توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  گردو در چه آب و هوایی رشد می کند

  1 بازدید

  گردو در چه آب و هوایی رشد می کند را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﺮﺩﻭ

  ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﺮﺩﻭ

  دﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و ﺑﻬﺎره، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤـﻞ ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺘﺎن ﮔﺮدو ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ . دﻣﺎی ﻛﻢ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه ﺑـﺮای ﻛـﺸﺖ ﮔﺮدو در ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻋ ﺮض ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺪام در ﻣﻌﺮض وزش ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺴﺖ ﻛﻪ در آن ﻫﺎ ﻫﻮای ﺳﺮد ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از درﺧﺘـﺎن ﻣﻴـﻮه ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻴـﺴﺖ . ﺷﻴﺐ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن در ﺷﻴﺐ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﻲ، رﺷﺪ درﺧﺘـﺎن ﻣﻴـﻮه ﺑـﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا درﺧﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺷﻴﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ، ﻋﻠﺖ ﺧﻨﻚ ﺑﻮدن ﻫﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﻲ دﻳﺮﺗﺮ آﻏﺎز ﮔﻞ دﻫﻲ دﻳﺮ ﻫﻨﮕﺎم از ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻣﺎی ﺑﻬﺎره در اﻣﺎن ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ . در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ درﺧﺖ ﮔﺮدو در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣـﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎی ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ .

  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﮔﺮ دوی اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎزﮔﺎری را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ای دارد . ﻳﻌﻨـﻲ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ﻫـﺎی ﮔـﺮم و ﺧـﺸﻚ و زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺪل را ﻣﻲ ﭘﺴﻨﺪد . 400 ﻧﻴﺎز ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ارﻗﺎم ﮔﺮدو ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ و از اﻟـﻲ 1600 ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدو در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ درﺧﺘﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد . اﮔﺮ ﻧﻴﺎز ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﮔﺮدو ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺸﻮد، درﺧﺘﺎن ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﺧﻮاب ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه . ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ، ﻛﺎﻓﻲ رﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻞ ارﻗﺎم زودﺑﺮگ ده ﺳﺮﻳﻊ ﺗـﺮ از ارﻗﺎم دﻳﺮﺑﺮگ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮی دارﻧﺪ . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در اﻳﺮان در اﻏﻠـﺐ ارﻗـﺎم در اواﻳﻞ دی ﻣﺎه ﻧﻴﺎز ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻧﻴﺎز ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﻛﻢ ﺑﺮای ارﻗﺎم و ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎی ﮔـﺮدو ﻳـﻚ وﻳﮋﮔـﻲ ﻣﻬـﻢ ﺑـﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ زﻳﺮا ﺑﺎ ﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪ رﺷﺪ .

  90 روز ﮔﺮدو ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت روز دارﻧﺪ . ﺑـﺬور در ﻃـﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺪت ﺑﺎﻳـﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﻃﻮب ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻮای ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺬور در ﻃﻮل ﭼﻴﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ . ﺣـﺪاﻗﻞ 10 دﻣﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ ﮔﺮدو ﻳﺎ دﻣﺎی ﻣﻮﺛﺮ رﺷﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻴـﺰان ﻧﻴـﺎز ﮔﺮﻣـﺎﻳﻲ ﮔـﺮدو 1350 – 700 درﺟﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . -10 از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ، وﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ دﻣﺎی ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از درﺟـﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮای اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ارﻗﺎم ﮔﺮدو ﻣﻀﺮ اﺳﺖ . ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣ ﺎ ﺑـﻴﻦ ژﻧﻮﺗﻴـﭗ، ﻧﻮع اﻧﺪام، ﺳﻦ و ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد . ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ارﻗـﺎم ﮔـﺮدو ﻛـﻪ از ﻛـﻮه ﻫـﺎی ﻛﺎرﭘـﺎﺗﻴﻦ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮدوی ﻛﺎرﭘﺎﺗﻲ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﮋاد ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ و ﺑﺮﺧـﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ -35 ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﻴﺰ زﻧﺪه .

  درﺧﺖ ﮔﺮدو در ﻃﻲ ﻳﺨﺒﻨﺪان زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی زﻧﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . زﻳﺮا درﻃﻲ ﻳﺨﺒﻨـﺪان ) دﻣـﺎی ﻛﻢ ( ( ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻨﺪ )ﺳﻮﻛﺮوز ، درﺳﻠﻮل ﻫﺎی زﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﺸﺎر اﺳـﻤﺰی در آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ رود ﻛـﻪ اﻳـﻦ روﺷﻲ ﺑﺮای اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻣﺎ ﻳﺦ زدن و ذوب ﺷﺪن ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻪ آوﻧﺪﻫﺎی ﭼﻮب ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻲ زﻧـﺪ و ﺳﺒﺐ اﻧﺴﺪاد آوﻧﺪ ﭼﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﮔﺮدوﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻘﺎوت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﻃﻮل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮔﻴﺎ ﻫﻲ اﺛﺮ ﻛﻨﺪ . 15 ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدو در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب ﺑﻴﻦ ﺗـﺎ 30 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد زﻳـﺮ ﺻﻔﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . اﻣﺎ ﻋﺎرﺿﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺷـﺪن ﺗﻨـﻪ درﺧـﺖ ﻛـﻪ ﮔـﺎه ﻧﺎﺷـﻲ از ﻳـﺦ زدﮔـﻲ اﺳـﺖ رخ ﻣـﻲ دﻫﺪ . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد ﺑﻄـﻮری ﻛـﻪ در ﻋـﺮض ، ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﻫ ﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﺮدوﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﻳﺎﻓﺖ . ﻟﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮋﻧﻮﺗﻴـﭗ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ و ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮد، ﺑﺎﻳﺪ ارﻗﺎﻣﻲ ﻛﺸﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ . اﻳﻦ ارﻗﺎم ﺑﺎﻳﺪ زودرس ﺑﺎﺷﻨﺪ و زود ﺧﺰان ﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ در اواﻳﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺧﻮاب ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮوز دﻣﺎﻫﺎی زﻳﺮﺻﻔﺮ و ﻳﺨﺒﻨـﺪان در اواﻳـﻞ ﺑﻬـﺎر ﺳـﺒﺐ ﺳـﺮﻣﺎزدﮔﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎل ﺟﺎری و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻞ ﻫﺎ ﻣ ﻲ ﺷﻮد . ﻟﺬا اﻧﺘﺨﺎب ارﻗﺎم دﻳﺮ ﺑﺮﮔ ﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺻﻼ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻲ . ﺧﺎک pH ﻓـﺸﺮده و ﻳـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﺸﻚ را ﻧﻤـﻲ ﭘـﺴﻨﺪد و ، ﮔﺮدو در ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺎﻛﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﺎک ﻫﺎی آﻫﻜـﻲ 6/5 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آن ﺗﺎ 5 7/ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ درﺧﺖ ﺧﺎک ﻫﺎی ﻋﻤﻴﻖ ) 12ﺣﺪودا ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ ( ﺷـﻨﻲ ﻟـﻮﻣﻲ و ، ﻳﺎ رﺳﻲ ﻟﻮﻣﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ . 4 ﺷﻮری ﺧﺎک را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻏﺮﻗﺎﺑﻲ ﺧﺎک ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد ﺧﺎک ﺳﺒﺐ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ رﻳﺸﻪ و ﻃﻮﻗﻪ و رﻳﺰش ﮔﻞ ﻫﺎ و ﻣﻴﻮه ﻫﺎ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد . ﺧﺎک زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎری از ﺳﻨﮓ، رس ﺳﻔﺖ و ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﺷﺪ . ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬـﺎل ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳـﺴﺖ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎک در ﻋﻤﻖ ﻫﺎی ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 30 ، ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮی 30 ﺗﺎ 60 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮی، 60 ﺗـﺎ 90 ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮی و 90 ﺗـﺎ ﺷﻮد 120 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮی اﻧﺠﺎم .

  منبع مطلب : bazrnahal.com

  مدیر محترم سایت bazrnahal.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  احداث باغ گردو | نهالستان رویال نهال

  آب و هوای مناسب گردو در ایران

  آب و هوای مناسب گردو در ایران

  گردوی ایرانی محصول مناطق معتدله گرم و برای رشد به یک فصل رشد طولانی و نسبتاً گرم نیاز داشته و در طول تابستان و زمستان به گرما و سرما بیش از حد حساس میباشد. در طی خواب زمستانی گردو دمای -11 را می‌تواند تحمل کند، اما اغلب سرماهای دیررس بهاره به شاخه های تازه تشکیل شده و گلهای آن و سرمای زودرس پاییز به شاخه های آن خسارت وارد می کنند گردو های چندلر نسبت به گردوی ایرانی به سرما مقاوم تر می‌باشد. برای پر شدن مغز گردو و افزایش چربی آن دمای 27-33 درجه در طول چند هفته قبل از برداشت ضروری میباشد.

  منبع مطلب : turknahal.com

  مدیر محترم سایت turknahal.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  حمید 1 سال قبل
  0

  ایاگردودرمناطق جبوب فارس که دارای اب وهوای نسبتا گرم وخشک میباشدمثل منطقه قیروکارزین قابل کاشت هست واگه باشد ازچه نوع نژادباید استفاده کرد

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  دندندجممند

  0
  حمید 1 سال قبل

  ایا گردودرمنطقه جنوب فارس که نسبتا گرم وخشک میباشدمثل منطقه قیر وکارزین میشود کاشت کرد واگر میشودازچه نژادی باید استفاده نمود

  0
  حمید 1 سال قبل

  ایا گردودرمنطقه جنوب فارس که نسبتا گرم وخشک میباشدمثل منطقه قیر وکارزین میشود کاشت کرد واگر میشودازچه نژادی باید استفاده نمود

  مائده 1 سال قبل
  0

  ممنون

  زیبا 2 سال قبل
  0

  عالی بود

  مهدی 2 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید