توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  نمونه سوال زبان دهم انسانی نوبت اول با جواب

  1 بازدید

  نمونه سوال زبان دهم انسانی نوبت اول با جواب را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  21 نمونه سوال زبان دهم با جواب [ به روزرسانی دی 99 ]

  21 نمونه سوال زبان دهم با جواب [ به روزرسانی دی 99 ]

  نمونه سوالات زبان دهم ( تجربی - ریاضی - انسانی)

  به روز رسانی آذر99:[ اضافه شدن نمونه سوالات دی ماه 98]

  زبان انگلیسی در پایه دهم با نام vision1 ارائه شده است. نمونه سوالات ویژن 1 یا همان زبان دهم را در این صفحه برای شما گرد آوری کرده ایم.

  مجموعه نمونه سوالات نوبت اول زبان دهم را در بخش امتحانات دی ماه و نمونه سوالات نوبت دوم زبان دهم را در بخش امتحانات خرداد ماه می توانید پیدا کنید. 

  دانلود این نمونه سوالات کاملا رایگان است. قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات زبان دهم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید.

  ما تلاش می کنیم تا نمونه سوالاتی را برای شما جمع آوری کنیم که جواب داشته باشند، اما در برخی مواقع متاسفانه نمونه سوالات فاقد جواب هستند.

  برای این که بدانید که کدام نمونه سوال دارای جواب است، به عنوان آن دقت کنید در صورتی که در عنوان هر نمونه عبارت " همراه با جواب یا  پاسخ تشریحی" ذکر شده باشد نمونه سوال دارای جواب است و درغیراین صورت بدون پاسخ می‌باشد.

  نمونه سوال امتحانی زبان دهم

  امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. خوشحال خواهیم شد اگر نظرات خود را در خصوص کیفیت و سطح سوالات با ما در میان بگذارید.نظرات و پیشنهادات شما در ارتقای مطالب سایت و بالا بردن سطح نمونه سوالات جمع‌آوری شده بسیار اثرگذار خواهد بود.

  در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی دهم تجربی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی دهم تجربیمراجعه کنید.

  مجموعه نمونه سوال زبان دهم نوبت اول

   نمونه سوال زبان دهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه اول)

  نمونه سوال زبان دهم نمونه اول

  تاریخ برگزاری امتحان: دی 98

  Vocabulary:

  Complete the spelling of the words.

  1-Hope –ully , the number of cheetahs is going to incre_se in the fu t-re .

  2-There are different w_ld animals like w_lf in a j_ngle .

   3-Earth is a won_erful pl_net in the Milky Way galaxy.

  Odd one out

   4- a. Saturm    b. Earth    c. Jupiter    d. orbit

   5- a. worst   b. farther   c. more   d. better

   نمونه سوال زبان دهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه دوم)

  نمونه سوال زبان دهم نمونه دوم

  تاریخ برگزاری امتحان: دی 98

  1-جاهای خالی را با کلمات داده شده کامل کنید.یک کلمه اضافی است

  destroy /against / healthy / exercise / hurt / defend / gift

  Humans …………….… the natural homes of the animals in the forests, lakes, and plains

  This wonderful liquid is a great ……………………. from Allah.

  We can thank Allah by keeping our body ………………………………..

  White blood cells ………………body against diseases.

  Two of the firefighters were badly …………………… when they wanted to help the injured animals.

  Daily exercise can protect you …………………… heart disease.

   نمونه سوال زبان دهم نوبت اول (نمونه سوم)

  نمونه سوال زبان دهم نمونه سوم

  تاریخ برگزاری امتحان: دی 98

  1-در زیر هر تصویر اسم یا جملهی مرتبط را بنویسید( یک اسم اضافه است)

  (طبق تصاویر مندرج درفایل دانلود)

  …………….. -4………………. -3…………….-2………………...-1

  don’t go hunting b. Telescope

  Microscope c. cut down the tree   d. The Earth

  2-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.(یک کلمه اضافی است.)

  (Destroy / healthy / exercise / defend / gift)

  Humans……………the natural homes of the animals in the forest, lakes, and plains

  . This wonderful liquid is a great……………….from Allah.

  We can thank Allah by keeping our body…………..

  White blood cells …………….body against diseases.

   نمونه سوال زبان دهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه چهارم)

  نمونه سوالات زبان دهم نوبت اول همراه با جواب(نمونه3

  تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

  ج-متن زیررابدقت بخوانید وجاهای خالی راباکاربرد مناسبی ازwillیاbe going to وفعل داخل پرانتز کامل کنید 

  ?A: What .........(11)........ (do) in the summer holidays
   ..............B: I’m going to pass my driving test at last 
  .A: Oh , that’s cool . I think ........(12)......... (go) to Germany to visit my grandpa
  ?B: How long .........(13)............ (stay) there
  A: Oh , I’m not sure . It .............(14) Probably ............. (take) a week . I’m also going to visit my
  uncle who lives nearby

   نمونه سوال زبان دهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه پنجم)

  نمونه سوالات زبان دهم نوبت اول همراه با جواب(نمونه4تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

  (C) Fill in the blanks with the given words: (one word is extra)
  Take care of – pumps – orbits - destroyed – future

  .The hunters killed the tiger and …………………its home
  . the heart …………………blood around the body
  .The planets go around the sun in different…………..
  .when people ………………cheetahs, the number of this animal will increase

   نمونه سوال زبان دهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه ششم)

  نمونه سوالات زبان دهم نوبت اول همراه با جواب(نمونه5

  تاریخ برگزاری امتحان: دی 97

  کلمه ناهماهنگ راانتخاب کنید.

  .C. One odd out

  9. a) save

  b) take care

  c) protect

  d)injure10. a) heart

  b) brain

  c) blood

  d)moon

  نمونه سوال زبان دهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه هفتم)

  نمونه سوالات زبان دهم نوبت اول همراه با جواب(نمونه1

  تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

  C: Filling the blanks with the given words.
  Wonders- natural- attention– save–instead–ring- donate
  9. The Northern part of Iran is an area of great ……………beauty.
  10.The brave firefighter could…………a little child from the burning house.
  11.Another way to thank Allah is to………….our blood to those who need it.
  12.One of the greatest……………of creation is the human body.
  13.When did you buy that gold………….? It is very beautiful on your finger.

   نمونه سوال زبان دهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه هشتم)

  نمونه سوالات زبان دهم نوبت اول همراه با جواب(نمونه2

  تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

  دوستتان از شما می خواهد چهار اشتباه تکلیفش را پیدا و اصلاح کنید. لطفاً زیر کلمۀ غلط خط بکشید و سپس شکل صـحیح آن رادر جدول بنویسید. 

  Ali’s uncle is a farmer. He has two child. They live in a small village near Tabriz. They keep a lot of goats. A
  tiger will hunt one of their goats last year. But, they didn’t hunt tigers because they are endangered. His son isgoing to become a postmen, but her daughter is going to become a teacher

   نمونه سوال زبان دهم نوبت اول همراه با جواب (نمونه نهم)

  نمونه سوالات زبان دهم نوبت اول همراه با جواب(نمونه6

  تاریخ برگزاری امتحان: دی 96

  -مناسب ترین گزینه راانتخاب کنید 

  We didn’t watch the program because it was ……………
  a. wonderful b . interesting c. boring d. amazing
  I lived in shiraz for two and a / an ……………… years .
  a. neighbor b.system c. hour d. half

  مجموعه نمونه سوال زبان دهم نوبت دوم 

   نمونه سوال زبان دهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه اول)

  نمونه سوالات زبان دهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه1

  تاریخ برگزاری امتحان: خرداد98

  A) Fill in the blanks with proper words. (There is one extra word)

  hospitable /pumps / pilgrims / attractive / own /forest / destination / drops / range

  The ……………… came to Imam Reza Holy Shrine.
  Domestic tourists travel to different parts of their…………… country.
   In Asia, Iran is a great …………………..for tourists.
   I went to Golestan……………….last year .

   نمونه سوال زبان دهم نوبت دوم(نمونه دوم)

  نمونه سوالات زبان دهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه2

  تاریخ برگزاری امتحان: خرداد97

  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید(یک کلمه اضافی است.)

  Understand/medicine/another/instead of/culture/a few/fact
  .I’m going to have.........piece of cake
  .I don’t........what he’s angry about
  .Razi taught........to many young people
  .You should read books.....watching too much TV
  .It’s a.........that earth goes around the sun

   نمونه سوال زبان دهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه سوم)

  نمونه سوالات زبان دهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه3

  تاریخ برگزاری امتحان: خرداد97

  مناسب ترین گزینه را انتخاب کنبد .

  9. Iran has many ……………. Sites and amazing nature.
  a. hospitable b. historical c. probable d. difficult
  10. To grow or change into a stronger , larger or better form refers to ……………
  a. quit b. collect c. attack d. develop
  11. Do the police …………… guns in your country ?
  a. carry b. solve c. pump d. break
  12. You can do a/an …………… to find out what will happen.
  a. knowledge b. experiment c. destination d. vacation

   نمونه سوال زبان دهم نوبت دوم(نمونه چهارم)

  نمونه سوالات زبان دهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه4

  تاریخ برگزاری امتحان: خرداد97

  D: Choose the best answer
   .While Razi …………....in Ray Hospital, he taught medicine to many young people
  a. worked

  b. is working

  c. was working

  d. were working

   نمونه سوال زبان دهم نوبت دوم(نمونه پنجم)

  نمونه سوالات زبان دهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه5

  تاریخ برگزاری امتحان: خرداد97

  مینا با توجه به دوستون زیرسعی داردعبارت های بامفهوم بسازد شما هم درانجام این تمرین به اوکمک کنید توجه داشته باشید که درستون سمت راست یک گزینه اضافی است .

  Mina tries to make meaningful phrases regarding to the following two columns. Help her to do so
  as well. Notice that there is an extera item in the right column. ( 1 point )

   نمونه سوال زبان دهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه ششم)

  نمونه سوالات زبان دهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه6

  تاریخ برگزاری امتحان: خرداد96

  ب-باکلمات داده شده جمله های زیررا کامل کنید یک کلمه اضافی است 

  (range-culture-grow up-attracts-probably-famous-entertainment)
  1. Egypt is …………….. for its pyramids.
  2. Amazing nature of Iran …………….. many tourists.

  3. We should respect the languages and …………….. of other countries.

   نمونه سوال زبان دهم نوبت دوم(نمونه هفتم)

  نمونه سوالات زبان دهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه7

  تاریخ برگزاری امتحان: خرداد97

  .Find The Odd One Out
  .scientist/ farmer / inventor/ researcher
  . observatory/ library/ brain/ laboratory
  .plain/ museum/ jungle/ desert
  . Europe/ Asia/ Italy/ Africa

   نمونه سوال زبان دهم نوبت دوم(نمونه هشتم)

  نمونه سوالات زبان دهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه8

  تاریخ برگزاری امتحان: خرداد97

  (D. Write with your own knowledge in the blanks.(The first letter is given
  ................Many people visit different parts of Iran, Iran is a great place for t
  ...............................................Edison was famous for doing research and lots of i

   نمونه سوال زبان دهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه نهم)

  نمونه سوالات زبان دهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه9

  تاریخ برگزاری امتحان: خرداد97

  بادانش خود جای خالی راپرکنید 

  .d.fill in theblannks with  your own words .the firstl etters written

  ---------people who go to  the holy shrines reccalled  p

  -----------many  men learned this  scienceusing avicenna's book .its a m

   نمونه سوال زبان دهم نوبت دوم(نمونه دهم)

  نمونه سوالات زبان دهم نوبت دوم همراه با جواب(نمونه10

  تاریخ برگزاری امتحان: خرداد96

  Grammer

  Choose the correct answer

  .Damavand is ............... mountain in Iran

  a) the tallest

  b)taller than

  c)taller

  منبع مطلب : hamkelasi.ir

  مدیر محترم سایت hamkelasi.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آموزش جامع زبان انگلیسی

  آموزش جامع زبان انگلیسی

  نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی پایه دهم

  آزمون زبان انگلیسی به‌عنوان یکی از درس‌های پایه دهم می‌تواند خاطره‌ای خوشایند برای یک دانش آموزش باشد درصورتی‌که بعد از مطالعه مباحث درسی خود اقدام به سنجش خود بکند. نمونه سوال زبان انگلیسی پایه دهم با جواب می‌تواند در این مسیر به شما دانش آموزان کمک کند که پیش از آنکه دبیران شما اقدام به سنجش میزان دانش شما در این درس بکنند، خودتان این کار را انجام داده و به نقاط ضعف خود پی برده تا بتوانید از درس زبان انگلیسی یک نمره‌ی خوب و قابل دفاع بگیرید. شما با انجام این نمونه سوال های زبان انگلیسی می‌توانید با ذائقه طراحان سؤال نیز آشنا بشوید و نگرانی خود را از نحوه سؤالات زبان انگلیسی ترم تحصیلی خود راحت کنید. شک نکنید که این کار نتیجه ای شگفت انگیز در نمره پایان ترم شما خواهد داشت. این نمونه سوالات زبان انگلیسی برای رشته های تجربی، انسانی و ریاضی می باشد.

  برای مشاهده نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی تمامی پایه های تحصیلی به این بخش بروید. همچنین برای استفاده و دانلود گام به گام زبان انگلیسی کلاس دهم به این مطلب بروید.

  نمونه سوال انگلیسی پایه دهم

  نمونه سوالات ترم اول زبان پایه دهم با جواب

  حافظ ۹۷ + پاسخ

  رسالت ۹۷ + پاسخ

  سعادت ۹۷ + پاسخ

  سیدخندان ۹۷ + پاسخ

  فلسطین ۹۷ + پاسخ

  فلسطین ۹۶ + پاسخ

  نمونه سوالات ترم دوم زبان پایه دهم با جواب

  فلسطین ۹۷ + پاسخ

  حافظ ۹۷ + پاسخ

  رسالت ۹۷ + پاسخ

  سعادت ۹۷ + پاسخ

  سیدخندان ۹۷ + پاسخ

  نکته: با توجه به اهمیت استاندارد بودن نمونه سوالات امتحانی، سعی بر این داشتیم تا استانداردترین سوالات را از بهترین مدارس مهیا کنیم. دانش آموزان و معلمین گرامی از این بابت می توانند با اطمینان خاطر از این نمونه سوال ها به عنوان نمونه سوال های مرجع استفاده کنند. ضمن اینکه تاکید ما بر ارائه نمونه سوال ها همراه با جواب بوده است. این کار از سردرگمی استفاده کنندگان آن ها به شدت جلوگیری می کند.

  منبع مطلب : www.english30t.com

  مدیر محترم سایت www.english30t.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوالات زبان انگلیسی دهم نوبت اول به همراه پاسخنامه - نمره یار

  نمونه سوالات زبان انگلیسی دهم نوبت اول به همراه پاسخنامه - نمره یار

  نام درس : زبان انگلیسی | موضوع : نمونه سوالات امتحانی | نویسنده : _

  منتشر شده در نمره یار | پایه و رشته : دهم - رشته های ریاضی، تجربی و انسانی

  نمونه سوالات زبان انگلیسی دهم نوبت اول – انگلیسی دهم از جمله دروسی است که دانش آموزان کمی در یادگیری آن مشکل دارند و این درس برای آن ها چالش برانگیز است. به همین منظور تصمیم گرفتیم در این پست برای کاربران گرامی نمونه سوالات درس انگلیسی دهم با جواب را منتشر کنیم.

  این نمونه سوالات امتحانی به شما کمک می کند تا با چارچوب امتحانات نوبت اول آشنا شده و خود را بهتر برای آن ها آماده کنید. این نمونه سوالات امتحانی از درس زبان انگلیسی یک تمرین بسیار خوبی خواهد بود تا شما خود را بیازمایید و به نقاط ضعف و قوت خود پی ببرید. و بیشتر بر روی نقاط ضعف خود متمرکز شوید.

  همانطور که می دانید امتحانات نوبت اول از نصف کتاب خواهد بود و دانش آموزان باید بر تمامی مباحث این کتاب مسلط باشند تا بتوانند در امتحان نوبت اول زبان انگلیسی دهم موفق شوند.

  ما نیز در وبسایت نمره بار برای شما کاربران گرامی یک منبع خوب همیشگی از سوالات امتحانی و جزوات آموزشی ایجاد کرده ایم که هر چه به ایام امتحانات نزدیک تر می شویم توانسته باشیم نیاز شما را در این امر مهیا کنیم.

  سرفصل های این درس عبارت است از :

  بارم بندی نمونه سوالات زبان انگلیسی دهم نوبت اول :

  دبیران محترم توجه داشته باشند که بارم بندی سوالات نوبت اول زبان انگلیسی دهم بصورت بالا می باشد و باید چارچوب سوالات و بارم بندی استاندارد بوده و منطبق با بارم بندی مذکور باشد.

  حتما نمونه سوالاتی که در انتها منتشر شده است را دریافت کرده و ابتدا آن را با دانش فعلی خودتان پاسخ دهید و سپس از پاسخنامه استفاده کنید تا بتوانید نقاط ضعف و قوت خود را تشخیص داده و بر روی نقاط ضعف خود متمرکز شوید.

  لینک مربوطه : دانلود فایل صوتی زبان دهم | گام به گام زبان دهم شامل تمامی دروس | معنی کلمات زبان دهم شامل تمامی دروس

  لینک دانلود سوالات زبان انگلیسی نوبت اول بصورت PDF در قسمت زیر قرار گرفته است و می توانید دریافت کنید.

  موفق و پیروز باشید. 🙂

  منبع مطلب : nomreyar.com

  مدیر محترم سایت nomreyar.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  محمد جاسم 12 روز قبل
  0

  سلام

  خیلی عالی

  مریم 25 روز قبل
  0

  آقا کریم

  مریم 25 روز قبل
  0

  خیلی ممنونم

  علی 6 ماه قبل
  0

  تروخدا پاسخیوالات را بگذارید

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  عالی هس

  مهدی 2 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید