توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  نیم خطی که زاویه را نصف میکند چه نام دارد

  1 بازدید

  نیم خطی که زاویه را نصف میکند چه نام دارد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  نیم ساز زاویه

  نیم ساز زاویه

  نیم ساز زاویه

  هدف:

  شرح فعالیت:


  همان طور که می دانید، نیمساز نیم خطی است که زاویه را نصف می کند.
  اگر نقطه ای روی نیمساز قرار داشته باشد و از آن نقطه یک پاره خط عمود بر هر یک از ضلع های زاویه رسم کنید، اندازه این دو پاره خط عمود بر اضلاع زاویه، با هم برابر هستند.
  نیم خط زاویه، با اضلاع سیاه را در شکل می بینید که  نقطه ب روی آن قرار دارد.
  نقطه الف را جا به جا کنید، دو زاویه آبی با هم چه رابطه ای دارند؟
  آیا می توان به این نتیجه رسید که خط چین سبز رنگ نیمساز زاویه با اضلاع سیاه رنگ است؟
  حال در این مرحله نقطه ب را که روی نیمساز زاویه قرار دارد، جا به جا کنید.
  با تغییر مکان نقطه ب روی نیمساز، اندازه پاره خط های عمود بر اضلاع را چک کنید. چه رابطه ای  بین اندازه طول این پاره خط ها وجود دارد؟

  سوال:


  آیا می توانید دو خاصیت مهم نیمساز یک زاویه را بیان کنید.

  منبع مطلب : article.tebyan.net

  مدیر محترم سایت article.tebyan.net لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات ریاضی چهارم(قسمت سوم)

  105) دورعددهایی که به 2بخشپذیرندخط بکشید .                7536 -         98305   -     609-      4178 -    70064

  106) اتوبوسی از تهران به سمت مشهد با سرعت 80کیلومتردرساعت حرکت کرد وپس از 8 ساعت برای صرف نهار ایستاد.اگرفاصله ی تهران تا مشهد 934 کیلومترباشد.این اتوبوس چندکیلومتربا مشهدفاصلع دارد?              1 )294                2)244              3)215                4)214   

  107)حاصل ضرب (907*640) کدام گزینه است?        1)580480                             2)58688           3)50848                              4)586880    

  108)میوه فروشی 103 کیلوگرم موزخرید.اگرقیمت هرکیلوگرم ان 580 تومان باشداوچه قدرپول بابت خرید موزها پرداخته است?

  1)57940         2)95740         3) 59740        4)79540

  109)خارج قسمت و با قی مانده ی تقسیم (7تقسیم بر 816)کدام است?         1)خارج قسمت 106 وباقی مانده 4                    2)خارج قسمت 116وباقی مانده 4

  3)خارج قسمت 126وباقی مانده6                      4)خارج قسمت116وباقی مانده2

  110) کدام یک ازتوضیحات زیردرباره ی عمودمنصف صحیح می باشد?        1)یک پاره خط می تواند حداقل دو عمود منصف داشته باشد.

  2)عمود منصف خطی است که پاره خط مقابل خودرا نصف می کند.        3)خطی است که برپاره خط دیگر عمود باشدوان را نصف کند. 4)گزینه های 1و2 صحیح است.

  111) برای رسم متوازی الاضلاع حداقل دانستن چه چیزهایی لازم است? 1)دوضلع ویک زاویه    2)یک ضلع ویک زاویه3)دو ضلع ودوزاویه     4)یک ضلع ودو زاویه

  112) با توجه به عبارت زیر کدام یک ازگزینه های زیردرست است?                          141- (524-720)

  1)141-(524+720)                     2)141 +(524-720)                  3)(141+524)-720                    4)(141-524)-720

  113) یک کامیون175 کیسه اردحمل می کندوزن هرکیسه ارد 50کیلوگرماست وزن بار کامیون چندکیلوگرم است?       1)350      2)8750       3)1800              4)300

  114)درکدام گزینه عددهاازکوچک به بزرگ وازچپ به راست مرتب نشده است?    1)41241-21412-17000-14122

  2)700001-384130-10243-5815          3)90183-38901-31089-10389                    4)79900-318901-28301-83019

  115)کدام یک ازگزینه های زیر صحیح نیست?     1)زاویه ی تند<زاویه ی باز      2) زاویه ی قائمه<زاویه ی باز    3)زاویه ی قائمه<زاویه ی تند    4)گزینه های 1و2

  116)کدام گزینه عدد (سی صد هزاروسی وسه)رانشان می دهد?            1)30033        2)300033          3)303033          4)333000

  117)   باتوجه به این که (925=37*25)حاصل ضرب (370*2500)برابراست با:        1)9250           2)92500            3 )925000          4)9250000

  118)در مثلث قائم الزاویه ضلع روبه رو به زاویه ی قائم را------------می گویند.         1)وتر                2)شعاع                 3)قطر                4)نیمساز 

  119 )  اندازه ی هر پاره خط را ..............  آن پاره خط می گویند .

  120 )  اندازه ی دور هر شکل را ..............  آن شکل می گویند .

  121 )  به هر مثلث که .............. هم اندازه داشته باشید ، مثلث متساوی الاضلاع می گوییم .

  122 )  هر مثلث که دو ضلع هم اندازه داشته باشد را مثلث .............. می نامیم .

  123 )  چهارضلعی که هم ضلع های برابر دارد و هم قطرهای برابر ..............  نام دارد .

  124 ) هر مثلثی که ضلع های هم اندازه داشته باشد مثلث .............. نام دارد .

  125 ) محیط مربعی به ضلع 6 سانتیمتر با محیط مثلث متساوی الاضلاعی که ضلع آن ..............  سانتیمتر است برابر می باشد .

  126 ) محیط مثلث متساوی الاضلاع  .............. برابر ، طول ضلع آن است .

  127 ) به قسمتی از خط راست که دو سر مشخص داشته باشد  .............. می گویند .

  128 ) محیط مثلث متساوی الساقینی  14 سانتیمتر است . اگر ضلع سوم آن 4 سانتیمتر باشد  دو ضلع دیگر آن چند سانتمتر هستند ؟

  129 ) محیط یک مثلث متساوی الاضلاع 24 سانتیمتر است . اگر محیط این مثلث با محیط مربعی برابر باشد . طول هر ضلع این مربع چقدر است ؟

  130 ) محیط مربعی 20 سانتیمتر است . اندازه یک ضلع آن چند سانتیمتر است ؟

  131 ) عرض مستطیلی 6 سانتیمتر و طول آن دو برابر عرض آن است . اندازه طول را حساب کنید ؟ محیط مستطیل چقدر است ؟

   132 ) زهرا یک تکه سیم به طول 16 سانتیمتر را به شکل مربع در آورد . اندازه طول هر ضلع مربع چند سانتیمتر است ؟

  133 ) زیبا با یک تکه سیم به طول 15 سانتیمتر یک مثلث متساوی الاضلاع درست کرد . اندازه طول هر ضلع مثلث چند سانتیمتر است ؟

  134 ) مثلث متساوی الساقینی داریم که اندازه هر ساق آن 8 سانتمتر و ضلع سوم آن 2 سانتیمتر است . محیط این مثلث را حساب کنید ؟

  135 ) محیط مربعی به ضلع 6 سانتیمتر چند سانتیمتر می شود ؟  

  136 ) محیط مثلث متساوی الاضلاعی که طول هر ضلع آن 4 سانتمتر باشد ، چند سانتیمتر می شود ؟

  137 ) قاعده مثلث متساوی الساقینی 6 سانتیمتر و هر ساق آن 10 سانتیمتر است . محیط آن چند سانتیمتر است ؟

  138 ) اندازه ضلع مربعی 4 متر است . محیط آن چند متر است ؟ محیط آن چند سانتیمتر است ؟

  139 ) مقوایی به شکل مستطیل داریم  اندازه ضلع بزرگ مستطیلی 8 متر و ضلع کوچک آن 4 متر است . محیط این مقوا چقدر است ؟

  140-محیط یک هشت ضلعی منتظم که اندازه هر ضلع آن 7 سانتیمتر است را حساب کنید

  141)با توجه به عدد ((38765409))کدام رقم کمترین ارزش مکانی را دارد؟         9                       0                        3                            1

  142)در کدام یک ازشکل های زیر زاویه وجود ندارد؟         مستطیل                دایره                  ذوزنقه              مربع

  143)کدام یک از اعداد زیر هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذیرند؟      245                      682                        325                      350

  144-جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید.

  الف)واحد اندازه گیری مایعات ...................است.                 ب)اندازه ی دور هر شکل .......آن نامیده می شود.

  نیم خطی که زاویه را نصف می کند ........................نام دارد.                     د)زاویه ای که از زاویه ی راست کوچکتر باشد ،زاویه ی ....................نامیده می شود.

  145-با رقم های 0،9،8،2،3،بزرگترین و کوچکترین عدد 5 رقمی را بنویسید و تفاوت آنها را به دست آورید.

  بزرگترین عدد:.........................                         کوچکترین عدد:..........................                                               تفاوت دو عدد:..............

  146-یک زاویه ی باز بکشید و نیمساز آن را رسم کنید.

  147-دونده ای سه دور زمینی را در 648 ثانیه دویده است ،در چند ثانیه یک دور را دویده است؟

  148-طول زمینی 15 متر و عرض آن 12 متر است .محیط این زمین چند متر است؟

  149 – در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

  الف: هر مثلثی که یکی از زاویه های آن قائمه باشد . . . . . . . . . . . . . .. . . نامیده می شود.

  ب: برای رسم یک خط کافی است . . . . . . . . . . .  . . . . از آن راداشته باشیم.

  ج: برای این که بدانیم زاویه ای راست است یا نه از وسیله ای به نام . . . . .. . . .. .استفاده می کنیم.

  150 – با حروف و رقم بنویسید.الف: 798064           . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . ب: نهصد و هفت هزار و هفتصد و بیست و یک          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  151-بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی را با رقم های 9 و 5 و 0 و 7 را بنویسید.الف: کوچکترین . . . . . . . . . . . . . . . . بزرگترین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  152 – در جاهای خالی اعداد مناسب بگذارید.                     (9×8)+(40×.....)=(9+40)×8                   34×....=56×34     

         (...×10)×6=7×(10×6)                .....=10×738

  153 – پاره خطی به طول 4 سانتی متر بکشید و عمود منصف این پاره خط را رسم کنید.

  154 –زیر هم نوشته و ضرب کنید.  56 ×  374 و  107 × 984

  155 – ذوزنقه ای رسم کنید که طول دو ضلع موازی آن 3 و 4 سانتی متر باشد.

  156 – زهرا از کتابخانه دبستان یک جلد کتاب گرفت این کتاب 436 صفحه دارد ، او هفته گذشته 75 صفحه و این هفته 87 صفحه از آن را خوانده است ، او چند صفحه را نخوانده است ؟

  157 –یک زاویه ی بازبکشید و  نیمسازش را با خط کش و پرگار رسم کنید.

  158 – زمینی به مساحت 189 متر مربع را بین 3 زارع به طور مساوی تـقسیم کردند ، زمین هر زارع چند متر مربع است ؟

  159- تقسیم زیر را انجام دهید و درستی آن را امتحان کنید.        5 ÷8530

  160 – یک ماشین چاپ در هر ساعت 610 برگ چاپ می کند این دستگاه در 5 ساعت چند برگ چاپ می کند؟

  161-.  بزرگترین و کوچکترین عدد پنج رقمی را که با ارقام 5،0،3،9و7 می توان نوشت بنویسید .   (                             ) کوچکترین   (                        ) بزرگترین

  162-.  در جای خالی علامت مناسب ( <=>) قرار دهید : 9745 ()9738            4×6() 8×3          345503()34052       548()648  

  163-  در جای خالی عبارت مناسب قرار دهید : الف- درمثلث قائم الزاویه ،ضلع رو به رو به زاویه ی قائمه آن .................. نامیده می شود .

  ب- هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد ،............ .... نامیده می شود .ج – در هر متوازی الا ضلاع زاویه های روبه رو با هم ................  هستند .

  د- دو خط که زاویه بین آن ها راست باشد ،دو خط .............  نامیده می شود .

  164-یک زاویه راست بکشید و نیمساز آن را با استفاده از خط کش و پرگار رسم کنید .

  165-پاره خطی به طول 6 سانتی متررسم کنید و عمود منصف آن را بکشید .

  166-یک اتوبوس در مدت 7 ساعت 665 کیلو متر راه طی  کرده است . این اتو بوس به طور متوسط در هر ساعت چند کیلو متر راه طی کرده است ؟

  167- صدا هر ثانیه مسافتی در حدود 340متر طی می کند . در 45 ثانیه چه مسافتی را طی می کند ؟

  168- تقسیم های زیر را انجام دهید :             3 ÷ 6172             4 ÷259          9÷ 85            6÷150         =  8 ÷  72                    =  6 ÷  48

  169-.متوازی الا ضلاعی رسم  کنید که  اندازه های دو ضلع متوالی آن 4 سانتی متر و 3 سانتی متر باشد .

  170- در جای خالی عدد مناسب بنویسید .             3 × ( ... × 4 )  =  ( 3 × 7 ) × 4          ....... = ....... - 769= ( 93 +  425 ) - 769

  171- یک خط بکشید و نقطه ای به فاصله 3 سانتی متر از آن مشخص کنید . از این نقطه خطی موازی با آن خط رسم کنید.

   جاهای خالی راپر کنید.                                                   

  172-دو خط که زاویه بین آن ها راست باشد دو خط .... عمود..... بر هم نامیده می شود ؟

  173- به نقطه برخورد دو نیم خط و نقطه مشترک آن ها ....راس.... می گویند؟

  174-زاویه بزرگتر از زاویه راست را زاویه ....باز.......و زاویه کوچکتر از زاویه راست را زاویه......تند.......می گویند؟

  175-برای تشخیص درست زاویه از وسیله ای به نام ....گونیا.... استفاده می کنیم.

  176-خطی که بر پاره خطی عمود باشد و آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کند ..عمود منصف...نامیده می شود.

  177-هر مثلثی که یکی از زاویه های آن قائمه باشد ،مثلث ...قا ئم الزاویه....نامیده می شود.

  178-هر پاره خط فقط ...یک..... عمود منصف دارد.

  179- در متوازی الاضلاع ضلعهای روبه رو با هم ...مساوی...  و ...موازی...   هستند .

  180- در تقسم باقی مانده همیشه از مقسوم علیه ...کوچکتر....  است .

  181- ضلع رو به رو به زاویه قائمه در مثلث قائم الزاویه ...وتر....  نام دارد .

  182-از نقطه ی خارج یک خط ..بی نهایت.. خط عمود می توان رسم کرد

  183- اگر خطی دو خط موازی را قطع کند....8.... زاویه درست می کند؟

  184-بر پاره خطی به طول 8سانتی متر....یک.... عمود منصف می توان رسم کرد.

  185- فا صله ی یک نقطه از یک خط برا بر .....طول خط عمود.... است.

  186- کدام دو زاویه همیشه با هم مساویند؟ -دو زاویه تند                    -  دو زاویه باز           -دو زاویه راست            -  در هر سه حالت مساویند

  187- اگر دو ضلع زاویه ای را از هم دور کنیم اندازه ی آن : بزرگ تر می شود             کوچکتر می شود          تغییری نمی کند                ممکن است تغییر نکند

  188- از دو نقطه چند خط  راست عبور می کند؟ چهار خط                      یک خط                        دو خط                              سه خط

  189-هرگاه ازخط صحبت می شود منظور..خط راست...است

  190-اندازه ی کدام یک ازخطوط زیر رامی توان گرفت. پاره خط ونیم خط (   )         خط (   )         نیم خط(  )           پاره خط (  )

  191-گونیاواحد اندازه گیری... زاویه... است 

  192- نیمساز ...............است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند.الف- پاره خطی          ب-  خط خمیده ای         ج-  نیم خطی       د- ضلعی               

  193- برای کدام یک ا زخطهای زیر عمود منصف میتوان رسم کرد؟الف-.  پاره خط        ب-   نیم خط     ج-  حط راست         د-هیچکدام     

  194- به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه میگویند؟الف- ذوزنقه             ب-  مربع                    ج-  لوزی                   د- مستطیل

  195- اگر طول ضلعهای زاویه را بیشتر کنیم اندازه زاویه آن چه تغییری میکند؟الف- باز میشود         ب- کوچکتر میشود          ج- تغییر نمیکند          د-بزرگتر میشود

  196-عدد 20500400  رابه حروف بنویس ............................................................................

  197-بزرگ ترین رقم عددمقابل درچه مرتبه ای قرار دارد      378129

  198-هرگاه ازخط صحبت می شود منظور....................است

  199-گونیاواحد اندازه گیری زاویه است  ص() غ()

  200-کوچکترین وبزرگ ترین عدد چهاررقمی راکه می توان بارقم های 1-0-5-4 نوشت کدامند

  201-اگرضلعهای یک زاویه تند راباز کنیم اندازه ی زاویه چه تغییری می کند کوچکتر می شود () بزرگتر می شود () تغییرنمی کند ()

  202-تساویهای زیر کامل کنید  ( 8× () ) = 8×(9×4 )           6× ( () × 3)=(5×6)×3     0×8=8×()

  203-ضرب کنید                                =000 5×54                        =00 9×78

  204-دوچرخه سواری مسیر 107 کیلومتری رامی خواهد طی کند درساعت اول 47کیلومتر ودرساعت دوم 35کیلومتر راه رفته است .چند کیلومتر دیگر باید برود تابه خط پایان برسد

  205-در عدد69453024 رقم 3 در چه مرتبه ای قرار دارد ؟الف- یکان صدگانب- دهگان صدگانج-  صدگان صدگان       د- یکان میلیونها

  206- نیمساز ...............است که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند. الف- پاره خطیب-خط خمیده ای      ج-  نیم خطی        د- ضلعی

  207- اگر طول ضلعهای زاویه را بیشتر کنیم اندازه زاویه آن چه تغییری میکند؟الف- باز میشودب- کوچکتر میشودج- تغییر نمیکندد-بزرگتر میشود

  208- برای کدام یک از خطهای زیر عمود منصف میتوان رسم کرد؟الف-.پاره خطب-نیم خطج-حط راستد-هیچکدام

  209-کدام جواب برای تساوی….. =(78*209)+(236*54) صحیح میباشد؟ الف-12744          ب-16302                ج- 29046              د- 27604

  210-یک اتومبیل در 5 ساعت 845 کیلومتر طی کرده است در یک ساعت چقدر راه رفته است؟الف- 169             ب-196                    ج-109                  د- 106

  211-مینا 29 کیلوگرم وزن دارد اگر پدرش از 4 برابر وزن او 8 کیلوگرم کمتر باشد پدر مینا چند کیلو گرم وزن دارد ؟   الف- 232  ب- 108 ج-  116     د-  32

  212- به هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد چه میگویند؟الف- ذوزنقه             ب-  مربع           ج-  لوزی          د- مستطیل

  213-  عدد      12050059   را با حروف بنویسید.

  214- عدد    صد و سی میلیون و سه هزار      را با عدد بنویسید. 

  215- هشت بسته ی ده هزار تایی میشود چند تا؟ الف : 800                    ب : 8000                       ج : 80000                    د : 18000

  216- کوچک ترین عدد 5 رقمی که رقم های تکراری نداشته باشد را بنویسید.

  217- طبقه ی هزارهای عددی فقط دو رقم دارد این عدد چند رقمی است؟ الف : 2 رقمی                  ب : 3 رقمی                    ج : 4 رقمی                 د : 5 رقمی

  218- علامت < = >  بگذارید.                 70286       720286                          302589       322000

  219- برای کشیدن خط راست باید حداقل چند نقطه داشته باشیم؟الف : 1 نقطه               ب : 2 نقطه                 ج : 3 نقطه                   د : 4 نقطه

  220- مفاهیم زیر را تعریف کنید .

  خط راست :..............................................................................پاره خط : .........................................نیم خط : ..................................................................................

  221- جمع و تفریق های زیر را انجام دهید.              = ( 26 + 58 ) – 145                                                                         = 159 – ( 28 – 214 )

  222- یک زاویه تند ، یک زاویه ی راست و یک زاویه باز رسم کنید.

  223- یک زاویه به دلخواه کشیده سپس نیم ساز راویه را رسم کنید.

  224- زاویه راست از زاویه ی تند (بزرگتر / کوچک تر ) است

  225- زاویه ی تند از زاویه ی باز ( بزرگ تر / کوچک تر ) است.

  226- کدام گزینه عدد" دویست وپنج هزار و پنجاه و دو "را نشان می دهد ؟ الف)20052               ب )200502                 ج) 20552               د)205052

  227- ارزش مکانی رقم 3 در کدام یک از عدد های زیر بیشتر است ؟ الف ) 593120         ب ) 236541                 ج )358049               د ) 976351

  228-کوچکترین عدد 5 رقمی که رقم های آن تکراری نباشد کدام است ؟ الف ) 12345         ب )   10234                    ج ) 12340                د ) 01234

  229- کدام زاویه از بقیه ی زاویه ها کوچکتر است ؟  الف )زاویه  تند     ب )زاویه  راست                     ج)زاویه  باز               د)زاویه قائمه 

  230- پاسخ ضرب      =300×504  کدام گزینه است ؟الف )150012       ب )  151200                 ج )  150120              د ) 151300

  231- جمع 350+42 با کدام ضرب زیر برابر است ؟.الف ) 5×56             ب )  55×8                 ج ) 56×7                د )65×7

  232-دو خط که زاویه بین آن ها راست باشد دو خط ................... بر هم نامیده می شود ؟ الف )موازی           ب ) عمود            ج )  عمود منصف          د )نیمساز

  233-قلب یک کودک در هر دقیقه 115 بار می زند قلب او در هر ساعت چند بار می زند ؟ الف ) 6900   بار      ب )  690  بار       ج ) 6009 بار            د )6900  بار

  منبع مطلب : hbagheri89.blogfa.com

  مدیر محترم سایت hbagheri89.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 19 روز قبل
  0

  یکی بگه که نیم خطی که زاویه را نصف می کند چه نام دارد

  ناشناس 12 ماه قبل
  -1

  واقعا که چرا جواب نمی‌دید براتون متأسفم یه جواب نمیتونید بگید فوشم ندید لطفا من جواب رو میدونم ولی نمیگم

  مریم بارکزایی 1 سال قبل
  1

  لطفاً🙏 یکی بگه نیم خطی که زاویه را به قسمت مساوی تقسیم میکند 🤔

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  ما جواب سوالمونو میخوایم دیوثا مادر جنده

  علی 2 سال قبل
  0

  زاویه نیم صفحه چه نام دارد

  علی 2 سال قبل
  0

  زاویه نیم صفحه چند درجه است

  مانی 2 سال قبل
  0

  نیم خطی که زاویه رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکن چه نام دارد

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  بد ترین سایت

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید