توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کوچکترین عدد زوج چهار رقمی بدون تکرار اعداد

  1 بازدید

  کوچکترین عدد زوج چهار رقمی بدون تکرار اعداد را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  سوالات ریاضی

  (چهار صدو هفت هزارو دویست و پنج) (.....................)

  (نودو هشت هزارو سیصدو پنجاه و یک)  (....................)

  (دویست هزارو پانزده)   (.................)

  شصت هزارو هفت صدو سی و دو   (.................)

  ۲-اعداد زیر را با حروف بنویسید.

  (۲۳۴۵۶۷)............................................................

  (۴۰۵۲۰۸).............................................................

  (۹۰۰۰۱۲)..............................................................

  (۸۰۳۰۲)............................................................

  ۳-در عدد ۵۲۸۴۰۹  که یک عدد شش رقمی است. رقم صدگان و صدگان هزار آن را مشخص کنید.

  رقم صدگان  (........)                   رقم صدگان هزار (..........)

  ۵-بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی را  با رقم های ۵ و ۰ و ۳ و ۶  بنویسید.

  بزرگترین (.................)                 کوچکترین (.................)

   ۶-علامت >=< بگذارید.

        ۲۰۳۵۱۲       ۲۰۳۵۱۳             

          ۹۲۸۵۱      ۱۲۳۰۵۱

         ۵۴۸۱۲       ۴۹۸۵۵          

        ۲۰۰۰۰       ۲۰۰۰

  ۷-اعداد ۲۵۳۴۶۸   و ۲۴۸۷۵۳  و  ۳۵۸۲۰۰   و ۴۰۰۱۰۰  را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

  ۸-به چه خط هایی نیم خط  و خط راست و پاره خط می گویند و نمونه ای از هر خط را بکشید.

  ۹-نقطه ای در ورقه خود گذاشته و آن را (م) بنامید و از نقطه (م) شش نیم خط کشیده و آنها را نامگذاری نمایید.

  ۱۰- خطی را بکشید و آن را (س  م ) بنامید و روی آن نقطه ای را در نظر گرفته و آن را نیز ( ص ) بنامید و از نقطه (ص) ۴ نیم خط که خط (س   م) را قطع کند بکشید و آنها را نامکذاری نمایید.

  ۱۱-در جاهای خالی عدد مناسب بگذارید.

     = 310+(296-945)                              =(۸۵۲-۱۰۵۴)-۳۵۲۱    

  ۱۲-مجموع دانش آموزان کلاسهای اول و سوم و چهارم دبستان سعدی سلماس ۹۸ نفر می باشد . که از این تعداد ۳۱ نفر کلاس چهارم و ۳۸ نفر کلاس اول می باشد .حساب کنید دانش آموزان کلاس سوم چند نفر می باشد.

  ۱۳-مجموع پول سه نفر ۷۸۰۰۰ریال می باشد .اگر پول اولی ۲۴۰۰۰ ریال و  دومی ۱۸۰۰۰ریال باشد پول نفر سوم چند ریال می باشد؟

  ۱۴-اختلاف بزرگترین عدد چهار رقمی و کوچکترین عدد پنج رقمی را بدست آورید.

  ۱۵-فاصله بین دوشهر سلماس تا ارومیه ۸۵ کیلو متر است . دوچرخه سواری در ساعت اول ۲۲ کیلومتر و در ساعت دوم ۱۹ کیلو متر و در ساعت سوم ۱۵ کیلو متر از این راه را از سلماس به طرف ارومیه طی می کند . چند کیلومتر دیگر مانده تا به شهر ارومیه برسد؟

  ۱۶-تعداد دانش آموزان دبستان سعدی سلماس ۱۸۶ نفر می باشد. دبستان باقرالعلوم ۲۵ نفر دانش آموز بیشتر  دبستان سعدی دارد.حساب کنید دبستان باقرالعلوم چند نفر دانش آموز دارد؟ و این دودبستان  چند  دانش آموز دارند؟

  ۱۷- به نقطه برخورد دو نیم خط و نقطه مشترک آن ها ...............می گویند؟

  ۱۸-زاویه بزرگتر از زاویه راست را زاویه ................و زاویه کوچکتر از زاویه راست را زاویه.............می گویند؟

  ۱۹-برای تشخیص درست زاویه از وسیله ای به نام ..............استفاده می کنیم.

  ۲۰-  با استفاده از خط کش و پرگار زاویه ای تند کشیده و نیمساز آن را رسم کنید

  1- پاسخ ضرب های زیر را به کمک جمع مانند مثال بدست آورید ؟    

                                    ۲۴=۶+۶+۶+۶             ۲۴=۴X۶

  =۴X۳

  =۷X۳

  2- در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

  ۵×(......×۳)=(۵×۴)×۳         

  ......×.......=۸×۵  

  ......×.......=۱×۹

  ......×(۳۲×.....)= (۳×۳۲)×۲  

  (۱۲×۲)×۸=۱۲×(.......×........)

  3- مانند نمونه تساوی را کامل کنید.              

  ۶×۷+۶×۲=۶×(۷+۲)         

  =۵×(۴+۶)

  =(۸+۹)×۳

  4- برای ضرب ۶×۴  شکل بکشید.

  5-هریک از ضرب های زیر را انجام داده و تقسیم نظیر آن را بنویسید.

  6×9                                                 =7×5                                         =4×8

  6- حاصل هر یک از تقسیم های زیر را بدست آورید      

  ۸ : ۴۸                ۴ : ۲۴ 

  ۷:۴۹                  ۵ : ۴۵  

  ۳  : ۱۸               9 : ۳۶     

  7: 56                 ۶: ۳۶

  7-حاصل ضرب های زیر را بدست آورید.

  =۴۲ × ۶                      = ۷ × ۶۲      

  = ۳  × ۱۴                    = ۹ × ۶۸       

  = ۷ × ۳۴                    = ۴ × ۱۲۳۴ 

  = ۲ ×۲۲۳۳۴              = ۸× ۳۷۴۵

  = ۵ × ۱۳۸۷  

  8-اتوبوسی در راه تهران هرساعت ۶۵کیلو متر راه طی می کند این اتوبوس در پس از ۵ ساعت چند کیلو متر را طی کرده است؟

  9-علی از کتابفروشی ۸ جلد دفتر خرید وقیمت هر یک از دفتر ها ۶۵۰۰ ریال بود .علی بابت خرید دفترها چند ریال پول باید بپردازد؟

  10-مدرسه راهنمایی  ایمان ۳ طبقه دارد که در هر طبقه ۸ کلاس ساخته شده است . اگر در هر کلاس ۳۰ دانش آموز مشغول به تحصیل باشد در این مدرسه چند نفر دانش آموز درس می خوانند؟

  11-وانت باری ۸ کیسه گندم ۸۰ کیلویی   و ۴ کیسه گندم ۵۰ کیلویی بار حمل می کند . این وانت چند کیلو گرم بار حمل می کند؟

  12-ماشینی در هر ساعت ۹۵ کیلو متر راه طی می کند .این ماشین در ۶ ساعت چند کیلو متر راه طی خواهد کرد؟

  13- حاصل هر یک از ضرب های زیر را بدست آورید.

  = ۱۰۰×۵۶۸                        =۱۰۰۰ × ۲۸۷۴  

  = ۱۰ × ۱۰۰                        = ۱۰۰ × ۳۲۰

  = ۳۰۰ × ۲۴۵۱                   = ۸۰ × ۶۵۲    

  = ۲۰۰۰×۲۳۴۵                   =۵× ۲۸۱

  14-محصول سیب یک باغدار در گیلان ۵۰۰۰ کیلو گرم می باشد . اگر این باغدار سیب ها را کیلویی ۴۵۰۰ریال بفروشد چند ریال پول باید بگیرد؟

  15-وزن علی ۲۲ کیلو گرم می باشد.اگر وزن پدر علی از ۳ برابر وزن علی ۶ کیلو گرم بیشتر باشد .پدر علی چند کیلو گرم وزن دارد؟

  16-کلاس پنجم دبستان سعدی ۲۸ نفر دانش آموز دارد .اگر کل دانش آموزان دبستان از ۶ برابر این کلاس ۲۰ نفر کمتر باشد .این مدرسه چند نفر دانش آموز دارد؟

  17-برای ضرب  ۲×(۳×۵) یک مسئله بنویسید.

  18-کتابفروشی برای مغازه خود ۲۸۰ جلد دفتر فنری به قیمت هر دفتر ۴۵۰۰ ریال می خرد این کتابفروش از بابت دفتر ها چند ریال باید بپردازد؟

   19-باغداری در شهر رشت ۵۰۰۰کیلو گرم سیب قرمز به قیمت ۴۵۰۰ ریال و ۴۰۰۰کیلو گرم سیب زرد به قیمت ۲۰۰۰ریال فروخت .این باغدار از بابت فروش سیب های خود چند ریال دریافت کرده است؟

  20-قیمت یک مداد در یک کتابفروشی ۱۲۰۰ریال می باشد و قیمت یک کتاب کمک درسی در این کتابفروشی از ۱۰ برابر قیمت یک مداد ۱۱۰۰ ریال بیشتر است .قیمت کتاب کمک آموزشی چند ریال می باشد؟

  1-هر مستطیل یک متوازی الاضلاع است که زوایه های آن ....................می باشد.

  2- در مستطیل قطرها باهم ................ولی در متوازی الاضلاع قطرها بر هم ......................نیستند.

  3-با استفاده از خط کش و پرگار مستطیلی رسم کنید که اندازه های دو ضلع متوالی آن ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

  4-واحد اندازه گیری مایعات .....................است.

  5-یک مستطیل به دلخواه رسم کنید که تمام ضلعهای َآن باهم برابر باشد. نام دیگر این شکل چیست.

  6-در هر متوازی الاضلاع ضلع های روبرو با هم ..........و ..........هستند.

  7-در هر متوازی الاضلاع زاویه های روبرو با هم ....................هستندو هر قطر از..........قطر دیگرمی گذرد.

  8-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آنها ۳ و ۴ سانتی متر باشد.

  9-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن ۳ و ۵ سانتی متر بوده و زاویه قائمه داشته باشد.

  10-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قطر آن ۴ و ۶ سانتی متر باشد.

  11-در هر مستطیل اضلاع روبرو با هم .........و...........و زاویه های آن ............... وقطرها با هم ............و هر قطر از ...........قطر دیگر می گذرد.

  12- یکی از شباهتهای متوازی الاضلاع و مستطیل این است که در هر دو ..................روبرو با هم ......................و ..................هستند.

  13-تفاوتهای بین متوازی الاضلاع و مستطیل  را بیان کنید.

  14-واحد اندازه گیری مایعات ...................است.

  15-در هر لوزی ضلع های روبرو با هم ...........و ...........هستند.زاویه های روبرو با هم ............. وقطر ها همدیگر را...........می کنند وقطر ها بر هم ............

  16-به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشد ....................می گوییم. و به هر متوازی الاضلاعی که زاویه های آن قائمه باشد ....................می گویند.

  17-با استفاده از دو خط عمود یک لوزی رسم کنید که طول قطر های آن ۶ و ۴ سانتی متر باشد.

  18-یک لوزی رسم کنید که طول هر ضلع آن ۴سانتی متر باشد.

  19- قیمت یک مداد پیکاسو ۹۰ تومان است با ۷۰۰ تومان پول حداکثر چند مداد می توان خرید و چند تومان باقی خواهد ماند؟

  20-برای خریدن ۲۵ دفتر فانتزی ۱۵۰۰۰تومان پول پرداخت شده است قیمت هر دفتر چند تومان می باشد؟

  21-کشاورزی ۳۲ جعبه سیب را به قیمت ۴۸۰۰۰تومان فروخت . این کشاورز هر جعبه سیب را چند تومان فروخته است؟

  22-علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را می خواند. قرآن علی ۶۹۶ صفحه دارد و او هر روز ۲۴ صفحه می خواند. او در چند روز قرآن را تمام می کند؟

  23-اگر رقمی که در عدد ۲۵۳۰ در مرتبه مکانی کمتری قرار دارد با رقمی که در عدد۱۲۳۵۴۰۸ در مرتبه مکانی بیشتری قرار دارد را با هم جمع کنیم کدام عدد بدست می آید؟

  الف) ۸        ب)۱۰             ج)۱            د)۳

  24-۲۵ روز بعد از یک روز سه شنبه چه روزی خواهد بود؟

  الف) شنبه              ب) یکشنبه              ج) دوشنبه             د) سه شنبه 

  1-عدد هفتصد هزارو هفتصد و هفت کدام گزینه است؟

  1)700770         2)707707        3)770707                    4)700707

  2-کوچک ترین عدد 6 رقمی بدون تکرار ارقام،کدام یک از اعداد زیر است؟

  1)1023456       2)102345         3)012345                     4)120345

  3-اختلاف بزرگ ترین عدد چهار رقمی بدون تکرار رقم ها و کوچک ترین عدد پنج رقمی بدون تکرار رقم ها ،کدام گزینه است؟

  1)235               2)346               3)124               4)358

  4-از عدد 66 تا 3066 چند عدد داریم؟

  1)3000             2)3001             3)2999             4)3132

  5-محمد ده سال پیش16 ساله بود،او 8 سال بعد چند ساله خواهد بود؟

  1)12                 2)22                 3)26                 4)34

  6-محسن در حیاط مدرسه در صف کلاس ایستاده است .جلوتر از او 14 نفر و پشت سر او 13 نفر ایستاده اند .در این صف چند دانش آموز ایستاده اند؟

  1)26                 2)27                 3)29                 4)28

  7-تعدادی گوسفند در یک ردیف و پشت سر هم حرکت می کنند .اگر گوسفند وسط 20 امین گوسفند باشد .پس از خارج شدن 5 گوسفند از صف ،چند گوسفند باقی می ماند؟

  1)38                 2)35                 3)34                 4)39

  8-حاصل جمع دو عدد متوالی :

  1)فرد است          2)زوج است        3)گاهی فرد است،گاهی زوج است    4)ممکن است زوج باشد

  9-هرگاه در جمع دو عدد از هر یک از دو عامل جمع یک مقدار مساوی کم کنیم ،حاصل جمع چه تغییری می کند؟

  1)از حاصل جمع همان مقدار کم می شود.                    2)از حاصل جمع دو برابر آن مقدار کم می شود.

  3)حاصل جمع تغییری نمی کند.                                 4)از حاصل جمع نصف آن مقدار کم می شود.

  10-سعید 4657 تومان پول دارد. او 470 تومان بیشتر از نوید پول دارد .نوید 200 تومان کم تر از مجید دارد .مجموع پول این سه نفر چقدر است؟

  1)12831           2)13231           3)15111           4)14711

  11-هرگاه دو عدد زوج را در هم ضرب کنیم ،یکان حاصل ضرب کدام یک از رقم های زیر نمی تواند باشد؟

  1)2                   2)0                   3)8                   4)7

  12-سه عدد متوالی داریم ،حاصل ضرب عدد های اول و سوم 24 است ،عدد وسط کدام است؟

  1)4                   2)5                   3)7                   4)3

  13-تعدادی کتاب را بین 30 نفر از دانش آموزان تقسیم کردیم ،به هر نفر 11 جلد کتاب رسید و13 جلد باقی ماند ،تعداد کل کتاب ها چند جلد بوده است؟

  1)343               2)330               3)353               4)340

  14-باقی مانده تقسیم یک عدد صحیح بر 5 ،چه اعدادی ممکن است باشد؟

  1)1و2و3و4و5                       2)1و2و3و4               3)0و1و2و3و4           4)0و1و2و3و4و5

  15-قیمت یک پاک کن 100 تومان است اگر هنگام خرید ربع آن را تخفیف گرفته باشیم،چند تومان به فروشنده پرداخت کرده ایم؟

  1)50                 2)25                 3)100               4)75

  16-تفاوت دو عدد 12 و مجموع  آن ها 140 می باشد .عدد کوچک تر کدام است؟

  1)76                 2)64                 3)70                 4)58

  17-خارج قسمت تقسیم 80080 بر 8 چند است؟

  1)10010           2)10000          3)10101           4)10100

  18-مجموع وزن دو کیسه برنج45 کیلو گرم است.اگر وزن یکی از آن ها دو برابر وزن دیگری باشد،وزن کیسه سنگین تر چند کیلو گرم است؟

  1)35                 2)25                 3)15                 4)30

  19-عددی که بر 9 بخش پذیر است،حتما:

  1)بر3 بخش پذیر است.                  2)بر 6 بخش پذیر است

  3)بر 2 بخش پذیر است                 4)بر 4 بخش پذیر است.

  20-کدام یک از اعداد زیر هم بر 2 و هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر است؟

  1)486               2)950               3)870               4)936

  21-روی خطی دو نقطه در نظر می گیریم.قسمتی از خط که بین دو نقطه محدود است:

  1)خط                  2)پاره خط                  3)نیم خط               4)همه ی موارد

  22-از دو نقطه ی متمایز واقع در یک صفحه ،چند خط می گذرد؟

  1)2                   2)1                3)4                   4)بینهایت

  23-می خواهیم یک لوله ی فلزی را 10 قسمت کنیم.با چند برش می توان این کار را انجام داد؟

  1)10                2)20               3)9                    4)5

  24-طول هر قسمت از طنابی که آن را با 5 برش به قسمت های مساوی تقسیم کرده ایم ،3 متر است ،طول طناب چند متر بوده است؟

  منبع مطلب : restina.blogfa.com

  مدیر محترم سایت restina.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نصرت کیهان 23 روز قبل
  1

  کوچکترین عدد زوج چهار رقمی که که رقم هایش تکرار نباشد چیست

  rezai 24 روز قبل
  0

  کوچیکترین وبزرگ ترین عدد چهاررقمی زوج هم باشه با عدد های ۰،۱،۲،۳،۴،۵تکراری هم نباشه

  علیرضا 1 ماه قبل
  2

  کوچکترین عدد چهار رقمی زوج بدون تکرار

  مهران 2 ماه قبل
  3

  کوچکترین وبزرگترین عدد چهار رقمی بدون تکرار زوج هم باشه

  2
  نبنز 2 ماه قبل

  پژپپزپ

  اصلا 6 ماه قبل
  1

  اصلا نمیخوام

  اصلا 6 ماه قبل
  0

  اصلا نمیخوام

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  سلام کوچکترین عدد فرد چهار رقمی بدون تکرار رقم ها بنویسید که حاصل ضرب رقم ها ۳۶ شود

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  سلام کوچکترین عدد فرد چهار رقمی بدون تکرار رقم ها بنویسید که حاصل ضرب رقم ها ۳۶ شود

  ناشناس 11 ماه قبل
  3

  سلام کوچکترین و بزرگترین عدد زوج چهاررقمی با رقم های ۰،۱،۲،۳،۴بدون تکرار ارقام چیست

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  سلام اگه میشه کوچکترین عدد چهار رقمی که بر۶بخش پذیر باشید چیست

  مهدی 1 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید