توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند

  1 بازدید

  معنی مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  معنی درس دوستی و مشاوره صفحه 84 فارسی 96-95

  دوستی

  بدان ای پسر مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند : ای فرزندم بدان که انسان تا زمانی که زنده است ناچار است که دوستانی داشته باشد.

    که مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست : که اگر یک انسان برادر (خویشاوند) نداشته باشد بهتر از این است که هیچ دوستی نداشته باشد.

  از آنکه حکیمی را پرسیدند که دوست بهتر یا برادر؟ : به این دلیل که از دانشمندی پرسیدند که دوست بهتر است یا برادر؟

  گفت : برادر نیز، دوست به : گفت : برادر اگر با انسان دوست نیز باشد خیلی بهتر می شود

  پس به کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احسان، تازه دار : پس به اعمال و رفتار دوستانت فکر کن و دوستی خود را با انسانیت و نیکی کردن حفظ کن

  و چون دوست نو گیری پشت بر دوستان کهن مکن : و زمانی که دوست جدیدی پیدا کردی دوستان قدیمی را از یاد نبر

  دوست، همی طلب و دوستان کهن را بر جای همی دار تا همیشه بسیار دوست داشته باشی : همیشه در حال پیدا کردن دوست باش و دوستان قدیمی را نیز برای خود نگه دار تا همیشه دوستان زیادی داشته باشی

  و دیگر با مردمانی که با تو به راه دوستی روند و «نیم دوست» باشند، نیکویی و سازگاری کن : و همچنین با کسانی که دوستی مختصری داری با نیکویی رفتار کن

  و در هر نیک و بد به ایشان مشفق باش : و در حوادث نیک و بد نسبت به آنها مهربان باش

  تا چون از تو مردمی ببینند، دوست یکدل شوند : زیرا زمانی که این رفتار ها را از تو می بینند، دوست صمیمی و واقعی تو می گردند.

  مشاورت

  مشاورت کردن در کارها از قوی رایی مردم باشد و از تمامی عقل و پیش‌بینی : مشورت در کارها نشانه هوشمندی، دانایی و آینده نگری انسان است

  چه هر کس را دانشی باشد و هر یکی چیزی داند؛ یکی بیشتر و یکی کمتر : چون هر کسی دانشی دارد و چیزی می داند؛ بعضی ها بیشتر می دانند و بعضی ها کمتر

  و یکی دانشی دارد و هرگز به کار نبسته است و نیازموده : بعضی ها دانشی دارند و هرگز از آن استفاده نکرده اند و آن را امتحان نکرده اند

  و یکی همان دانش داند و کار بسته است و آزموده : و بعضی ها همان دانش را دارند و از آن استفاده کرده اند و آن را امتحان کرده اند

  مَثَل این، چنان باشد که: یکی باشد که بسیار سفر ها کرده باشد و جهان بسیار دیده و سرد و گرم چشیده و در میان کارها بوده،با آن کس برابر نتوان کرد که هرگز سفر نکرده باشد و ولایت ها ندیده : مثلاً آن کسی که سفرهای زیادی کرده و دنیا را دیده و تجربه های بسیاری کسب کرده است و کارهای بسیاری انجام داده باشد، با کسی که هرگز سفر نکرده باشد و شهر های مختلف را ندیده باشد نمی تواند یکسان باشد

  و از این رو گفته اند : تدبیر با دانایان و پیران و جهان دیدگان باید کرد : به همین دلیل گفته اند : برای انجام کارها باید با عاقلان و کهنسالان و افراد با تجربه مشورت کرد

  و نیز یکی را خاطر تیزتر باشد و در کارها زودتر تواند دید و یکی کندفهم باشد : و همچنین یکی هوش بیشتری دارد و نتیجه کارها را زودتر می تواند پیش بینی کند و یکی هوش کمتری دارد و دیرتر می فهمد

  و تدبیر ده تنه چون زور ده مرد باشد : همانطور که زور ده نفر از زور یک نفر بیشتر است فکر و اندیشه ده نفر هم از فکر و اندیشه یک نفر بهتر کار می کند

  همه جهانیان معتقدند که هیچ آفریده، داناتر از پیغامبر (ص) نبوده است : همه جهانیان به این عقیده دارند که هیچ آفریده ای در دنیا داناتر و عاقل تر از پیامبر (ص) نبوده است

  و با این همه فضیلت و معجزات که او را بُود، خدای (تعالی) او را می فرماید : «وَ شاور هُم فی الامر» : و با این همه خردمندی و معجزه ها که پیامبر داشت، خدای بلند مرتبه به او می فرماید : در کار ها با دیگران مشورت کن

  یا محّمد چون کاری کنی و یا مهّمی تو را پیش آید، با یاران خویش تدبیر کن : ای محمّد زمانی که می خواهی کاری را انجام بدهی و یا موضوع مهّمی پیش آمد با یاران خود مشورت کن

  مشورت ناکردن در کارها، ضعف رایی باشد و هیچ شغلی بی مشورت، نیکو نیاید : مشورت نکردن در کارها نشانه بی عقلی است و هیچ کاری بدون مشورت به خوبی انجام نمی شود

  معنی واژگان

  دوستی

  ناگزیر : ناچار

  حکیم : دانشمند

  به : بهتر

  مردمی : انسانیّت

  احسان : نیکی

  کهن : قدیمی

  طلب : درخواست

  همی طلب : انتخاب کن – بگیر – درخواست کن

  سازگاری : سازش

  مشفق : دلسوز – مهربان

  با تو نیم دوست باشند : با تو کمی دوست باشند

  یکدل : صمیمی

  مشاورت

  مشاورت : مشورت – همفکری

  قوی رایی : هوشمندی

  تمام عقلی : عاقل بودن – دانایی

  پیش بینی : آینده نگری

  مَثَل : مثال

  ولایت : شهرها

  در میان کارها بوده : کارهای زیادی انجام داده

  تدبیر : چاره اندیشی – فکر کردن

  جهان دیده : باتجربه

  خاطر : اندیشه

  تیزتر : قوی تر

  تدبیر ده تَنه چون زور ده مَرده باشد : تصمیمی که توسط ده مرد گرفته می شود مانند زور ده نفر قوی و نیرومند است

  فهم : درک کردن

  متفّق : اتفاق داشتن – هماهنگ بودن

  پیش آید : اتفاق افتد

  شغل : کار

  فضیلت : برتری

  تعالی : بلند مرتبه

  ضعیف رأیی : کم عقلی

  منبع مطلب : sheshomeghasedak.blogfa.com

  مدیر محترم سایت sheshomeghasedak.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  📚 معنی متون فارسی 🔻🔻 🔴 متن و معنی درس دوستی و مشاوره (... - ریاضی دبستان

  📚 معنی متون فارسی 🔻🔻

  🔴 متن و معنی درس دوستی و مشاوره
  ( درس 12 فارسی ششم )

  ✔ دوستی :👇

  🔴بدان ای پسر مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند
  📌ای فرزندم بدان که انسان تازمانی که زنده است ناچاراست که دوستانی داشته باشد.
  🔴که مرداگربی برادرباشدبه که بی دوست
  📌که اگریک انسان برادرنداشته باشدبهترازاین است که هیچ دوستی نداشته باشد.
  🔴ازآنکه حکیمی راپرسیدندکه دوست بهتر یابرادر؟
  📌به این دلیل که از دانشمندی پرسیدند که دوست بهتر است یا برادر؟
  📌گفت:برادرنیز،دوست به : گفت : برادر هم خوی است اما دوست بهتر است
  🔴پس به کاردوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی واحسان، تازه دار
  📌پس به اعمال و رفتار دوستانت فکر کن و دوستی خود را با انسانیت و نیکی کردن حفظ کن
  🔴وچون دوست نوگیری پشت بردوستان کهن مکن
  📌وزمانی که دوست جدیدی پیدا کردی دوستان قدیمی رااز یاد نبر
  🔴دوست، همی طلب و دوستان کهن را بر جای همی دار تا همیشه بسیار دوست داشته باشی
  📌همیشه در حال پیدا کردن دوست باش و دوستان قدیمی را نیز برای خود نگهدارتاهمیشه دوستان زیادی داشته باشی
  🔴و دیگر با مردمانی که با تو به راه دوستی روند و «نیم دوست» باشند، نیکویی و سازگاری کن
  📌و هچمنین با کسانی که دوستی مختصری داری با نیکویی رفتار کن
  🔴و درهرنیک و بد به ایشان مشفق باش
  📌و در حوادث نیک و بد نسبت به آنها مهربان باش
  🔴تا چون از تو مردمی ببینند، دوست یکدل شوند
  📌زیرا زمانی که این رفتار ها را از تو می بینند، دوست صمیمی و واقعی تو می گردند.

  ✔ مشاورت 👇

  🔴مشاورت کردن در کارها از قوی رایی مردم باشد و از تمامی عقل و پیش‌بینی
  📌مشورت در کارها نشانه هوشمندی، دانایی و آینده نگری انسان است

  🔴چه هر کس را دانشی باشد و هر یکی چیزی داند؛ یکی بیشتر و یکی کمتر
  📌چون هر کسی دانشی دارد و چیزی می داند؛ بعضی ها بیشتر می دانند و بعضی ها کمتر

  🔴و یکی دانشی دارد و هرگز به کار نبسته است و نیازموده
  📌بعضی ها دانشی دارند و هرگز از آن استفاده نکرده اندو آنراامتحان نکرده اند
  🔴و یکی همان دانش داند و کار بسته است و آزموده
  📌و بعضی ها همان دانش رادارندو از آن استفاده کرده اندو آن را امتحان کرده اند
  🔴مَثَل این، چنان باشد که: یکی باشد که بسیار سفر ها کرده باشد و جهان بسیار دیده و سرد و گرم چشیده و در میان کارها بوده،با آن کس برابر نتوان کرد که هرگز سفر نکرده باشد و ولایت ها ندیده
  📌مثلاً آن کسی که سفرهای زیادی کرده و دنیا را دیده و تجربه های بسیاری کسب کرده است و کارهای بسیاری انجام داده باشد، با کسی که هرگز سفر نکرده باشد و شهر های مختلف را ندیده باشد نمی تواند یکسان باشد
  🔴و از این رو گفته اند : تدبیر با دانایان و پیران و جهان دیدگان باید کرد
  📌به همین دلیل گفته اند : برای انجام کارها باید با عاقلان و کهنسالان و افراد با تجربه مشورت کرد
  🔴و نیز یکی را خاطر تیزتر باشد و در کارهازودتر تواند دید و یکی کندفهم باشد
  📌و همچنین یکی هوش بیشتری دارد و نتیجه کارها را زودتر می تواند پیش بینی کند و یکی هوش کمتری دارد و دیرتر می فهمد
  🔴و تدبیر ده تنه چون زور ده مرد باشد
  📌همانطور که زور ده نفر از زور یک نفر بیشتر است فکر و اندیشه ده نفر هم از فکر و اندیشه یک نفر بهتر کار می کند
  🔴همه جهانیان معتقدند که هیچ آفریده، داناتر از پیغامبر (ص) نبوده است
  📌همه جهانیان به این عقیده دارند که هیچ آفریده ای در دنیا داناتر و عاقل تر از پیامبر (ص) نبوده است
  🔴و با این همه فضیلت و معجزات که او را بُود، خدای (تعالی) او را می فرماید : «وَ شاور هُم فی الامر»

  📌و با این همه خردمندی و معجزه ها که پیامبر داشت، خدای بلند مرتبه به او می فرماید:درکارهابادیگران مشورت کن
  🔴یا محّمد چون کاری کنی و یا مهّمی تو را پیش آید، با یاران خویش تدبیر کن
  📌ای محمّد زمانی که می خواهی کاری را انجام بدهی و یا موضوع مهّمی پیش آمد با یاران خود مشورت کن
  🔴مشورت ناکردن در کارها، ضعف رایی باشدوهیچ شغلی بی مشورت، نیکو نیاید
  📌مشورت نکردن در کارها نشانه بی عقلی است و هیچ کاری بدون مشورت به خوبی انجام نمی شود

  منبع مطلب : math.matrees.ir

  مدیر محترم سایت math.matrees.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  عالی

  ریحانه وصالی ❤❤❤❤❤❤❤❤ 1 سال قبل
  -2

  خیلی عالی بود 🥰❤❤❤❣❣❣

  به تو چه 1 سال قبل
  1

  برچی کامل نی هاااااا

  رفیق 1 سال قبل
  1

  من زیاد مطلب ندارم ولی به سوالم جواب بدین و اطلاعات بیشتری بزارین

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  عالی بود

  احسان سلیمان زاده 1 سال قبل
  -1

  عاااااااااااااااالی است دست مریزاد

  احسان سلیمان زاده 1 سال قبل
  -1

  عاااااااااااااااالی است دست مریزاد

  احسان سلیمان زاده 1 سال قبل
  -1

  عاااااااااااااااالی است دست مریزاد

  احسان سلیمان زاده 1 سال قبل
  -1

  عاااااااااااااااالی است دست مریزاد

  احسان سلیمان زاده 1 سال قبل
  -2

  عاااااااااااااااالی است دست مریزاد

  احسان سلیمان زاده 1 سال قبل
  0

  عاااااااااااااااالی است دست مریزاد

  احسان سلیمان زاده 1 سال قبل
  -2

  عاااااااااااااااالی است دست مریزاد

  احسان سلیمان زاده 1 سال قبل
  -1

  عاااااااااااااااالی است دست مریزاد

  احسان سلیمان زاده 1 سال قبل
  0

  عاااااااااااااااالی است دست مریزاد

  برای ارسال نظر کلیک کنید