توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  یک تشبیه بنویسید و ارکان آن را مشخص کنید

  1 بازدید

  یک تشبیه بنویسید و ارکان آن را مشخص کنید را از سایت هاب گرام دریافت کنید.

  تشبیه و انواع و ارکان ان

  تشبیه

  یعنی مانند کردن چیزی به چیز دیگر که به جهت داشتن صفت یا صفاتی با هم مشترک باشند .

  هر تشبیه دارای چهار رکن یا پایه است :

  1- مشبه : کلمه ای که آن را به کلمه ای دیگر تشبیه می کنیم .

  2- مشبه به : کلمه ای که کلمه ی دیگر به آن تشبیه می شود .

  3- ادات تشبیه : کلمات یا واژه هایی هستند که نشان دهنده ی پیوند شباهت می باشند و عبارتنداز : همچون ، چون ، مثل ، مانند ، به سان ، شبیه ، نظیر ، همانند ، به کردار و .

  4- وجه شبه : صفت یا ویژگی مشترک بیت مشبه و مشبه به می باشد . ( دلیل شباهت )

  مثال : علی مانند شیر شجاع است .

  مشبه ادات مشبه به وجه شبه

  نکته : « مشبه » و « مشبه به » طرفین تشبیه نام دارند . که در تمام تشبیهات حضور دارند اما « ادات تشبیه » و « وجه شبه » می توانند در یک تشبیه حذف شوند. که در این صورت تشبیه با داشتن دو رکن « مشبه » و « مشبه به » بر قرار است .

  مثال : دل همچو سنگت ، ای دوست به آب چشم سعدی عجـب اسـت اگـر نگـردد که بگردد آسیابی

  توضیح : دل به سنگ تشبیه شده است اما وجه شبه « سختی » در این بیت نیامده است .

  نکته : در تشبیـه وقتی که « وجـه شبه » و « ادات تشبیه » حـذف شود ، به آن « تشبیه بلیغ » می گویند . ( تشبیه بلیغ زیباترین و رساترین تشبیه است . )

  مثال : دلش سنگ است .

  مشبه مشبه به

  نکته 1 : در تشبیه همیشه وجود وجه شبه در « مشبه به » قویتر و بارز تر است که ما « مشبه » را در داشتن وجه شبه به آن تشبیه می کنیم .

  نکته 2 : هر چه ارکان تشبیه کمتر باشد تشبیه ادبی تر است . ( البته داشتن مشبه و مشبه به الزامی است )

  نکته 3 : هرگاه در تشبیه بلیغ ، یکی از طرفین تشبیه ( مشبه یا مشبه به ) به دیگری اضافه ( مضاف الیه) شود . به آن « اضافه ی تشبیهی » یا « تشبیه بلیغ اضافی » می گویند . در غیر این صورت ، تشبیه بلیغ اضافی است .

  توجه : این نوع تشبیه در کتاب های درسی بیشترین کاربرد را دارد .

  مثال : صبح امید که بد معتکف پرده ی غیب گـو بـرون آی که کـار شب تـار آخـر شد

  اضافه ی تشبیهی اضافه ی تشبیهی

  توضیح : امید به صبح تشبیه شده و غیب به پرده .

  ترکیباتی مثل : درخت دوستی ، همای رحمت ، لب لعل ، کیمیای عشق ، خانه ی دنیا ، فرعون تخیل ، نخل ولایت و اضافه ی تشبیهی محسوب می شوند .

  توجه : دانش آموزان عزیز ! یاد گیری انواع تشبیه برای رشته های ریاضی و تجربی ( غیر انسانی ) چندان ضرورنی ندارد . اما از آنجایی که دو نوع از تشبیه در کتب درسی شما بیشترین کاربرد را دارد ، لذا اشاره ای مختصر به آن ها می کنیم .

  1- تشبیه مفرد : تشبیهی که هر یک از « مشبه » یا « مشبه به » آن ، یک ، چیز است و « وجه شبه» آن از همان یک چیز گرفته می شود . ( شباهت آن ها فقط در یک چیز است )

  مثال : دانش اندر دل چراغ روشن است .

  مشبه مشبه به وجه شبه

  توضیح : در این مثال وجه شبه ( روشنی از یک کلمه چراغ ) استخراج شده است .

  یادآوری : تمامی مثالهایی که تاکنون برای شما ذکر کردیم ، از همین نوع تشبیه می باشند .

  2- تشبیه مرکب : آن است که هریک از « مشبه » یا « مشبه به » دو یا چند چیز هستند و وجه شبه نیز از دو یا چند چیز گرفته می شود .

  مثال : دیـده ی اهـل طمـع به نعمـت دنیـا پـر نشـود همچنـانکه چـاه به شبنـم

  مشبه وجه شبه مشبه به

  توضیح : « مشبه » ترکیبی از دو چیز است ( دیده ی اهل طمع و نعمت دنیا ) و « مشبه به » نیز دو چیز است ( چاه و شبنم ) به این معنی : همانطور که چاه با شبنم پر نمی شود ، چشم حریصان نیز با نعمت دنیا سیر نمی شود .

  نکته : در تشبیه مرکب در حقیقت یک شکل کلی به شکل کلی دیگر همانند می شود .

  استعاره

  استعاره در لغت به معنی عاریت گرفتن و عاریت خواستن است امّا در اصطلاح استعاره نوعی تشبیه است که درآن یکی از طرفین تشبیه ( مشبه یا مشبه به ) را ذکر و طرف دیگر را اراده کرده باشند .

  نکته : اصل استعاره بر تشبیه استوار است و به دلیل اینکه در استعاره فقط یک رکن از تشبیه ذکر می شـود و خواننده را به تلاش ذهنی بیشتری وا می دارد ، لذا استعاره از تشبیه رساتر ، زیباتر و خیال انگیز تر است .

  انواع استعاره : با توجه به اینکه در استعاره یکی از طرفین تشبیه ذکر می شود ، آن را بر دو نوع تقسیم کرده اند . 1- استعاره ی مصرحه 2- استعاره ی مکنیه

  استعاره ی مصرحه ( آشکار ) : آن است که « مشبه به » ذکر و « مشبه » حذف گردد . ( در واقع مشبه به جانشین مشبه می شود . )

  مثال 1 : ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم یک ساعتم بگنجان در سایه ی عنایت

  توضیح : « آفتاب خوبان » استعاره برای معشوق است . ( آفتاب خوبان « مشبه به » که ذکر شده و معشوق « مشبه » حذف شده است . )

  مثال 2 : صدف وار گوهر شناسان را دهان جز به لؤلؤ نکردند باز

  توضیح : « لؤلؤ » استعاره از سخنان با ارزش است . ( لؤلؤ « مشبه به » ذکر شده و سخنان با ارزش « مشبه » که حذف شده است . )

  استعاره مکنیه : آن است که « مشبه » به همراه یکی از لوازم و ویژگی « مشبه به » ذکر گردد و خود « مشبه به » حذف شود .

  نکته 1 : گاهی لوازم یا ویژگی « مشبه به » در جمله به « مشبه » نسبت داده می شود .

  مثال : مرگ چنگال خود را به خون فلانی رنگین کرد .

  توضیح : « مرگ » را به « گرگی » تشبیه کرده است که چنگال داشته باشد اما خود « گرگ » را نیاورد و « چنگال » که یکی از لوازم و ویژگی گرگ است به آن ( مرگ ) نسبت داده است .

  نکته2 : گاهی لوازم یا ویژگی « مشبه به » در جمله به « مشبه » اضافه مـی شود که در ایـن صـورت « اضافه ی استعاری » است .

  مثال 1 : سر نشتر عشق بر رگ روح زدند یک قطره از آن چکید و نامش دل شد

  توضیح : « روح » را به بدنی تشبیه کرده که « رگ » داشته باشد و « رگ » را که یکی از ویژگی های « مشبه به »است به « روح » اضافه کرده است .

  مثال 2 : مردی صفای صحبت آیینه دیده از روزن شب شوکت دیرینه دیده

  اضافه استعاری

  توضیح : « شب » را به اطاقی تشبیه کرده که « روزن یا پنجره » داشته باشد و « روزن » را که یکی از ویژگیهای « مشبه به » بود به « شب » اضافه کرده است .

  نکته : جمله ای که در آن آرایه استعاره به کار رفته ادبی تر است ، نسبت به جمله ای که دارای آرایه تشبیه است .

  نکته : در اضافه ی استعاری « مضاف » در معنی حقیقی خود بکار نمی رود و ما « مضاف الیه » را به چیزی تشبیه می کنیم که دارای جزء یا اندامی است ولی چنین جزء و اندام که « مضاف » است برای « مضاف الیه » یک واقعیت نیست بلکه یک تصور و فرض است .

  مثال : دست روزگار ــــــــــ دست برای روزگار یک تصور و فرض است .

  روزن شب ـــــــــــــ روزن یا پنجره ای برای شب یک تصور است و وافعیت ندارد .

  نکته ی مهم : در استعاره مکنیه چنانچه مشبه به ، انسان باشد ، به آن « تشخیص » گویند .

  تشخیص ( آدم نمایی ، انسان انگاری ، شخصیت بخشی )

  نسبت دادن حالات و رفتار آدامی به دیگر پدیده های خلقت است . ( دادن شخصیت انسانی به موجوداتی غیر از انسان )

  مثال1 : برگ های سبز درخت در وزش نسیم به رقص در می آیند .

  توضیح : رقصیدن یکی از حالات و رفتار انسانی است که در این جا به برگهای درخت نسبت داده شده است .

  مثال2 : سحر در شاخسار بوستانی چه خوش می گفت مرغ نغمه خوانی

  نکته : هر موجودی غیر از انسان در کلام « منادا » قرار گیرد آن کلام دارای تشخیص است .

  مثال : ای دیو سپید پای در بند ای گنبد گیتی ای دماوند

  نکته : همانطور که اشاره شد استعاره مکنیه ای که ، مشبه به آن « انسان » باشد ، تشخیص خواهد بود چه به صورت ترکیب اضافی باشد یا غیر اضافی .

  مثال : ابر می گرید و می خندد از آن گریه چمن .

  1 1 2 2

  توضیح : در مثال فوق دو تشخیص به کار رفته است ،گریه را به ابر نسبت داده است و خنده را به چمن .

  توجه : ترکیباتی نظیر : دست روزگار ، پای اوهام ، دست اجل ، قهقه ی قشنگ ، حیثیت مرگ ، زبان سوسن ، دهن لاله و همگی اضافه ی استعاری مکنیه ( تشخیص ) هستند .

  نکته : همه ی تشخیص ها استعاره ی مکنیه می باشند ، اما استعاره مکنیه زمانی تشخیص است که « مشبه به » آن انسان باشد .

  مثال 1 : اختر شب در کنار کوهساران ، سر خم می کند .

  مثال 2 : دیده ی عقل مست توچرخه ی چرخ پست تو .

  مثال 3 : به صحرا شدم عشق باریده بود .

  توضیح : در مثال(1) اختر شب به « انسانی » تشبیه شده که سرش را خم می کند اما خود « انسان » مشبه به است ، نیامده است .

  در مثال (2) عقل را به انسانی تشبیه کرده و « دیده» که یکی از ویژگی های انسان است به آن اضافه شده اما در مثال (3) عشق را به بارانی تشبیه کرده که ببارد .

  تذکر : همان طور که گفته شد چون مثال(1) و (2) « مشبه به» آن ها انسان بوده دارای استعاره مکنیه و تشخیص است اما در مثال (3) « مشبه به » باران است ، لذا فقط استعاره ی مکنیه داریم .

  برگرفته از سایت http://adabi.bloghaa.com/page/5/

  منبع مطلب : farsihamegan.persianblog.ir

  مدیر محترم سایت farsihamegan.persianblog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آموزش مبحث تشبیه

  آموزش مبحث تشبیه

  asankonkur

  سلام دوستان عزیز آسان کنکوری امروز میخواهیم مبحث تشبیه رو بهتون به صورت کامل و البته خیلی راحت آموزش بدیم همراه ما باشید...

  دوستان عزیز به مثال زیر توجه کنید:

  تشبیه;ِ آرایه های ادبی; ِ ارکان تشبیه; مشبه

  تشبیه چیست ؟

  «تشبیه»را همانطور که از نامش پیداست زمانی به کار می بریم که بخواهیم 2چیزی یا ۲شخصی را به هم مانند یا شبیه کنیم. تشبیه همانند کردن چیزی همراه با اغراق است چراکه در این روش دو چیز را که در واقع به یک‌دیگر شبیه نیستند یا لااقل شباهتی آشکارا ندارند را، به هم مانند می کنیم. در تشبیه، نویسنده یا شاعر شباهتی را ادعا و برقرار یا آشکار می‌کند؛ بنابراین، جمله‌ای که تمام ارکان تشبیه را داشته باشد اما مبتنی بر صدق باشد- چون مخیل نیست، تشبیه نیز به حساب نمی‌آید. مثلاً در جملهٔ «روباه مثل گرگ است» چون جمله مخیل نیست و در عالم واقع هم روباه و گرگ از یک گونه‌اند، تشبیهی روی نداده است. درواقع جملهٔ تشبیهی جمله‌ای است که به ظاهر درست نیست، و بیانش باعث تعجب هر شنوده ای خواهد شد.

   asankonkur

  4 رکن تشکیل دهنده جمله تشبیه 

  تشبیه را در آرایه های ادبی به چهار رکن تقسیم کرده‌اند که مشبه و مشبه‌به را که در اصطلاح طرفین تشبیه می‌نامند، دو رکن اصلی تشبیه به شمار می‌آیند.

   konkur

   شرح ارکان تشبیه

  ۱-(طرف اول) مشبّه: کلمه‌ای است که آن را به چیز دیگر مانند کرده‌اند.

  مثال برای مشبّه می شود : چون رود می گذرد عمر ما

   ۲-طرف دوم (مشبه به) : آنچه که مشبه را به آن تشبیه می کنیم.

   مثال برای مشبه به می شود : چون رود می گذرد عمر ما

   ۳-ادات تشبیه: به اداتی که نشانگر تشبیه هستند، ادات تشبیه گفته می‌شود. پرکاربردترین این ادات عبارت‌اند از: «مانند، مثل، همانند، به‌سان، چون، چو، به کردار، پنداری، گویی، به رنگ، به شکل، به اسلوب و…».

    مثال برای ادات تشبیه می شود : چون رود می گذرد عمر ما

    ۴-وجه شبه:  آنچه موجب می شود مشبه را به مشبه به تشبیه کنیم ( صفت مشترک).

    مثال برای وجه شبه یا وجه تشبیه به می شود : چون رود می گذرد عمر ما

  book-for-student

  بدنه جمله تشبیه را بهتر بشناسید 

  مثال

  برای تشخیص صحیح تشبیه در جمله:

  در جمله امام حسین (ع) در هدایت چون  نور بود مشبه، تشبیه، وجه تشبیه، مشبه به، با رنگ آبی و قرمز و نارنجی و سبز مشخص شده اند.

  امام حسین (ع) در هدایتچون نور بود.

  امام حسین(ع):مشبه - چون:ادات تشبیه - در هدایت:وجه شبه - نور:مشبه به

  چند نکته کنکوری درباره تشبیه و حالات آن 

  مثال : قلب دشمن مثل سنگ است. اینجا وجه شبه حذف شده که سختی می باشد.

  نکته : در تشبیـه وقتی که «وجـه شبه» و «ادات تشبیه» حـذف شود، جای مشبه و مشبه به را جابجا و به واسطه کسره آن ها را به هم اضافه می کنند که در این صورت به آن اضافهء تشبیهی می گوییم.توجه داشته باشد که اضافهء تشبیهی از مضاف و مضاف الیه تشکیل می شود نه از موصوف و صفت.

  مثال : صبح امید اضافهء تشبیهی توضیح : امید به صبح تشبیه شده

  مثال : قامتِ بلند اضافهء تشبیهی نیست چون موصوف و صفت است.

  مثال : کتاب ِ دوستم اضافهء تشبیهی نیست چون بین دوست و کتاب رابطهء شباهت وجود ندارد.

  ترکیباتی مثل : درختِ دوستی ، بارانِ رحمت ، چشمهء معرفت ،

  آب گوارایِ فهم ، نخلِ ولایت ، بارِ غم و … اضافهء تشبیهی محسوب می شوند .

   *یک راه حل آسان برای پیدا کردن پایه های تشبیه

  برای یافتن پایه های تشبیه این سوال را می‌پرسیم: چی مثل چیه از چه جهت؟

  در این سوال پاسخ هر بخش به ترتیب؛ (چی: مشبه)، (چیه: مشبه به)، (از چه جهت: وجه شبه)، (کلمه‌ای که معنای مثل و مانند داشته باشد: ادات تشبیه) است.

  مثال1: علی مانند شیر شجاع است.


  (چی مثل چیه از چه جهت؟ علی مثل شیر در شجاعت – علی: مشبه – شیر: مشبه به – مانند: ادات تشبیه – شجاعت: وجه شبه)


  مثال 2: بلم آرام چون قویی سبکبار به نرمی بر سر کارون همی‌رفت.

  (چی مثل چیه از چه جهت؟ بلم مثل قو در آرام بودن – بلم (نوعی قایق): مشبه – قو (نوعی پرنده): مشبه به – چون: ادات تشبیه – آرام: وجه شبه)

  خوب امیدواریم که تونسته باشیم کمکی به یادگیری شما عزیزان در مبحث تشبیه کرده باشیم.

  منبع مطلب : asankonkur.com

  مدیر محترم سایت asankonkur.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  Raha ;) : سلام. تشبیه یعنی مانند کردن یک چیز یا یک شخص به یک چیز یا یک شخص دیگه. هر تشبیه از ۴ رکن تشکیل می شود ۱. مشبه: چیز یا شخصی که قصد داریم به چیز یا شخص دیگر مانند کنیم. ۲. مشبه به: چیز یا شخصی که مشبه به آن مانند شده است. ۳. ادات تشبیه: کلماتی مثل همچون، مثل، مانند، و... کلمه یا عبارتی که نشان دهنده پیوند مشبه و مشبه به است. ۴. وجه شبه: ویژگی یا ویژگی های یکسان میان مشبه و مشبه به که باعث ایجاد تشبیه شده است. نکته طلایی: در میان ارکان تشبیه همیشه مشبه و مشبه به وجود دارند ولی ادات تشبیه و وجه شبه ممکن است حذف شوند. مثال: او همچون خورشید زیباست. مشبه: او ادات تشبیه: همچو مشبه به: خورشید وجه شبه: زیبایی ❤❤❤🌺🌺🌺 مطالب شماهم عالی بودند سپاس. فقط خواستم چندتا نکته بگم دوستان 💖💖💖

  Ehfj : ۱۰ جمله بنویسید ودر آن ارکان تشبیه را مشخص کنید لطفا جواب رو بگین😇🤗

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  Parnia : چه خبره ب تشبیه خواستیم

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مینا 21 روز قبل
  1

  علی به مدرسه رفت

  ناشناس 26 روز قبل
  1

  الان چی بنویسم

  محمد 2 ماه قبل
  -1

  ممنون تت

  Ehfj 10 ماه قبل
  8

  ۱۰ جمله بنویسید ودر آن ارکان تشبیه را مشخص کنید

  لطفا جواب رو بگین😇🤗

  فرهاد 10 ماه قبل
  3

  ایران مانند گل پر عطری است.....ایران به گل تشبیه شده ..... ایران:مشبه. مانند:ادات تشبیه. گل:مشبه به. عطری:وجه شبه

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  فرمول شمارش تعداد به صورت زیر 👇است

  [شمارش فعل های حاضر]

  یعنی فعل هایی که توی جمله واضح ومشخص است.

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  دل من چو دریا بیکران است

  Parnia 1 سال قبل
  4

  چه خبره ب تشبیه خواستیم

  Raha ;) 1 سال قبل
  10

  سلام.

  تشبیه یعنی مانند کردن یک چیز یا یک شخص به یک چیز یا یک شخص دیگه.

  هر تشبیه از ۴ رکن تشکیل می شود

  ۱. مشبه: چیز یا شخصی که قصد داریم به چیز یا شخص دیگر مانند کنیم.

  ۲. مشبه به: چیز یا شخصی که مشبه به آن مانند شده است.

  ۳. ادات تشبیه: کلماتی مثل همچون، مثل، مانند، و... کلمه یا عبارتی که نشان دهنده پیوند مشبه و مشبه به است.

  ۴. وجه شبه: ویژگی یا ویژگی های یکسان میان مشبه و مشبه به که باعث ایجاد تشبیه شده است.

  نکته طلایی: در میان ارکان تشبیه همیشه مشبه و مشبه به وجود دارند ولی ادات تشبیه و وجه شبه ممکن است حذف شوند.

  مثال: او همچون خورشید زیباست.

  مشبه: او

  ادات تشبیه: همچو

  مشبه به: خورشید

  وجه شبه: زیبایی

  ❤❤❤🌺🌺🌺

  مطالب شماهم عالی بودند سپاس. فقط خواستم چندتا نکته بگم دوستان 💖💖💖

  -1
  💜دخی ماکانی💜 11 ماه قبل

  عالی بودی آفرین 👏👏

  -2
  میهمان 1 سال قبل

  🙏👏👌

  آرمی 💜 1 سال قبل
  1

  هانیه مثل بید می‌لرزید

  -1
  ترگل ارمی 1 سال قبل

  وایییی ارمیییی

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  ووی

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  مادرم مثل یک گل می درخشند

  لبش چون

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  ن

  مهدی 2 سال قبل
  4

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید