توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  مورخان در کار خود از چه دانشی استفاده میکنند

  1 بازدید

  مورخان در کار خود از چه دانشی استفاده میکنند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  سوالات درس اجتمایی17 هفتم

   سوالات درس17

  درس 17

  1—میراث فرهنگی چیست؟

  میراث، یعنی ارث و هر چیزی که از گذشتگان و نیاکان و پدران به ما رسیده باشد. بخشی از چیزهایی که از گذشتگان برای ما به جای مانده است،میراث فرهنگیاست.

  2—چرا میراث فرهنگی اهمیت دارد؟

  میراث فرهنگی همهٔ چیزهای ارزشمندی است که به فرهنگ٭ یک ملت مربوط می شود. این چیز ها، حاصل زندگی و تلاش مردمی است که در گذشته زندگی می کرده اند و از یک نسل به نسل دیگر رسیده است.

  3—میراث فرهنگی شامل چه چیزهایی می شود؟

  میراث فرهنگی ممکن است چیز های مادی مثل ظرف ها، سکه ها، کتیبه ها، فرش ها، کتا بهای قدیمی و بنا های تاریخی، مساجد و امام زاده ها باشد. همچنین ممکن است چیز های غیرمادی مثل اعتقادات، زبان و آداب و رسومی باشد که از گذشته به ما رسیده است.

  4—چرا ایران دارای میراث فرهنگی بسیار زیاد و با ارزش است؟

  از آنجا که ایران جایگاه تمدن های کهن و قدیمی ترین سکونتگا ههای بشری است، دارای میراث فرهنگی بسیار زیاد و با ارزش است که بخشی از آن در موزه ها نگهداری می شود.

  5—چرا باید در حفظ میراث فرهنگی تلاش کنیم؟

  میراث فرهنگی به همهٔ مردم یک کشور متعلق است

  6—تاریخ چه علمی است؟

  علم تاریخ عبارت است از مطالعهٔ زندگی انسان ها در گذشته.

  7—فواید مطالعه تاریخ و آشنایی با گذشته چیست؟

  آشنایی با گذشته به ما کمک میکند تا زمان حال را بهتر بفهمیم. ما از مطالعهٔ رویدا دها و زندگیِ مردمان گذشته میتوانیم پند بگیریم و از تجربه های آنها در زندگی امروز استفاده کنیم.

  8—مورخ کیست؟

  به کسانی که دربارهٔ زندگی انسان ها و رویدا دهایی که در گذشته اتفاق افتاده، مطالعه و تحقیق میکنند، مورّخ می گویند.

  9—مورخان در مطالعات خود از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟

  مورّخان در مطالعات خود از منابع مختلفی مثل کتاب ها و نوشته ها یا کتیبه ها، ابزا رها و وسایل زندگی، بنا ها، سکه ها، سلاح ها، سنگ نگاره ها و هر چیزی که از گذشته باقی مانده است، استفاده میکنند.

  10—مورخان چگونه چگونه نظر خود درباره یک موضوع تاریخی را بیان می کنند و در چه صورت نظر خود را تغییر میدهند؟

  آنها سعی میکنند شواهد و مدارک به جای مانده را با دقت بررسی کنند تا به واقعیت آنچه در گذشته رخ داده، پی ببرند و آ نگاه نظر خود را دربارهٔ یک موضوع تاریخی بگویند.

  گاهی ممکن است مورّخان با دست یافتن متن به شواهد و مدارک جدید، تغییراتی در نظرات خود بدهند.

  11—مورخان در کار خود از چه علم و دانشی بهره می گیرند؟

  باستان شناسی

  12—باستان شناسان چگونه آثار باستانی را پیدا می کنند؟

  بعضی از آثار تاریخی مربوط به زمان های بسیار دور، در دل خاک قرار دارند. به همین علت باستا نشناسان ابتدا با مشاهدهٔ ویرانه ها و خرابه ها یا مطالعهٔ منابع تاریخی حدس میزنند که در یک منطقه، آثار باستانی وجود دارد. سپس به جست وجو و حفاری در آن منطقه می پردازند.

  13—باستان شناسان در کار خود از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟

  باستا نشناسان در هر مرحله از ابزار خاصی استفاده میکنند؛ از ابزار های ساده مانند بیل و کلنگ تا میکروسکوپ و دوربین های مخصوص که با آنها لایه های درون خاک را مشاهده میکنند.

  14—مورخان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟

  مورّخان معمولاً کار خودشان را با پرسش هایی دربارهٔ گذشته آغاز می کنند.

  آنها پرسشهایی را طرح و سپس درباره آنها تحقیق میکنند تا پاسخ آنها را پیدا کنند.

  15—برخی از پرسشهایی را که مورخان با آن کار خود را شروع می کنند را ذکر کنید.

  چه چیزی اتفاق افتاده است؟چه کسی یا چه کسانی در این واقعه شرکت داشته اند؟

  در چه زمانی اتفاق افتاده است؟علت یا علت های این رویداد چه بوده است؟

  در کجا این اتفاق رخ داده است؟چگونه م یتوان از این موضوع برای حال و آینده استفاده کرد؟

  16—موزه چه مکانی است؟

  مکانی است برای حفظ ونگهداری آثار تاریخی وبا ارزش و میراث فرهنگی ، نمایش آنها برای مردم و مطالعه و تحقیق افراد در رشته های تاریخ ، هنر ،معماریو باستانشناسی

  17—سازمان میراث فرهنگی چه سازمانی است؟

  در کشور ما، یکی از مهم ترین سازمان هایی که مسئولیت حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی را به عهده دارد، سازمان میراث فرهنگی است. موزه ها نیز یکی از بخشهای سازمان میراث فرهنگی هستند

  برگرفته از سایت..http://dadashisoal.blogsky.com

  اموزش درس های هفتم

  برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه کنید.

  درس 17

  1—میراث فرهنگی چیست؟

  میراث،یعنیارثوهرچیزیکهازگذشتگانونیاکانوپدرانبهمارسیدهباشدبخشیازچیزهاییکهازگذشتگانبرایمابهجایماندهاست،میراثفرهنگی  است.

  2—چرا میراث فرهنگی اهمیت دارد؟

  میراثفرهنگیهمهٔچیزهایارزشمندیاستکهبهفرهنگ٭یکملتمربوطمیشوداینچیزها،حاصلزندگیوتلاشمردمیاستکهدرگذشتهزندگیمیکرده اندوازیکنسلبهنسلدیگررسیدهاست.

  3—میراث فرهنگی شامل چه چیزهایی می شود؟

  میراثفرهنگیممکناستچیزهایمادیمثلظرفها،سکه ها،کتیبهها،فرشها،کتابهایقدیمیوبناهایتاریخی،مساجدوامامزاده هاباشدهمچنینممکناستچیزهایغیرمادیمثلاعتقادات،زبانوآدابورسومیباشدکهازگذشتهبهمارسیدهاست.

  4—چرا ایران دارای میراث فرهنگی بسیار زیاد و با ارزش است؟

  ازآنجاکهایرانجایگاهتمدنهایکهنوقدیمیترینسکونتگاههایبشریاست،دارایمیراثفرهنگیبسیارزیادوباارزشاستکهبخشیازآندرموزههانگهداریمیشود.

  5—چرا باید در حفظ میراث فرهنگی تلاش کنیم؟

  میراثفرهنگیبههمهٔمردمیککشورمتعلقاست

  6—تاریخ چه علمی است؟

  علمتاریخعبارتاستازمطالعهٔزندگیانسانهادرگذشته.

  7—فواید مطالعه تاریخ و آشنایی با گذشته چیست؟

  آشناییباگذشتهبهماکمکمیکندتازمانحالرابهتربفهمیمماازمطالعهٔرویدادهاوزندگیِمردمانگذشتهمیتوانیمپندبگیریموازتجربه هایآنهادرزندگیامروزاستفادهکنیم.

  8—مورخ کیست؟

  بهکسانیکهدربارهٔزندگیانسانهاورویدادهاییکهدرگذشتهاتفاقافتاده،مطالعهوتحقیقمیکنند،مورّخمیگویند.

  9—مورخان در مطالعات خود از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟

  مورّخاندرمطالعاتخودازمنابعمختلفیمثلکتابهاونوشتههایاکتیبه ها،ابزارهاووسایلزندگی،بناها،سکهها،سلاحها،سنگ نگاره هاوهرچیزیکهازگذشتهباقیماندهاست،استفادهمیکنند.

  10—مورخان چگونه چگونه نظر خود درباره یک موضوع تاریخی را بیان می کنند و در چه صورت نظر خود را تغییر میدهند؟

  آنهاسعیمیکنندشواهدومدارکبهجایماندهرابادقتبررسیکنندتابهواقعیتآنچهدرگذشتهرخداده،پیببرندوآنگاهنظرخودرادربارهٔیکموضوعتاریخیبگویند.

  گاهیممکناستمورّخانبادستیافتنمتنبهشواهدومدارکجدید،تغییراتیدرنظراتخودبدهند.

  11—مورخان در کار خود از چه علم و دانشی بهره می گیرند؟

  باستانشناسی

  12—باستان شناسان چگونه آثار باستانی را پیدا می کنند؟

  بعضیازآثارتاریخیمربوطبهزمانهایبسیاردور،دردلخاکقراردارندبههمینعلتباستانشناسانابتدابامشاهدهٔویرانههاوخرابه هایامطالعهٔمنابعتاریخیحدسمیزنندکهدریکمنطقه،آثارباستانیوجودداردسپسبهجستوجووحفاریدرآنمنطقهمیپردازند.

  13—باستان شناسان در کار خود از چه ابزارهایی استفاده می کنند؟

  باستانشناساندرهرمرحلهازابزارخاصیاستفادهمیکنند؛ازابزارهایسادهمانندبیلوکلنگتامیکروسکوپودوربینهایمخصوصکهباآنهالایه هایدرونخاکرامشاهدهمیکنند.

  14—مورخان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟

  مورّخانمعمولاًکارخودشانراباپرسشهاییدربارهٔگذشتهآغازمیکنند.

  آنهاپرسشهاییراطرحوسپسدربارهآنهاتحقیقمیکنندتاپاسخآنهاراپیداکنند.

  15—برخی از پرسشهایی را که مورخان با آن کار خود را شروع می کنند را ذکر کنید.

  چهچیزیاتفاقافتادهاست؟  چهکسییاچهکسانیدراینواقعهشرکتداشتهاند؟

  درچهزمانیاتفاقافتادهاست؟  علتیاعلتهایاینرویدادچهبودهاست؟

  درکجاایناتفاقرخدادهاست؟  چگونهمیتوانازاینموضوعبرایحالوآیندهاستفادهکرد؟

  16—موزه چه مکانی است؟

  مکانی است برای حفظ ونگهداری آثار تاریخی وبا ارزش و میراث فرهنگی ، نمایش آنها برای مردم و مطالعه و تحقیق افراد در رشته های تاریخ ، هنر ،معماری  و باستانشناسی

  17—سازمان میراث فرهنگی چه سازمانی است؟

  درکشورما،یکیازمهمترینسازمانهاییکهمسئولیتحفاظتونگهداریازمیراثفرهنگیرابهعهدهدارد،سازمانمیراثفرهنگیاست.موزه هانیزیکیازبخشهایسازمانمیراثفرهنگیهستند.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  معصومه 8 ماه قبل
  0

  مورخان درباره ی گذشته و اتفاق هایی که در گذشتگان رخ داده است تحقیقی و مطالعه می کنند

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  باستان‌شناسی

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید