توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  نمونه سوال ریاضی سوم ساعت در بعدازظهر

  1 بازدید

  نمونه سوال ریاضی سوم ساعت در بعدازظهر را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  نمونه سوالات ریاضی(ساعت بعد از ظهر)

  خواندن ساعت و خواندن ساعت در بعدازظهر  

    اين عبارتها را كامل كنيد

  1 )  برنامه كودك ساعت 17 از تلويزيون پخش مي شود يعني ساعت  ..............  بعدازظهر

  2 )  اخبار سراسري ساعت 21 از تلويزيون پخش مي شود يعني ساعت  ..............    بعدازظهر

  3 )  ساعت 20 يعني  ..............  بعدازظهر

  4 )  ساعت 13 يعني  ..............  بعدازظهر

  5 )  ساعت 23 يعني  ..............  بعدازظهر

  6 )  ساعت 16 يعني  ..............  بعدازظهر

  7 )  ساعت 17.45 همان ساعت  ..............  بعدازظهر است.

  8 )  ساعت 4.15 بعدازظهر همان ساعت  ..............  مي باشد.

  9 )  ساعت 6 بعدازظهر يعني  ..............

  10 )  ساعت 2 بعدازظهر يعني  ..............

  11 )  ساعت 9 بعدازظهر يعني  ..............

  12 )  ساعت 7 بعدازظهر يعني  ..............

   جمله هاي زير را با كلمات ربع و نيم كامل كنيد

  1 )  ساعت 6:30 دقيقه همان 6 و  ..............  است.

  2 )  ساعت 15:45 دقيقه همان يك   .............. مانده به 16 است.

  3 )  ساعت 9:15 دقيقه همان 9 و  ..............  است.

  4 )  ساعت 12:30 همان 12 و  ..............  است.

  آيا مي دانيد :

  1 )  هر ساعت چند ربع ساعت است؟ ..............

  2 )  هر ربع ساعت چند دقيقه است؟ ..............

  3 )  نيم ساعت چند ربع است؟ ..............

  4 )  نيم ساعت چند دقيقه است؟ ..............

  5 )  سه ربع ساعت چند دقيقه است؟ ..............

  6 )  يك ساعت چند دقيقه است؟ ..............

  7 )  يك شبانه روز چند ساعت است؟ ..............

  8 )  يك هفته چند روز است؟ ..............

  9 )  يك سال چند روز است؟ ..............

  10 )  يك سال چند هفته است؟ ..............

    مسئله هاي زير را حل كنيد

  1 ) اتابك ساعت 7:10 از منزل خارج مي شود و به طرف مدرسه مي رود . اگر 20 دقيقه طول بكشد تا به مدرسه برسد در چه ساعتي به مدرسه مي رسد ؟ روي ساعت نشان دهيد .

  ساعت حركت       ساعت رسيدن به مدرسه

  2 ) عقربه بزرگ ساعتي روي 5 و عقربه كوچك بين 10 و 11 است ساعت چند است ؟

  3 ) مينا وقتي به پارك مي رفت عقربه كوچك ساعت بين 5 و 6 بود و عقربه بزرگ روي پنج بود . بگوئيد ساعت چند بوده است ؟

  4 ) در ساعت 5:40 عقربه بزرگ و كوچك ساعت كجا قرار دارد ؟

  5 ) در چه ساعت هايي عقربه ها با هم در يك خط راست تشكيل مي دهند ؟ نشان دهيد.

  6 ) در چه ساعت هايي عقربه ها دقيقا روي هم قرار دارند؟ نشان دهيد.

  7 ) در يك شبانه روز عقربه كوچك چند بار روي عدد 6 قرار مي گيرد؟

  8 ) در يك شبانه روز عقربه دقيقه شمار چند بار صفحه ساعت را دور مي زند؟

  9 ) اتوبوسي ساعت 11 صبح  از همدان به طرف تهران آمد پس از 5 ساعت به تهران رسيد. اتوبوس در ساعت چند بعداز ظهر به تهران رسيد ؟

  10 ) ساعت 6 صبح آفتاب طلوع مي كند و ساعت 7 بعدازظهر خورشيد غروب مي كند، چند ساعت روز بوده است؟

  11 ) مسافرت از شيراز به تهران 13 ساعت طول مي كشد ، اگر ساعت 8 صبح از شيراز حركت كنيم ساعت چند بعدازظهر به تهران مي رسيم ؟

  12 ) 5 ساعت و 23 دقيقه از ظهر گذشته است. عقربه كوچك و بزرگ ساعت در كجا قرار مي گيرند ؟

  13 ) مهري ساعت 8 صبح از خواب بيدار مي شود و 9 بعدازظهر مي خوابد. او چند ساعت بيدار بوده است ؟

  14 ) مدرسه اي ساعت 14 تعطيل مي شود . اين مدرسه ساعت چند بعدازظهر تعطيل مي شود؟

  15 )  زنگ مدرسه اي در نوبت بعدازظهر ساعت 17 تعطيل به صدا مي آيد . نويد كه دانش آموز اين مدرسه است ساعت 6 بعدازظهر به خانه مي رسد. او چه مد در راه بوده است؟

  16 ) در شبانه روز چند بار عقربه هاي ساعت شمار و دقيقه شمار روي هم قرار مي گيرند؟

  الف) 24 بار         ب) 11 بار             ج) 22 بار                   د) 12 بار

  خواندن ساعت و خواندن ساعت در بعدازظهر  

    كارهاي عملي خواندن ساعت

  1 ) عقربه هاي ساعت را طوري يكشيد كه زمانهاي زير را نشان دهد؟

  4:50           12:00        9:05  

  6:00           2:45        7:20  

  2 ) عقربه هاي ساعت را طوري يكشيد كه زمانهاي زير را نشان دهد؟

            سه و نيم                       يك ربع به نه

  هفت و پنج دقيقه        هشت و چهل و پنج دقيقه 

         دوازده و ربع                            بيست و دو 

  3 ) زمان هر ساعت را بنويسيد؟ (به دو صورت: هم با دقيقه هم با استفاده از كلمات ربع و نيم در صورت نياز)

      ..............                                       .............                               ..............       

      ..............                                      ..............                               ..............  

      ..............                                       .............                               ..............       

      ..............                                                                                   ..............  

  پسرای خوبم برای ساختن مکعب می توانید از الگوهایی 

   زیر استفاده کنید .

  به نظر شما با کدام الگوها میتوان مکعب ساخت

  منبع مطلب : amoozgaremadrese.blogfa.com

  مدیر محترم سایت amoozgaremadrese.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوم ابتدایی - سوالات مبحث ساعت

  خواندن ساعت و خواندن ساعت در بعدازظهر   

    این عبارتها را كامل كنید

   1 )  برنامه كودك ساعت 17 از تلویزیون پخش می شود یعنی ساعت  ..............  بعدازظهر

   2 )  اخبار سراسری ساعت 21 از تلویزیون پخش می شود یعنی ساعت  ..............    بعدازظهر

   3 )  ساعت 20 یعنی  ..............  بعدازظهر

   4 )  ساعت 13 یعنی  ..............  بعدازظهر

   5 )  ساعت 23 یعنی  ..............  بعدازظهر

   6 )  ساعت 16 یعنی  ..............  بعدازظهر

   7 )  ساعت 17.45 همان ساعت  ..............  بعدازظهر است.

   8 )  ساعت 4.15 بعدازظهر همان ساعت  ..............  می باشد.

    9 )  ساعت 6 بعدازظهر یعنی  ..............

   10 )  ساعت 2 بعدازظهر یعنی  ..............

   11 )  ساعت 9 بعدازظهر یعنی  ..............

   12 )  ساعت 7 بعدازظهر یعنی  ..............

    جمله های زیر را با كلمات ربع و نیم كامل كنید

   1 )  ساعت 6:30 دقیقه همان 6 و  ..............  است.

   2 )  ساعت 15:45 دقیقه همان یك   .............. مانده به 16 است.

   3 )  ساعت 9:15 دقیقه همان 9 و  ..............  است.

   4 )  ساعت 12:30 همان 12 و  ..............  است.

   آیا می دانید :

   1 )  هر ساعت چند ربع ساعت است؟ ..............

   2 )  هر ربع ساعت چند دقیقه است؟ ..............

   3 )  نیم ساعت چند ربع است؟ ..............

   4 )  نیم ساعت چند دقیقه است؟ ..............

   5 )  سه ربع ساعت چند دقیقه است؟ ..............

   6 )  یك ساعت چند دقیقه است؟ ..............

   7 )  یك شبانه روز چند ساعت است؟ ..............

   8 )  یك هفته چند روز است؟ ..............

   9 )  یك سال چند روز است؟ ..............

   10 )  یك سال چند هفته است؟ ..............

    مسئله های زیر را حل كنید

   1 ) اتابك ساعت 7:10 از منزل خارج می شود و به طرف مدرسه می رود . اگر 20 دقیقه طول بكشد تا به مدرسه برسد در چه ساعتی به مدرسه می رسد ؟ روی ساعت نشان دهید .

  ساعت حركت       ساعت رسیدن به مدرسه

  2 ) عقربه بزرگ ساعتی روی 5 و عقربه كوچك بین 10 و 11 است ساعت چند است ؟

  4 ) در ساعت 5:40 عقربه بزرگ و كوچك ساعت كجا قرار دارد ؟

  5 ) در چه ساعت هایی عقربه ها دقیقا روی هم قرار دارند؟ نشان دهید.

  6 ) اتوبوسی ساعت 11 صبح  از همدان به طرف تهران آمد پس از 5 ساعت به تهران رسید. اتوبوس در ساعت چند بعداز ظهر به تهران رسید ؟

  7 ) ساعت 6 صبح آفتاب طلوع می كند و ساعت 7 بعدازظهر خورشید غروب می كند، چند ساعت روز بوده است؟

  8 ) مسافرت از شیراز به تهران 13 ساعت طول می كشد ، اگر ساعت 8 صبح از شیراز حركت كنیم ساعت چند بعدازظهر به تهران می رسیم ؟

  9 ) 5 ساعت و 23 دقیقه از ظهر گذشته است. عقربه كوچك و بزرگ ساعت در كجا قرار می گیرند ؟

  10 ) مهری ساعت 8 صبح از خواب بیدار می شود و 9 بعدازظهر می خوابد. او چند ساعت بیدار بوده است ؟

  11 ) مدرسه ای ساعت 14 تعطیل می شود . این مدرسه ساعت چند بعدازظهر تعطیل می شود؟

  12 )  زنگ مدرسه ای در نوبت بعدازظهر ساعت 17 تعطیل به صدا می آید . نوید كه دانش آموز این مدرسه است ساعت 6 بعدازظهر به خانه می رسد. او چه مد در راه بوده است؟

  منبع مطلب : paniz2.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت paniz2.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مجتبی 26 روز قبل
  0

  ساعت ۱۵ میشه ۳بعدازظهر

  مرینت 2 ماه قبل
  0

  خوب بود

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  ۱۵ به بعدازظهر میشه ۳ بعدازظهر

  طاها 1 سال قبل
  0

  پسرم میگه ساعت ۱۵ میشه نمیدونم درسته یا نه

  ... 1 سال قبل
  -2

  اخبار سراسری ساعت ۲۱ از تلويزيون بخش می شود یعنی ساعت ..... بعد از ظهر باجواب لطفا

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید