایران از بین برود و محل زندگی پلنگ ها و شیرها شود. (محل زندگی و اشغال دشمنان گردد)

   چو ایران نباشد، تن من مباد                                         در این بوم و بر، زنده یک تن باد

  معنی: اگر قرار است ایران نباشد، من نیز نباید زنده باشم. نه تنها من، بلکه در این سرزمین کسی زنده نباشد بهتر است. (با نبود سرزمین ایران، دیگر ایرانی وجود نخواهد داشت.)

   همه سر به سر، تن به کشتن دهیم                             از آن به که کشور، به دشمن دهیم

  معنی: اگر ما یک به یک کشته شویم و در راه وطن جان افشانی کنیم و شهید شویم، بهتر از آن است که کشور عزیزمان به دست دشمن بیفتد.

  ص64و65

  از خداوند وافریننده جهان که شناسنده وداننده آشکار نهان است می خواهم که از هر بدی وآسیب نگه دار شما باشدو سراسر نیک  نامی وعاقبت خوب یار وهمدم شما باشد.

  نمی دانی که ایران  جایگاه ، وطن ومحل نشست من است وجهان وهستی ، به طور کامل ، در اختیار وزیر دست من است.

  همه یک دل، متنحد ویزدان شناس هشتند وبه خوبی وخوشی وشجاعت از بدی ترس ندارند.

  بسیار حیف است که سرزمین ایران ،ویران ونابود شود وجایگاه حیوانات درنده ووحشی شود .

  آرزومندم که اگر قرار باشد که ایران نابود شود ، وجود من هم از بین برود ودر این سرزمین حتی یک نفر هم زنده نماند.

  اگر تمام ایرانیان کشته شویم وجانمان را برای کشورمان فدا کنیم .از آن بهتر است که کشورمان رابه دست دشمن دهیم .

  منبع مطلب : mah96.blog.ir

  مدیر محترم سایت mah96.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معنی تمام اشعار کتاب فارسی پایه نهم - قسمت ششم


  معنی: نمیدانی که سرزمین ایران محل زندگی و حکومت من است، سراسر جهان گسترده زیر دست من و تحت
  فرمانروایی من است.
  همه یکدلانند، یزدان شناس به نیکی ندارنداز بد، هراس
  معنی: مردم ایران در هر قوم و قبیله ای که هستند، خدای یگانه را پرستش می کنند و با نیک نامی از بدی و
  پلیدی هراسی ندارند و یکدلند.
  دریغ است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود
  معنی: حیف است که ایران از بین برود و محل زندگی پلنگ ها و شیرها شود. (محل زندگی و اشغال دشمنان
  گردد)


  است. (با نبود سرزمین ایران، دیگر ایرانی وجود نخواهد داشت).
  همه سر به سر، تن به کشتن دهیم از آن به که کشور، به دشمن دهیم
  معنی: اگر ما یک به یک کشته شویم و در راه وطن جان افشانی کنیم و شهید شویم، بهتر از آن است که کشور
  عزیزمان به دست دشمن بیفتد

  معنی تمام اشعار کتاب فارسی پایه نهم - قسمت نهم

  معنی تمام اشعار کتاب فارسی پایه نهم - قسمت هشتم

  معنی تمام اشعار کتاب فارسی پایه نهم - قسمت هفتم

  معنی تمام اشعار کتاب فارسی پایه نهم - قسمت ششم

  معنی تمام اشعار کتاب فارسی پایه نهم - قسمت پنجم

  معنی تمام اشعار کتاب فارسی پایه نهم - قسمت چهارم

  معنی تمام اشعار کتاب فارسی پایه نهم - قسمت سوم

  منبع مطلب : kenayeh64.smart-ensha.ir

  مدیر محترم سایت kenayeh64.smart-ensha.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس 8

  اقلیت: کم بودن، گروه اندک    رزم: جنگ اهرمن    خویان: دشمن صفتان   شناسنده: آشنا کننده     آبشخور: جایی که از آن میتوان آب نوشید    آرامستان: جای آسودن، محل آرامش    آرمیده اند: آرام گرفتهاند      بوم و بر: سرزمین   پیکار: جنگ    دو سویه: دو طرفه    شناسنده: آشنا کننده     فراخنا: پهنا و گستردگی کردگار: آفریدگار گرامی     گوهر: چیز با ارزش.ارجمند،   گزند: آسیب     مایه ور: ثروتمند    می غرند: فریاد میزنند   هراس: ترس    گاهواره: گهواره، مهد، زمین هموار    کام: دهان    تپنده: بیقرار، لرزان و جنبان     کردگار: آفریننده     اهرمن: اهریمن، شیطان     چونان: چون آن، هم چون    کنام: محل زندگی جانوارن وحشی، بیشه    سر به سر: سراسر    درویش: فقیر     پویه کردن: دویدن     زی: به سوی   بن: ریشه، ته، انتها     کردگار: خداوند    ندا: بانگ، آواز 

  معنی ابیات

  همـــی خـــــــواهم از کـردگار جهان********* شــــــــناســندۀ آشــــکار و نـــهان

  از خداوند بزرگ که آفریننده جهان است و پنهان و آشکار جهان را میشناسد، میخواهم.

  که باشد ز هَــــر بـــد، نگـــــهدارتان********** همـــه نیــــــک نامـــــی بَود یارتان

  که از هر بدی و آسیب در امانتان نگه دارد و همیشه نیک نامی و یار و یاورتان باشد.

  ندانی که ایرانی، نــشــــست مـن است** جهـــان سر به سر، زیر دستِ من اسـت

  نمیدانی که ایران جایگاه، وطن و محل نشست من است و جهان هستی به طور کامل در اختیار و زیر دست من است.

  همه یکــــــدلانـــند، یزدان شنـــاس********* به نیــــکی ندارند از بــــــــد، هـراس

  مردم ایران در هر قوم و قبیله ای که هستند، خدای یگانه را پرستش میکنند و با نیک نامی از بدی و پلیدی هراسی ندارنـد و یکدلند.

  دریغ است ایران که ویـــــــــران شود********* کُـــنام پلنـــــــگان و شـــیران شـود

  حیف است که ایران از بین برود و محل زندگی حیواناتی درنده مانند پلنگ و شیر شود. (محل زندگی و اشغال دشمنان گردد)

  چو ایران نبــــــاشد، تن من مـــــباد ******** در این بوم و بر، زنده یـــــک تن مبـاد

  آرزومندم که اگر قرار باشد ایران نابود شود، وجود من هم از بین برود و در این سرزمین حتی یک نفر هم زنده نماند.

  همه سر به ســـر، تن به کشــتن دهیم****از آن به که کشور به دشـــــمن دهـیم

  اگر ما همگی کشته شویم و جانمان را برای وطن فدا کنیم، از آن بهتر است که کشورمان را به دست دشمن دهیم.

  معنی ابیات شعر خوانی

  کــــــودکی از جــــــــملة آزادگان ********* رفــــــت بُـــرون با دو ســه همزادگان

  کودکی اصیل و نجیب با دوستان هم سن و سال خود برای بازی کردن بیرون رفت.

  پـــــای چو در راه نهـــــاد آن پسر********** پویه هــمی کـــرد و درآمـــــد به سر

  وقتی به راه افتاد با شادی شروع به دویدن کرد و با سر به زمین خورد.

  پایــــــش از آن پویه درآمـد ز دست********* مِهــــر دل و مُـهرۀ پشتش شـکست

  از شدت بازی و دویدن از پا درآمد و اشتیاقش از بین رفت و مهرۀ کمرش هم آسب دید.

  شــــــد نفس آن دو سه همــسال او********** تنــگ تر از حــــادثة حـــــــال او

  حال و روز هم بازی های او به خاطر این اتفاق از حال او هم بدتر شد.

  آن کــــــه ورا دوست ترین بود گفت **********در بُــــن چاهـــیش بـــباید نهفـت

  کودکی که صمیمی ترین دوست او بود، گفت: بهتر است او را در ته یک چاه پنهان کنیم.

  تا نشــــود راز چو روز آشــــــــکار********** تا نــــــشویم از پــــدرش شـرمسار

  برای اینکه این راز ما پنهان بماند و نزد پدرش شرمسار نشویم.

  عاقبت اندیـش ترین کـــــــــودکی********** دشمــــن او بــــود از ایـــشان یکی

  کودک عاقبت اندیش، دانا و آینده نگر که اتفاقاً در بین آنها، دشمن آن پسر زخمی بود

  گفت:<همانا که در این همراهان******************صورت این حال نماند نهان

  گفت که:<آنها که همه مرا دشمن او میدانند، مرا متهم به انهام این کار میکنند و نسبت به من بدگمان می شوند>

  زی پدرش رفت و خــــــبردار کـرد************** تا پــــدرش چـــــارۀ آن کـــار کرد

  او به سوی پدرش رفت و او را از ماجرا باخبر کرد و پدر آن کودک برای ان اتفاق راه حلی پیدا کرد.

  هر که در او جــوهر دانـــــایی است********* بــــر هـــمه چیـــزش توانایی است

  هرکس که از هوشیاری و  آگاهی بهرهای برده باشد، بر انهام هر کاری توانایی دارد.

  دشمــــنِ دانـــا که غـــم جان بود*********** بهــــتر از آن دوســـت که نادان بود

  دشمن دانایی که روح انسان را دچار غم و اندوه میکند، بسیار بهتر از دوستی است که نادان و جاهل باشد.

  منبع مطلب : nohom4shahed96.blogfa.com

  مدیر محترم سایت nohom4shahed96.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  سمیع : میشه ارایه ها رو هم مشخص کنید لطفا

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سهیل 14 روز قبل
  2

  قالب شعرش چیه

  مهربون 1 ماه قبل
  3

  میشه نحوه ی صحیح خوانش رو هم توضیح بدین یا ی فایل صوتی همراهش قرار بدین؟

  ناشناس 7 ماه قبل
  -1

  معنی این بیت

  ندانی که ایران نشست منست

  جان سربه سر زیر دست منست

  -1
  مبی 6 ماه قبل

  نمی دانی ک سرزمین ایران محل زندگی و حکومت من است

  سراسر جهان گسترده زیر دست من و تحت فرمانروایی من است

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  زیردست چه نقش دستوری دارد؟

  ناشناس 11 ماه قبل
  3

  خوبه فقط آرایه ها و معنی لغت هارو بیارید

  امیرعلی 11 ماه قبل
  -1

  عالی بود

  ه 11 ماه قبل
  -1

  اا

  سمیع 12 ماه قبل
  7

  میشه ارایه ها رو هم مشخص کنید لطفا

  ناشناس 12 ماه قبل
  1

  معنی بیت هنر نزد ایرانیان است و بس

  مهدی 2 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید