توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کلماتی که به ه آخر چسبان ختم می شوند

  1 بازدید

  کلماتی که به ه آخر چسبان ختم می شوند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  آموزش وتقویت املا ونگارش در کلاس اول دبستان

  برخی از مواردمهم نگارشی درپایه اوّل که دانش آموزان در نوشتن املای آنها دچار اشکال می شوند.

  همراه با دانستنی هایی برای معلم

  ۱- دانش آموزان با توجه به نامگذاری ( آ اوّل- اَ اوّل-  اُ اوّل) می پندارند که این صداها فقط در اول کلمه می آید.وزمانی که کلمه هایی مثل :( قرآن ، می آید ، می آورد ،می اَندازد، می اُفتد و...) غیره را می بینند؛برای آنها سؤال برانگیز می شود که چرا دروسط کلمه آمده اند؟

  توضیح برای دانش آموز: وقتی ما می گوییم ( آ اوّل  یا اَ اوّل) به معنای این است که دراوّل بخش می آید؛نه فقط دراوّل کلمه . بنابراین اگرکلمه ی (قرآن) را بخش کنیم ؛  بخش اوّل « قُر بخش دوم  آن » می بینیم که(آ) درابتدای بخش دوم است.

  نکته :همکاران توجه داشته باشید که درزبان فارسی همزه فقط دراول هجا(بخش)می آید وبه شکل ( ا) درابتدای هجا نشان داده می شود وازنظرآواشناسی زبان فارسی زمانی که ما می گوییم ( آب ، اَبر ، اُردَک ، ایران ، او)به ترتیب دارای 3- 4 -6 -5- 2 صدامی باشند.منتها به یاد داشته باشید مابرای سهولت آموزش صداهاوحروف به دانش آموزان همه ی مصوت های اوّل مثل: ( آ اوّل- اَ اوّل-  اُ اوّل- اِ اوّل - اﻴ اوّل – او اوّل)  را یک صدا به حساب می آوریم واسمی از همزه ی آغازین نمی آوریم

  ۲ – کلمه هایی که با ( و←-ُ ) استثنا نوشته می شوند.

  ( نوک- دو- خود- خورشید- خورد ) (ضمناً درکتاب دانش آموز کلمه هایی که بامصوت مرکب «-َ وow »نوشته شده است نیزبه دانش آموز(و-ُ )استثنا گفته می شودمثل:(روشن – نوروز- موج- جو- نوبت- حوض)

   بنابراین چون دانش آموزقبلاً صدای (-ُ )رابه این شکل یاد گرفته است ؛درنوشتن کلمه هایی که صدای (- ُ ) دارند دچار سردرگمی می شوند .برخی کلمه ها را با این –ُ وبرخی رابا –ُ و استثنا می نویسند.

  چون این کلمه ها کلّی آموزی می شوند ؛ باید در همان ابتدای تدریس به دانش آموزان تذکردهیم که فقط همین کلمه هاراکه در درس ودر کتابشان می بینند با این ُ«و» بنویسند وکلمه های خارج ازکتاب را ننویسند.

  معلم می تواند کلمات استثنای کتاب رادرشت بنویسد وبرای مدت چند روزبه دیوار کلاس بزند.

  چون ابتدای بسیاری ازکلماتی که با ُ استثنا نوشته می شوند با( ﺧُ) شروع می شود؛ دانش آموزان سعی می کنند همه ی کلمه ها مثل( خشک،خدا،خرما،خروس و...) رانیز با ُاستثنا بنویسند.بنابراین توصیه می شود هنگام گفتن املا ازگفتن این دو نمونه کلمه درمجاورت هم خود داری کنید.

  ***************************************

  برخی از مواردمهم نگارشی درپایه اوّل که دانش آموزان در نوشتن املای آنها دچار اشکال می شوند.همراه با دانستنی هایی برای معلم

  ۱-نوشتن ( -ِ )ربط یا نشانه ی اضافی( ترکیبی یا وصفی) به صورت(ﻪ - ه):

  اکثر دانش آموزان نه تنها در کلاس اوّل بلکه پایه های بالاتر نیز (-ِ )نشانه ی اضافه را به صورت(ﻪ - ه)می گذارند. (-ِ)اضافه نشانه ای است که در زیر حرف آخر اسم جهت ربط یااضافه نمودن اسم به اسم یا صفت بعدی گذاشته می شود وجزءاصلی کلمه نیست(ترکیب مضاف ومضاف الیه- موصوف وصفت) .در صورتی که مصوت « ﻪ - ه » در پایان کلمات جزء اصلی کلمه است وبا حذف آن کلمه آسیب می بیندو شکل ومعنای خود راازدست می دهد.برای دانش آموزان توضیح دهید( ﻪ  آخر چسبان و  ه  آخر تنها) صدای آخر کلمه است که اگر آن رابرداریم کلمه غلط می شود. ببینید:

  دانه ← داﻨ     

  نَرده  ← نَرد

  سِتاره ← ستار

  ·    بنابر این توصیه می شود،در هنگام گفتن املا کلماتی که با(-ِ)ربط می آیند ؛ حتماًبا هم گفته شوند .چون اگرشما کلمه ی اوّل راگفتید وتأخیر کردید ،دانش آموزدر پایان کلمه به محض شنیدن (-ِ)آن رامی خواهدبه شکل  ﻪ - ه بنویسد.

  وقتی در کلمه ابتدامصوت (ﻴ)وسپس صامت(ﻴ) آمده باشد. فقط یکی از نشانه ها نوشته می شود. در کلاس درس اغلب مشاهده می کنیم دانش آموزان هر دو شکل را می نویسند.

  امّا چنانچه در کلمه ابتدا صامت(ﻴ) وبعدمصوت(ﻴ) بیاید ؛هر دو شکل نوشته می شود.مثل:می آییم، تغییر،پاییز

  ·    برای نوشتن وتدریس اینگونه کلمه ها صداهای کلمه رایکی یکی می نویسیم وضمن اینکه دانش آموزان می خوانندتوضیحات بالا را با زبان ساده برای دانش آموزان بیان می کنیم. ویادمان با شد درکلمه ی مثلاً(زیاد) خودمان یک(ﻴ) بگذاریم. به دانش آموزان توصیه می کنیم این کلمه ها را بخش وصداکشی نکنند.

  مثال :          

  ۳- تشخیص مصوت « ﻪ - ه » وصامت« ﻪ - ه »در کلمه ها:

  ·   در صورتی که قبل از« ﻪ - ه » صامت باشد، این نشانه ها مصوت «اِ- -ِ ﻪ - ه » هستند.

  ·   در صورتی که قبل از« ﻪ - ه » مصوت( ا،و،ی ،-ُ) باشد، این نشانه هاصامت «ﻫ-ﻬ- ﻪ - ه » هستند.

   ***********************

  تقویت املا ونگارش در کلاس اول ابتدایی

  برخی از مواردمهم نگارشی درپایه اوّل که دانش آموزان در نوشتن املای آنها دچار اشکال می شوند.همراه با دانستنی هایی برای معلم

  1-    جدانوشتن « می »استمراری در افعال. در رسم الخط فارسی «می»استمرار درافعال جدانوشته می شود. حال قصد داریم با یک ترفند آموزشی ویک قاعده گویی ساده این موضوع را برای دانش آموزان کلاس اوّل روشن کنیم .ازآنجایی که برای دانش آموزان کلاس اوّل نمی توان نام «فعل » را به زبان آورد ، می گوییم کلمات آخر جمله (زیرا فعل درآخر جمله می آید.) از طرفی ، بسیاری از کلمات دیگر غیر از افعال ،مثل (امین- امیر-میز-میوه –زمین و..... )هستندکه این ترکیب در آن هابا « ﻳ » نوشته می شود، ودانش آموز هنگام نوشتن اینگونه کلمه ها را به شکل ( امی ن – امی ر- زمی ن – می وه ..... ) می نویسد.به دانش آموزان تذکر می دهیم « گفتیم کلمات آخر جمله رابا «می» می نویسیم واین ها که گفتم اسم کسی یا چیزی هستند ودر آخر جمله نمی آیند.» برخی از آموزگاران نیزعادت دارند به می استمراری « می کارکن » بگویند.

  لیستی از کلمه ها مثل جدول زیر روی تخته نوشته وبا گچ رنگی به یادگیری این قاعده کمک می کنیم.

  ۲-   کلمه هایی که به مصوت « ﻪ - ه » ختم می شوند ، هنگام گرفتن ( -ِ )ربط یا نشان اضافه، صامت میانجی (ی) می گیرندوهمانطور که گفتم چون نمی توان این اصطلاحات را به کار برد ،به دانش آموزان می گوییم ،موقع ربط دوکلمه ای که« ﻪ - ه » دارند، بعداز« ﻪ  آخر چسبان و  ه  آخر تنها » ابتدا      (ی )وبعد زیر آن(  -ِ )رامی گذاریم ومی نویسیم .

  این قاعده شامل کلمه هایی که آخر آن ها مصوت « ا – و » می باشد نیز می شود. بنابر این لیستی از کلمه های مورد نظر روی تخته نوشته وبا کمک گچ رنگی توضیحات لازم را می دهیم وبه عنوان تکلیف دانش آموزان بنویسند.

   2-     ( ی نسبت یا ی نکره ) در آخر کلمه هایی که به« ﻪ - ه » ختم می شوند، به شکل  « ای » می آید .مثل : ( سرمه ای-دانه ای-میوه ای و.. )همینطور فعل ربطی(ای) برای ساختن دوم شخص مفردماضی نقلی مثل(آمده ای- بوده ای – شده ای و... ) ما برای سهولت یادگیری به دانش آموزان کلاس اوّل این شکل را می گوییم « ای آخر تنها» . ولی از نظر آواشناسی در اصل این «الف همزه ی آغازین»  به اضافه مصوت « ی »است که جهت جلوگیری از التقای مصوت ها وجودش ضروری است.

       برای دانش آموزان توضیح می دهیم کلمه هایی که آخر آنها « ﻪ - ه » است « ی » بعدازآن همیشه به شکل «ای » نوشته می شود.توضیحات ساده را با استفاده از گچ رنگی ولیستی از کلمه های مورد نظر در اختیار دانش آموز قرار می دهیم.

  تقویت املای دانش آموزان در کلاس اوّّل

  1-   از همین ابتدای آموزش  صداها ،دانش آموزان را به خواندن ونوشتن ترکیب ها( صامت ومصوت)  عادت دهید. تجربه ی چندین ساله نشان داده که دانش آموزانی که در ترکیب سازی صداها تبحّر پیداکرده اند، در صحیح نوشتن کلمه ها موفق تر هستند

  2-    به دانش آموزان بگویید صداهایی راکه به یکدیگر می چسبند ، بدون برداشتن دست ویکباره بنویسند ، سپس نقطه های آن را بگذارند.در این زمینه طریقه ی نوشتن وحرکت دست از حرفی به حرف دیگر را به آنان یاد دهید. مثلاًبرای نوشتن « با » دندانه ی  ﺑ  و ا را باهم بنویسد بعد نقطه بگذارد. یا در کلمه ی« آمَد » همین که  آ را نوشت « مد» را  بدون برداشتن دست بنویسد.این امر باعث می شود که دانش آموز به کند نویسی عادت نکند ودر ثانی از بد خطی آنان جلوگیری کند.

  3-  کلمه سازی با ترکیب ها

  به دانش آموزان بگویید سمت راست د فتر شان راخط کشی کنند.سپس ترکیب هایی راکه خوانده اند را در جدول با رنگ قرمز نوشته و روبه روی آن هرچند کلمه با آن ترکیب خوانده اند بنویسند. می توانند ترکیب مورد نظر را با رنگ قرمز بنویسند یا دور آن خط بکشند:

  4-  کلمه سازی با صداها:

  نظیر تمرین بالا را با صدا ها انجام دهند ؛ به این صورت که روبه روی هر صدا هر چند کلمه که می توانند با صداهای خوانده شده بنویسنداین بار نیز می توانند صدای مورد نظر را رنگی بنویسند:

  5-   جمله سازی با کلمه های خوانده شده:

  پس از آموزش جمله سازی ، کلمه هایی را به آنها داده تا درجدول بنویسند ؛ سپس جلوی آن با کلمه هایی که خوانده اند جمله بسازند. از آنجایی که ما ،در جمله سازی یک کلمه به دانش آموز می دهیم ، دانش آموز مجبور است بقیه ی کلمات را از حافظه ی خود بنویسد.بنابر این ضمن اینکه مهارت جمله سازی در او تقویت می شود ، در نوشتن املای کلمات نیز کمک زیادی به او می شود.

  املا

  به نام خداوند جان آفرین   حکیم سخن در زبان آفرین

  برخی از مواردمهم نگارشی درپایه اوّل که دانش آموزان در نوشتن املای آنها دچار اشکال می شوند.

  همراه با دانستنی هایی برای معلم

  1-    جدانوشتن « می »استمراری در افعال. در رسم الخط فارسی «می»استمرار درافعال جدانوشته می شود. حال قصد داریم با یک ترفند آموزشی ویک قاعده گویی ساده این موضوع را برای دانش آموزان کلاس اوّل روشن کنیم .ازآنجایی که برای دانش آموزان کلاس اوّل نمی توان نام «فعل » را به زبان آورد ، می گوییم کلمات آخر جمله (زیرا فعل درآخر جمله می آید.) از طرفی ، بسیاری از کلمات دیگر غیر از افعال ،مثل (امین- امیر-میزمیوه –زمین و..... )هستندکه این ترکیب در آن هابا « ﻳ » نوشته می شود، ودانش آموز هنگام نوشتن ایگونه کلمه ها را به شکل ( امی ن – امی ر- زمی ن – می وه ..... ) می نویسد.به دانش آموزان تذکر می دهیم « گفتیم کلمات آخر جمله رابا «می» می نویسیم واین ها که گفتم اسم کسی یا چیزی هستند ودر آخر جمله نمی آیند.»

  لیستی از کلمه ها مثل جدول زیر روی تخته نوشته وبا گچ رنگی به یادگیری این قاعده کمک می کنیم.

  2-    کلمه هایی که به مصوت « ﻪ - ه » ختم می شوند ، هنگام گرفتن ( -ِ )ربط یا نشان اضافه، صامت میانجی (ی) می گیرندوهمانطور که گفتم چون نمی توان این اصطلاحات را به کار برد ،به دانش آموزان می گوییم ،موقع ربط دوکلمه ای که« ﻪ - ه » دارند، بعداز« ﻪ  آخر چسبان و  ه  آخر تنها » ابتدا      (ی )وبعد زیر آن(  -ِ )رامی گذاریم می نویسیم .

  این قاعده شامل کلمه هایی که آخر آن ها مصوت « ا – و » می باشد نیز می شود. بنابر این لیستی از کلمه های مورد نظر روی تخته نوشته وبا کمک گچ رنگی توضیحات لازم را می دهیم وبه عنوان تکلیف دانش آموزان بنویسند.

  3-     ( ی نسبت یا ی نکره ) در آخر کلمه هایی که به« ﻪ - ه » ختم می شوند، به شکل  « ای » می آید .مثل : ( سرمه ای-دانه ای-میوه ای و.. )همینطور فعل ربطی(ای) برای ساختن دوم شخص مفردماضی نقلی مثل(آمده ای- بوده ای – شده ای و... ) ما برای سهولت یادگیری به دانش آموزان کلاس اوّل این شکل را می گوییم « ای آخر تنها» . ولی از نظر آواشناسی در اصل این «الف همزه ی آغازین»  به اضافه مصوت « ی »است که جهت جلوگیری از التقای مصوت ها وجودش ضروری است.

  ·        برای دانش آموزان توضیح می دهیم کلمه هایی که آخر آنها « ﻪ - ه » است « ی » بعدازآن همیشه به شکل «ای » نوشته می شود.توضیحات ساده را با استفاده از گچ رنگی ولیستی از کلمه های مورد نظر در اختیار دانش آموز قرار می دهیم.

  4 – نوشتن ( -ِ )ربط یا نشانه ی اضافی( ترکیبی یا وصفی) به صورت(ﻪ - ه):

  اکثر دانش آموزان نه تنها در کلاس اوّل بلکه پایه های بالاتر نیز (-ِ )نشانه ی اضافه را به صورت(ﻪ - ه)می گذارند. (-ِ)اضافه نشانه ای است که در زیر حرف آخر اسم جهت ربط یااضافه نمودن اسم به اسم یا صفت بعدی گذاشته می شود وجزءاصلی کلمه نیست(ترکیب مضاف ومضاف الیه- موصوف وصفت) .در صورتی که مصوت « ﻪ - ه » در پایان کلمات جزء اصلی کلمه است وبا حذف آن کلمه آسیب می بیندو شکل ومعنای خود راازدست می دهد.برای دانش آموزان توضیح دهید( ﻪ  آخر چسبان و  ه  آخر تنها) صدای آخر کلمه است که اگر آن رابرداریم کلمه غلط می شود. ببینید:

  دانه ← داﻨ     

  نَرده  ← نَرد

  سِتاره ← ستار

  ·        بنابر این توصیه می شود،در هنگام گفتن املا کلماتی که با(-ِ)ربط می آیند ؛ حتماًبا هم گفته شوند .چون اگرشما کلمه ی اوّل راگفتید وتأخیر کردید ،دانش آموزدر پایان کلمه به محض شنیدن (-ِ)آن رامی خواهدبه شکل « ﻪ - ه بنویسد.


  5 –  نوشتن کلمه هایی مثل ( زیاد، میان، بسیار ، بیابان و...):

  وقتی در کلمه ابتدامصوت (ﻴ)وسپس صامت(ﻴ) آمده باشد. فقط یکی از نشانه ها نوشته می شود. در کلاس درس اغلب مشاهده می کنیم دانش آموزان هر دو شکل را می نویسند.

  امّا چنانچه در کلمه ابتدا صامت(ﻴ) وبعدمصوت(ﻴ) بیاید ؛هر دو شکل نوشته می شود.مثل:می آییم، تغییر،پاییز

  ·         برای نوشتن وتدریس اینگونه کلمه ها صداهای کلمه رایکی یکی می نویسیم وضمن اینکه دانش آموزان می خوانندتوضیحات بالا را با زبان ساده برای دانش آموزان بیان می کنیم. ویادمان با شد درکلمه ی مثلاً(زیاد) خودمان یک(ﻴ) بگذاریم. به دانش آموزان توصیه می کنیم این کلمه ها را بخش وصداکشی نکنند.

  مثال :          

  6- تشخیص مصوت « ﻪ - ه » وصامت« ﻪ - ه »در کلمه ها:

  ·        در صورتی که قبل از« ﻪ - ه » صامت باشد، این نشانه ها مصوت «اِ- -ِ ﻪ - ه » هستند.

  ·        در صورتی که قبل از« ﻪ - ه » مصوت( ا،و،ی ،-ُ) باشد، این نشانه هاصامت «ﻫ-ﻬ- ﻪ - ه » هستند.

  7- دانش آموزان با توجه به نامگذاری ( آ اوّل- اَ اوّل-  اُ اوّل) می پندارند که این صداها فقط در اول کلمه می آید.وزمانی که کلمه هایی مثل :( قرآن ، می آید ، می آورد ،می اَندازد، می اُفتد و...) غیره را می بینند؛برای آنها سؤال برانگیز می شود که چرا دروسط کلمه آمده اند؟

  توضیح برای دانش آموز: وقتی ما می گوییم ( آ اوّل  یا اَ اوّل) به معنای این است که دراوّل بخش می آید؛نه فقط دراوّل کلمه . بنابراین اگرکلمه ی (قرآن) را بخش کنیم ؛  بخش اوّل « قُر بخش دوم  آن » می بینیم که(آ) درابتدای بخش دوم است.

  نکته :همکاران توجه داشته باشید که درزبان فارسی همزه فقط دراول هجا(بخش)می آید وبه شکل ( ا) درابتدای هجا نشان داده می شود وازنظرآواشناسی زبان فارسی زمانی که ما می گوییم ( آب ، اَبر ، اُردَک ، ایران ، او)به ترتیب دارای 3- 4 -6 -5- 2 صدامی باشند.منتها به یاد داشته باشید مابرای سهولت آموزش صداهاوحروف به دانش آموزان همه ی مصوت های اوّل مثل: ( آ اوّل- اَ اوّل-  اُ اوّل- اِ اوّل - اﻴ اوّل – او اوّل)  را یک صدا به حساب می آوریم واسمی از همزه ی آغازین نمی آوریم

  8 – کلمه هایی که با ( و←-ُ ) استثنا نوشته می شوند.

  ( نوک- دو- خود- خورشید- خورد ) (ضمناً درکتاب دانش آموز کلمه هایی که بامصوت مرکب «-َ وow »نوشته شده است نیزبه دانش آموز(و-ُ )استثنا گفته می شودمثل:(روشن – نوروز- موج- جو- نوبت- حوض)

   بنابراین چون دانش آموزقبلاً صدای (-ُ )رابه این شکل یاد گرفته است ؛درنوشتن کلمه هایی که صدای (- ُ ) دارند دچار سردرگمی می شوند .برخی کلمه ها را با این –ُ وبرخی رابا –ُ و استثنا می نویسند.

  چون این کلمه ها کلّی آموزی می شوند ؛ باید در همان ابتدای تدریس به دانش آموزان تذکردهیم که فقط همین کلمه هاراکه در درس ودر کتابشان می بینند با این –ُ«و» بنویسند وکلمه های خارج ازکتاب را ننویسند.

  معلم می تواند کلمات استثنای کتاب رادرشت بنویسد وبرای مدت چند روزبه دیوار کلاس بزند.

  چون ابتدای بسیاری ازکلماتی که با –ُ استثنا نوشته می شوند با( ﺧُ) شروع می شود؛ دانش آموزان سعی می کنند همه ی کلمه ها مثل( خشک،خدا،خرما،خروس و...) رانیز با –ُاستثنا بنویسند.بنابراین توصیه می شود هنگام گفتن املا ازگفتن این دو نمونه کلمه درمجاورت هم خود داری کنید.

  9- کلمه هایی که با ( خوا ) نوشته می شوند.

  این گونه کلمات نیز کلّی آموزی می شود . باید در همان ابتدای تدریس به دانش آموزان تذکردهیم که فقط همین کلمه هاراکه در درس ودر کتابشان می بینند با (خوا)بنویسند وکلمه های خارج ازکتاب را ننویسند معلم می تواند اینگونه کلمات رانیزدرشت بنویسد وبرای مدت چند روزبه دیوار کلاس بزند.

  هرچند که معلم می تواند با ترفند هایی به جای گزینی اینگونه کلمه ها در ذهن دانش آموزکمک کند.مثلاًبگوید:

  « بچّه ها تمام کلمه هایی که خواب درآنها وجود دارد ویا عمل خوابیدن را نشان می دهد را با این(خوا) بنوبسیدمثل:( خوابیدن-می خوابد- بخواب-تخت خواب- خوابیدی – نخوابیدو...) ویا کلمه هایی که عمل خواندن در آن است مثل( می خوانیم- بخوانند- نخوان-خواندندو....) یا کلماتی که عمل خواستن در آن می باشد مثل( می خواهد-خواست –خواهش- می خواستندو...)

  10-     تشدید (نگذاشتن تشدید-جابه جا گذاشتن روی حروف- اضافه گذاشتن روی کلمه ای که نمی خواهد).

  با بخش کردن کلمه ها به راحتی می توان جایگاه تسدید را درکلمه های مشدد به دانش آموزان آموخت .برای این منظور کلمه ای مانند(نقّاش )رامی گوییم بخش کنند.بخش اوّل رامی نویسیم وضدای(ﻗ)رارنگی می نویسیم؛سپس بخش دوم رانوشته ومانند قبل صدای(ﻗ)راباهمان رنگ می نویسیم.به دانش آموزان می گوییم وقتی کلمه ای رابخش کردیم ویک صدایک باردرپایان بخش قبلی ویکبار در ابتدای بخش بعدی بود ؛اوّلی را نوشته وبه جای صدای بعدی این علامت(   ّ  )را که نامش ( تشدید )است ا روی صدای قبلی می گذاریم.با توضیحات تکمیلی خود دانش آموزان را به این موضوع که بین این دو صدای مثل هم صدای دیگری وجود ندارد ،می کنیم. مثال های دیگری برای آنها می آوریم تا جایگاه تشدیدرابه خوبی یاد بگیرند.

                              ﻨﻗ / قا ش←   نقّاش

                      ﻨﺟ / جار  ← نجّار

  11-     نوشتن کلمه هایی که با حروف هم صدا نوشته می شوند.مانند:( ﺳ ،ﺼ ،ﺜ ) یا ( ز، ذ، ﺿ ،ظ )

         این کلمه ها نیز کلی آموزی می شوند.به دانش آموزان باید تذکر داد که فقظ کلمه هایی را با این صداها بنویسند؛ که در کتابشان است یا معلم برای آنها روی تخته نوشته است. لازم به ذکر است دانش آموزان باید از نظرحافظه بصری باید آنقدرقوی باشند که این کلمه ها را به خاطر بسپارند وبه قول معروف حفظ کنند.در ضمن تمرین وتکرار این کلمه ها به یاد گیری آنها کمک شایانی می کند.استفاده از اصل مجاورت در دادن تمرین ها می تواند کمک خوبی باشد.مانند تمرین زیر، به دانش آموزان می گوییم؛برای هر کدام ازصداهای داخل جدول چند کلمه بنویس.

  همکاران گرامی می توانند برای کسب اطلاعات درمورد آواشناسی زبان فارسی، خصوصیات آوایی صداها وحروف الفبا، تشدید ،قواعد مربوط به ( واو معدوله – قواعدمربوط به  ی)وعلائم سجاوندی و نگارشی ر به وبلاگ زیر مراجعه کنند .

  تهیه کننده:   م. لطفی   www.akhlaghenik.blogfa.com

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  شیما : اخه فقط توضیح دادید ما میخوایم در اخر کلمات صدای اِ نده صدای ه بده مثل راه

  فرهاد : کلمه ای که اخرش حرف گه باشد

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  کلمه ای. که ه چسپان وی داشته باشه اخرش

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  کلمه ای که آخرش ختم داشتع باشه

  ناشناس 12 ماه قبل
  -1

  سلام دوست خوبم

  -1
  سعید 11 ماه قبل

  سلام

  مریم 12 ماه قبل
  0

  کلمه ای که به ذه ختم شده باشه؟

  -1
  سعید 11 ماه قبل

  کلمه که آخرش ذه باشه

  حلما 1 سال قبل
  -1

  اون چیزی که سرچ کردم به متن مربوط نبود

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  کلماتی که صدای اخر ان ه است مانند : لانه ‌ خانواده. دانه. پارچه. بوفه. گونه. شانه. ساده.

  خ۲هقهقههقهق۵۳۶ق۶قع 1 سال قبل
  0

  یتقخقخبهخفهفهفن

  فرهاد 1 سال قبل
  4

  کلمه ای که اخرش حرف گه باشد

  M 1 سال قبل
  0

  كلمه اي آخر آن هه باشه رو بگيد جز يكي از تمرين هاي كلاس اول دبستان دخترمه

  0
  ناشناس 1 سال قبل

  جبهه

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  به به

  2
  سلما 1 سال قبل

  روزبه.مه.بِه.نُه

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  کلمه ای که اخرش خه باشد

  1
  🌹 1 سال قبل

  شاخه

  -1
  سیدرضا 1 سال قبل

  نسخه. آخه. شاخه

  رجائی 1 سال قبل
  0

  ی سوال ممنون میشم راهنمایی بفرمایید،علت این که دانش آموز در دیکته کلمات برخی از حروف رو جا میذاره چی هست،ی نوع اختلاله؟

  راه حل چی هس؟

  رجائی 1 سال قبل
  0

  سلام سپاس،عالی بود

  آمنه 1 سال قبل
  3

  من توکلمه هایی که هثا ه غیراز اول دارن ودرآخر کلمه میادواسه ربط دادن خیلی مشکل دارم بادخترم مثلا ایران من آخرایرا ه آخرچسبان میزاره لطفا یکم بیشترراهنمایی کنید

  کلمه که آخرش به باشه 1 سال قبل
  -1

  کلمه که آخرش به باشد

  زینب مرادی 1 سال قبل
  -1

  تیره _ نامه_ماسه_بوته_روزه-روده-نرده-سوره-ستاره-دانه-سوده-

  ا 1 سال قبل
  0

  پ

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  اشتباه جواب دادید اخرش قه باشد

  شیما 2 سال قبل
  12

  اخه فقط توضیح دادید ما میخوایم در اخر کلمات صدای اِ نده صدای ه بده مثل راه

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  کلمه هایی که نشانه ه آخر چسبان درد آخرآنها صدای ه‍ بدهد

  3
  محدثه 1 سال قبل

  راه

  روباه

  کوه

  سیاه

  ماه

  برای ارسال نظر کلیک کنید